main content

Tìm Kiếm Kết Quả Cho : " MAKE FREEDHARDEMAN UNIVERSITY "

Các Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Pharmacy Services - Drug MAC

rug list and addresses MAC appeals for IEHP’s Medicare Line of Business.  Please direct all MAC appeals, regardless of fill date, via email to m5@dsthealth.com; or direct MAC appeals over the phone to DST Pharmacy Solutions at 1-800-522-7487, Monday through Friday, 8:00AM – 5:00PM CST (6:00AM – 3:00PM PST). Click here for more information about previous IEHP MAC Drug Lists and MAC appeals processing. Information on this page is current as of December 20, 2021

IEHP DualChoice - Than Phiền

quan đến: Chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế của quý vị Tôn trọng quyền riêng tư của quý vị Thiếu tôn trọng, dịch vụ khách hàng kém hoặc các hành vi tiêu cực khác Khả năng tiếp cận thực tế Thời gian chờ đợi Độ sạch Thông tin quý vị nhận được từ chương trình của chúng tôi Tiếp cận ngôn ngữ Thông báo từ chúng tôi Tính kịp thời cho các hành động tôi liên quan đến các quyết định bảo hiểm hoặc kháng nghị Cách nộp Đơn Khiếu Nại cho IEHP DualChoice (HMO D-SNP) 1. Liên hệ ngay với chúng tôi – gọi cho IEHP DualChoice theo số (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối, 7 ngày một tuần, kể cả ngày nghỉ. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-4347. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại bất kỳ lúc nào trừ khi có liên quan đến thuốc Phần D. Nếu than phiền về thuốc Phần D, quý vị phải nộp đơn than phiền trong vòng 60 ngày theo lịch sau khi quý vị gặp vấn đề mà quý vị muốn than phiền. Nếu quý vị không muốn gọi điện (hoặc quý vị đã gọi nhưng không hài lòng), thì quý vị có thể viết đơn than phiền và gửi cho chúng tôi. Nếu quý vị viết đơn than phiền, thì chúng tôi sẽ phản hồi đơn than phiền của quý vị.  Quý vị có thể sử dụng "Biểu Mẫu Than Phiền và Kháng Nghị dành cho Hội Viên". Tất cả các phòng khám của bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đều có biểu mẫu này hoặc chúng tôi có thể gửi biểu mẫu cho quý vị qua đường bưu điện. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại trực tuyến. Quý vị có thể nộp biểu mẫu hoàn chỉnh cho nhà cung cấp của Chương Trình hoặc gửi biểu mẫu cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây hoặc fax biểu mẫu hoàn chỉnh đến số fax dưới đây. Biểu mẫu này là dành cho IEHP DualChoice cũng như các chương trình khác của IEHP. IEHP DualChoice  P.O. Box 1800 Rancho Cucamonga, CA 91729-1800 Fax: (909) 890-5877 Dù quý vị gọi điện hay viết thư, quý vị cần liên hệ ngay với Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice. 2. Chúng tôi sẽ xem xét đơn than phiền của quý vị và phản hồi lại cho quý vị. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay nếu có thể. Nếu quý vị gọi điện cho chúng tôi để than phiền, thì chúng tôi có thể phản hồi quý vị ngay trong cuộc gọi đó. Nếu tình hình sức khỏe của quý vị cần phản hồi nhanh, thì chúng tôi sẽ thực hiện việc đó. Hầu hết các than phiền đều được phản hồi trong 30 ngày theo lịch. Nếu chúng tôi cần thêm thông tin và phản hồi chậm vì lợi ích tốt nhất của quý vị hoặc nếu quý vị cần thêm thời gian, thì chúng tôi có thể mất thêm 14 ngày (tổng cộng là 44 ngày) để phản hồi than phiền của quý vị. Nếu chúng tôi không đồng ý với một số hoặc tất cả than phiền của quý vị hoặc không có trách nhiệm với vấn đề quý vị đang than phiền, thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị. Phản hồi của chúng tôi sẽ bao gồm lý do cho câu trả lời này. Chúng tôi phải phản hồi dù có đồng ý với than phiền của quý vị hay không. Khiếu Nại Nhanh Nếu quý vị nộp đơn than phiền vì chúng tôi từ chối yêu cầu “quyết định bảo hiểm nhanh” hoặc kháng nghị nhanh của quý vị, thì chúng tôi sẽ tự động xử lý than phiền “nhanh” cho quý vị. Nếu quý vị có than phiền “nhanh”, thì có nghĩa là chúng tôi sẽ phản hồi quý vị trong vòng 24 giờ. Ai có thể nộp đơn khiếu nại? Quý vị hoặc người quý vị chọn có thể nộp đơn khiếu nại. Người quý vị chọn sẽ là “người đại diện” cho quý vị. Quý vị có thể chọn người thân, bạn bè, luật sư, người biện hộ, bác sĩ hoặc bất kỳ ai khác làm người đại diện cho quý vị. Những người khác có thể đã được Tòa án hoặc theo luật của Tiểu Bang ủy quyền để đại diện cho quý vị. Nếu quý vị muốn ai đó đại diện cho mình mà người đó chưa được Tòa Án hoặc theo luật Tiểu Bang ủy quyền, thì quý vị và người đó phải ký tên và ghi rõ ngày tháng vào một tuyên bố cho phép người đó được phép làm người đại diện hợp pháp của quý vị. Để tìm hiểu cách chọn người đại diện, quý vị có thể gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice. Than Phiền Bên Ngoài Quý vị có thể thông báo cho Medicare về than phiền của quý vị Quý vị có thể gửi đơn than phiền của mình cho Medicare. Biểu Mẫu Than Phiền của Medicare có tại: https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. Medicare sẽ xem xét cẩn thận than phiền của quý vị và sẽ sử dụng thông tin này để giúp cải thiện chất lượng chương trình của Medicare. Nếu quý vị có bất kỳ ý kiến phản hồi hoặc quan ngại nào khác, hoặc nếu quý vị cảm thấy chương trình không giải quyết được vấn đề của quý vị, vui lòng gọi đến số (800) MEDICARE (800) 633-4227). TTY/TDD (877) 486-2048. Cuộc gọi được miễn phí. Quý vị có thể thông báo với Medi-Cal về than phiền của quý vị Văn Phòng Thanh Tra cũng giúp giải quyết các vấn đề từ quan điểm trung lập để đảm bảo rằng các hội viên của chúng tôi nhận được tất cả các dịch vụ được bao trả mà chúng tôi phải cung cấp. Văn Phòng Thanh Tra không liên quan đến chúng tôi hoặc bất kỳ công ty bảo hiểm hoặc chương trình bảo hiểm y tế nào. Số điện thoại của Văn Phòng Thanh Tra là 1-888-452-8609. Các dịch vụ được cung cấp miễn phí. Quý vị có thể thông báo cho Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản Lý của California về than phiền của quý vị Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản Lý của California (DMHC) có trách nhiệm quản lý các chương trình bảo hiểm y tế. Quý vị có thể gọi điện cho Trung Tâm Hỗ Trợ của DMHC để được hỗ trợ than phiền về các dịch vụ của Medi-Cal. Quý vị có thể liên hệ với DMHC nếu quý vị cần được hỗ trợ về than phiền liên quan đến một vấn đề khẩn cấp hoặc than phiền liên quan đến một mối đe dọa tức thời và nghiêm trọng đến sức khỏe của quý vị, quý vị không đồng ý với quyết định của chương trình chúng tôi về