main content

Tìm Kiếm Kết Quả Cho : " MAKE FREEDHARDEMAN UNIVERSITY "

Các Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pharmacy Services - Formulary

most appropriate, high quality and cost-effective drug therapies.   The Inland Empire Health Plan Pharmacy and Therapeutics (P & T) Subcommittee develops and monitors the Formulary. The P & T is composed of the IEHP Chief Medical Officer, Medical Directors, Director of Pharmaceutical Services, physicians from various medical specialties, local communities, and clinical pharmacists. This panel reviews the medications in all therapeutic categories based on safety, clinical efficacy, and cost-effectiveness and selects the most appropriate drugs in each class.   Formulary development and maintenance is a dynamic process. The IEHP P & T Subcommittee is responsible for developing, managing, updating and administering the Formulary. The Subcommittee also ensures that the IEHP Formulary remains responsive to the needs of our members and providers.   You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. Click here to download a free copy by clicking Adobe Acrobat Reader. By clicking on this link, you will be leaving the IEHP website.   IEHP Medi-Cal Formulary Items: DHCS Noncapitated Physician Administered Drugs (PADs) Medi-Cal Medical Benefit PA (PDF) Medi-Cal Medical Benefit Formulary (PDF) Referral Form for Medi-Cal Benefit (PDF) Exceptions to criteria or requests for coverage of drugs not on the Medi-Cal Drug Benefit Formulary may be submitted by prescribers on the Referral Form for Medi-Cal Benefit. Starting January 1, 2022, all IEHP Medi-Cal pharmacy services will be transitioned from managed care (MC) to fee for service (FFS). The Medi-Cal pharmacy benefits and services administered by the Department of Health Care Services (DHCS) will be identified collectively as "Medi-Cal Rx." Magellan Medicaid Administration, Inc. (MMA) will assume operations for Medi-Cal Rx on behalf of DHCS. For further information on Medi-Cal Rx, please visit: https://www.iehp.org/en/providers/pharmacy-services?target=medi-cal-rx For more information on the Medi-Cal Rx Covered Drug List (CDL), please visit: https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/cdl   IEHP DualChoice (HMO D-SNP) - Medicare-Medicaid Plan Items: IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Formulary Book (PDF) Grievance Coverage Determination and Appeals Process IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Formulary Search Tool        10 Reasons Why You Should Be E-prescribing Brochure (PDF) E-prescribing Tips (PDF)   Information on this page is current as of May 31, 2023

