main content

Search Results For : " 888POKER下载 【 BITSTARZ.CN 】 BE "

Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

IEHP Notice of Non-Discrimination

ights laws. IEHP does not unlawfully discriminate, exclude people, or treat them differently because of sex, race, color, religion, ancestry, national origin, ethnic group identification, age, mental disability, physical disability, medical condition, genetic information, marital status, gender, gender identity, or sexual orientation. IEHP provides: Free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as: Qualified sign language interpreters Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)   Free language services to people whose primary language is not English, such as: Qualified interpreters Information written in other languages If you need these services, contact IEHP Member Services between 8am-5pm (PST), by calling 1-800-440-IEHP (4347), 7 days a week, including holidays. If you cannot hear or speak well, please call 1-800-718-4347. Upon request, this document can be made available to you in braille, large print, audiocassette, or electronic form. To obtain a copy in one of these alternative formats, please call or write to: Inland Empire Health Plan 10801 6th St., Rancho Cucamonga, CA 91730-5987 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347/California Relay 711) How to file a grievance If you believe that IEHP has failed to provide these services or unlawfully discriminated in another way on the basis of sex, race, color, religion, ancestry, national origin, ethnic group identification, age, mental disability, physical disability, medical condition, genetic information, marital status, gender, gender identity, or sexual orientation, you can file a grievance with IEHP’s Civil Rights Coordinator. You can file a grievance by phone, in writing, in person, or electronically: By phone: Contact IEHP’s Civil Rights Coordinator between 8am-5pm (PST), by calling 1- 800-440-4347. Or, if you cannot hear or speak well, please call TTY: 1-800-718-4347/California Relay 711. In writing: Fill out a complaint form or write a letter and send it to - IEHP’s Civil Rights Coordinator, 10801 6th St., Rancho Cucamonga, CA 91730-5987 In person: Visit your doctor’s office or IEHP and say you want to file a grievance. Electronically: File a grievance online. Office of Civil Rights - California Department of Health Care Services You can also file a civil rights complaint with the California Department of Health Care Services, Office of Civil Rights by phone, in writing, or electronically: By phone: Call (916) 440-7370. If you cannot speak or hear well, please call 711 (Telecommunications Relay Service). In writing: Fill out a complaint form or send a letter to - Deputy Director, Office of Civil Rights Department of Health Care Services Office of Civil Rights, P.O. Box 997413, MS 0009 Sacramento, CA 95899-7413 Electronically: Send an email to CivilRights@dhcs.ca.gov. Office of Civil Rights - U.S. Department of Health and Human Services If you believe you have been discriminated against on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights by phone, in writing, or electronically: By phone: Call 1-800-368-1019. If you cannot speak or hear well, please call TTY/TDD 1-800- 537-7697. In writing: Fill out a complaint form or send a letter to - U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 Electronically: Visit the Office for Civil Rights Complaint Portal at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf LANGUAGE ASSISTANCE English ATTENTION: If you need help in your language call 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Aids and services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are also available. Call 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). These services are free of charge. الشعار بالعربي ة (Arabic) يُر جى الانتباه:ى إذا احتجت إلى المساعدة بلغتك، فاتصل ب 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) .ى تتوفر ا ً أيض المساعدات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مث ى ل المستندات المكتوبة بطريقة بريل والخ ى ط الكب ري.ى اتصل ب 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) . هذه الخدمات مجانيةى. Հայերեն պիտակ (Armenian) ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)։ Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ` Բրայլի գրատիպով ու խոշորատառ տպագրված նյութեր։ Զանգահարեք 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)։ Այդ ծառայություններն անվճար են։ ឃ្លាសម្គាល់ជាភាសាខ្មែរ (Cambodian) ចំណំ៖ ប ើអ្នក ត្រូវ ការជំនួយ ជាភាសា រ ស់អ្នក សូម ទូរស័ព្ទបៅបេខ 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)។ ជំនួយ និង បសវាកមម សត្ា ់ ជនព្ិការ ដូចជាឯកសារសរបសរជាអ្កសរផុស សត្ា ់ជនព្ិការភ្ននក ឬឯកសារសរបសរជាអ្កសរព្ុមពធំ ក៏អាចរកបានផងភ្ដរ។ ទូរស័ព្ទមកបេខ 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)។ បសវាកមមទំងបនេះមិនគិរថ្លៃប ើយ។ 简体中文标语(Chinese) 请注意:如果您需要以您的母语提供帮助,请致电1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)。