than phiền của quý vị hoặc chương trình của chúng tôi không giải quyết được than phiền của quý vị sau 30 ngày theo lịch. Dưới đây là hai cách để nhận hỗ trợ từ Trung Tâm Hỗ Trợ: Gọi đến số (888) 466-2219, TTY (877) 688-9891. Cuộc gọi được miễn phí. Truy cập trang web của Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản Lý: http://www.dmhc.ca.gov/ Quý vị có thể nộp đơn than phiền cho Văn Phòng Quyền Công Dân Quý vị có thể gửi đơn than phiền đến Văn Phòng Quyền Công Dân của Sở Dịch Vụ Sức Khỏe và Nhân Sinh nếu quý vị cho rằng quý vị không được đối xử công bằng. Ví dụ: quý vị có thể nộp đơn than phiền về khả năng tiếp cận cho người khuyết tật hoặc hỗ trợ ngôn ngữ. Số điện thoại của Văn Phòng Quyền Công Dân là (800) 368-1019. Người dùng TTY nên gọi số (800) 537-7697. Quý vị cũng có thể truy cập https://www.hhs.gov/ocr/index.html để biết thêm thông tin. Quý vị cũng có thể liên hệ với Văn Phòng Quyền Công Dân tại: U.S. Department of Health and Human Services 90 7th Street, Suite 4-100 San Francisco, CA 94103 Điện thoại (800) 368-1019 TDD: (800) 537-7697 Fax: (415) 437-8329 Quý vị cũng có thể có các quyền theo Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ. Quý vị có thể liên hệ với Văn Phòng Thanh Tra để được hỗ trợ. Số điện thoại là (888) 452-8609. Khi khiếu nại của quý vị là về chất lượng dịch vụ chăm sóc Quý vị có thêm hai lựa chọn: Quý vị có thể gửi đơn than phiền cho Tổ Chức Cải Tiến Chất Lượng. Nếu muốn, quý vị có thể than phiền trực tiếp về chất lượng dịch vụ chăm sóc mà quý vị nhận được với tổ chức này (mà không cần than phiền với chương trình của chúng tôi). Để tìm tên, địa chỉ và số điện thoại của Tổ Chức Cải Tiến Chất Lượng tại tiểu bang của quý vị, hãy xem Chương 2 của Cẩm Nang Hội Viên IEHP. Nếu quý vị than phiền với tổ chức này, thì chúng tôi sẽ phối hợp với họ để giải quyết than phiền của quý vị. Hoặc quý vị có thể than phiền đồng thời với cả hai. Nếu muốn, quý vị có thể than phiền về chất lượng dịch vụ chăm sóc với chương trình của chúng tôi và Tổ Chức Cải Tiến Chất Lượng. Để biết thêm thông tin về Khiếu Nại, hãy xem Chương 9 của Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice của quý vị. Xử lý các vấn đề về quyền lợi Medi-Cal của quý vị Nếu quý vị có Medi-Cal với IEHP và muốn biết thông tin về cách tiến hành kháng nghị và khiếu nại liên quan đến các dịch vụ được Medi-Cal bao trả, vui lòng gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice theo số (877) 273-IEHP (4347), TTY (800) 718-4347, 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương [PST]), 7 ngày một tuần, bao gồm cả ngày lễ. IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào quá trình gia hạn hợp đồng. Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022. H8894_DSNP_23_3241532_M Pending Accepted

IEHP DualChoice - Mới tham gia IEHP DualChoice

oice của quý vị để tìm các số điện thoại quan trọng bao gồm Bác sĩ, Ban Dịch vụ Hội viên của IEHP DualChoice và Đường dây Tư vấn Y tá 24 giờ của IEHP. Đảm bảo hoàn thành đánh giá nguy cơ về sức khỏe của quý vị (HRA). Khi quý vị lần đầu tiên tham gia chương trình của chúng tôi, quý vị sẽ được đánh giá nguy cơ sức khỏe (HRA) trong vòng 90 ngày trước hoặc sau ngày ghi danh có hiệu lực của quý vị.  Chúng tôi phải hoàn thành HRA cho quý vị. HRA này là cơ sở để phát triển kế hoạch chăm sóc của quý vị. HRA bao gồm các câu hỏi để xác định các nhu cầu về y tế, LTSS và sức khỏe hành vi và chức năng của quý vị.  Chúng tôi liên hệ với quý vị để hoàn thành HRA. Chúng tôi có thể hoàn thành HRA bằng cách gặp trực tiếp, gọi điện thoại hoặc gửi thư. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thêm thông tin về HRA này khi quý vị ghi danh với chương trình.  Nếu chương trình của chúng tôi là mới đối với quý vị, quý vị có thể tiếp tục sử dụng các bác sĩ mà quý vị sử dụng hiện tại trong một khoảng thời gian nhất định, nếu họ không có trong mạng lưới của chúng tôi. Chúng tôi gọi đây là sự chăm sóc liên tục. Nếu họ không có trong mạng lưới của chúng tôi, quý vị có thể giữ lại các nhà cung cấp và ủy quyền dịch vụ hiện tại của mình tại thời điểm quý vị ghi danh trong tối đa 12 tháng nếu tất cả các điều kiện sau được đáp ứng:  Quý vị, người đại diện của quý vị hoặc nhà cung cấp của quý vị yêu cầu chúng tôi cho phép quý vị tiếp tục sử dụng nhà cung cấp hiện tại của quý vị.  Chúng tôi xác nhận rằng quý vị đã có mối quan hệ hiện tại với một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính hoặc chuyên khoa, với một số trường hợp ngoại lệ. Khi chúng tôi nói “mối quan hệ hiện tại”, điều đó có nghĩa là quý vị đã gặp một nhà cung cấp dịch vụ ngoài mạng lưới ít nhất một lần để thăm khám phi cấp cứu trong 12 tháng trước ngày ghi danh đầu tiên của quý vị trong chương trình của chúng tôi. Chúng tôi xác định mối quan hệ hiện tại bằng cách xem xét thông tin sức khỏe sẵn có của quý vị hoặc thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi có 30 ngày để trả lời yêu cầu của quý vị. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi đưa ra quyết định nhanh hơn và chúng tôi phải trả lời sau 15 ngày. Quý vị hoặc nhà cung cấp của quý vị phải xuất trình tài liệu về mối quan hệ hiện có và đồng ý với các điều khoản nhất định khi quý vị đưa ra yêu cầu. Lưu ý: Quý vị chỉ có thể đưa ra yêu cầu này đối với các dịch vụ Thiết bị Y tế Lâu bền (DME), dịch vụ vận chuyển hoặc các dịch vụ phụ trợ khác không có trong chương trình của chúng tôi. Quý vị không thể đưa ra yêu cầu này cho các nhà cung cấp dịch vụ DME, dịch vụ vận chuyển hoặc các nhà cung cấp phụ trợ khác. Sau khi thời gian chăm sóc liên tục kết thúc, quý vị sẽ cần sử dụng bác sĩ và các nhà cung cấp khác trong mạng lưới IEHP DualChoice được liên kết với nhóm y tế của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của quý vị, trừ khi chúng tôi thực hiện thỏa thuận với bác sĩ ngoài mạng lưới của quý vị. Nhà cung cấp trong mạng lưới là nhà cung cấp làm việc với chương trình sức khỏe. Các PCP của chương trình của chúng tôi được liên kết với các nhóm y tế hoặc Hiệp hội Bác sĩ Độc lập (IPA). Khi quý vị chọn PCP của mình, quý vị cũng đang chọn nhóm y tế được liên kết. Điều này có nghĩa là PCP của quý vị sẽ giới thiệu quý vị đến các bác sĩ chuyên khoa và dịch vụ được liên kết với nhóm y tế của họ. Nhóm y tế hoặc IPA là một nhóm các bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa và các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác xem là Hội viên IEHP. PCP của quý vị, cùng với nhóm y tế hoặc IPA, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho quý vị. Điều này bao gồm việc nhận được sự cho phép để gặp các bác sĩ chuyên khoa hoặc các dịch vụ y tế như xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, chụp X-quang và / hoặc nhập viện. Trong một số trường hợp, IEHP là nhóm y tế hoặc IPA của quý vị. Tham khảo Chương 3 của Cẩm nang Hội viên của quý vị để biết thêm thông tin về cách nhận dịch vụ chăm sóc. Hãy chuẩn bị cho những quyết định quan trọng về sức khỏe Get the My Life. My Choice (Có được Cuộc sống Của tôi. Lựa chọn Của tôi). đăng ký ngay hôm nay. Nó lưu trữ tất cả các tài liệu lập kế hoạch chăm sóc trước của quý vị ở một nơi trực tuyến. Lập kế hoạch chăm sóc trước (ACP) bao gồm việc ra quyết định chung để viết ra chỉ thị chăm sóc trước - mong muốn của một người về việc chăm sóc y tế trong tương lai của họ. ACP và chỉ thị chăm sóc sức khỏe trước có thể thu hẹp khoảng cách giữa dịch vụ chăm sóc mà ai đó muốn và dịch vụ chăm sóc mà họ nhận được nếu họ mất khả năng tự quyết định. Với ứng dụng này, quý vị hoặc người được chỉ định có Giấy Ủy quyền có thể tiếp cận các chỉ thị chăm sóc sức khỏe trước của quý vị bất kỳ lúc nào từ máy tính tại nhà hoặc điện thoại thông minh. Đăng ký ứng dụng miễn phí thông qua cổng thông tin dành cho Hội viên bảo mật của chúng tôi.IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh vào IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Đây không phải danh sách đầy đủ. Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022. H8894_DSNP_23_3241532_M Pending Accepted  

IEHP DualChoice - Khiếu Nại, Quyết Định Bảo Hiểm và Quy Trình Kháng Nghị

ho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số (877) 273-IEHP (4347) và xin cấp Biểu Mẫu Than Phiền Dành Cho Hội Viên. Nếu quý vị cần được hỗ trợ điền biểu mẫu, thì Dịch Vụ Hội Viên của IEHP có thể hỗ trợ quý vị. Quý vị có thể hoàn thành Biểu Mẫu Than Phiền Dành Cho Hội Viên trực tuyến. Quý vị có thể gửi biểu mẫu đã hoàn tất cho bất kỳ Nhà Cung Cấp nào của IEHP hoặc gửi biểu mẫu qua đường bưu điện đến: P.O Box 1800, Rancho Cucamonga, CA 91729-1800 Quý vị có thể gửi fax biểu mẫu đã điền đầy đủ thông tin đến (909) 890-5877. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại trực tuyến. Biểu mẫu này là dành cho IEHP DualChoice cũng như các chương trình khác của IEHP.  Đối với một số loại vấn đề, quý vị cần sử dụng quy trình để đưa ra quyết định bảo hiểm và tiến hành kháng cáo. Đối với các loại vấn đề khác, quý vị cần sử dụng quy trình than phiền. Cả hai quy trình này đều đã được Medicare phê duyệt. Để đảm bảo tính công bằng và xử lý kịp thời các vấn đề của quý vị, mỗi quy trình đều có một bộ quy tắc, quy trình và thời hạn mà cả quý vị và chúng tôi đều phải tuân thủ. Các Dịch Vụ và Hỗ Trợ Dài Hạn: Nếu quý vị đăng gặp vấn đề với dịch vụ chăm sóc của mình, thì quý vị có thể gọi cho Chương Trình Thanh Tra Cal MediConnect theo số 1-888-452-8609 để được hỗ trợ. Đối với các vấn đề và mối quan ngại liên quan đến các quyết định hội đủ điều kiện, các đánh giá và dịch vụ chăm sóc được các trung tâm Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Tại Cộng Đồng Dành Cho Người Trưởng Thành (CBAS),  hoặc Cơ Sở Điều Dưỡng/Cơ Sở Chăm Sóc Bán Cấp Tính cung cấp, quý vị nên tuân thủ quy trình được nêu dưới đây. Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Tại Cộng Đồng Dành Cho Người Trưởng Thành (CBAS) Quý vị có thể gọi cho Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số (877) 273-IEHP (4347) và xin cấp Biểu Mẫu Than Phiền Dành Cho Hội Viên. Nếu quý vị cần được hỗ trợ điền biểu mẫu, thì Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP có thể hỗ trợ quý vị. Quý vị có thể gửi biểu mẫu đã hoàn tất cho bất kỳ Nhà Cung Cấp nào của IEHP hoặc gửi biểu mẫu qua đường bưu điện đến: P.O Box 1800 Rancho Cucamonga, CA 91729-1800 Quý vị có thể gửi fax biểu mẫu đã điền đầy đủ thông tin đến (909) 890-5877. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại trực tuyến. Biểu mẫu này là dành cho IEHP DualChoice cũng như các chương trình khác của IEHP. Giúp Xử Lý Vấn Đề Quý vị có thể liên hệ với Medicare. Dưới đây là hai cách để nhận thông tin trực tiếp từ Medicare: Quý vị có thể gọi đến số (800) MEDICARE (800) 633-4227, 24 giờ một ngày, 7 ngày mỗi tuần, TTY (877) 486-2048. Quý vị có thể truy cập trang web của Medicare Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice. Nhận Hỗ Trợ từ Tổ Chức Chính Phủ Độc Lập Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Nhưng trong một số tình huống, quý vị cũng có thể muốn nhận hỗ trợ hoặc hướng dẫn từ người nào đó không liên quan đến chúng tôi. Quý vị có thể liên hệ với Chương Trình Hỗ Trợ Bảo Hiểm Y Tế Tiểu Bang (SHIP) của quý vị bất kỳ lúc nào. Chương trình của chính phủ này có các cố vấn được đào tạo tại mỗi tiểu bang. Chương trình không liên quan đến chúng tôi hoặc bất kỳ công ty bảo hiểm hoặc chương trình bảo hiểm y tế nào. Các cố vấn trong chương trình này có thể giúp quý vị hiểu rõ quy trình nào quý vị nên sử dụng để xử lý vấn đề quý vị đang gặp phải. Họ cũng có thể giải đáp các thắc mắc của quý vị, cung cấp cho quý vị thêm thông tin và đưa ra hướng dẫn về những việc cần làm. Các cố vấn của SHIP sẽ cung cấp các dịch vụ miễn phí. Quý vị có thể gọi điện cho SHIP theo số 1-800-434-0222. Nhận Hỗ Trợ và Thông Tin từ DHCS Hãy gọi: (916) 445-4171 MCI từ TDD theo số (800) 735-2929 MCI từ Cuộc Gọi Thoại: (800) 735-2922 Sprint từ TDD theo số (800) 877-5378 Sprint từ Cuộc Gọi Thoại: (800) 877-5379 Gửi thư đến: Department of Health Care Services 1501 Capitol Ave., P.O. Box 997413 Sacramento, CA 95899-7413 Trang Web:www.dhcs.ca.gov Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice. Nhận Hỗ Trợ và Thông Tin từ Medi-Cal Chương Trình Thanh Tra có thể giải đáp các thắc mắc của quý vị và giúp quý vị hiểu rõ những việc cần làm để xử lý vấn đề của mình. Chương Trình Thanh Tra không được kết nối với chúng tôi hoặc với bất kỳ công ty bảo hiểm hoặc chương trình sức khỏe nào. Họ có thể giúp quý vị hiểu rõ quy trình cần sử dụng. Hãy gọi: 1-888-452-8609 (TTY 711) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Truy cập trang web: www.healthconsumer.org/ Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice. Nhận Hỗ Trợ và Thông Tin từ Livanta Tiểu bang của chúng tôi có một tổ chức gọi là Tổ chức Cải thiện Chất lượng Người thụ hưởng & Chăm sóc Trung tâm tại Gia đình (BFCC) Livanta (QIO). Đây là một nhóm các bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác giúp cải thiện chất lượng chăm sóc cho những người có Medicare. Livanta không có quan hệ với chương trình của chúng tôi. Hãy gọi: (877) 588-1123, TTY (855) 887-6668 Dành cho kháng cáo: (855) 694-2929 Dành cho tất cả đánh giá khác: (844) 420-6672 Gửi thư đến: Livanta BFCC-QIO Program 10820 Guilford Road, Suite 202 Annapolis Junction, Maryland 20701 Trang Web: www.livanta.com Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice. Làm thế nào để có được tổng số các khiếu nại, kháng nghị và các trường hợp ngoại lệ được nộp cho IEHP DualChoice (HMO D-SNP)? Vui lòng gọi điện hoặc gửi thư cho Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice. Hãy gọi: (877) 273-IEHP (4347). Các cuộc gọi đến số này đều được miễn phí. 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Giờ Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, bao gồm cả ngày nghỉ lễ, TTY: (800) 718-4347. Số này cần có thiết bị điện thoại đặc biệt. Các cuộc gọi đến số này đều được miễn phí. Fax: (909) 890-5877 Gửi thư đến: IEHP DualChoice, P.O. Box 1800 Rancho Cucamonga, CA 91729-1800 Email: memberservices@iehp.org Đến trực tiếp: 10801 Sixth Street, Suite 120, Rancho Cucamonga, CA 91730 IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh vào IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Đây không phải danh sách đầy đủ.  Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022. H8894_DSNP_23_3241532_M Pending Accepted

IEHP DualChoice - Vấn đề với Phần C

hực hiện kháng cáo về các vấn đề liên quan đến quyền lợi và bảo hiểm của quý vị. Phần này cũng bao gồm các vấn đề về thanh toán. Quý vị không chịu trách nhiệm đối với các chi phí của Medicare, ngoại trừ khoản đồng thanh toán Phần D. Cách yêu cầu quyết định bảo hiểm để nhận được các dịch vụ y tế, sức khỏe hành vi hoặc một số dịch vụ và hỗ trợ dài hạn (dịch vụ CBAS, hoặc NF)  Để yêu cầu quyết định bảo hiểm, hãy gọi, viết thư, hoặc gửi fax cho chúng tôi, hoặc yêu cầu người đại diện hoặc bác sĩ của quý vị yêu cầu chúng tôi đưa ra quyết định bảo hiểm.  Quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số: (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng-8 giờ tối (Giờ Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày nghỉ, TTY (800) 718-4347.  Quý vị có thể gửi fax cho chúng tôi theo số: (909) 890-5877  Quý vị có thể gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ: IEHP DualChoice P.O. Box 1800 Rancho Cucamonga, CA 91729-1800. Mất bao lâu để nhận được quyết định bảo hiểm cho các dịch vụ Phần C? Thường mất tối đa 14 ngày theo lịch sau khi quý vị yêu cầu. Nếu chúng tôi không đưa ra quyết định trong vòng 14 ngày theo lịch, thì quý vị có thể kháng nghị. Đôi khi chúng tôi cần thêm thời gian và chúng tôi sẽ gửi thư cho quý vị cho biết rằng chúng tôi cần hơn 14 ngày theo lịch. Thư này sẽ giải thích lý do tại sao lại cần thêm thời gian. Tôi có thể nhận được quyết định bảo hiểm cho các dịch vụ Phần C nhanh hơn không? Có. Nếu quý vị cần phản hồi nhanh hơn vì tình hình sức khỏe của mình, thì quý vị nên yêu cầu chúng tôi đưa ra “quyết định bảo hiểm nhanh”.  Nếu chúng tôi phê duyệt yêu cầu, thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về quyết định bảo hiểm trong vòng 72 giờ. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi cần thêm thời gian và chúng tôi sẽ gửi thư cho quý vị cho biết rằng chúng tôi cần hơn 14 ngày theo lịch. Yêu cầu quyết định bảo hiểm nhanh: Nếu quý vị yêu cầu quyết định bảo hiểm nhanh, hãy bắt đầu bằng cách gọi điện hoặc gửi fax đến chương trình của chúng tôi để yêu cầu chúng tôi bao trả cho các dịch vụ chăm sóc mà quý vị muốn.  Quý vị có thể gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice theo số (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng-8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY nên gọi số (800) 718-4347 hoặc gửi fax cho chúng tôi theo số (909) 890-5877. Quý vị cũng có thể yêu cầu bác sĩ hoặc người đại diện của mình gọi cho chúng tôi. Dưới đây là các quy tắc để yêu cầu quyết định bảo hiểm nhanhi:  Quý vị phải đáp ứng hai yêu cầu sau để nhận được quyết định bảo hiểm nhanh:  Quý vị có thể nhận được quyết định bảo hiểm nhanh chỉ khi quý vị yêu cầu bao trả cho các dịch vụ chăm sóc hoặc vật dụng mà quý vị chưa nhận được. (Quý vị không thể nhận được quyết định bảo hiểm nhanh nếu yêu cầu là về khoản thanh toán cho các dịch vụ chăm sóc hoặc vật dụng mà quý vị đã nhận được.) Quý vị có thể nhận được quyết định bảo hiểm nhanh chỉ khi thời hạn 14 ngày theo lịch tiêu chuẩn có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sức khỏe của quý vị hoặc tổn hại đến khả năng hoạt động của quý vị.  Nếu bác sĩ của quý vị cho rằng quý vị cần quyết định bảo hiểm nhanh, thì chúng tôi sẽ tự động cung cấp cho quý vị. Nếu quý vị yêu cầu quyết định bảo hiểm nhanh, mà không cần sự hỗ trợ từ bác sĩ của mình, chúng tôi sẽ quyết định xem quý vị có nhận được quyết định bảo hiểm nhanh không.  Nếu chúng tôi quyết định rằng tình hình sức khỏe của quý vị không đáp ứng yêu cầu nhận quyết định bảo hiểm nhanh, chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị. Chúng tôi cũng sẽ áp dụng thời hạn 14 ngày theo lịch tiêu chuẩn. Thư này sẽ cho quý vị biết nếu bác sĩ của quý vị yêu cầu quyết định bảo hiểm nhanh, chúng tôi sẽ tự động cung cấp quyết định bảo hiểm nhanh. Thư này cũng sẽ cho quý vị biết cách nộp “đơn kháng nghị nhanh” về quyết định của chúng tôi liên quan đến quyết định bảo hiểm nhanh mà quý vị yêu cầu. Nếu quyết định bảo hiểm là Có, thì khi nào tôi sẽ nhận được dịch vụ hoặc vật dụng? Quý vị sẽ có thể nhận được dịch vụ hoặc khoản mục trong vòng 14 ngày theo lịch (đối với quyết định bảo hiểm tiêu chuẩn) hoặc 72 giờ (đối với quyết định bảo hiểm nhanh) kể từ khi quý vị yêu cầu. Nếu chúng tôi cần thêm thời gian để đưa ra quyết định bảo hiểm, thì chúng tôi sẽ đưa ra quyết định bảo hiểm trước khi hết thời gian gia hạn đó. Nếu quyết định bảo hiểm là Không, thì làm sao tôi biết được?  