IEHP DualChoice - Thuốc Theo Toa

ầu của Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) về quyền tiếp cận nhà thuốc trong khu vực của quý vị. Có hơn 700 nhà thuốc trong mạng lưới IEHP DualChoice. Các nhà cung cấp trong mạng lưới của IEHP DualChoice cần tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu về hành nghề dược theo quy định của Tiểu Bang California. IEHP DualChoice Bao Trả Cho Những Loại Thuốc Theo Toa Nào? IEHP DualChoice (HMO D-SNP) có Danh Sách Thuốc Được Bao Trả được gọi là Danh Mục Thuốc. Danh Mục Thuốc này cho biết những loại thuốc theo toa Phần D nào được IEHP DualChoice bao trả. Các loại thuốc trong danh sách này được chương trình lựa chọn với sự trợ giúp của đội ngũ các bác sĩ và dược sĩ. Danh sách phải đáp ứng các yêu cầu do Medicare đặt ra. Medicare đã phê duyệt Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice.  Tìm một loại thuốc được bao trả bên dưới: Danh Mục Thuốc năm 2023 (PDF) Những thay đổi đối với Danh Mục Thuốc (PDF) Liệu Pháp Từng Bước năm 2023 (PDF) Thuốc Yêu Cầu Cho Phép Trước năm 2023 (PDF) IEHP DualChoice Ký Hợp Đồng Với Những Nhà Thuốc Nào? Danh Bạ Nhà Cung Cấp và Nhà Thuốc của IEHP DualChoice (HMO D-SNP) cung cấp cho quý vị danh sách đầy đủ các nhà thuốc trong mạng lưới của chúng tôi – điều đó có nghĩa là tất cả các nhà thuốc đã đồng ý cung cấp các đơn thuốc được bao trả cho các hội viên tham gia chương trình của chúng tôi. Nói chung, quý vị phải nhận được tất cả các dịch vụ chăm sóc định kỳ từ các nhà cung cấp tham gia chương trình và các nhà thuốc trong mạng lưới để tiếp cận các quyền lợi thuốc theo toa của họ, ngoại trừ trong các trường hợp không theo quy trình, có thể áp dụng các giới hạn về số lượng và hạn chế.  Đây không phải danh sách đầy đủ. Thông tin quyền lợi là một bản tóm tắt ngắn gọn, không phải là một bản mô tả đầy đủ về các quyền lợi. Các giới hạn, khoản đồng thanh toán và các hạn chế có thể được áp dụng. Khoản đồng thanh toán cho các loại thuốc theo toa có thể thay đổi tùy theo mức Hỗ Trợ Bổ Sung mà quý vị nhận được. Các quyền lợi và khoản đồng thanh toán có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 hàng năm. Danh Sách Thuốc Được Bao Trả và mạng lưới nhà thuốc và nhà cung cấp có thể thay đổi trong suốt cả năm. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo trước khi chúng tôi thực hiện thay đổi ảnh hưởng đến quý vị. Để biết thêm thông tin, hãy gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice hoặc đọc Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice.  Danh Mục Nhà Cung Cấp và Nhà Thuốc của IEHP DualChoice năm 2023 (Sắp có) Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Quý vị có thể tải bản sao miễn phí tại đây. Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.  Nếu quý vị không có Danh Bạ Nhà Cung Cấp và Nhà Thuốc của IEHP DualChoice, thì quý vị có thể nhận được một bản sao từ Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice. Quý vị có thể gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice bất kỳ lúc nào để nhận thông tin cập nhật về những thay đổi trong mạng lưới nhà thuốc. Gọi IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối (PST), 7 ngày một tuần, bao gồm cả ngày nghỉ lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Bảo Hiểm Ngoài Mạng Lưới Nói chung, IEHP DualChoice (HMO D-SNP) sẽ đài thọ cho các loại thuốc được mua tại nhà thuốc ngoài mạng lưới chỉ khi quý vị không thể sử dụng được nhà thuốc trong mạng lưới. Dưới đây là các trường hợp chúng tôi sẽ bao trả cho các đơn thuốc được mua tại hiệu thuốc ngoài mạng lưới: Tôi nên làm gì nếu tôi cần một loại thuốc theo toa trong trường hợp cấp cứu y tế? Chúng tôi sẽ bao trả cho các loại thuốc theo toa được mua tại nhà thuốc ngoài mạng lưới nếu các loại thuốc theo toa đó liên quan đến chăm sóc cấp cứu y tế hoặc chăm sóc cần thiết khẩn cấp. Trong tình huống này, quý vị sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí (thay vì chỉ trả khoản đồng thanh toán) khi quý vị mua thuốc theo toa của mình. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bồi hoàn cho quý vị khoản chia sẻ chi phí của chúng tôi bằng cách gửi biểu mẫu yêu cầu bảo hiểm bằng giấy. Để tìm hiểu cách gửi yêu cầu bằng giấy, vui lòng tham khảo quy trình yêu cầu bằng giấy được mô tả dưới đây. Nhận được bảo hiểm khi quý vị đi du lịch hoặc ở xa khu vực phục vụ của Chương Trình Nếu quý vị thường xuyên dùng thuốc theo toa và quý vị đang đi du lịch, hãy nhớ kiểm tra nguồn cung cấp thuốc trước khi đi. Khi có thể, hãy mang theo tất cả các loại thuốc quý vị cần. Quý vị có thể đặt mua thuốc theo toa của mình trước khi hết thuốc thông qua dịch vụ đặt mua thuốc qua đường bưu điện trong mạng lưới của chúng tôi hoặc thông qua nhà thuốc trong mạng lưới bán lẻ cung cấp nguồn cung cấp thuốc mở rộng. Nếu quý vị đang đi du lịch trong lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng bên ngoài khu vực phục vụ của Chương trình và quý vị bị ốm, mất hoặc hết thuốc theo toa của mình, thì chúng tôi sẽ bao trả cho các loại thuốc theo toa được mua tại một nhà thuốc ngoài mạng lưới nếu quý vị tuân thủ tất cả các quy tắc bảo hiểm được xác định trong tài liệu này và không có nhà thuốc trong mạng lưới. Trong tình huống này, quý vị sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí (thay vì chỉ trả khoản đồng thanh toán) khi quý vị mua thuốc theo toa của mình. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bồi hoàn cho quý vị khoản chia sẻ chi phí của chúng tôi bằng cách gửi biểu mẫu yêu cầu bảo hiểm. Để tìm hiểu cách gửi yêu cầu bằng giấy, vui lòng tham khảo quy trình yêu cầu bằng giấy được mô tả dưới đây. Trước khi mua thuốc theo toa của quý vị tại một nhà thuốc ngoài mạng lưới, hãy gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice để tìm hiểu xem có nhà thuốc trong mạng lưới trong khu vực quý vị đang đi du lịch hay không. Nếu không có nhà thuốc trong mạng lưới trong khu vực đó, thì Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice có thể sắp xếp để quý vị mua thuốc theo toa từ một nhà thuốc ngoài mạng lưới. Chúng tôi không thể thanh toán cho bất kỳ loại thuốc theo toa nào mua tại các nhà thuốc bên ngoài Hoa Kỳ, ngay cả đối với trường hợp khẩn cấp về mặt y tế. Quý vị nên làm gì nếu quý vị đang ở bên ngoài khu vực phục vụ của chương trình khi quý vị có nhu cầu chăm sóc khẩn cấp? Khi quý vị đang ở bên ngoài khu vực phục vụ và không thể nhận được dịch vụ chăm sóc từ nhà cung cấp trong mạng lưới, chương trình của chúng tôi sẽ bao trả cho các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cần thiết mà quý vị nhận được từ bất kỳ nhà cung cấp nào. Chương trình của chúng tôi không bao trả cho dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cần thiết hoặc bất kỳ dịch vụ chăm sóc nào khác nếu quý vị nhận được các dịch vụ chăm sóc đó bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Đôi khi, quý vị có thể được bao trả cho loại thuốc theo toa nếu quý vị mua tại một nhà thuốc ngoài mạng lưới Chúng tôi sẽ bao trả cho loại thuốc theo toa của quý vị mua tại nhà thuốc ngoài mạng lưới nếu ít nhất một trong những điều sau áp dụng: Nếu quý vị không thể nhận được loại thuốc được bao trả kịp thời trong khu vực phục vụ của chúng tôi vì không có nhà thuốc nào trong mạng lưới trong khoảng cách lái xe hợp lý cung cấp dịch vụ 24 giờ. Nếu quý vị đang cố gắng mua thuốc theo toa được bao trả không được dự trữ thường xuyên tại nhà thuốc bán lẻ trong mạng lưới đủ điều kiện hoặc nhà thuốc đặt mua qua đường bưu điện (những loại thuốc này bao gồm thuốc điều trị bệnh hiếm gặp hoặc các dược phẩm chuyên khoa khác). Trong những trường hợp này, vui lòng kiểm tra trước với Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice để xem có nhà thuốc trong mạng lưới nào gần đó không.  Làm thế nào để tôi có thể yêu cầu bồi hoàn từ chương trình?  Nếu quý vị phải sử dụng một nhà thuốc ngoài mạng lưới, thì thông thường quý vị sẽ phải trả toàn bộ chi phí (thay vì thanh toán khoản chia sẻ chi phí thông thường của quý vị) khi quý vị mua thuốc theo toa của mình. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bồi hoàn khoản chia sẻ chi phí của IEHP DualChoice cho quý vị. Gửi cho chúng tôi yêu cầu thanh toán của quý vị, kèm theo hóa đơn và chứng từ về bất kỳ khoản thanh toán nào quý vị đã thực hiện. Quý vị nên tạo bản sao hóa đơn và biên lai để lưu hồ sơ. Gửi yêu cầu thanh toán của quý vị qua đường bưu điện kèm theo bất kỳ hóa đơn hoặc biên lai nào cho chúng tôi theo địa chỉ:  IEHP DualChoice P.O. Box 4259 Rancho Cucamonga, CA 91729-4259  Quý vị phải gửi yêu cầu thanh toán cho chúng tôi trong vòng 1 năm kể từ ngày quý vị nhận được dịch vụ, vật dụng hoặc thuốc. Vui lòng liên hệ với Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào. Nếu quý vị không biết mình phải thanh toán cho những khoản nào hoặc quý vị nhận được hóa đơn và quý vị không biết phải làm gì với những hóa đơn đó, thì chúng tôi có thể trợ giúp quý vị. Quý vị cũng có thể gọi điện nếu quý vị muốn cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin về yêu cầu thanh toán mà quý vị đã gửi cho chúng tôi. Xem Chương 7 và 9 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice để tìm hiểu về cách yêu cầu chương trình bồi hoàn cho quý vị. Thay đổi sang Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice bao gồm các loại thuốc được coi là liệu pháp đầu tiên (các loại thuốc nên được sử dụng đầu tiên cho các tình trạng được chỉ định). IEHP DualChoice lập và duy trì Danh Mục Thuốc liên tục bằng cách xem xét hiệu quả (mức độ hiệu quả) và độ an toàn (mức độ an toàn) của các loại thuốc mới, so sánh các loại thuốc mới với các loại thuốc hiện có và xây dựng các hướng dẫn thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng lâm sàng. Tùy từng thời điểm (trong năm quyền lợi), IEHP DualChoice sửa đổi (thêm hoặc bớt các loại thuốc) Danh Mục Thuốc dựa trên bằng chứng lâm sàng mới và tính sẵn có của các sản phẩm trên thị trường.  Tất cả những thay đổi này sẽ do một nhóm các Nhà Cung Cấp và Dược Sĩ được lựa chọn hiện đang hành nghề xem xét và phê duyệt. IEHP DualChoice sẽ gửi thông báo cho Hội Viên IEHP DualChoice trước khi loại bỏ thuốc Phần D khỏi danh mục thuốc Phần D. Chúng tôi cũng sẽ gửi thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến sự cho phép trước, giới hạn số lượng, liệu pháp từng bước hoặc chuyển một loại thuốc sang bậc chia sẻ chi phí cao hơn. Nếu IEHP DualChoice xóa một loại thuốc Phần D Được Bao Trả hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice, thì chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi về danh mục thuốc lên trang web của IEHP DualChoice và thông báo cho những Hội Viên bị ảnh hưởng ít nhất ba mươi (30) ngày trước ngày có hiệu lực của những thay đổi được thực hiện trên Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice. Tuy nhiên, nếu Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) cho rằng một loại thuốc trên danh mục thuốc của chúng tôi là không an toàn hoặc nhà sản xuất loại thuốc đó đã thu hồi thuốc ngoài thị trường, thì chúng tôi sẽ loại bỏ ngay loại thuốc đó khỏi danh mục thuốc. Một số những thay đổi đối với Danh Sách Thuốc sẽ diễn ra ngay. Ví dụ: Đã có một loại thuốc gốc mới. Đôi khi, một loại thuốc mới và rẻ hơn cũng có tác dụng như loại thuốc có trong Danh Sách Thuốc. Khi điều đó xảy ra, chúng tôi có thể xóa bỏ loại thuốc hiện tại, nhưng chi phí của quý vị cho loại thuốc mới sẽ không đổi hoặc sẽ thấp hơn. Khi chúng tôi bổ sung loại thuốc gốc mới, chúng tôi cũng có thể quyết định giữ lại loại thuốc hiện tại trong danh sách nhưng thay đổi quy tắc hoặc giới hạn bảo hiểm của nó. Chúng tôi sẽ không thông báo cho quý vị trước khi chúng tôi thực hiện thay đổi này, nhưng chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thông tin về thay đổi hoặc những thay đổi cụ thể. Quý vị hoặc nhà cung cấp của quý vị có thể yêu cầu “ngoại lệ” đối với những thay đổi này. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thông báo về các bước quý vị có thể thực hiện để yêu cầu ngoại lệ. Vui lòng xem Chương 9 (Những việc cần làm nếu quý vị có vấn đề hoặc than phiền [quyết định bảo hiểm, kháng nghị, than phiền]) về Cẩm Nang Hội Viên để biết thêm thông tin về các trường hợp ngoại lệ. Một loại thuốc bị thu hồi khỏi thị trường. Nếu Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) cho biết loại thuốc mà quý vị đang dùng không an toàn hoặc nhà sản xuất loại thuốc đó thu hồi thuốc khỏi thị trường, thì chúng tôi sẽ xóa loại thuốc đó khỏi Danh Sách Thuốc. Nếu quý vị đang dùng loại thuốc đó, thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết. Nhà cung cấp của quý vị cũng sẽ biết về thay đổi này. Họ có thể phối hợp cùng quý vị tìm một loại thuốc khác cho tình trạng của quý vị. Chúng tôi có thể thực hiện những thay đổi khác ảnh hưởng đến các loại thuốc mà quý vị đang dùng. Chúng tôi sẽ báo trước cho quý vị về những thay đổi khác này đối với Danh Sách Thuốc. Những thay đổi này có thể diễn ra nếu: FDA cung cấp hướng dẫn mới hoặc có các hướng dẫn lâm sàng mới về một loại thuốc. Chúng tôi bổ sung một loại thuốc gốc không phải loại thuốc mới trên thị trường và: Thay thế một loại thuốc biệt dược hiện có trong Danh Sách Thuốc hoặc Thay đổi các quy tắc hoặc giới hạn bảo hiểm đối với thuốc biệt dược. Khi xảy ra những thay đổi này, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết ít nhất 30 ngày trước khi chúng tôi thực hiện thay đổi Danh Sách Thuốc hoặc khi quý vị yêu cầu mua thêm thuốc. Điều này sẽ giúp quý vị có thời gian để trao đổi với bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của mình. Họ có thể giúp quý vị quyết định xem có một loại thuốc tương tự trong Danh Sách Thuốc mà quý vị có thể dùng để thay thế hoặc có yêu cầu một trường hợp ngoại lệ hay không. Sau đó, quý vị có thể: Nhận lượng thuốc đủ dùng trong 31 ngày trước khi thay đổi trong Danh Sách Thuốc được thực hiện, hoặc Yêu cầu trường hợp ngoại lệ từ những thay đổi này. Để tìm hiểu thêm về cách yêu cầu trường hợp ngoại lệ, hãy xem Chương 9 (Những việc cần làm nếu quý vị có vấn đề hoặc than phiền [quyết định bảo hiểm, kháng cáo, than phiền]). Một lần nữa, nếu một loại thuốc đột nhiên bị thu hồi vì bị phát hiện là không an toàn hoặc vì các lý do khác, chương trình sẽ ngay lập tức loại bỏ loại thuốc đó khỏi Danh Mục Thuốc. Chúng tôi sẽ thông báo ngay cho quý vị về sự thay đổi này. Bác sĩ của quý vị cũng sẽ biết sự thay đổi này và có thể phối hợp với quý vị để tìm một loại thuốc khác cho tình trạng của quý vị. Làm sao quý vị biết được bảo hiểm thuốc của quý vị đã được thay đổi? Nếu IEHP DualChoice xóa một loại thuốc Phần D được bao trả hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice, thì IEHP DualChoice sẽ đăng tải những thay đổi về danh mục thuốc lên trang web của IEHP DualChoice và thông báo cho những Hội Viên bị ảnh hưởng ít nhất ba mươi (30) ngày trước ngày có hiệu lực của những thay đổi được thực hiện trên Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice. Tuy nhiên, nếu Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) cho rằng một loại thuốc trên danh mục thuốc của chúng tôi là không an toàn hoặc nhà sản xuất loại thuốc đó đã thu hồi thuốc ngoài thị trường, thì chúng tôi sẽ loại bỏ ngay loại thuốc đó khỏi danh mục thuốc. Nhận Phê Duyệt từ Chương Trình Đối với một số loại thuốc, quý vị hoặc nhà cung cấp của quý vị cần được chương trình phê duyệt khi chúng tôi đồng ý bao trả loại thuốc đó cho quý vị. Đây được gọi là “sự cho phép trước”. Đôi khi, yêu cầu được phê duyệt trước giúp hướng dẫn sử dụng phù hợp một số loại thuốc. Nếu quý vị không nhận được sự phê duyệt này, thì thuốc của quý vị có thể không được chương trình bao trả. Để biết thêm thông tin về liệu pháp từng bước và giới hạn số lượng, hãy tham khảo Chương 5 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice. Sử dụng Biểu Mẫu Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của IEHP Medicare để cho phép trước. Yêu Cầu Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare (PDF) Hướng Dẫn Biểu Mẫu Các biểu mẫu này cũng có sẵn trên trang web CMS:  Biểu Mẫu Yêu Cầu Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare (dành cho người ghi danh và nhà cung cấp sử dụng).  Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice. Điều Kiện và Giới Hạn Áp Dụng Thông thường, chúng tôi sẽ bao trả cho một loại thuốc trong Danh Mục Thuốc của chương trình nếu quý vị tuân thủ các quy tắc bảo hiểm khác được giải thích trong Chương 6 của Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice và loại thuốc đó cần thiết về mặt y tế, nghĩa là hợp lý và cần thiết để điều trị thương tích hoặc bệnh tật của quý vị. Đó cũng phải là một phương pháp điều trị được chấp nhận cho tình trạng bệnh của quý vị. Dưới đây là ba quy tắc chung về các loại thuốc mà các chương trình thuốc của Medicare sẽ không bao trả theo Phần D: Bảo hiểm thuốc Phần D của chương trình sẽ không bao trả cho một loại thuốc sẽ được bao trả theo Medicare Phần A hoặc Phần B. Chương trình của chúng tôi sẽ không bao trả cho một loại thuốc được mua bên ngoài Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Chương trình của chúng tôi thường không bao trả cho việc sử dụng thuốc không theo chỉ định. “Sử dụng thuốc không theo chỉ định” là bất kỳ việc sử dụng thuốc nào khác chỉ định ghi trên nhãn thuốc được Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm phê duyệt. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Chương 6 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice của quý vị. Nhận lượng thuốc tạm thời Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị lượng thuốc tạm thời khi thuốc không có tên trên Danh Sách Thuốc hoặc khi thuốc bị hạn chế theo một cách nào đó. Điều này giúp quý vị có thời gian trao đổi với nhà cung cấp của mình về việc nhận loại thuốc khác hoặc yêu cầu chúng tôi bao trả cho loại thuốc đó. Để nhận một lượng thuốc tạm thời, quý vị phải đáp ứng hai quy tắc dưới đây: Loại thuốc quý vị đang dùng: không còn có tên trên Danh Sách Thuốc của chúng tôi, hoặc chưa từng có tên trong Danh Sách Thuốc của chúng tôi, hoặc hiện đang bị hạn chế theo một cách nào đó. Quý vị phải đang ở một trong những trường hợp sau: Khi nhận được lượng thuốc tạm thời, quý vị nên trao đổi với nhà cung cấp của mình để quyết định cần làm gì khi nguồn cung cấp thuốc của quý vị sắp hết. Dưới đây là các lựa chọn của quý vị: Quý vị có thể thay đổi sang loại thuốc khác. Có thể có một loại thuốc khác được chương trình của chúng tôi bao trả hiệu quả với quý vị. Quý vị có thể gọi cho Dịch Vụ Hội Viên để yêu cầu danh sách các loại thuốc được bao trả điều trị cùng một tình trạng y tế. Danh sách có thể giúp nhà cung cấp của quý vị tìm thấy loại thuốc được đài thọ có thể hiệu quả với quý vị. HOẶC Quý vị có thể yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Quý vị và nhà cung cấp của quý vị có thể yêu cầu chúng tôi cấp trường hợp ngoại lệ. Ví dụ: quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bao trả cho một loại thuốc mặc dù nó không có tên trên Danh Sách Thuốc. Hoặc quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bao trả cho loại thuốc mà không giới hạn. Nếu nhà cung cấp của quý vị cho biết quý vị có một lý do y tế chính đáng để nhận trường hợp ngoại lệ, thì họ có thể giúp quý vị yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Nếu một loại thuốc quý vị đang dùng sẽ bị loại khỏi Danh Sách Thuốc hoặc bị hạn chế theo một cách nào đó trong năm tới, thì chúng tôi sẽ cho phép quý vị yêu cầu một trường hợp ngoại lệ trước năm sau. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về bất kỳ thay đổi nào trong phạm vi bảo hiểm cho thuốc của quý vị trong năm tới. Sau đó, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp trường hợp ngoại lệ và bao trả cho thuốc theo cách quý vị muốn được bao trả cho năm tới. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của quý vị về trường hợp ngoại lệ trong vòng 72 giờ sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị (hoặc tuyên bố hỗ trợ từ bác sĩ kê toa của quý vị). Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare và Thông Báo Các Quyền Của Quý Vị- Đăng Tải Các Quyền Bảo Hiểm Thuốc cho Hội Viên: Medicare yêu cầu các nhà thuốc cung cấp thông báo cho người ghi danh mỗi khi hội viên bị từ chối bảo hiểm hoặc không đồng ý với thông tin về khoản chia sẻ chi phí. Quý vị có quyền kháng cáo hoặc yêu cầu trường hợp ngoại lệ về Danh Mục Thuốc nếu quý vị không đồng ý với thông tin do dược sĩ cung cấp.  Hãy đọc Quyền Bảo Hiểm Thuốc Dành Cho Hội Viên của Medicare.   Quản Lý Sử Dụng Thuốc Chúng tôi tiến hành đánh giá việc sử dụng thuốc cho các hội viên của mình để giúp đảm bảo rằng họ đang được chăm sóc an toàn và thích hợp. Những đánh giá này đặc biệt quan trọng đối với các hội viên có nhiều hơn một nhà cung cấp kê toa thuốc cho họ. IEHP DualChoice (HMO D-SNP) có sẵn một quy trình để xác định và giảm thiểu các sai sót về thuốc. Chúng tôi sẽ xem xét mỗi khi quý vị mua thuốc theo toa. Chúng tôi cũng thường xuyên đánh giá hồ sơ của mình. Trong quá trình đánh giá này, chúng tôi tìm kiếm các vấn đề tiềm ẩn, chẳng hạn như: Các sai sót về thuốc có thể xảy ra. Các loại thuốc có thể không cần thiết vì quý vị đang dùng một loại thuốc khác để điều trị cùng một tình trạng y tế. Các loại thuốc có thể không an toàn hoặc không phù hợp do tuổi tác hoặc giới tính của quý vị. Một số kết hợp thuốc có thể gây hại cho quý vị nếu dùng cùng một lúc. Toa thuốc ghi rõ các loại thuốc có các thành phần mà quý vị bị dị ứng. Các sai sót có thể xảy ra về số lượng (liều lượng) hoặc thời hạn của một loại thuốc quý vị đang dùng. Sử dụng quá liều và sử dụng không đủ liều Lạm dụng/sử dụng sai về mặt lâm sàng Nếu chúng tôi nhận thấy có thể xảy ra vấn đề trong việc sử dụng thuốc của quý vị, thì chúng tôi sẽ phối hợp với Bác Sĩ của quý vị để khắc phục vấn đề. IEHP DualChoice cũng cung cấp thông tin cho các Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) liên quan đến các biện pháp đảm bảo chất lượng của họ theo các hướng dẫn của CMS. Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022 DSNP_23_3241532_M Pending Accepted

Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên - Chủng ngừa

phát của bệnh bại liệt, quai bị và các bệnh khác có thể khiến họ bị ốm nặng hoặc thậm chí là gây tử vong.  Vắc-xin có tác dụng như thế nào? Vắc-xin hỗ trợ cơ thể chống lại các mầm bệnh gây bệnh. Khi phơi nhiễm với bệnh, cơ thể sẽ biết cách chống chọi và tiêu diệt mầm bệnh trước khi chúng gây hại cho sức khỏe. Đây được gọi là khả năng miễn dịch chống lại bệnh tật. Tại sao lại có nhiều loại vắc-xin như vậy? Vắc-xin cần thiết trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời. Nhiều loại được tiêm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, những người cần tiêm vắc-xin nhất để Phát Triển Khỏe Mạnh. Vắc-xin bảo vệ chống lại các bệnh như: Cúm Sởi, quai bị, rubella Bệnh bại liệt Uốn ván Bệnh trái rạ (bệnh thủy đậu) Ho gà Để biết danh sách các mũi tiêm đầy đủ, hãy xem Lịch Chủng Ngừa Khuyến Nghị dành cho Người từ 0-18 tuổi (PDF) và Tài Liệu Chủng Ngừa (PDF). Tiêm Vắc-xin Miễn Phí Với IEHP, quý vị có thể được tiêm vắc-xin miễn phí. Quý vị cũng có thể tìm lịch tiêm chủng và kiểm tra sức khỏe trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP của mình. Yêu cầu Bác Sĩ của quý vị cấp Thẻ Hồ Sơ Chủng Ngừa hoặc in thẻ bằng cách đăng nhập vào Tài Khoản Y Tế IEHP của quý vị và đem theo thẻ này mỗi lần đi kiểm tra sức khỏe.  

Cuộc Họp của Ban Quản Trị - Chương Trình Cuộc Họp và Báo Cáo

will now be held at the following address: Dr. Bradley P. Gilbert Center for Learning & Innovation 9500 Cleveland Ave. Rancho Cucamonga, CA 91730 Click here to view the meeting room map. Any Member of the public may observe the scheduled proceedings by using the link listed below. March 6, 2023 - 9 a.m. Click here to join the virtual meeting. June 2023 Agenda Board Report Under $200k Summary Report May 2023 Agenda Board Report Under $200k Summary Report

Quý vị có thể gia hạn chương trình Medi-Cal của mình trực tuyến. - Gia hạn Medi-Cal

Thời gian cho các Quyền lợi Medi-Cal của Quý vị... Trong ba năm qua, do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID - được gọi là PHE - quý vị đã có thể duy trì Medi-Cal của mình mà không cần gia hạn. Khi chúng tôi kết thúc giai đoạn PHE, quý vị cần hành động ngay bây giờ để tiếp tục nhận được bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tương tự. Hoàn thành gói gia hạn bên trong và gửi lại ngay cho văn phòng Medi-Cal tại quận của quý vị. Quý vị có thể gia hạn Medi-Cal của mình trực tuyến, qua đường bưu điện, trực tiếp hoặc qua điện thoại. Quý vị cần được trợ giúp điền vào các mẫu đơn? Gọi nhóm Điều kiện Hội đủ của IEHP theo số 1-888-860-1296, Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Medi-Cal của quý vị cần được gia hạn mỗi năm để duy trì quyền lợi của quý vị cập nhật Mỗi năm một lần, quý vị sẽ nhận được một lá thư qua đường bưu điện từ quận cho quý vị biết liệu Medi-Cal của quý vị có được quận tự động gia hạn hay không hay quận của quý vị cần thêm thông tin. cảnh báo Điều quan trọng là phải đọc thư này và làm theo hướng dẫn. Quận Sẽ Yêu cầu những Thông tin Gì? Các mẫu Gia hạn đã Hoàn thành Xác minh Thu nhập Cập nhật Thông tin Liên lạc Nếu quận của quý vị yêu cầu thêm thông tin, quý vị phải cung cấp cho họ trước ngày đến hạn. Nếu quý vị không trả lời trước ngày đến hạn, quyền lợi Medi-Cal của quý vị có thể kết thúc. Thông báo: Các Nhà Lãnh Đạo Tiểu Bang Đưa Ra Cảnh Báo về Lừa Đảo Medi-CalNhững kẻ lừa đảo đang liên hệ với các hội viên Medi-Cal để yêu cầu một khoản phí để đăng ký hoặc gia hạn bảo hiểm của họ. QUAN TRỌNG:  Medi-Cal sẽ KHÔNG yêu cầu quý vị thanh toán trong quá trình đăng ký hoặc gia hạn. Nếu một người nào đó liên hệ với quý vị với tư cách là đối tác của quận, tiểu bang hoặc cộng đồng và yêu cầu quý vị gửi tiền, KHÔNG gửi cho họ. Quý vị có thắc mắc? Gọi cho nhóm Phụ trách Điều kiện Hội đủ của IEHP theo số 1-888-860-1296, Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng-5 giờ chiều. Làm thế nào Quý vị Có thể Gửi Thông tin Này? Quý vị có thể gửi thông tin trực tuyến, qua thư, trực tiếp hoặc điện thoại. 1. Truy cập Trực tuyến Tạo tài khoản trực tuyến của quý vị ngay hôm nay tại BenefitsCal.com, và chọn liên kết “Tạo Tài khoản (Create an Account)”. Xem video dưới đây. Nếu quý vị đã có tài khoản BenefitsCal.com, quý vị có thể gửi bằng cách làm theo các bước trong video này: 2. Gửi bưu kiện trở lại quận Quận San Bernardino:Nhấp để tìm địa điểm gửi thư gần quý vịQuận Riverside:Nhấp để tìm địa điểm gửi thư gần bạn*Lưu ý: Gửi kèm gói với một phong bì để quý vị gửi lại giấy tờ. 3. Đến văn phòng quận của quý Quận San Bernardino:Nhấp để tìm văn phòng quận gần quý vịQuận Riverside:Nhấp để tìm văn phòng quận gần bạn 4. Gọi cho văn phòng quận của quý vị Quận San Bernardino:1-877-410-8829Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 giờ sáng-5 giờ chiềuQuận Riverside:1-877-410-8827Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 giờ sáng-5 giờ chiều Các Câu hỏi Thường Gặp: Hỏi & Đáp về Gia hạn Medi-Cal của Quý vị access_time Nếu tôi bỏ lỡ ngày đến hạn thì sao? Liên hệ với quận để tìm hiểu xem liệu quý vị vẫn có thể nộp giấy tờ của mình hay không. gửi Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi gửi lại biểu mẫu của mình? Quý vị sẽ nhận được một lá thư từ quận sau khi tài liệu của quý vị đã được xem xét. diễn đàn Tôi nói chuyện với ai nếu tôi có thắc mắc Nếu quý vị cần được trợ giúp thêm, hãy gọi cho IEHP theo số 1-888-860-1296, Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều hoặc văn phòng Medi-Cal tại quận của quý vị: Quận Riverside: 1-877-410-8827, Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Quận San Bernardino: 1-877-410-8829, Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều nhà Tôi cần làm gì nếu tôi chuyển đi? Liên hệ với văn phòng quận để đảm bảo họ có thông tin hiện tại cho quý vị và gia đình quý vị: Tên Hiện tại Địa chỉ Số Điện thoại Địa chỉ Email Quận cần điều này để liên hệ với quý vị với thông tin quan trọng về Medi-Cal của quý vị. Xem Thêm Các Câu Hỏi Thường Gặp Tại Đây

Pharmacy Services - Drug Pricing

ness. Any pricing disputes, whether it be brand or generic, are to be handled by MedImpact. MedImpact also addresses pharmacy provider appeals on drug pricing. Please direct related inquiries and pricing appeals to MedImpact Pharmacy Provider line at 1-888-495-3147, with a 24/7/365 availability. Information on this page is current as of January 01, 2023

Pharmacy Communications - Pharmacy Communications

or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here. By clicking on this link, you will be leaving the IEHP website. TITLE DATE RECIPIENTS June 2023     New DHCS Drug Use Review (DUR) Board Educational Articles 06/02 All Medi-Cal PCPs & Specialists May 2023     Pharmacy Recalls, Market Withdrawals Safety Alerts - April 2023 05/10 All IEHP PCP's, All IEHP Pharmacy Providers April 2023     Pharmacy Recalls Withdrawals Safety Alerts - January to March 2023 04/10 All IEHP PCP's & Pharmacy Providers March 2023     IEHP DualChoice (HMO D-SNP): Known Billing Issue 03/31 All IEHP Pharmacy Providers Pharmacy Recalls - Withdrawals - Safety Alerts - March 1-15, 2023 03/31 All IEHP PCPs & Pharmacy Providers Pharmacy Recalls - Withdrawals - Safety Alerts - Dec 2022 to Feb 2023 03/31 All IEHP PCPs & Pharmacy Providers DualChoice Medicare Billing for Non-FDA Approved Medications 03/21 All IEHP Pharmacy Providers Claim Processing during State of Emergency due to Snowstorm 03/03 All IEHP Pharmacy Providers February 2023     Transition to 30-day Coverage Determination Backdating 02/02 All LTC & SNF Providers January 2023     IEHP DualChoice (HMO D-SNP): Over-the-Counter Drugs 01/09-01/30 All IEHP Pharmacy Providers IEHP DualChoice (HMO D-SNP): Medicare Part B Coinsurance Billing 01/05-01/13 All IEHP Pharmacy Providers IEHP DualChoice (HMO D-SNP): PBM Update and Medicare Part B Coinsurance 01/02-01/20 All IEHP Pharmacy Providers IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Members - Medication Overrides 01/02 All IEHP Pharmacy Providers December 2022     Cal MediConnect (CMC) to Medi-Cal Rx/HMO D-SNP Transition 12/22 All IEHP Pharmacy Providers Claims Rejected in Error 12/19 All IEHP Pharmacy Providers PBM Change & Prior Authorization Submission Method - for DualChoice (HMO D-SNP) Members (Effective January 1, 2023) 12/13-12/29 All IEHP Pharmacy Providers Pharmacy Recalls, Withdrawals & Safety Alerts - November 2022 12/07 All IEHP Pharmacy Providers CoverMyMeds - Prior Authorization Submission Method for DualChoice Members (Effective January 1, 2023) 12/01-12/12 All IEHP Pharmacy Providers November 2022     Recalls, Withdrawals & Safety Alerts - October 2022 11/14 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts - September 2022 11/02 All IEHP Pharmacy Providers COVID-19: Test to Treat Monoclonal Antibodies 11/01 All IEHP Pharmacy Providers October 2022     Cal MediConnect to Medi-Cal Rx Transition (D-SNP) 10/28 All IEHP Pharmacy Providers September 2022     Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 09/08 All IEHP Pharmacy Providers August 2022     2022-2023 Flu Vaccination for IEHP Members 08/31 All IEHP Pharmacy Providers Reminder: Medi-Cal Rx Gradual Reinstatement of PAs - Phase 1 08/31 All IEHP Pharmacy Providers 30-Day Countdown: Reinstatement of PA Requirements for 11 Drug Classes 08/18 All IEHP Pharmacy Providers 30-Day Countdown: Reinstatement of PA Requirements for 11 Drug Classes 08/17 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 08/10 All IEHP Pharmacy Providers July 2022     Academic Detailing Services Now Offered 07/15 All IEHP Pharmacy Providers DHCS Medi-Cal Rx Update: Postponement of Implementation of NCPDP Reject Code 80 07/13 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 07/07 All IEHP Pharmacy Providers June 2022     New DHCS DUR Board Educational Article 06/22 All IEHP Pharmacy Providers MTM Medicare Pharmacy Mailing Campaign 06/08 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 06/05 All IEHP Pharmacy Providers Academic Detailing Services Now Offered 06/04 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: Blood Pressure Monitors and Cuffs 06/03 All IEHP Pharmacy Providers Important Notice: COVID-19 Oral Antivirals Billing 06/01 All IEHP Pharmacy Providers May 2022     Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 05/05 All IEHP Pharmacy Providers April 2022     Rejected Claims Due To Prescriber Error Codes 04/06 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 04/05 All IEHP Pharmacy Providers MTM COVID-19: Test to Treat 04/04 All IEHP Pharmacy Providers March 2022     MTM Medicare Pharmacy Mailing Campaign 03/29 All IEHP Pharmacy Providers New DHCS DUR Board Educational Article 03/16 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 03/28-03/31 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 03/21-03/25 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 03/14-03/18 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 03/07-03/11 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 03/07 All IEHP Pharmacy Providers IEHP Contracted DME Pharmacies: CGM, BP Monitor, Nebulizer 03/02 All IEHP Pharmacy Providers February 2022     Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 02/28-03/04 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 02/22-02/25 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 02/14-02/18 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 02/10-02/11 All IEHP Pharmacy Providers Pharmacy Empowerment Program 02/08 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 02/07 All IEHP Pharmacy Providers New DHCS DUR Board Educational Article 02/02 All IEHP Pharmacy Providers January 2022     Free OTC COVID-19 Antigen Test Kits Available 01/31 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition Implementation 01/17-01/21 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition Implementation 01/10-01/14 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition Implementation 01/07 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 01/05 All IEHP Pharmacy Providers  