另外还提供针对残疾人士的帮助和服务,例如盲文和需要较大字体阅读,也是方便取用的。请致电1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)。这些服务都是免费的。 (Farsi) مطلب به زبان فارسی توجه: اگر میخواهید به زبان خود کمک دریافت کنید، با 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) تماس بگیرید. کمکها و خدمات مخصوص افراد دارای معلولیت، مانند نسخههای خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز موجود است. با 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) تماس بگیرید. این خدمات رایگان ارائه میشوند. ह िंदी टैगलाइन (Hindi) ध्यान दें: अगर आपको अपनी भाषा में सहायता की आवश्यकता है 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) पर कॉल करें। अशक्तता वाले लोगोों के ललए सहायता और सेवाएों, जैसे ब्रेल और बडे लरोंट में भी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं। 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) पर कॉल करें। ये सेवाएों लन: शुल्क हैं। Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong) CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb. 日本語表記 (Japanese) 注意日本語での対応が必要な場合は 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)へお電話ください。点字の資料や文字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用意しています。1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) へお電話ください。これらのサービスは無料で提供しています。 한국어 태그라인 (Korean) 유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) 번으로 문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 서비스도 이용 가능합니다. 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) 번으로 ___________문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공됩니다. ແທກໄລພາສາລາວ (Laotian) ປະກາດ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). ຍັງມີຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼືອແລະການບໍລິການສໍາລັບຄົນພິການ ເຊັ່ນເອກະສານທີ່ເປັນອັກສອນນູນແລະມີໂຕພິມໃຫຍ່ ໃຫ້ໂທຫາເບີ 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). ການບໍລິການເຫ ົ່ານີ້ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. Mien Tagline (Mien) LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx faan benx meih nyei waac nor douc waac daaih lorx taux 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Liouh lorx jauv-louc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo wuaaic fangx mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun hluo mbiutc aengx caux aamz mborqv benx domh sou se mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv nyaanh oc. ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈਨ (Punjabi) ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਧ ਿੱਚ ਮਿਿ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਬ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਧ ਿੱਚ ਿਸਤਾ ੇਜ਼, ੀ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹਨ| ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). ਇਹ ਸੇ ਾ ਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ| Русский слоган (Russian) ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Также предоставляются средства и услуги для людей с ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по номеру 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Такие услуги предоставляются бесплатно. Mensaje en español (Spanish) ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como documentos en braille y con letras grandes. Llame al 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Estos servicios son gratuitos. Tagalog Tagline (Tagalog) ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong may kapansanan,tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print. Tumawag sa 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Libre ang mga serbisyong ito. แท็กไลน์ภาษาไทย (Thai) โปรดทราบ: หากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นภาษาของคุณ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)นอกจากนี้ ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ สาหรับบุคคลที่มีความพิการ เช่น เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นอักษรเบรลล์และเอกสารที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) ไม่มีค่าใช้จ่ายสาหรับบริการเหล่านี้ Примітка українською (Ukrainian) УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Люди з обмеженими можливостями також можуть скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на номер 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Ці послуги безкоштовні. Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese) CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi số 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Các dịch vụ này đều miễn phí.    