Nếu từ chối, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo lý do từ chối. Nếu chúng tôi từ chối, thì quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi thay đổi quyết định này bằng cách kháng nghị. Kháng nghị nghĩa là yêu cầu chúng tôi xem xét lại quyết định từ chối bảo hiểm. Nếu quý vị quyết định kháng nghị, thì nghĩa là quý vị sẽ tiến hành Cấp 1 của quy trình kháng nghị. Kháng nghị Kháng nghị là gì? Kháng nghị là một cách chính thức để yêu cầu chúng tôi xem xét lại quyết định của mình và thay đổi quyết định nếu quý vị cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn. Ví dụ: chúng tôi có thể quyết định rằng một dịch vụ, vật dụng hoặc loại thuốc mà quý vị muốn không được bao trả hoặc không còn được Medicare hoặc Medi-Cal bao trả. Nếu quý vị hoặc bác sĩ của quý vị không đồng ý với quyết định của chúng tôi, thì quý vị có thể kháng nghị. Trong hầu hết các trường hợp, quý vị phải bắt đầu kháng nghị ở Cấp 1. Nếu quý vị không muốn tiến hành kháng nghị đầu tiên đối với chương trình cho dịch vụ Medi-Cal, thì trong các trường hợp đặc biệt, quý vị có thể yêu cầu Đánh Giá Y Khoa Độc Lập. Nếu quý vị cần trợ giúp trong quá trình kháng nghị, thì quý vị có thể gọi cho Văn Phòng Thanh Tra theo số 1-888-452-8609. Văn Phòng Thanh Tra không liên quan đến chúng tôi hoặc bất kỳ công ty bảo hiểm hoặc chương trình bảo hiểm y tế nào. Kháng Nghị Cấp 1 cho các dịch vụ Phần C là gì? Kháng Nghị Cấp 1 là kháng nghị đầu tiên đối với chương trình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét lại quyết định bảo hiểm của mình để xem đã chính xác chưa. Người xem xét lại sẽ không phải là người đưa ra quyết định bảo hiểm ban đầu. Sau khi xem xét xong, chúng tôi sẽ gửi quyết định bằng văn bản cho quý vị. Sau khi xem xét lại, nếu chúng tôi thông báo với quý vị rằng dịch vụ hoặc khoản mục không được đài thọ, thì trường hợp của quý vị có thể chuyển lên Kháng Nghị Cấp 2.  Người khác có thể kháng nghị thay cho tôi cho các dịch vụ Phần C không? Có. Bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác của quý vị có thể thực hiện kháng nghị thay cho quý vị. Ngoài ra, người khác ngoài bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác của quý vị có thể thực hiện kháng nghị thay cho quý vị, nhưng trước tiên quý vị phải hoàn thành Biểu Mẫu Chỉ Định Người Đại Diện. Biểu mẫu này cho phép người khác đại diện cho quý vị. Nếu người khác thực hiện kháng nghị, thay vì quý vị, bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác của quý vị, thì chúng tôi phải nhận được biểu mẫu Chỉ Định Người Đại Diện hoàn chỉnh trước khi chúng tôi có thể xem xét lại kháng nghị. Làm thế nào để tôi có thể Kháng Nghị Cấp 1 cho các dịch vụ Phần C? Để bắt đầu kháng nghị, quý vị, bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác của quý vị phải liên hệ với chúng tôi. Quý vị có thể gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice theo số (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng-8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày nghỉ. Người dùng TTY nên gọi số (800) 718-4347. Để biết thêm chi tiết về cách liên hệ với chúng tôi để kháng nghị, hãy xem Chương 9 của Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi “kháng nghị tiêu chuẩn” hoặc “kháng nghị nhanh”. Nếu quý vị yêu cầu kháng nghị tiêu chuẩn hoặc kháng nghị nhanh, hãy thực hiện kháng nghị bằng văn bản: IEHP DualChoice P.O. Box 1800 Rancho Cucamonga, CA 91729-1800 Fax: (909) 890-5748 Quý vị cũng có thể yêu cầu kháng cáo bằng cách gọi điện cho Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice theo số (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng-8 giờ tối (Giờ Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày nghỉ. Người dùng TTY nên gọi số (800) 718-4347. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo trong vòng 5 ngày làm việc về việc đã nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Tôi có bao nhiêu thời gian để tiến hành kháng nghị cho các dịch vụ Phần C? Quý vị phải yêu cầu kháng nghị trong vòng 60 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được thư thông báo về quyết định của chúng tôi. Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn cuối cùng này nhưng có lý do chính đáng, chúng tôi có thể cho quý vị thêm thời gian để đưa ra kháng nghị. Các ví dụ về lý do chính đáng bao gồm: quý vị bị ốm nặng hoặc chúng tôi cung cấp sai thông tin cho quý vị về thời hạn yêu cầu kháng nghị. Tôi có thể sao chép hồ sơ vụ việc của mình không? Có. Yêu cầu chúng tôi sao chép bằng cách gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên theo số (877) 273-IEHP (4347). TTY (800) 718-4347. Bác sĩ của tôi có thể cung cấp cho quý vị thêm thông tin về kháng nghị cho các dịch vụ Phần C không? Có, quý vị và bác sĩ của quý vị có thể cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin để hỗ trợ cho kháng nghị của quý vị. Chương trình sẽ đưa ra quyết định kháng nghị như thế nào?  Chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận tất cả các thông tin về yêu cầu bảo hiểm cho các dịch vụ chăm sóc y tế của quý vị. Sau đó, chúng tôi sẽ kiểm tra xem chúng tôi có tuân thủ theo các quy tắc khi chúng tôi từ chối yêu cầu của quý vị không. Người xem xét lại sẽ không phải là người đưa ra quyết định ban đầu. Nếu chúng tôi cần thêm thông tin, thì chúng tôi có thể yêu cầu quý vị hoặc bác sĩ của quý vị cung cấp thêm thông tin.  Khi nào tôi sẽ nhận được quyết định kháng nghị “tiêu chuẩn” cho các dịch vụ Phần C? Chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 30 ngày theo lịch sau khi chúng tôi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sớm hơn nếu tình trạng sức khỏe của quý vị yêu cầu như vậy. Tuy nhiên, nếu quý vị cần thêm thời gian hoặc nếu chúng tôi cần thu thập thêm thông tin, thì chúng tôi có thể cần đến 14 ngày theo lịch trở lên. Nếu chúng tôi quyết định cần thêm ngày để đưa ra quyết định, thì chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị. Nếu quý vị cho rằng chúng tôi không nên kéo dài thời gian, thì quý vị có thể nộp “đơn than phiền nhanh” về quyết định kéo dài thời gian của chúng tôi. Khi quý vị nộp đơn than phiền nhanh, chúng tôi sẽ phản hồi đơn kháng nghị của quý vị trong vòng 24 giờ. Nếu chúng tôi không phản hồi quý vị trong vòng 30 ngày theo lịch hoặc trước khi kết thúc thời gian kéo dài (nếu chúng tôi áp dụng), thì chúng tôi sẽ tự động gửi hồ sơ của quý vị lên Cấp 2 của quy trình kháng nghị nếu vấn đề liên quan đến dịch vụ hoặc vật dụng của Medicare. Quý vị sẽ được thông báo khi vấn đề này xảy ra. Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến một dịch vụ hoặc vật dụng của Medi-Cal, thì quý vị sẽ cần phải tự nộp Đơn Kháng Nghị Cấp 2. Vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin.  Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải phê duyệt hoặc cung cấp bảo hiểm trong vòng 30 ngày theo lịch sau khi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị. Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến một dịch vụ hoặc vật dụng của Medicare, thì thư này sẽ thông báo quý vị biết rằng chúng tôi đã gửi hồ sơ của quý vị đến Cơ Quan Đánh Giá Độc Lập để Kháng Nghị Cấp 2. Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến một dịch vụ hoặc vật dụng của Medi-Cal, thì thư này sẽ thông báo cho quý vị biết cách tự nộp Đơn Kháng Nghị Cấp 2. Vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi yêu cầu kháng nghị nhanh? Nếu quý vị yêu cầu kháng nghị nhanh, thì chúng tôi sẽ phản hồi quý vị trong vòng 72 giờ sau khi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm hơn nếu tình trạng sức khỏe của quý vị yêu cầu như vậy. Tuy nhiên, nếu quý vị cần thêm thời gian hoặc nếu chúng tôi cần thu thập thêm thông tin, thì chúng tôi có thể cần đến 14 ngày theo lịch trở lên. Nếu chúng tôi quyết định cần thêm ngày để đưa ra quyết định, thì chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị. Nếu quý vị cho rằng chúng tôi không nên kéo dài thời gian, thì quý vị có thể nộp “đơn than phiền nhanh” về quyết định kéo dài thời gian của chúng tôi. Khi quý vị nộp đơn than phiền nhanh, chúng tôi sẽ phản hồi đơn kháng nghị của quý vị trong vòng 24 giờ. Nếu chúng tôi không phản hồi quý vị trong vòng 72 giờ hoặc trước khi kết thúc thời gian kéo dài (nếu chúng tôi áp dụng), thì chúng tôi sẽ tự động gửi hồ sơ của quý vị lên Cấp 2 của quy trình kháng nghị nếu vấn đề liên quan đến dịch vụ hoặc vật dụng của Medicare. Quý vị sẽ được thông báo khi vấn đề này xảy ra. Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến một dịch vụ hoặc vật dụng của Medi-Cal, thì quý vị sẽ cần phải tự nộp Đơn Kháng Nghị Cấp 2. Vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin. Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải ủy quyền hoặc cung cấp bảo hiểm trong vòng 72 giờ sau khi nhận được đơn kháng nghị của quý vị.  Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị. Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến một dịch vụ hoặc vật dụng của Medicare, thì thư này sẽ thông báo quý vị biết rằng chúng tôi đã gửi hồ sơ của quý vị đến Cơ Quan Đánh Giá Độc Lập để Kháng Nghị Cấp 2. Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến một dịch vụ hoặc vật dụng của Medi-Cal, thì thư này sẽ thông báo cho quý vị biết cách tự nộp Đơn Kháng Nghị Cấp 2. Vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin. Tôi có vẫn sẽ nhận được các quyền lợi trong quá trình kháng nghị Cấp 1 không? Nếu chúng tôi quyết định thay đổi hoặc ngừng bảo hiểm cho một dịch vụ hoặc vật dụng đã được phê duyệt trước đó, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thông báo trước khi thực hiện hành động. Nếu quý vị không đồng ý với hành động này, thì quý vị có thể gửi Kháng Nghị Cấp 1 và yêu cầu chúng tôi tiếp tục các quyền lợi của quý vị đối với dịch vụ hoặc vật dụng. Quý vị phải thực hiện yêu cầu vào hoặc trước ngày sau để tiếp tục nhận được các quyền lợi của mình: Trong vòng 10 ngày sau khi gửi thông báo về hành động qua đường bưu điện; hoặc Ngày có hiệu lực dự kiến của hành động. Nếu quý vị đáp ứng thời hạn này, thì quý vị có thể tiếp tục nhận được dịch vụ hoặc vật dụng đang tranh chấp trong khi đơn kháng nghị của quý vị đang được xử lý. Kháng Nghị Cấp 2 Nếu chương trình từ chối ở Cấp 1, thì quý vị nên làm gì tiếp theo? Nếu chúng tôi từ chối một phần hay toàn bộ Kháng Nghị Cấp 1 của quý vị, thì chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị. Thư này sẽ cho quý vị biết dịch vụ hoặc vật dụng này có thường được Medicare hoặc Medi-Cal bao trả không. Nếu vấn đề của quý vị là về một dịch vụ hoặc vật dụng của Medicare, thì chúng tôi sẽ tự động gửi hồ sơ của quý vị lên Cấp 2 của quy trình kháng nghị ngay khi hoàn tất Kháng Nghị Cấp 1. Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến một dịch vụ hoặc vật dụng của Medi-Cal, thì quý vị có thể tự nộp Đơn Kháng Nghị Cấp 2. Thư này sẽ cho quý vị biết cách thực hiện việc này. Thông tin được cung cấp dưới đây. Kháng Nghị Cấp 2 là gì? Kháng Nghị Cấp 2 là kháng nghị thứ hai, được thực hiện bởi một tổ chức độc lập không liên quan đến chương trình.   Vấn đề của tôi là về một dịch vụ hoặc vật dụn của Medi-Cal. Làm thế nào để tôi có thể Kháng Cáo Cấp 2? Có hai cách để kháng cáo Cấp 2 đối với các dịch vụ và vật dụng Medi-Cal: 1) Đánh Giá Y Khoa Độc Lập hoặc 2) Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang. 1)    Đánh Giá Y Khoa Độc Lập Quý vị có thể yêu cầu Đánh Giá Y Khoa Độc Lập (IMR) từ Trung Tâm Hỗ Trợ tại Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản lý của California (DMHC). IMR được cung cấp cho bất kỳ dịch vụ hoặc vật dụng y tế nào được Medi-Cal bao trả. IMR là việc bác sĩ không tham gia chương trình của chúng tôi đánh giá hồ sơ của quý vị. Nếu IMR được quyết định có lợi cho quý vị, thì chúng tôi phải cung cấp cho quý vị dịch vụ hoặc vật dụng mà quý vị yêu cầu. Quý vị không phải thanh toán cho IMR. Quý vị có thể yêu cầu IMR nếu chương trình của chúng tôi: Từ chối, thay đổi hoặc trì hoãn dịch vụ hoặc phương án điều trị Medi-Cal (không bao gồm Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà [IHSS]) vì chương trình của chúng tôi xác định điều đó không cần thiết về mặt y tế. Sẽ không bao trả cho một phương án điều trị Medi-Cal thử nghiệm hoặc nghiên cứu cho một tình trạng y tế nghiêm trọng. Sẽ không thanh toán cho các dịch vụ Medi-Cal khẩn cấp hoặc cấp cứu mà quý vị đã nhận được. Chưa giải quyết Kháng Nghị Cấp 1 của quý vị về dịch vụ Medi-Cal trong vòng 30 ngày theo lịch đối với kháng nghị tiêu chuẩn hoặc 72 giờ đối với kháng nghị nhanh. Quý vị có thể yêu cầu IMR nếu quý vị cũng đã yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang, nhưng không thể yêu cầu IMR nếu quý vị đã có Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang về cùng một vấn đề. Trong hầu hết các trường hợp, quý vị phải nộp đơn kháng nghị cho chúng tôi trước khi yêu cầu IMR. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của chúng tôi, thì quý vị có thể yêu cầu Trung Tâm Hỗ Trợ của DMHC cung cấp IMR. Nếu phương án điều trị của quý vị bị từ chối vì đó là phương án điều trị thử nghiệm hoặc nghiên cứu, thì quý vị không cần phải tham gia vào quy trình kháng nghị của chúng tôi trước khi đăng ký IMR. Nếu quý vị gặp vấn đề khẩn cấp và liên quan đến một mối đe dọa tức thời và nghiêm trọng đối với sức khỏe của quý vị, thì quý vị có thể yêu cầu DMHC giải quyết ngay vấn đề đó. DMHC có thể miễn yêu cầu về việc trước tiên quý vị phải tuân thủ quy trình kháng nghị của chúng tôi trong những trường hợp bất thường và thuyết phục. Quý vị phải nộp đơn xin IMR trong vòng 6 tháng sau khi chúng tôi gửi cho quý vị quyết định bằng văn bản về đơn kháng nghị của quý vị. DMHC có thể chấp nhận đơn đăng ký của quý vị sau 6 tháng nếu xác định được rằng có các trường hợp khiến quý vị không thể nộp đơn kịp thời. Để yêu cầu IMR: Điền vào Biểu Mẫu Yêu Cầu Đánh Giá/Than Phiền Y Khoa: http://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/SubmitanIndependentMedicalReviewComplaintForm.aspx hoặc gọi cho Trung Tâm Hỗ Trợ của DMHC theo số (888) 466-2219. Người dùng TDD nên gọi số (877) 688-9891. Hãy đính kèm bản sao của thư từ hoặc tài liệu khác về dịch vụ hoặc vật dụng mà chúng tôi đã từ chối, nếu có. Điều này có thể làm tăng tốc độ quy trình IMR. Gửi bản sao các tài liệu, chứ không phải bản gốc. Trung Tâm Hỗ Trợ không thể gửi lại bất kỳ tài liệu nào. Điền vào Biểu Mẫu Ủy Quyền Hỗ Trợ nếu người khác hỗ trợ quy trình IMR của quý vị. Quý vị có thể nhận biểu mẫu tại http://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/SubmitanIndependentMedicalReviewComplaintForm.aspx Hoặc gọi cho Trung Tâm Hỗ Trợ DMHC theo số (888) 466-2219. Người dùng TDD nên gọi số (877) 688-9891. Gửi qua đường bưu điện hoặc fax các biểu mẫu và bất kỳ tài liệu đính kèm nào của quý vị đến:  Trung Tâm Hỗ Trợ Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản Lý 980 Ninth Street, Suite 500 Sacramento, CA 95814-2725 FAX: 916-255-5241 Nếu quý vị đủ điều kiện nhận IMR, thì DMHC sẽ xem xét trường hợp của quý vị và gửi cho quý vị thư thông báo trong vòng 7 ngày theo lịch cho biết quý vị đủ điều kiện nhận IMR. Sau khi nhận được đơn đăng ký và các tài liệu hỗ trợ từ chương trình của quý vị, quyết định IMR sẽ được đưa ra trong vòng 30 ngày theo lịch. Quý vị sẽ nhận được quyết định IMR trong vòng 45 ngày theo lịch kể từ ngày nộp đầy đủ tài liệu. Nếu quý vị gặp trường hợp khẩn cấp và đủ điều kiện nhận IMR, thì DMHC sẽ xem xét trường hợp của quý vị và gửi cho quý vị thư thông báo trong vòng 2 ngày theo lịch cho biết quý vị đủ điều kiện nhận IMR. Sau khi nhận được đơn đăng ký và các tài liệu hỗ trợ từ chương trình của quý vị, quyết định IMR sẽ được đưa ra trong vòng 3 ngày theo lịch. Quý vị sẽ nhận được quyết định IMR trong vòng 7 ngày theo lịch kể từ ngày nộp đầy đủ tài liệu. Nếu quý vị không hài lòng với kết quả của IMR, thì quý vị vẫn có thể yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang.  Nếu DMHC quyết định rằng trường hợp của quý vị không đủ điều kiện nhận IMR, thì DMHC sẽ xem xét trường hợp của quý vị thông qua quy trình khiếu nại thông thường của khách hàng. 2)    Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang Quý vị có thể yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang cho các dịch vụ và vật dụng được Medi-Cal bao trả. Nếu bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác của quý vị yêu cầu một dịch vụ hoặc vật dụng mà chúng tôi sẽ không phê duyệt hoặc chúng tôi sẽ không tiếp tục thanh toán cho một dịch vụ hoặc vật dụng mà quý vị đã nhận được và chúng tôi từ chối kháng nghị Cấp 1 của quý vị, thì quý vị có quyền yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang. Trong hầu hết các trường hơp, quý vị có 120 ngày để yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang sau khi thông báo “Quyền Điều Trần Của Quý Vị” được gửi cho quý vị qua đường bưu điện.  LƯU Ý: Nếu quý vị yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang vì chúng tôi thông báo với quý vị rằng dịch vụ quý vị đang nhận sẽ bị thay đổi hoặc phải dừng lại, thì quý vị có ít ngày hơn để gửi yêu cầu nếu quý vị muốn tiếp tục nhận dịch vụ đó trong khi chờ Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang. Hãy đọc phần “Tôi có tiếp tục được nhận các quyền lợi trong quá trình kháng cáo Cấp 2 không” trong Chương 9 của Cẩm Nang Hội Viên để biết thêm thông tin. Có hai cách để yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang: Quý vị có thể hoàn thành "Yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang" ở mặt sau của thông báo hành động. Quý vị cần cung cấp tất cả thông tin cần thiết như họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, tên của chương trình hoặc quận đã thực hiện hành động trái với mong muốn của quý vị, (các) chương trình trợ cấp có liên quan và lý do chi tiết tại sao quý vị lại muốn có phiên điều trần. Sau đó, quý vị có thể gửi yêu cầu của mình theo một trong các cách sau: Đến sở quyền lợi của quận theo địa chỉ ghi trên thông báo. Đến Sở Dịch Vụ Xã Hội California: State Hearings Division P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37 Sacramento, California 94244-2430 Đến Phòng Điều Trần Cấp Tiểu Bang theo số fax: 916-651-5210 hoặc 916-651-2789. Quý vị có thể gọi cho Sở Dịch Vụ Xã Hội California theo số (800) 952-5253. Người dùng TDD nên gọi số (800) 952-8349. Nếu quý vị quyết định yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểlu Bang qua điện thoại, thì quý vị nên biết rằng đường dây điện thoại rất bận. Tôi có tiếp tục được nhận các quyền lợi trong quá trình kháng nghị Cấp 2 không? Nếu vấn đề của quý vị là về một dịch vụ hoặc vật dụng được Medicare bao trả, thì quyền lợi của quý vị cho dịch vụ hoặc vật dụng đó sẽ không tiếp tục trong quy trình kháng nghị Cấp 2 với Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập. Nếu vấn đề của quý vị là về một dịch vụ hoặc vật dụng được Medi-Cal bao trả và quý vị yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang, thì quyền lợi Medi-Cal của quý vị cho dịch vụ hoặc vật dụng đó sẽ được tiếp tục cho đến khi có quyết định phiên điều trần. Quý vị phải yêu cầu phiên điều trần vào hoặc trước ngày sau để tiếp tục các quyền lợi của mình: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày quý vị nhận được thông báo qua đường bưu điện cho biết quyết định bất lợi về quyền lợi (quyết định kháng nghị Cấp 1) vẫn được giữ nguyên; hoặc Ngày có hiệu lực dự kiến của hành động. Nếu quý vị đáp ứng thời hạn này, thì quý vị có thể tiếp tục nhận được dịch vụ hoặc vật dụng đang tranh chấp cho đến khi có quyết định của phiên điều trần. Tôi sẽ tìm hiểu về quyết định này bằng cách nào? Nếu Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị là một Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang, thì Sở Dịch Vụ Xã Hội California sẽ gửi cho quý vị thư giải thích quyết định của họ.  