Provider Resources - Forms

liance Delegation Oversight Audit (DOA) Grievance Growth Chart Health and Wellness  Historical Data Form Inland Regional Center Medi-Cal Letter Templates Medicare-Medicaid Plan Letter Templates D-SNP Letter Templates Medicare Non-Contracted Providers Perinatal Pharmacy Provider Preventable Conditions (PPC) UM/CM Vision Other Behavioral Health ABA 6 Month and Exit Progress Report Template (Word) ABA Exit Letter Template (Word) ABA Service Hour Log (Word) ABA School BHT Services Request Form (Word) Authorization Release of Information Form - English (PDF) Authorization Release of Information Form - Spanish (PDF) Behavioral Health Authorization Request Form (PDF) BHT Social Skills Template (Word) Coordination of Care Treatment Plan Form (PDF) No Further Treatment Request Form (PDF) Psych Testing Battery Plan (for Psychologist use only) (PDF)  (For BH Providers Only) Transition of Care Tool (PDF) Claims For Integrated Denial Notices please click here. Please select on the links below to obtain the revised CMS 1500 form (version 02/12) and the CMS 1500 Reference Instruction Manual. Provider Identified Overpayment Form (PDF) Provider Identified Overpayment Form (Multiple) (PDF) Provider Dispute Resolution (PDR) (PDF) Claims Project Spreadsheet (Excel) Clean Claim Tool Guide - UB04 Inpatient Form (PDF) Clean Claim Tool Guide - UB04 Outpatient Form (PDF) Waiver of Liability Statement - IEHP Dual Choice (HMO D-SNP) - effective January 2023 (PDF) Revised CMS 1500 Health Insurance Claim Form (PDF) CMS 1500 Reference Instruction Manual (PDF) (Back to top) Compliance Member Incentive Forms Focus Group Incentive (FGI) - Request for Approval Form (PDF) Focus Group Incentive (FGI) - Evaluation Form (PDF) Member Incentive (MI) Program - Request for Approval (PDF) Member Incentive (MI) Program - Annual Update/End of Program Evaluation (PDF) Survey Incentive (SI) - Request for Approval Form (PDF) Survey Incentive (SI) - Evaluation Form (PDF) Nondiscrimination Language Nondiscrimination Language Access Notice: Medi-Cal (PDF) Medicare (PDF) (Back to top) Delegation Oversight Audit (DOA) Biographical Information Sheet Credentialing DOA Audit Tool HIPAA Security - Medi-Cal DOA HIPAA Security - Medicare Medi-Cal DOA Tool UM/CM/QI Medicare DOA Tool UM/CM/QI Medi-Cal UM Referral Template Sub-Contracted Facility/Agency Services and Delegated Functions (Back to top) Grievance The Grievance Forms below are for your Member's use when filing a complaint, or has an appeal regarding any aspect of care or service provided by you. Please select the Appeal and Grievance form appropriate for their use: Medi-Cal Form      English (PDF)      Spanish (PDF)      Chinese (PDF)      Vietnamese (PDF) Medicare Form      English (PDF)      Spanish (PDF)      Chinese (PDF)      Vietnamese (PDF) The following IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Letters will be effective January 1, 2023:      English (PDF)      Spanish (PDF)      Chinese (PDF)      Vietnamese (PDF) (Back to top) Growth Chart Inland Empire Health Plan (IEHP) offers you easy access to useful reference materials and forms you may need. It's just one click away. Select the growth chart form that you need by clicking on the link below: (0-36 months): Head Circumference-For-Age And Weight- For-Length Percentiles           Boys (PDF)          Girls (PDF) (0-36 months): Length and Weight-For-Age Percentiles           Boys (PDF)          Girls (PDF) (2-20 years): Stature and Weight-For-Age-Percentiles           Boys (PDF)         Girls (PDF) (2-20 years): Body Mass Index For-Age Percentiles           Boys (PDF)          Girls (PDF) (Back to top) Health and Wellness DPP Rx Pad (PDF) (Back to top)   Historical Data Form Historical Data Form (PDF) (Back to top) Inland Regional Center Early Start (0-36 months) Referral (PDF) Early Start Online Application Eligibility and Intake IRC Referrals (3-99+ years): San Bernardino County: For Providers - (909) 890-4711 // Intake - (909) 890-3148 Riverside County: For Providers - (909) 890-4763 // Intake - (951) 826-2648 (Back to top) Medi-Cal Letter Templates A complete template includes all documents listed under each template in the order specified listed. Changes can only be made to highlighted areas, any changes made outside of the highlighted areas are strictly prohibited by DHCS. Click on the title to expand the menu and download desired document. Member Authorization Letter English Last Updated: 09/20/2022 Spanish Last Updated: 09/20/2022   Chinese Last Updated: 09/20/2022   Vietnamese Last Updated: 09/20/2022   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 01, 2022 Continuity of Care Authorization Letter English Last Updated: 09/20/2022   Spanish Last Updated: 09/20/2022   Chinese Last Updated: 09/20/2022   Vietnamese Last Updated: 09/20/2022   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 01, 2022 Notice of Action – Carve Out English Last Updated: 12/29/2022   Spanish Last Updated: 12/29/2022   Chinese Last Updated: 12/29/2022   Vietnamese Last Updated: 12/29/2022   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 01, 2022 Independent Medical Review (IMR) Form - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated May 22, 2023 Notice of Action - Delay English Last Updated: 12/27/2022   Spanish Last Updated: 12/27/2022   Chinese Last Updated: 12/27/2022   Vietnamese Last Updated: 12/27/2022   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 01, 2022 Independent Medical Review (IMR) Form - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated May 22, 2023 Notice of Action - Deny English Last Updated: 12/27/2022   Spanish Last Updated: 12/27/2022   Chinese Last Updated: 12/27/2022   Vietnamese Last Updated: 12/27/2022   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 01, 2022 Independent Medical Review (IMR) Form - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated May 22, 2023 Notice of Action - Modify English Last Updated: 12/28/2022   Spanish Last Updated: 12/28/2022   Chinese Last Updated: 12/28/2022   Vietnamese Last Updated: 12/28/2022   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 01, 2022 Independent Medical Review (IMR) Form - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated May 22, 2023 Notice of Action - Terminate English Last Updated: 01/06/2023   Spanish Last Updated: 01/06/2023   Chinese Last Updated: 01/06/2023   Vietnamese Last Updated: 01/06/2023   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 01, 2022 Independent Medical Review (IMR) Form - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated May 22, 2023 Other Health Care Coverage Requesting Provider Letter English Last Updated: 03/17/2021   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 01, 2022 Continuity of Care Terminate Letter English Last Updated: 09/20/2022   Spanish Last Updated: 09/20/2022   Chinese Last Updated: 09/20/2022   Vietnamese Last Updated: 09/20/2022   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 01, 2022 Specialist Termination Letter English Last Updated: 09/20/2022   Spanish Last Updated:09/20/2022   Chinese Last Updated:09/20/2022   Vietnamese Last Updated:09/20/2022   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 01, 2022 Prior Authorization Not Required English Last Updated: 09/20/2022   Spanish Last Updated:09/20/2022   Chinese Last Updated:09/20/2022   Vietnamese Last Updated:09/20/2022   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 01, 2022 (Back to top) Medicare-Medicaid Plan Letter Templates A complete template includes all documents listed under each template in the order specified listed. Changes can only be made to highlighted areas, any changes made outside of the highlighted areas are strictly prohibited by CMS. Click on the title to expand the menu and download desired document. Carve-Out Information Letter English Last Updated: 11/12/2017   Spanish Last Updated: 10/31/2017   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Denial Reason Matrix English Last Updated: 07/03/2018   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Detailed Explanation of Non-Coverage English Last Updated: 12/17/2021   Spanish Last Updated: 12/17/2021   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Detailed Notice of Discharge English Last Updated: 12/17/2021   Spanish Last Updated: 12/17/2021   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Expedited Criteria Not Met English Last Updated: 10/31/2017   Spanish Last Updated: 10/31/2017   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Extension Needed for Additional Information English Last Updated: 10/31/2017   Spanish Last Updated: 10/31/2017   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Integrated Denial Notice - Part B Drugs - 7 day appeal - IPA English Last Updated: 02/14/2022   Spanish Last Updated: 02/14/2022   Chinese Last Updated: 02/14/2022   Vietnamese Last Updated: 02/14/2022   Independent Medical Review - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 7, 2022 Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Integrated Denial Notice - Part C - 30 day appeal - IPA English Last Updated: 03/08/2022   Spanish Last Updated: 02/14/2022   Chinese Last Updated: 02/14/2022   Vietnamese Last Updated: 02/14/2022   Independent Medical Review - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 7, 2022 Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Integrated Denial of Payment Notice - 7 day appeal - IPA English Last Updated: 03/17/2021   Spanish Last Updated: 10/18/2021   Independent Medical Review - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 7, 2022 Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Integrated Denial of Payment Notice - 30 day appeal - IPA English Last Updated: 03/17/2021   Spanish Last Updated: 04/12/2017   Independent Medical Review - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 7, 2022 Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Notice of Authorization of Services English Last Updated: 10/31/2017   Spanish Last Updated: 10/31/17   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Notice of Dismissal of Coverage English Last Updated:03/10/2022   Spanish Last Updated:03/10/2022   Chinese Last Updated:03/10/2022   Vietnamese Last Updated:03/10/2022   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Notice of Medicare Non-Coverage English Last Updated: 10/31/2017   Spanish Last Updated: 10/31/2017   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Notice of Reinstatement of Coverage English Last Updated: 10/31/2017   Spanish Last Updated: 10/31/2017   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 (Back to top) NEW D-SNP Letter Templates These templates should not be used until the effective date of January 2, 2023. Please continue using the current Medicare DualChoice letter templates currently seen on this webpage for the remainder of 2022. A complete template includes all documents listed under each template in the order specified listed. Changes can only be made to highlighted areas, any changes made outside of the highlighted areas are strictly prohibited by CMS. Click on the title to expand the menu and download desired document. AOR Dismissal Letter English Last Updated: 09/26/2022   Spanish Last Updated:09/26/2022   Chinese Last Updated:09/26/2022   Vietnamese Last Updated:09/26/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated February 21, 2023 AOR Request Letter English Last Updated: 09/26/2022   Spanish Last Updated:09/26/2022   Chinese Last Updated:09/26/2022   Vietnamese Last Updated:09/26/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated February 21, 2023 Continuity of Care - Notice of Authorization English Last Updated: 09/26/2022   Spanish Last Updated:09/26/2022   Chinese Last Updated:09/26/2022   Vietnamese Last Updated:09/26/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated February 21, 2023 Continuity of Care – Notice of Termination English Last Updated: 09/26/2022   Spanish Last Updated:09/26/2022   Chinese Last Updated:09/26/2022   Vietnamese Last Updated:09/26/2022   Nondiscrimination Notice, Tagline, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated February 21, 2023 Detailed Explanation of Non-Coverage English Last Updated: 09/26/2022   Spanish Last Updated:09/26/2022   Chinese Last Updated:09/26/2022   Vietnamese Last Updated:09/26/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated February 21, 2023 Detailed Notice of Discharge English Last Updated: 12/20/2022   Spanish Last Updated:12/20/2022   Chinese Last Updated:12/20/2022   Vietnamese Last Updated:12/20/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated February 21, 2023 Expedited Criteria Not Met English Last Updated: 09/26/2022   Spanish Last Updated: 09/26/2022   Chinese Last Updated: 09/26/2022   Vietnamese Last Updated: 09/26/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated February 21, 2023 Extension Needed for Additional Information English Last Updated: 09/26/2022   Spanish Last Updated: 09/26/2022   Chinese Last Updated: 09/26/2022   Vietnamese Last Updated: 09/26/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated February 21, 2023 Informational Letter to Beneficiary and PCP English Last Updated: 09/26/2022   Spanish Last Updated: 09/26/2022   Chinese Last Updated: 09/26/2022   Vietnamese Last Updated: 09/26/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated February 21, 2023 Notice of Authorization of Services English Last Updated: 09/27/2022   Spanish Last Updated: 09/27/2022   Chinese Last Updated: 09/27/2022   Vietnamese Last Updated: 09/27/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated February 21, 2023 Notice of Dismissal of Coverage Request English Last Updated: 09/26/2022   Spanish Last Updated: 09/26/2022   Chinese Last Updated: 09/26/2022   Vietnamese Last Updated: 09/26/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated February 21, 2023 Notice of Medicare Non-Coverage English Last Updated:09/27/2022   Spanish Last Updated:09/27/2022   Chinese Last Updated:09/27/2022   Vietnamese Last Updated:09/27/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated February 21, 2023 Cancelled Relocation Letter English Last Updated: 09/22/2022   Spanish Last Updated:09/22/2022   Chinese Last Updated:09/22/2022   Vietnamese Last Updated:09/22/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated February 21, 2023 Long-Term Care IPA and PCP Change Letter English Last Updated: 09/26/2022   Spanish Last Updated:09/26/2022   Chinese Last Updated:09/26/2022   Vietnamese Last Updated:09/26/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated February 21, 2023 Coverage Decision Letter Part B - 7 Day Appeal English Last Updated: 10/03/2022   Spanish Last Updated:10/03/2022   Chinese Last Updated:10/03/2022   Vietnamese Last Updated:10/03/2022   *Additional Information for IPAs: Please include the integrated Coverage Decision Letter, the most recent IMR form, application instructions, DMHC’s toll-free telephone number, and an envelope addressed to DMHC. Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated February 21, 2023 Independent Medical Review (IMR) Form - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated January 01, 2023 State Fair Hearing Form - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated September 01, 2021 Coverage Decision Letter Medical – 30 Day Appeal English Last Updated: 10/03/2022   Spanish Last Updated:10/03/2022   Chinese Last Updated:10/03/2022   Vietnamese Last Updated:10/03/2022   *Additional Information for IPAs: Please include the integrated Coverage Decision Letter, the most recent IMR form, application instructions, DMHC’s toll-free telephone number, and an envelope addressed to DMHC. Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated February 21, 2023 Independent Medical Review (IMR) Form - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated January 01, 2023 State Fair Hearing Form - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated September 01, 2021 Coverage Decision Letter - Claims English Last Updated: 11/22/2022   Spanish Last Updated:11/22/2022   Chinese Last Updated:11/22/2022   Vietnamese Last Updated:11/22/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated February 21, 2023   (Back to top) Medicare Certificates of Medical Necessity (CMN) & DME Information Forms (DIF) Positive Airway Pressure Devices for Obstructive Sleep Apnea (PDF) Enteral and Parenteral Nutrition (PDF) External Infusion Pump (PDF) Osteogenesis Stimulators (PDF) Oxygen (PDF) Seat Lift Mechanisms (PDF) Continuation Form (PDF) Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator (TENS) (PDF) Pneumatic Compression Device (PDF) (Back to top) Non-Contracted Providers To submit a referral to IEHP, please fill out the referral form below, include all clinical notes and fax it to IEHP. If you are referring back to yourself, please indicate such. If you need IEHP to direct the referral, please indicate that on the form. Referral Authorization Request Form - Non-Contracted Providers (PDF) If you are interested in becoming a network Provider, please click here. (Back to top) Perinatal IEHP provides standard risk assessment forms that can be used by all Providers of obstetrical (OB) services. Please refer to IEHP Provider Policy 10D1, "Obstetrical Services, Guidelines for Obstetrical Services" for further detail. To obtain copies, simply click on the links below. Edinburgh Postnatal Depression Screening Tool - English (PDF) Edinburgh Postnatal Depression Screening Tool - Spanish (PDF) ACOG Antepartum Record (PDF) (Back to top) Pharmacy Click here for Pharmacy forms. (Back to top) Provider Preventable Conditions (PPC) By clicking on these links, you will be leaving the IEHP website. On May 23,2017, the Department of Healthcare Services (DHCS) released All Plan Letter (APL) 17-009, reporting requirements related to Provider Preventable Conditions. In conjunction, DHCS released Dual Plan Letter (DPL) 17-002. As part of these instructions, the Health Plan, Network Providers, Delegates, Contracted Hospitals, and ambulatory surgical centers must report using PPC Form on DHCS secure online portal for both Medicare and Medi-Cal lines of business. Further information is available on the following pages: Instructions for Completing Online Reporting of PPCs Medi-Cal Guidance on Reporting Provider-Preventable Conditions Frequently Asked Questions All Plan Letter (APL) 17-009 Duals Plan Letter (DPL) 17-002 PPC Form Medicare and Medi-Cal lines of business must follow the instructions below: Providers are REQUIRED to send a copy of the completed PPC submission from the DHCS secure online portal to IEHP by fax at (909) 890-5545 within five (5) business days of reporting to DHCS; IEHP does not pay Provider claims nor reimburse a Provider for a PPC, in accordance with 42 CFR Section 438.3(g) and IEHP's three-way Cal MediConnect contract. Per IEHP policy and the Coordinated Care Initiative 3-Way Contract, IEHP reserves the right to recover or recoup any claim related to a PPC; As outlined in both the APL/DPL - Reporting Requirements related to Provider Preventable Conditions, the following classify as PPCs and must be reported: Category 1 - HCACs (For Any Inpatient Hospital Setting in Medicaid) Any unintended foreign object retained after surgery A clinically significant air embolism An incidence of blood incompatibility A stage III or stage IV pressure ulcer that developed during the patient's stay in the hospital A significant fall or trauma that resulted in fracture, dislocation, intracranial injury, crushing injury, burn, or electric shock A catheter-associated urinary tract infection Vascular catheter-associated infection Any of the following manifestations of poor glycemic control: diabetic ketoacidosis; nonketotic hyperosmolar coma; hypoglycemic coma; secondary diabetes with ketoacidosis; or secondary diabetes with hyperosmolarity A surgical site infection following: Coronary artery bypass graft (CABG) - mediastinitis Bariatric surgery; including laparoscopic gastric bypass, gastroenterostomy, laparoscopic gastric restrictive surgery Orthopedic procedures; including spine, neck, shoulder, elbow Cardiac implantable electronic device procedures Deep vein thrombosis/pulmonary embolism following total knee replacement or hip replacement with pediatric and obstetric exceptions Latrogenic pneumothorax with venous catheterization A vascular catheter-associated infection Category 2 - Other Provider Preventable Conditions (For Any Health Care Setting) Wrong surgical or other invasive procedure performed on a patient Surgical or other invasive procedure performed on the wrong body part Surgical or other invasive procedure performed on the wrong patient (Back to top) UM/CM Acute Hospital Discharge Needs Request Form (PDF) Authorization for Use and/or Disclosure of Patient Health Information - English (PDF) Authorization for Use and/or Disclosure of Patient Health Information - Spanish (PDF) Care Management Referral Form (PDF) Consent for HIV Test - English (PDF) Consent for HIV Test - Spanish (PDF) Health Risk Assessment (HRA) - IEHP DualChoice (HMO D-SNP) - English (PDF) - effective 1/1/2023 Health Risk Assessment (HRA) - IEHP DualChoice (HMO D-SNP) - Spanish (PDF) - effective 1/1/2023 Health Risk Assessment (HRA) - IEHP DualChoice (HMO D-SNP) - Chinese (PDF) - effective 1/1/2023 Health Risk Assessment (HRA) - IEHP DualChoice (HMO D-SNP) - Vietnamese (PDF) - effective 1/1/2023 HIV Testing Sites - Riverside and San Bernardino (PDF) Home Health Check Off List (PDF) Home Modification Consent Form - English (PDF) - effective 04/01/2023 Home Modification Consent Form - Spanish (PDF) - effective 04/01/2023 Home Modification Consent Form - Chinese (PDF) - effective 04/01/2023 Home Modification Consent Form - Vietnamese (PDF) - effective 04/01/2023 Long Term Care (LTC) Data Sheet (PDF) Non-Emergency Medical Transportation (NEMT) Physician Certification Statement (PCS) (PDF) Referral Form (PDF) Service Request for Skilled Nursing Facilities (PDF) SNF Initial Review (PDF) SNF Follow-up Review (PDF) Standing Referral and Extended Access Referral to Specialty Care (PDF) Sterilization Consent Form PM-330 PM-330 Form - Tips and Example (PDF) PM-330 Form - English (PDF) PM-330 Form - Spanish (PDF) Transportation Requests Form (SNF & LTC) (PDF) Transportation Requests Form (Hospital) (PDF) Wound Assessment - Admission (PDF) Wound Assessment - Follow - Up (PDF) Wound Assessment - Addendum (PDF) (Back to top) Vision Ophthalmologist Referral Form (PDF) Vision Exception Request (VER) Form (PDF) PCP Vision Report Form (PDF) IEHP Lab Form (PDF) Medi-Cal Non-Covered Services/Materials Waiver Form-English (PDF) Medi-Cal Non-Covered Services/Materials Waiver Form-Spanish (PDF) Medi-Cal Non-Covered Services/Materials Waiver Form-Chinese (PDF) Medi-Cal Non-Covered Services/Materials Waiver Form-Vietnamese (PDF) The following IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Letters will be effective January 1, 2023: IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Non-Covered Services/Materials Waiver Form-English (PDF) IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Non-Covered Services/Materials Waiver Form-Spanish (PDF) IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Non-Covered Services/Materials Waiver Form-Chinese (PDF) IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Non-Covered Services/Materials Waiver Form-Vietnamese (PDF) (Back to top) Other Authorization of Release - Use & Disclosure of PHI - English (PDF) Authorization of Release - Use & Disclosure of PHI - Spanish (PDF) CMS 1696 Appointment of Representative - English (PDF) CMS 1696 Appointment of Representative - Spanish (PDF) Contracts Maintenance Request Form (PDF) Provider Services Materials Request Form (PDF) 2017 Model Output Report (MOR) Data File Layout (PDF) (Back to top) You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Medi-Cal Renewal Process - Medi-Cal Renewal Process