- Kids and Teens

esources to improve health and prevent illness. That is why we have developed many health such as: Asthma Depression Fever AA Immunizations Diabetes Antibiotics BB

- Managing Your Illness

rces to improve health and prevent illness. That is why we have  such as: Asthma Depression Fever CC Immunizations Diabetes Antibiotics DD

- Pregnancy and Postpartum

mprove health and prevent illness. That is why we have developed many  such as: Asthma Depression Fever FF1 Immunizations Diabetes Antibiotics FF2

- Senior Health

es to improve health and prevent illness. Thats such as: Asthma Depression Fever DD Immunizations Diabetes Antibiotics EE

- Kids and Teens

ve health and prevent illness. That is why we have developed many health brochures on topics such as: Asthma Depression Fever High blood pressure Immunizations Diabetes Antibiotics Healthy eating

- Health Resources

ealth and prevent illness. That is why we have developed many health brochures on topics such as: Asthma Depression Fever High blood pressure Immunizations Diabetes Antibiotics Healthy eating

- Managing Your Illness

ve health and prevent illness. That is why we have developed many health brochures on topics such as: Asthma Depression Fever High blood pressure Immunizations Diabetes Antibiotics Healthy eating

- Pregnancy and Postpartum

ve health and prevent illness. That is why we have developed many health brochures on topics such as: Asthma Depression Fever High blood pressure Immunizations Diabetes Antibiotics Healthy eating

- Senior Health

ove health and prevent illness. That is why we have developed many health brochures on topics such as: Asthma Depression Fever High blood pressure Immunizations Diabetes Antibiotics Healthy eating

Testimonials - Betty Daniels

experience as an OB/GYN, Dr. Betty Daniels has had her fair share of high-risk patients. Being a good doctor means knowing what those patients need in order to survive, even if that means doing things outside the normal plan of care. Dr. Daniels recalled the story of a patient with a history of a previous embolism. She knew this IEHP Member would need a higher level of care than what a community hospital could provide when it came time for delivery. Dr. Daniels requested a transfer to Loma Linda University Medical Center and IEHP agreed. “That’s what a patient advocate does,” said Dr. Daniels, who practices at two clinics operated by the Woman to Woman OB/GYN Medical Group. “And IEHP is one of the best patient advocates around.” From the commitment to help Providers decrease cesarean rates to the recent launch of a doula program, Dr. Daniels said she considers IEHP her partner in providing quality care to her patients. “I’m constantly impressed by IEHP’s initiatives because they’re always centered around quality and what’s best for the patient. I don’t see other health plans offering these types of solutions or resources,” she said. Dr. Daniels says her office staff especially appreciates IEHP’s timely authorization and referral process because it helps them get Members the medications and services they need – when they need it the most. Even the IEHP grievance process plays a role in improving quality since it addresses Member concerns and complaints. It can shed light on gaps in care or breakdowns in communication. And even if there are no issues to be found, at least patients know that they’re being listened to. “It makes patients feel good to know that their health plan cares about them,” she said.  

Testimonials - Frank

lly, you Zumba.  The Victorville resident discovered Zumba classes last year at IEHP’s Community Resource Center (CRC) and it has become one of his favorite things to do. Diagnosed with high blood pressure, Frank started visiting the CRC because he had heard it offered no-cost health and fitness classes for the community. What he found though, was so much more.  “I met with a CRC Health Navigator and she was able to help me get assistance with behavioral health services, housing, even with my resume,” he said. “She also signed me up for classes like Tai Chi, Meditation and, of course, Zumba.”  After several months, Frank noticed his body and his spirt were growing stronger by the day. He lost 50 pounds, learned how to eat better, got his blood pressure under control and learned important coping skills that helped him deal with depression and anxiety.   “The staff is wonderful, the classes provided are outstanding and I love the fact that when you walk in, you’re treated like family,” Frank said. “When I arrive in the morning, I’m ready to start my day when I feel the positive energy from this facility and the people inside.” Today, Frank is an unofficial ambassador for the CRC. He visits almost every day and tells everyone he meets about how the CRC and IEHP helped him change his life and live healthier. Even still, he’s not shy when it comes to sharing feedback with the staff if he thinks something can be done even better.  “They listen to everything I say because they really want to help. IEHP is in touch with the needs of the community and for that I’m grateful,” he said.   

Testimonials - Tiffany Thompson

a detective. Her investigations as a process improvement facilitator are meant to root out the cause behind a process that isn’t working. But her work doesn’t end there. She also teams up with various departments to solve their issues. “Quality is always in the forefront. It’s the key that drives our performance improvement initiatives,” she said. Take for example, the six months she spent working with Member Services to improve response rates, improve Members’ call experiences and enhance outcomes. Tiffani and the team wanted to know why Members were calling back regarding the same issue or why they were hanging up before speaking to a representative. It turned out, the answers weren’t the most obvious, requiring a more focused and strategic approach to the project that is still ongoing. Education and training are also important components when it comes to process improvement. “The best part is seeing a department have its ‘Ah-ha’ moment. That’s when everyone lands on the same page and when the road to get to the best outcome becomes clear,” Tiffani explained. She shared that she’s noticed a change in the culture when it comes to performance improvement initiatives. Front-line Team Members are feeling more and more empowered to bring issues to their leaders through daily huddles or rapid improvement events. Tiffani says that shows how committed her colleagues are to delivering great Member experiences across the organization. “They have first-hand knowledge of what’s working and what can be better. We’re becoming more proactive when it comes to performance improvement and that is only going to benefit our Members,” she said.