s the Medi-Cal Renewal process, is currently underway across our state. This initiative is the biggest challenge facing the Medi-Cal program in its history. Up to 400,000 IEHP Members could potentially lose their Medi-Cal coverage if they don't complete the necessary renewal paperwork on time. The impact on Providers across the entire healthcare system will be significant, potentially resulting in: Increased use of the emergency department for primary care Decreased capacity of bed availability Delays in hospital discharges while awaiting coverage Increased length of stay for patients with delayed preventative or chronic care Increased cost of care Interruptions of ongoing care However, with every challenge comes opportunities to help our collective health care mission and partnership grow even stronger. IEHP takes this challenge seriously and we are committed to helping Members keep their Medi-Cal coverage and Providers keep their assigned Members without interruption. Resources to Help with the Medi-Cal Renewal Process The following resources for Providers offer more information about the Medi-Cal Renewal process and tools to help your office proactively engage and encourage Members to renew their Medi-Cal coverage on time. Medi-Cal Renewal Flyers and Provider Information IEHP Medi-Cal Renewal Flyer for Members PDF – (English, Spanish, Chinese, Vietnamese) Annual Eligibility Renewal (AER) FAQs Medi-Cal Redetermination PowerPoint presentation - (Providers and IPAs) Department of Health Care Services (DHCS) Toolkits – Medi-Cal Continuous Coverage Requirement IEHP Eligibility Renewal Support Team IEHP’s Eligibility Renewal Support team is here to answer calls from Members needing more one-on-one support during the Medical-Renewal process! We support: Application print outs Online submissions via BenefitsCal.com Assistance in connecting with the appropriate county department Serving as a centralized eligibility hub for all eligibility-related issues (on hold, disenrolled, out of area, etc.) Helping Members update contact information (national change of address, undeliverable address, etc.) Please let your patients and our Members know that additional application support is just a phone call away. IEHP Eligibility Renewal Support Team Hotline Phone and Hours of Operation: 1-888-860-1296, Monday-Friday, 8 am - 5 pm (PST) Additional information for IEHP Members Additional Communication from IEHP IEHP’s Medi-Cal Renewal specific Provider Communication is provided here for your convenience as well as here on our Correspondence page: May 04, 2023 - New: Annual Medi-Cal Eligibility Renewal (AER) Roster Now Available to Download Under CSV! (PDF) April 17, 2023 - Now Live! Annual Medi-Cal Eligibility Renewal (AER) Alerts and Roster! (PDF) April 06, 2023 - Phone Number CORRECTION: IEHP Eligibility Renewal Support Team First Round of Yellow Medi-Cal Renewal Packets Mailed to Members! (PDF) You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

P4P - Proposition 56 - GEMT - Pay for Performance (P4P)

(IEHP) Pay for Performance program, also known as P4P. IEHP’s P4P was designed to increase the provision of preventive health services to IEHP Members as well as improve HEDIS® results to ensure that all IEHP Direct DualChoice Members receive timely annual assessment visits with an emphasis on review and management of chronic illnesses. IEHP Direct PCPs will be reimbursed directly by IEHP through the DualChoice Annual Visit program. PCPs participating in IEHP's network through an IPA only are not eligible for this program: Overview (PDF) DualChoice Annual Visit (PDF) To learn more about P4P IEHP DualChoice Annual Visit, contact a Provider Services Representative at (909) 890-2054. Click on the following links to jump to that specific section: Provider Quality Incentives Brochure Medicare P4P IEHP Direct IEHP Direct Stars Incentive Program D-SNP Model of Care Incentive Program Global Quality P4P Program OB/GYN P4P Program Hospital P4P Program Provider Quality Incentives Brochure Inland Empire Health Plan (IEHP) is pleased to announce the 2022 Provider Quality Incentive Brochure. 2022 Provider Quality Incentive Brochure (PDF) | June 22, 2022 (Back to P4P Menu) Medicare P4P IEHP Direct Program Inland Empire Health Plan (IEHP) is pleased to announce the Medicare P4P IEHP Direct Program.  The goal of the program is designed to reward IEHP Direct Primary Care Providers (PCPs) for providing quality care to IEHP DualChoice Members. Medicare P4P IEHP Direct Program Guide (PDF) Published: February 16, 2023 (Back to P4P Menu) IEHP Direct Stars Incentive Program Inland Empire Health Plan (IEHP) is pleased to announce the IEHP Direct Stars Incentive Program for Primary Care Physicians (PCPs). The goal of the program is to reward PCPs who provide high-quality care to IEHP DualChoice (HMO D-SNP) members. IEHP Direct Stars Incentive Program Guide (PDF) Updated: April 12, 2023 (Back to P4P Menu) D-SNP Model of Care Incentive Program Inland Empire Health Plan (IEHP) is pleased to announce the D-SNP Model of Care Incentive Program for Independent Physicians Associations (IPAs). The goal of the program is to reward IPAs who provide high-quality care to IEHP DualChoice (HMO D-SNP) members. D-SNP Model of Care Incentive Program (PDF) Published: March 24, 2023 Chronic Care Improvement Program Planning and Reporting Document The Chronic Care Improvement Program (CCIP) Planning and Reporting document can be used for the following D-SNP Model of Care Incentive Program activity: Chronic Care Improvement Program (CCIP) Activity. CCIP Planning and Reporting Document (Word Document) CCIP Planning and Reporting Document - Reference Guide (PDF) (Back to P4P Menu) Global Quality P4P Program If you would like more information about IEHP’s GQ P4P Program or best practices to help improve quality scores and outcomes, visit our Secure Provider Portal, email the Quality Team at QualityPrograms@iehp.org or call the IEHP Provider Relations Team at (909) 890-2054. 2023 IEHP Global Quality P4P Program Guide IPA (PDF) Published: April 21, 2023 2023 IEHP Global Quality P4P Program Guide PCP (PDF) Published: April 20, 2023 2022 IEHP Global Quality P4P Program Guide PCP (PDF) Published: April 20, 2023 2022 IEHP Global Quality P4P Program Guide IPA (PDF) Published: December 16, 2022 2022 Provider Quality Resource Guide (PDF) Published: July 14, 2022 (Back to P4P Menu) Quality Improvement Activity Strategy Forms The Quality Improvement Activity (QIA) Strategy Forms can be used for the following 2023 and 2022 Global Quality P4P QIA Activities: Reducing Health Disparities and Potentially Avoidable Emergency Department Visits or Potentially Preventable Admissions. 2023 Equity Quality Improvement Activity #1 - Strategy Form (PDF) 2023 Quality Improvement Activity #2 - Strategy Form (PDF) 2022 Equity Quality Improvement Activity #1 - Strategy Form (PDF) 2022 Quality Improvement Activity #2 - Strategy Form (PDF) (Back to P4P Menu) Potentially Avoidable Emergency Department (ED) Visits: Potentially Preventable Diagnosis Codes The Potentially Preventable Diagnosis Code List includes diagnosis codes for visits to an ED in which the condition could be treated by a Physician or other health care Provider in a non-emergency setting or conditions that are potentially preventable or are ambulatory care sensitive. Potentially Preventable Diagnosis List (PDF) Published: February 04, 2022 Patient Experience This toolkit is full of proven tips and successful strategies based on the kinds of questions your IEHP Members could be asked to answer regarding their Provider's service. Your Provider Relations Team has targeted nine specific topics in this toolkit to help Providers and their staff continue to achieve the highest marks in Patient experience from their IEHP Members. Serve Well Customer Service Toolkit (PDF) Well Child 2021 Recommendations for Preventive Pediatric Health Care from the American Academy of Pediatrics (PDF) Immunizations IEHP provides vaccine coverage based on the latest ACIP recommendation and guidelines. Please refer to the Immunization Update and "Summary of Recommendations" for both Child and Adolescents AND Adult Vaccines as follows: 2023 Immunization Timing Chart - English (PDF) 2023 Immunization Timing Chart - Spanish (PDF) 2023 Immunization Timing Chart - Chinese (PDF) 2023 Immunization Timing Chart - Vietnamese (PDF) Immunization Updates (PDF) 2023 Recommended Child and Adolescent Immunization Schedule (0-18 years) (PDF) 2023 Recommended Adult Immunization Schedule (19+ years) (PDF) Adult Vaccines are a covered benefit and do not require prior authorization (must adhere to CDC/ACIP Immunization Recommendation and/or FDA approved indication). Grow Well Childhood Immunization Toolkit for Providers (PDF) This toolkit contains commonly used immunization codes, best practices for reporting immunizations including information on registering with CAIR, tips on talking with parents and information on understanding vaccination hesitancy. CAIR2 Resource Guide (PDF) This guide contains helpful links and contact information for locations to register for CAIR2 or current users. Reimbursement process: Complete a CMS1500 form by including the appropriate CPT codes, quantity dispensed and billed amount. Mail:  IEHP Claims Department P.O. Box 4349  Rancho Cucamonga, CA 91729-4349. For the latest updates and news regarding the vaccines, please visit CDC's ACIP website at https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/index.html. By clicking on this link, you will be leaving the IEHP website. (Back to P4P Menu) Quality Bonus Services Dispute Form Please e-mail completed forms to QualityPrograms@iehp.org Quality Bonus Service Dispute Request Form (PDF) (Back to P4P Menu) OB/GYN P4P Program Inland Empire Health Plan (IEHP) has released the OB/GYN P4P Program Guide which details the program requirements, performance measures, updated code sets, and payment timelines. OB/GYN P4P Program Guide (PDF) Published: January 01, 2023 OB P4P Frequently Asked Questions FAQs (PDF) Published: February 13, 2023 Postpartum Depression Screening (PDF) (Back to P4P Menu) Hospital P4P Program Inland Empire Health Plan (IEHP) is pleased to announce the Hospital Pay For Performance Program (Hospital P4P) for IEHP Medi-Cal contracted Hospitals servicing Riverside and San Bernardino Counties. The goal of the Hospital P4P Program is to provide substantial financial rewards to Hospitals that meet quality performance targets and demonstrate high-quality care to IEHP Members. 2023 Hospital P4P Program Guide (PDF) Published: May 9, 2023 2023 Hospital P4P Program Guide (PDF) Published: March 23, 2023 P4P 2023 MX Data Contributions (PDF) Published: February 02, 2023 IEHP P4P 2023 Data Guidelines (PDF) Published: February 02, 2023 2022 Hospital P4P Program Guide (PDF) Published: March 20, 2023 P4P 2022 MX Data Contribution (PDF) Published: April 18, 2022 P4P 2022 MX Data Guidelines (PDF) Published: April 18, 2022 (Back to P4P Menu) Potentially Avoidable Emergency Department (ED) Visits: Potentially Preventable Diagnosis Codes The Potentially Preventable Diagnosis Code List includes diagnosis codes for visits to an ED in which the condition could be treated by a Physician or other health care Provider in a non-emergency setting or conditions that are potentially preventable or are ambulatory care sensitive. Potentially Preventable Diagnosis List (PDF) Published: February 04, 2022 (Back to P4P Menu) Substance Use Disorders and Mental Health Diagnosis Lists The Substance Use Disorders and Mental Health Diagnosis Lists includes diagnosis codes to identify substance use disorders, drug overdose, mental health or intentional self-harm diagnoses. Mental Health Diagnosis List (PDF) Published: February 02, 2022 Substance Use Disorders Diagnosis List (PDF) Published: February 02, 2022 (Back to P4P Menu)   You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here

Sống Lành Mạnh - Nguồn Lực Y Tế

công cụ tương tác này để tìm hiểu! Quý vị có thể trả lời các câu hỏi và tìm hiểu lời khuyên về những việc quý vị có thể làm để duy trì sức khỏe. Công Cụ Tự Quản Lý Tương Tác Cai Thuốc Lá Hoạt Động Thể Chất Ăn Uống Lành Mạnh Quản Lý Căng Thẳng Tránh Đồ Uống Có Hại Xác Định các Triệu Chứng Trầm Cảm Cân Nặng Khỏe Mạnh Các Nguồn Lực Hỗ Trợ Khác Sách Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Tự Quản Lý - Sách hướng dẫn này bao gồm các thông tin về các chủ đề trên. Nếu quý vị muốn yêu cầu nhân bản in Sách Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Tự Quản Lý, Vui lòng gọi điện đến Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai–Thứ Sáu, 7am–7pm, và Thứ Bảy–Chủ Nhật, 8am–5pm. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Tính Chỉ Số Khối Cơ Thể (BMI) của quý vị - cho người lớn từ 20 tuổi trở lên Tính Chỉ Số Khối Cơ Thể (BMI) của quý vị – cho trẻ em từ 2 đến 19 tuổi

Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên - Sức Khỏe Thanh Thiếu Niên

à nhiều thay đổi. Đó là tuổi đến trường, đi chơi với bạn bè, chơi thể thao và đi khiêu vũ. Nhưng đó không phải là tất cả! Các em cũng có những lựa chọn quan trọng về tương lai của mình trong thời gian chuyển tiếp này. Nhiều lựa chọn của thanh thiếu niên sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của các em khi lớn lên. IEHP mong muốn giúp đảm bảo thanh thiếu niên đưa ra những lựa chọn lành mạnh nhất có thể. IEHP muốn đảm bảo thanh thiếu niên tránh xa các thói quen nguy hiểm như: Hút thuốc Sử dụng đồ uống có cồn và các chất kích thích khác Quan hệ tình dục không có biện pháp bảo vệ Bỏ học IEHP muốn thúc đẩy các thói quen lành mạnh như: Ăn uống theo chế độ cân bằng Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên Tập thể dục Ngủ đủ giấc Thăm khám với Bác Sĩ thường xuyên Quý vị hiện đang tìm kiếm thông tin? Hãy truy cập các liên kết sau để biết thông tin hữu ích và các công cụ về chủ đề sức khỏe thanh thiếu niên. Bằng cách nhấp vào các liên kết dưới đây, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP. Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) - Trẻ Vị Thành Niên và Sức Khỏe Học Đường  Sở Y tế & Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ: Văn Phòng Sức Khỏe Vị Thành Niên 

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng - Giới Thiệu về Chúng Tôi

ộng Đồng Là Gì?  Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng (CRC) của IEHP là nguồn lực hỗ trợ tại địa phương, cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe tại Riverside, San Bernardino và Victorville. Nhân viên thân thiện, nói được hai thứ tiếng của chúng tôi có thể giúp quý vị tham gia các lớp học miễn phí, tìm hiểu về chăm sóc sức khỏe và các chương trình bảo hiểm y tế. Chúng tôi luôn chào đón các Hội Viên của IEHP và toàn thể cộng đồng.  Chúng Tôi Có Các Lớp Học Trực Tiếp và Trực Tuyến Lớp Thể Dục Tràn đầy năng lượng với các lớp học như Yoga, Zumba (mọi cấp độ), Thái Cực Quyền, Nhảy Đơn Theo Hàng, Yoga cho Người Cao Tuổi và Người Khuyết Tật, Thiền, Quyền Anh Nhịp Điệu, Khiêu Vũ Latin, Thể Lực và Thể Dục Nhịp Điệu cho Trẻ Em. Lớp Hướng Dẫn Chăm Sóc Sức Khỏe Tìm hiểu về dinh dưỡng, cách kiểm soát các triệu chứng hen suyễn, kiểm soát bệnh tiểu đường, kiểm soát căng thẳng, cách điều hòa hơi thở và thư giãn. Tôi có thể xem các Lớp Học ở đâu? Trực Tiếp: Riverside | San Bernardino | Victorville Trực Tuyến: Các Lớp Học Trực Tuyến Hãy theo dõi chúng tôi trên Facebook để được cập nhật các tin tức mới nhất Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Riverside XEM LỊCH HỌC HÀNG THÁNG TẠI CRC RIVERSIDE CỦA CHÚNG TÔI Nhấp vào để Tải xuống bản PDF Click to Download PDF Địa Chỉ CRC Riverside: 3590 Tyler Street, Suite 101, Riverside, CA 92503 Điện Thoại CRC Riverside: 1-866-228-4347 Người dùng TTY vui lòng gọi 711. Xem các địa điểm CRC khác của chúng tôi: CRC San Bernardino CRC Victorville  Trực Tuyến  Nhấp vào để xem trên Google Maps Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng San Bernardino XEM LỊCH HỌC HÀNG THÁNG TẠI CRC SAN BERNARDINO CỦA CHÚNG TÔI Nhấp vào để Tải xuống bản PDF Click to Download PDF Địa Chỉ CRC San Bernardino: 805 West 2nd Street, Suite C, San Bernardino, CA 92410 Điện Thoại CRC San Bernardino: 1-866-228-4347 Người dùng TTY vui lòng gọi 711. Xem các địa điểm CRC khác của chúng tôi: CRC Riverside CRC Victorville  Trực Tuyến  Nhấp vào để xem trên Google Maps Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Victorville XEM LỊCH HỌC HÀNG THÁNG TẠI CRC VICTORVILLE CỦA CHÚNG TÔI Nhấp vào để Tải xuống bản PDF Click to Download PDF Địa Chỉ CRC Victorville: 12353 Mariposa Road, Suites C-2 & C-3, Victorville, CA 92395 Điện Thoại CRC Victorville: 1-866-228-4347 Người dùng TTY vui lòng gọi 711. Xem các địa điểm CRC khác của chúng tôi: CRC Riverside CRC San Bernardino  Trực Tuyến  Nhấp vào để xem trên Google Maps Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Victorville cũng xin gửi lời cảm ơn đến các đối tác sau đây của chúng tôi: Goodwill Southern California: Một nhà cung cấp lực lượng lao động giúp mọi người trao quyền cho chính họ với những kỹ năng và dịch vụ hỗ trợ việc làm họ cần và mong muốn có được để phát triển. Cơ Quan Nhà Ở Quận San Bernardino: Nhà cung cấp nhà ở giá phải chăng và hỗ trợ thuê nhà cho các gia đình có thu nhập thấp thông qua phiếu mua hàng hoặc căn hộ dân cư giá rẻ. Viện Lãnh Đạo Thanh Thiếu Niên Young Visionaries: Cố vấn giúp thanh thiếu niên có được vốn sống phong phú hơn thông qua các hoạt động xây dựng cuộc sống và hướng dẫn trong các lĩnh vực giáo dục, việc làm, sức khỏe, cố vấn và dịch vụ cộng đồng. Đối Tác Hành Động Cộng Đồng Quận San Bernardino: Cung cấp Chương Trình Hỗ Trợ Năng Lượng Nhà Ở (HEAP) và Hỗ Trợ Nhà Ở cho cư dân Quận San Bernardino. TODEC: Cung cấp các dịch vụ nhập cư hợp pháp, vận động, tổ chức cộng đồng và sự tham gia của công dân. Các lớp học trực tuyến XEM LỊCH HỌC HÀNG THÁNG CÁC LỚP HỌC TRỰC TUYẾN CỦA CHÚNG TÔI Nhấp vào để Tải xuống bản PDF Click to Download PDF Tham gia Lớp Học qua Facebook: Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của chúng tôi hiện đang tổ chức lớp học theo hình thức trực tuyến qua Facebook. Tham gia lớp học ngay hôm nay. Tham gia Lớp Học qua WebEx:   Lớp Học trên Webex (mật khẩu: 12345): Người dùng thiết bị Apple Người dùng thiết bị Android Người dùng máy tính cá nhân

Plan Updates - Correspondence

here. TITLE DATE RECIPIENTS June 2023     2023 Underutilization Reports Available - Comp Diabetes Care HbA1c Testing Measure Replaced 06/07 All IPAs ACTION REQUIRED - 2023 HIV/AIDS Specialist Survey 06/07 All IEHP Direct PCPs & Specialists Updates to AB 1184 - Confidential Communication of Medical Information Involving Sensitive Services 06/05 All Medi-cal Providers & IPAs IPA Monthly Interim PM Changes 06/05 All IPAs REMINDER: DHCS APL 23-010 -Behavioral Health Treatment Coverage for Members Under the Age of 21 06/05 All BHT Providers sFTP Critical Vulnerability Detected! 06/02 All IPAs, Hospitals & SNFs New DHCS Drug Use Review (DUR) Board Educational Articles 06/02 All PCPs & OB/GYNs REMINDER - AB 1184 Confidential Communication Request (CCR), Effective June 2, 2023 06/01 Medi-Cal IPAs Updated IEHP sFTP Retention Policy 06/01 EDI Trading Partners May 2023     REMINDER – Review the Early Start Roster the Portal 05/30 All Medi-Cal IPAs and PCPs ACTION REQUESTED: Empowering Members, Resolving Non-Compliance: Provider - Patient Collaboration 05/26 All PCPs, OBGYNs, & Pediatricians NCQA Health Equity Race and Ethnicity Data Collection 05/26 All PCPs, Specialists, BH, BHT & Vision Providers SAVE THE DATE - DHCS EVV Office Hours - June 6th, 12th & 30th 05/26 All EVV Impacted Providers & Individual Nurse Providers UPDATE - PASRR Requirements for SNFs 05/25 Skilled Nursing Facilities Reminder: Utilize Member Alternate Contact Information for AER Outreach! 05/25 All PCPs, Specialists & BH Providers Weekly Sessions: Achieve IEHPs P4P MX Connectivity Measure - Deadline Approaching 05/24 All Medi-Cal PCPs Month-End IEHP Outbound 834 File Update 05/24 IEHP 834 Trading Partners REMINDER - DHCS Quarterly Timely Access Survey 05/23 All Medi-Cal PCPs, Specialists, BH & Ancillary UPDATE - Independent Medical Review (IMR) Forms 05/23 All Medi-Cal IPAs Memorial Day Holiday 05/22 All IEHP Providers and IPAs UPDATE - PASRR Requirements for GACHs 05/19 All General Acute Care Hospitals Provider Portal – Sub User Account Types and Access Levels 05/19 All IEHP Providers UPDATE - PASRR Requirements for SNFs 05/19 All Skilled Nursing Facilities APL 23-005 EPSDT 05/19 All Medi-Cal PCPs APL 23-005 EPSDT 05/19 All Medi-Cal IPAs Termination - SNF COVID-19 Per Diem Rate 05/17 All Skilled Nursing Facilities 2023 GQ P4P PCP - MX Deadline Reminder 05/17 All GQ P4P PCP Providers Medicare P4P IEHP Direct Blood Pressure Control Billing Guidance 05/16 All Direct DualChoice PCPs REMINDER - 2023 Global Quality P4P Program - CAIR2 Participation Requirement 05/15 All Medi-Cal PCPs Notice – APL 23-004 (Supersedes APL 22-018) – Skilled Nursing Facilities – Long Term Care Benefit Standardization and Transition of Members to Managed Care 05/12 All Skilled Nursing Facilities Behavioral Health Training Webinar – June 14, 2023 05/12 All BH Providers Behavioral Health Treatment Training Webinar - June 7, 2023 05/12 All BHT Providers Manifest MedEx Provider Listening Session 05/10 All PCPs, Specialists & IPAs Pharmacy Recalls, Withdrawals & Safety Alerts for April 2023 05/10 All IEHP PCPs, All IEHP Pharmacy Providers UPDATE-Treatment Authorization Process 05/10 All Skilled Nursing Facilities IPA Monthly Interim PM Changes 05/08 All IPAs NEW - Behavioral Health Transition of Care Tool Requirement 05/05 All PCPs & BH Providers New COVID-19 Vaccine Status Alerts Added to the Provider Portal 05/05 All PCPs SAVE THE DATE - DHCS EVV Office Hours - May 10th, 24th, 26th 05/05 EVV Impacted Providers & Individual Nurse Providers NEW: Annual Medi-Cal Eligibility Renewal (AER) Roster Now Available to Download Under CSV! 05/04 All Medi-Cal PCPs & IPAs REMINDER: Initial Health Appointment (IHA) Roster 05/04 Medi-Cal PCPs & IPAs Notice - Release of APL 22-032 “Continuity of Care” 05/04 All IPAs Retired/Revised - UM Authorization Guidelines 05/03 All IPA Administrators & Medical Directors Global Quality P4P PCP – NEW 2023 Interim Reports 05/03 Medi-Cal PCPs & IPAs ACTION REQUIRED - AB 1184 Delegate Response Due by May 9, 2023 05/02 Medi-Cal IPAs & Delegates Phase III – Lift 3 - Medi-Cal Rx Transition Policy Change 05/02 Medi-Cal PCPs & Specialists Care Management Monthly Medicare Log Templates & Attachments 05/01 Medicare IPAs Care Management Monthly Medi-Cal Log Templates & Attachments 05/01 Medi-Cal IPAs Maternal Wellness Event 05/01 OB/GYNs, BH, Hospitals, Medi-Cal PCPs & IPAs IEHP Outbound Monthly 834 File Delay 05/01 834 Trading Partners April 2023     REMINDER - IEHP Interpreter Service Benefit for Members! 04/28 All Providers & IPAs Month-End IEHP Outbound 834 File Update 04/26 834 Trading Partners Weekly Sessions - Achieve IEHPs P4P MX Connectivity Measure 04/25 All Medi-Cal PCPs New! 2023 IEHP Direct Stars Incentive Program – Reports and Rosters 04/25 All Direct DualChoice PCPs UPDATES - Global Quality P4P - IPA 2023 Program Guide 04/25 All Medi-Cal IPAs UPDATES - Global Quality P4P - PCP 2023 Program Guide 04/25 All Medi-Cal PCPs EVV CODE Changes Effective April 20 04/18 EVV Impacted Providers, Home Infusion Providers & Individual Nurse Providers SAVE THE DATE - DHCS EVV Office Hours - April 24th & 27th 04/18 EVV Impacted Providers and Individual Nurse Providers Now Live! Annual Medi-Cal Eligibility Renewal (AER) Alerts and Roster! 04/17 All Medi-Cal PCPs & IPAs UPDATE - 2023 IEHP Direct Stars Incentive Program Guide 04/17 All Direct DualChoice PCPs Care Plans and Health Risk Assessments (HRAs) Reminder 04/14 All PCPs, Specialists, SNFs and CBAs REMINDER: 2023 Global Quality P4P Program - CAIR2 Participation Requirement 04/12 Medi-Cal PCPs Weekly Sessions - Achieve IEHPs P4P MX Connectivity Measure 04/12 Medi-Cal PCPs Choice90Rx Optimization Program 04/11 All DualChoice PCPs UPDATE to eAuth (eReferral) Form - Referral Determination Date Goes Live! 04/11 Direct PCPs Pharmacy Recalls - Withdrawals - Safety Alerts - January to March 2023 04/10 All IEHP PCPs & Pharmacy Providers Phase III – Lift 1 - Medi-Cal Rx Transition Policy Change 04/10 All Medi-Cal PCPs & Specialists The ABCs of ACOs (Accountable Care Organizations) 04/07 Physicians & Practice Administrators POSTPONED - Addition of Referral Determination Date to e-Auth Form 04/07 Direct PCPs UPDATE to eAuth (eReferral) Form - Referral Determination Date 04/06 Direct PCPs Phone Number CORRECTION: IEHP Eligibility Renewal Support Team First Round of Yellow Medi-Cal Renewal Packets Mailed to Members! 04/06 Medi-Cal PCPs & IPAs IEHP Outbound Daily 834 Delta File Delay 04/06 834 Trading Partners 2023 IEHP Direct Stars Incentive Program Kick Off Meeting 04/04 All Direct DualChoice PCPs 2023 IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Plan Benefits 04/03 Medicare PCPs, Specialists, Vision Providers & IPAs March 2023     New DHCS Drug Use Review (DUR) Board Educational Articles 03/31 All Medi-Cal PCPs & Specialists IEHP DualChoice (HMO D-SNP): Known Billing Issue 03/31 All IEHP Pharmacy Providers Pharmacy Recalls - Withdrawals - Safety Alerts - March 1-15, 2023 03/31 All IEHP PCPs & Pharmacy Providers Pharmacy Recalls - Withdrawals - Safety Alerts - Dec 2022 to Feb 2023 03/31 All IEHP PCPs & Pharmacy Providers Access Standards - Appointment Availability - BH 03/29 All BH Providers Achieve IEHPs P4P MX Connectivity Measure - Weekly Sessions 03/29 All Medi-Cal PCPs CMS Signature Requirement Guidelines for Member Medical Records 03/28 All PCPs, Specialists, BH Providers & IPAs The PHE is ending - How Will this Affect your IEHP Members? 03/27 All Medi-Cal PCPs & IPAs Month-End IEHP Outbound 834 File Update 03/27 All IEHP 834 Trading Partners REMINDER – Action Required by March 31st - Blood Lead Survey 03/23 All Pediatricians, Family Practice & Community Clinics REMINDER - IEHP Contracts with Call the Car for Transportation 03/23 All Hospital Administrators, SNFs & Dialysis Center REVISED – UM Authorization Guidelines 03/22 All IPA Administrators, Medical Directors & BH Providers Reminder Coordination of Care Reports and Rosters 03/21 All IPAs 2023 IEHP Direct Stars Incentive Program Guide Release 03/17 All Direct DualChoice PCPs PHA - Increased Enteric Disease Activity - Shigella 03/17 All PCPs Manifest MedEx Seminar - Achieve IEHP's MX Connectivity Quality Process Measure 03/17 All Medi-Cal PCPs Phase III – Lift 1 - Medi-Cal Rx Transition Policy Change 03/16 All Medi-Cal PCPs & Specialists RESPONSE REQUIRED – Provider Newsletter and Communication Survey 03/15 All PCPs, Specialists, Vision, BH & BHT Providers REMINDER - 2023 Global Quality P4P Program - CAIR2 Participation Requirement 03/15 All Medi-Cal PCPs Comprehensive Practice Optimization Workshop 03/15 All Riverside County PCPs Medical Assistants: Enhancing Patient Safety & Reducing Liability Risks 03/15 All Riverside County PCPs IEHP Coordination of Benefits Agreement (COBA) Implementation – Update 03/13 All PCPs, Specialists, Ancillary, & Hospitals ACTION REQUIRED - Blood Lead Survey 03/13 All Pediatricians, Family Practice & Community Clinics Opioid Attestation for Coverage Determinations and Removal of X-Waiver 03/10 All DualChoice Providers Social Determinants of Health - Community Supports Services Referral Process 03/10 All PCPs, Behavioral Health Providers & IPAs Complex Case Management (CCM) Program – Severe Chronic Conditions 03/08 All Medi-Cal IPAs, PCPs, Specialists, & Behavioral Health Providers UPDATE - IEHP Coordination of Benefits Agreement (COBA) Implementation 03/07 All FQHCs, IHCs, & RHCs REMINDER - Clean Claim Tool Guide Available 03/07 All Skilled Nursing Facilities GQ P4P PCP – 2023 Program Guide Update - Social Determinates of Health Measure 03/03 All Medi-Cal PCPs GQ P4P IPA – 2023 Program Guide Update - Social Determinates of Health Measure 03/03 All Medi-Cal IPAs Encouraging Sexual History Taking for Patient Care and Partner Services 03/03 All PCPs Encounter Data Submission Enhancements – Live Now! 03/02 All Direct PCPs IEHP Global Quality P4P Manifest MedEx (MX) FAQs 03/02 All Medi-Cal PCPs & IPAs Riverside County Medical Association - Physician Burnout Webinar 03/02 All Riverside and San Bernardino County PCPs Riverside County Medical Association's 19th Annual Cruisin' Thru CME 03/02 All Riverside County PCPs February 2023     CMS Alert - Fraudulent Activities and Monitoring Recommendations 02/28 All Medicare IPAs Update to D-SNP Letter Template 02/24 All Medicare IPAs Alternate Contact Information for Members Now Available! 02/23 All PCPs Alzheimer's and Dementia Seminar (ECHO) - Beginning March 29th 02/23 All PCPs Month-End IEHP Outbound 834 File Update 02/23 834 Trading Partners RESPONSE REQUESTED – Provider Newsletter and Communication Survey 02/21 All PCPs, Specialists, Vision, BH and BHT Providers UPDATE - Referral Timeline Standards for IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Members 02/21 All Medicare IPAs Skinny Gene Project - Diabetes Prevention Program (DPP) 02/21 All PCPs Protocols for Emergency and Post-Stabilization Care for IEHP Members 02/17 All Hospitals REMINDER - 2023 Global Quality P4P Program - CAIR2 Participation Requirement- PCPs 02/16 All Medi-Cal PCPs Last Phase - Medi-Cal Rx Reinstatement of PAs for 46 Drug Classes, Including Medical Supplies - Eff. February 24th 02/14 All Medi-Cal PCPs & Specialists Presidents' Day Holiday 02/13 All IEHP Providers & IPAs RESPONSE REQUIRED – Provider Newsletter and Communication Survey 02/13 All PCPs, Specialists, Vision, BH and BHT Providers New Provider Portal Alert - Inpatient Discharges 02/09 All PCPs Quality Bonus Services RA’s Now Available! 02/09 All Medi-Cal PCPs Ask DHCS – Open Office Hours for EVV Home Health Care Services – February 17, 2023 02/03 All EVV Impacted Providers & Individual Nurse Practitioners UPDATE – Initial Health Appointment and Retirement of IHEBA/SHA 02/02 All Medi-Cal PCPs & IPAs Transition to 30-day Coverage Determination Backdating 02/02 All LTC & SNF Providers Redlands Community Hospital – Behavioral Health Unit Closed 02/01 All PCPs & BH Providers UPDATE - Independent Medical Review Form 02/01 All Medicare IPAs January 2023     KidsVaxGrant 3.0 Deadline to Apply is February 17, 2023 01/31 All Pediatricians and Family Practice PCPs Effective February 1, 2023 - Call The Car Will Replace American Logistics Company (ACL) for ALL Member Transportation 01/31 All PCPs, Specialists, BH & IPAs Provider Manual Acknowledgement of Receipt (AOR) Winners 01/27 All Providers Crisis Recovery Resource Guide and Toolkit Available 01/27 All Community Support Services REMINDER - BHT Providers Must Submit Exit Reports and Exit Letters! 01/27 All BHT (QASP) Providers D-SNP Model of Care Incentive Program - 2023 Program Guide Release 01/26 All Medicare IPAs Help Protect Members - Flu Vaccine Reminder 01/25 All PCPs 2023 Global Quality P4P PCP Kick Off Meeting 01/25 All Medi-Cal PCPs 2023 Global Quality P4P IPA Kick Off Meeting 01/25 All IPAs An ECHO Learning Opportunity - Alzheimer's And Dementia Care - Weekly Sessions Begin Feb 16th 01/24 All PCPs REMINDER - 2023 Global Quality P4P Program - CAIR2 Participation Requirement- PCPs 01/23 All Medi-Cal PCPs REMINDER - 2023 Global Quality P4P Program - CAIR2 Participation Requirement- IPAs 01/23 All Medi-Cal IPAs Response Requested by Thursday, January 26! - CBAS Emergency Remote Services (ERS) 01/23 All CBAS Providers Global Quality P4P PCP Program - 2023 Program Guide Release 01/19 All Medi-Cal PCPs UPDATE! Medi-Cal Letter Templates 01/17 All Medi-Cal IPAs Emergency Resource Guide and Services – Flooding Services Available! 01/17 All Community Support Services Providers Medicare P4P IEHP Direct – Blood Pressure Control Billing Guidance 01/13 All DualChoice PCPs NEW! Regulatory Submission Response Files – MAO-004 XWalk 01/13 All Medicare IPAs ALERT! 837 SBR04 Encounter Data Requirement Changes 01/13 All Medicare IPAs IEHP DualChoice (D-SNP) Model of Care Training Requirement 01/12 All DualChoice Hospitals IEHP DualChoice (D-SNP) Model of Care Training Requirement 01/10 All Medicare IPAs IEHP DualChoice (D-SNP) Model of Care Training Requirement 01/10 All DualChoice Providers IEHP Outbound 834 File Update 01/10 All 834 Trading Partners IEHP HOLIDAY - Martin Luther King Jr. Day 01/09 All IEHP Providers CORRECTION to Changes to Quarterly Workplan Requirements 01/05 All Medicare IPAs LAST CHANCE to Win a $50 Gift Card - Submit 2023 Provider Policy and Provider Manual Acknowledgement of Receipt (AOR) 01/04 All IEHP Providers 2023 Population Health Management Academy 01/04 All Riverside County PCPs CORRECTION - 2022 GQ P4P PCP - Quality Bonus Services Code Update 01/03 All Medi-Cal PCPs December 2022     Outbound Eligibility File Delay on January 1, 2023 12/29 All IPAs and Ancillary Providers REMINDER - CoverMyMeds - Prior Authorization Submission Method for Dual Choice Members– Effective January 1, 2023 12/29 All Dual Choice PCPs & Specialists REMINDER - Pharmacy Benefits Manager (PBM) Change for DualChoice (HMO D-SNP) - Member Outreach in Process 12/29 All Dual Choice PCPS and Medicare IPAs Access Standards – Appointment Availability - BH Providers 12/28 All Behavioral Health Providers Mandatory Managed Care Enrollment (MMCE) Phase II - January 1, 2023 12/27 All Medi-Cal PCPs & Specialists Access Standards – Appointment Availability - PCPs & OB/GYNs 12/27 All PCPs & OB/GYNs Access Standards – Appointment Availability - Specialists 12/27 All Specialists NEW! State Fair Hearing and Independent Medical Review Forms added to D-SNP Letter Templates (Effective January 2, 2023) 12/27 All Medicare IPAs REMINDER - Help Your Members Update Their Contact Information! 12/22 All PCPs 2022 GQ P4P PCP - Quality Bonus Services Code Update 12/22 All Medi-Cal PCPs & IPAs UPDATED! D-SNP Letter Templates (Effective January 2, 2023) 12/21 All Medicare IPAs Phase II Wave I– Prior Authorization Submission – January 20, 2023 12/21 Medi-Cal PCPs & Specialists Crossing the Line - Examining Professional, Personal, & Ethical Boundaries 12/21 Riverside County PCPs & Specialists IEHP Outbound Daily 834 Delta File Delay 12/20 All 834 Trading Partners Revised UM Authorization Guidelines 12/19 All IPA Administrators & Medical Directors REMINDER - IEHP DualChoice (HMO D-SNP) begins Jan 2023 12/19 All Medicare PCPs, Specialists & BH Providers OB P4P Program - Early Postpartum Visit Update 12/19 All Medi-Cal OB/GYNs My Life. My Choice. - An Online Advanced Care Planning Program 12/16 All Dual Choice PCPs REMINDER - CoverMyMeds - Prior Authorization Submission Method for Dual Choice Members– Effective January 1, 2023 12/16 All Dual Choice PCPs & Specialists IEHP 2022-2023 Holiday Hours 12/15 All Providers & IPAs 2022 Global Quality P4P Program – Data Submission Deadlines for PCPs! 12/15 All Medi-Cal PCPs 2022 Global Quality P4P Program – Data Submission Deadlines for IPAs! 12/15 All Medi-Cal IPAs CORRECTION– New Fax Number for Physician Certification Statements for Non-Emergency Medical Transportation 12/09 All Hospitals and SNFs Medicare Formulary Changes for 2023 IEHP DualChoice (HMO D-SNP) 12/08 All Medicare PCPs, Specialists & IPAs Pharmacy Recalls, Withdrawals & Safety Alerts - November 2022 12/07 All PCPs REMINDER - Physician Certification Statement (PCS) Requirement 12/06 All PCPs, Specialists, BH & IPAs EVV Home Health Care Services Open Office Hours – December 16th 12/06 EVV Impacted Providers & Individual Nurse Practitioners Mpox (formerly Monkeypox) Vaccine Available through Local Health Departments 12/05 All Medi-Cal PCPs & IPAs IMPORTANT! DHCS Error – Members Will NOT be Disenrolled From IEHP 12/05 All Medicare PCPs & IPAs Global Quality P4P PCP – 2022 Program Guide Update (Quality Bonus Services) 12/05 All Medi-Cal PCPs The Alzheimer's Association Event - Resources for Improving Dementia Care in the Clinical Practice 12/02 All PCPs CoverMyMeds - Prior Authorization Submission Method for Dual Choice Members– Effective January 1, 2023 12/02 All Dual Choice PCPs REMINDER - IEHP Dual Choice (HMO D-SNP) begins Jan 2023 12/02 All Medicare PCPs, Specialists & BH Providers Response Requested by December 6, 2022! - CBAS Emergency Remote Services - Reporting 12/02 All CBAS Providers IEHP Formulary Changes - November P&T Update 12/02 All PCPs November 2022 Pharmacy and Therapeutics Subcommittee Update 12/02 All PCPs NEW! D-SNP Letter Templates - Claims (Effective January 2, 2023) 12/02 All Medicare IPAs Effective Today! - IEHP Contracts with Call The Car For Transportation 12/01 All Hospitals & SNFs COVID-19 Isolation in SNF 12/01 All SNFs Living the Mission Awards Nomination Form 12/01 All IEHP Providers November 2022     Inland Empire Community Health Assessment 11/30 All PCPs, IPAs, Specialists, & Behavioral Health Providers Pharmacy Benefits Manager (PBM) Change for DualChoice (HMO D-SNP) - Member Outreach in Process 11/29 All DualChoice PCPs & Medicare IPAs ID Cards with Errors Reissued to Dual Choice Members 11/23 Select Dual Choice PCPs Inland Caregiver Resource Center Informational Webinar - ECHO 11/23 All PCPs IEHP’s Quarterly Behavioral Health Provider Training 11/18 All Behavioral Health (BH) Providers Thanksgiving Holiday 11/18 All IEHP Providers IEHP Outbound Daily 834 Delta File Delay 11/18 All 834 Trading Partners CoverMyMeds - Prior Authorization Submission Method for Dual Choice Members– Effective January 1, 2023 11/17 All IEHP DualChoice PCPs IEHP DualChoice (HMO D-SNP) 2023 Vision Benefits 11/17 All Vision Providers Riverside County Medical Association's Physician Holiday Social 11/17 All Riverside County PCPs & Specialists RUHS - PHA - Early Respiratory Syncytial Virus (RSV) and Seasonal Influenza Activity 11/17 All Riverside County PCPs Global Quality P4P PCP Meeting - 2023 Program Preview 11/16 All Medi-Cal PCPs BHT (QASP) Provider Training 11/15 All BHT (QASP) Providers Reminder - BH Emergency Instruction Standards 11/15 All BH Providers Reminder - PCP and Specialist Emergency Instruction Standards 11/15 All PCPs & Specialists UPDATE! D-SNP Letter Templates (Effective January 2, 2023) 11/15 All Medicare IPAs UPDATE - Revised UM Authorization Guidelines to November 3, 2022 - UM-BH 08 11/14 All Medi-Cal IPAs & BHT Providers Pharmacy Recalls, Withdrawals & Safety Alerts - October 2022 11/14 All PCPs REMINDER: IEHP DualChoice (HMO D-SNP) begins Jan 2023 11/10 All Medicare PCPs, Specialists & BH Providers REMINDER: Help Your Members Update Their Contact Information! 11/10 All IEHP PCPs Maternal Wellness Event Flyer 11/09 All Medi-Cal PCPs, OB/GYNs, Peds, BH Providers & IPAs Essure System - No Longer a Covered Benefit 11/09 All OB/GYNs ACTION REQUIRED -Submit 2023 Provider Policy and Provider Manual Acknowledgement of Receipt (AOR) - Win a $50 Gift Card 11/08 All IEHP Providers Veterans Day 11/04 All IEHP Providers & IPAs Revised UM Authorization Guidelines 11/03 All BH Providers & IPAs Pharmacy Recalls, Withdrawals & Safety Alerts - September 2022 11/02 All PCPs October 2022     Medicare - Nondiscrimination Notice and Taglines Templates 10/31 All Medicare IPAs REMINDER: IEHP Interpreter Services – A Covered Benefit! 10/31 All PCPs & IPAs Continuous Glucose Monitors 10/28 All Medicare PCPs, Endocrinologists & IPAs Health Education Classes Available in Riverside Area 10/27 All Riverside Area PCPs, Specialists & OBs PHA - Outbreak of Ebola Virus Disease Due to Sudan Virus in Central Uganda 10/25 All Riverside County PCPs 834 Eligibility File Format Changes 10/25 All IHEP 834 Trading Partners Global Quality P4P IPA Meeting – 2023 Program Preview 10/21 All Medi-Cal IPAs REMINDER DHCS Hospice Rates – Prospective Calculation Based on Medicaid Rates 10/21 All Hospice Providers NEW! D-SNP Letter Templates (Effective January 2, 2023) 10/21 All Medicare IPAs Help Protect Your Members Against the Flu 10/20 All PCPs & IPAs Public Health Emergency (PHE) Ending Soon – Help Your Members Reenroll! 10/19 All IEHP PCPs REMINDER - Balance Billing of IEHP Members Not Permitted! 10/14 All IEHP Providers ACTION REQUIRED - Correct Prioritization of Authorization Requests 10/14 All PCPs, Specialists & IPAs Global Quality P4P PCP Meeting – 2023 Program Preview 10/13 All Medi-Cal PCPs Flu Vaccine Notice -Access to Pharmacy Vaccine Network 10/13 All PCPs  Cal MediConnect Sunsets and IEHP Dual Choice (D-SNP) Begins 10/12 All PCPs Academic Detailing Services Now Offered 10/11 All IEHP Providers & Pharmacies REMINDER - ACTION REQUIRED - Electronic Visit Verification (EVV) Implementation Requirements – Self Registration Required by October 19, 2022 10/10 All Home Health Care Services (HHCS) Providers & Personal Care Services (PCS) UPDATE - Independent Medical Review (IMR) Forms 10/10 All Medicare IPAs UPDATE to September 8, 2022 Communication Authorization Timeframes 10/6 All Medi-Cal IPAs Special Fraud Alert - Exercise Caution with Purported Telemedicine Companies 10/6 All IEHP Providers & IPAs FAQs For Delegate Monitoring of Utilization Measures 10/5 All IPAs September 2022     Global Quality P4P Programs – NEW 2022 Quality Bonus Services! 09/30 All Medi-Cal PCPs Diversity Awareness Month - October 2022 - Please Join Us! 09/30 All IEHP Providers & IPAs REMINDER - IEHP Coordination of Benefits Agreement (COBA) Implementation – Action Required! 09/30 All PCPs, Specialists, ANC & Hospitals ICD-10-CM Risk Adjustment Code Changes for CMS HCC Code Capture 09/26 All Direct Dual Choice PCPs UPDATE! – Continuous Glucose Monitoring (CGM) Systems (IPA) 09/23 All Medi-Cal IPAs UPDATE! – Continuous Glucose Monitoring (CGM) Systems 09/22 All Medi-Cal PCPs & Endocrinologists ACTION REQUIRED - Electronic Visit Verification (EVV) Implementation Requirements – Self Registration Required by October 19, 2022 09/22 All Home Health Care Services (HHCS) Providers & Personal Care Services (PCS) UPDATED Medi-Cal Letter Templates 09/22 All Medi-Cal IPAs URGENT ATTENTION: Phishing Email Alert 09/21 All IEHP Providers Pharmacy Times - Medication Reconciliation 09/21 All Dual Choice PCPs Grievance Process Updates - Grievance Summary Form - Due Date 09/15 All IPAs Continuity of Care (COC) Rosters Now Available on SFTP 09/15 All IPAs REMINDER - Enhanced Care Management Available for Members 09/15 All Medi-Cal ANC and Vision Providers  Coordination of Benefits Agreement (COBA) Implementation - Action Required 09/12 All PCPs, Specialists, ANC & Hospitals REMINDER - Dilated Retinal Exam (DRE) for Diabetic Members 09/09 All PCPs & Vision Providers Revised UM Authorization Guidelines 09/09 All IPA Administrators & Medical Directors Annual BH&CM Medi-Cal IPA Training Survey 09/08 All Medi-Cal IPA Care Management Staff IEHP Provider Portal Updates – Reports now Viewable by TIN 09/08 All Medi-Cal PCPs NEW - Collecting Social Determinants of Health Data (SDOH) 09/08 All Medi-Cal PCPs, Specialists & BH Providers Authorization Timeframes Notice of Action (NOA) Translation & Attachment 09/08 All Medi-Cal IPAs Please Notify IEHP if Your Availability has Changed due to Area Fires 09/08 All Hemet and Big Bear Area Providers  Recalls, Withdrawals & Safety 09/08 All IEHP Providers & Pharmacies IEHP Formulary Changes (P&T) 09/07 All IEHP PCPs Access Standards - Appointment Availability - Specialists 09/02 All Specialists Access Standards - Appointment Availability - PCP, Ob 09/02 All PCPs & Obs Access Standards - Appointment Availability - BH 09/02 All Behavioral Health Providers Vaccination Clinic and Resource Fair - September 10 09/02 All Direct PCPs IEHP Medi-Cal Medical Benefit Formulary 09/02 All Medi-Cal PCPs, Specialists & Psychiatrists August 2022 P&T Update 09/02 All IEHP Providers & Pharmacies August 2022     2022 - 2023 Flu Vaccination for IEHP Members  08/31 All IEHP Providers & Pharmacies REMINDER: Medi-Cal Rx Gradual Reinstatement of PAs – Phase 1 08/31 All Medi-Cal PCPs & Specialists Labor Day Holiday 08/30 All IEHP Providers & IPAs REMINDER: Enhanced Care Management Available for Members 08/30 All Medi-Cal PCPs & IPAs Final REMINDER: Submit the 2022 Provider Satisfaction Survey 08/29 All PCPs, Specialists & BH Providers REMINDER: Community Supports Services Available for Members 08/29 All PCPs, Specialists & BH Providers Medication Reconciliation Program 08/29 All IEHP Providers & Pharmacies NOTICE: DHCS Approved Letter – Prior Authorization Not Required 08/26 All Medi-Cal IPAs NOTICE: DHCS Approved Letter – Prior Authorization Not Required 08/26 All Medi-Cal PCPs, Specialists & Ambulatory Surgery Centers REMINDER: Aug 2022 Provider Educational Series: “How to Navigate Rosters & Reports” 08/24 All Direct Medi-Cal PCPs NEW: Health Education Classes Offered in Desert Hot Springs and Mecca 08/24 All Coachella Valley PCPs ADVISORY: Updated Monkeypox Guidance 08/23 All Riverside County PCPs San Bernardino County Public Health - Monkeypox Guidance 08/23 All San Bernardino County PCPs & Specialists REMINDER: Medication Reconciliation 08/22 All IEHP Providers REMINDER: 2022 Provider Satisfaction Survey 08/22 All PCPs, Specialists, & BH Providers REMINDER: DHCS Quarterly Timely Access Survey 08/22 All Medi-Cal PCPs, Specialists, BH & Ancillary Providers Medication Reconciliation Program 08/22 All IEHP Providers & Pharmacies Reinstatement of PA Requirements for 11 Drug Classes 08/17 All Medi-Cal PCPs REMINDER: Appropriate Billing for Dispensing of Vision Materials 08/17 All Vision Providers REMINDER: Provider Directory Verification Form due August 26th 08/17 Select PCPs & Specialists Medication Reconciliation Program 08/15 All IEHP Providers & Pharmacies REMINDER: Timely Provision of Denial Packets 08/12 All Medicare IPAs Member Grievance Updates: Medical Record Requests 08/12 All Direct PCPs, Specialists, & Ancillary 2022 Global Quality P4P Program Guide Updates - SDOH Rate Measure 08/12 All Medi-Cal PCPs & IPAs Medi-Cal Letter Templates 08/11 All Medi-Cal IPAs Recalls, Withdrawals & Safety 08/10 All IEHP Providers & Pharmacies UPDATE: IEHP’s Network is Open to New QASP Providers 08/08 All BHT Providers 2022 Provider Educational Series – How to Navigate Rosters & Reports 08/08 All Direct Medi-Cal PCPs Proposition 56 – Don’t Miss Out on Available Supplemental Payments 08/05 All Medi-Cal PCPs 2022 Provider Quality Resource Guide 08/05 All PCPs Changes to Quarterly Workplan Requirements 08/03 All IPAs REMINDER: Provider Preventable Conditions - Reporting Requirements 08/03 All IEHP Providers, Ambulatory Surgical Centers & IPAs Webinar: COVID-19 In the Black and Brown Community and the Post Long-Term Effects 08/01 All PCPs & IPAs Medication Reconciliation Program 08/01 All IEHP Providers & Pharmacies July 2022     NEW DATE: Medi-Cal Rx Gradual Reinstatement of Prior Auths (PAs) – Phase 1 – September 16, 2022 07/29 All Med-Cal PCPs & Specialists Practitioner Reporting Requirements - UB-04 Claim Form 07/29 All SNFs, Hospitals, & Ancillary Free Webinar: It Takes a Village to Manage COVID-19 07/27 All PCPs & IPAs REMINDER: Medi-Cal Rx Gradual Reinstatement of PAs – Phase 1 – August 1, 2022 07/25 All Medi-Cal PCPs & Specialists ALERT: Hospice Policy and Procedures 07/25 Select Contract and Non-Contracted Hospice Providers Inappropriate Treatment Delays and Denials for HIV PrEP and PEP 07/22 All Medi-Cal PCPs & Specialists UPDATED: Telehealth Services FAQs 07/21 All PCPs, Specialists, BH, BHT Providers & IPAs 2022 Global Quality P4P Program – Provider Directory Verification 07/20 All Medi-Cal PCPs NEW: Riverside County Public Health: Updated Monkeypox Guidance 07/20 All Riverside County PCPs & Specialists DHCS Plan Data Feed Project – Files Available on SFTP 07/19 All IPAs 2022 Global Quality P4P PCP Program Guide- UPDATES 07/18 All Medi-Cal PCPs 2022 Global Quality P4P IPA Program Guide- UPDATES 07/18 All Medi-Cal IPAs 2022 Appointment Availability Survey – Fax Survey 07/15 All PCPs & IPAs 2022 Appointment Availability Survey – Fax Survey 07/15 All BH Providers 2022 Appointment Availability Survey – Fax Survey 07/14 All Specialists, Ancillary & IPAs UPDATE: Diabetic Vision Outreach Campaign – EXTENDED to July 22, 2022 07/14 All Vision Providers Medi-Cal Rx Gradual Reinstatement of PAs – Phase 1 07/11 All Medi-Cal PCPs & Specialists 2022 Global Quality P4P (GQ P4P) Interim Reports Data Refresh 07/11 All Medi-Cal PCPs & IPAs Update: Risk Adjustment Telehealth and Telephone Services 07/11 All Dual Choice PCPs, Specialists & BH Providers Cal MediConnect Sunsets and IEHP Dual Choice (D-SNP) Begins 07/08 All Medicare PCPs, Specialists & BH Providers 2022 Provider Satisfaction Survey 07/07 All PCPs, Specialists & BH Providers 2022 Provider Educational Series - Provider Directory Verification Process (Virtual) 07/07 All Medi-Cal PCPs Recalls, Withdrawals & Safety 07/07 All IEHP Providers & Pharmacies IEHP Medi-Cal Medical Benefit Formulary 07/01 All Medi-Cal PCPs, Specialists & Psychiatrists IEHP Providers Can Post Jobs and Find Candidates for Free on SoCalDocJobs.com 07/01 All PCPs You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.