Nếu quyết định của Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải tuân thủ theo quyết định này. Chúng tôi phải hoàn thành (các) hành động theo quy định trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được bản sao quyết định này. Nếu quyết định của Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì có nghĩa là họ đồng ý với quyết định Cấp 1. Chúng tôi có thể ngừng bất kỳ khoản trợ cấp nào đang chờ xử lý mà quý vị sẽ nhận được.  Nếu Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị là một Đánh Giá Y Khoa Độc Lập, thì Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản Lý sẽ gửi cho quý vị thư giải thích quyết định của họ.  Nếu quyết định Đánh Giá Y Khoa Độc Lập phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải cung cấp dịch vụ hoặc phương án điều trị đó. Nếu quyết định Đánh Giá Y Khoa Độc Lập từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì có nghĩa là họ đồng ý với quyết định Cấp 1. Quý vị vẫn có thể được Điều Trần Cấp Tiểu Bang. Nếu Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị được chuyển đến Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập của Medicare, thì họ sẽ gửi cho quý vị thư giải thích quyết định của họ. Nếu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải cho phép bảo hiểm chăm sóc y tế trong vòng 72 giờ hoặc cung cấp cho quý vị dịch vụ hoặc vật dụng trong vòng 14 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được quyết định của IRE.  Nếu quyết định Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì có nghĩa là họ đồng ý với quyết định Cấp 1. Điều này được gọi là “giữ nguyên quyết định”. Điều này được gọi là “từ chối kháng nghị của quý vị”. Nếu quyết định từ chối tất cả hoặc một phần những gì quý vị yêu cầu, thì tôi có thể tiến hành kháng nghị khác không? Nếu Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị là Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang, thì quý vị có thể yêu cầu một phiên điều trần trong vòng 30 ngày sau khi quý vị nhận được quyết định. Quý vị cũng có thể yêu cầu đánh giá tư pháp đối với việc từ chối Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang bằng cách nộp đơn lên Tòa Án Tối Cao (theo Mục 1094.5, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự) trong vòng một năm sau khi quý vị nhận được quyết định.  Nếu Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị là Đánh Giá Y Khoa Độc Lập, thì quý vị có thể yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang.  Nếu Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị được chuyển đến Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập của Medicare, thì quý vị chỉ có thể kháng nghị lại nếu giá trị khoản tiền của dịch vụ hoặc vật dụng mà quý vị muốn nhận được đáp ứng một số tiền tối thiểu nhất định. Thư quý vị nhận được từ IRE sẽ giải thích thêm về các quyền kháng nghị mà quý vị có thể có. Vấn Đề về Thanh Toán Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp trong mạng lưới của mình lập hóa đơn cho quý vị đối với các dịch vụ và vật dụng được bao trả. Điều này đúng ngay cả khi chúng tôi thanh toán cho nhà cung cấp thấp hơn mức phí mà nhà cung cấp tính cho một dịch vụ hoặc vật dụng được bao trả. Quý vị không cần phải thanh toán số tiền trên bất kỳ hóa đơn nào. Số tiền duy nhất quý vị cần thanh toán là khoản đồng thanh toán cho các loại dịch vụ, vật dụng và/hoặc thuốc yêu cầu khoản đồng thanh toán. Nếu quý vị nhận được hóa đơn vượt quá số tiền của khoản đồng thanh toán cho các dịch vụ và vật dụng được bao trả, hãy gửi hóa đơn đó cho chúng tôi. Quý vị không nên tự thanh toán hóa đơn. Chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp và xem xét vấn đề. Làm thế nào để tôi có thể yêu cầu chương trình trả lại cho tôi phần chia sẻ của chương trình đối với các dịch vụ và vật dụng y tế mà tôi đã thanh toán? Hãy nhớ, nếu quý vị nhận được hóa đơn vượt quá số tiền của khoản đồng thanh toán cho các dịch vụ và vật dụng được bao trả, thì quý vị không nên tự thanh toán hóa đơn đó. Nhưng nếu quý vị thanh toán hóa đơn, thì quý vị có thể được hoàn lại tiền nếu quý vị tuân thủ các quy tắc khi nhận dịch vụ và vật dụng.  Nếu quý vị yêu cầu được hoàn tiền, thì yêu cầu đó là về một quyết định bảo hiểm. Chúng tôi sẽ xem xét xem dịch vụ hoặc vật dụng mà quý vị đã thanh toán có phải dịch vụ hoặc vật dụng được bao trả không và chúng tôi sẽ kiểm tra xem quý vị có tuân thủ tất cả các nguyên tắc khi sử dụng bảo hiểm của mình không. Nếu dịch vụ hoặc vật dụng mà quý vị đã thanh toán được bao trả và quý vị tuân thủ tất cả các quy tắc, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị khoản thanh toán cho phần chi phí của dịch vụ hoặc vật dụng đó trong vòng 60 ngày sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị. Hoặc nếu quý vị chưa thanh toán cho dịch vụ hoặc vật dụng, thì chúng tôi sẽ gửi khoản thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp. Khi chúng tôi gửi khoản thanh toán, có nghĩa là chúng tôi phê duyệt yêu cầu của quý vị về quyết định bảo hiểm. Nếu dịch vụ hoặc vật dụng không được bao trả, hoặc quý vị không tuân thủ tất cả các quy tắc, thì chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị biết chúng tôi sẽ không thanh toán cho dịch vụ hoặc vật dụng đó và giải thích rõ lý do. Tôi nên làm gì nếu chương trình không đồng ý thanh toán? Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của chúng tôi, thì quý vị có thể tiến hành kháng nghị. Tuân thủ quy trình kháng nghị. Khi quý vị làm theo các hướng dẫn này, vui lòng lưu ý: Nếu quý vị kháng nghị để được bồi hoàn, thì chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 60 ngày theo lịch sau khi chúng tôi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Nếu quý vị đang yêu cầu chúng tôi hoàn trả cho quý vị dịch vụ chăm sóc y tế mà quý vị đã nhận và tự thanh toán, thì quý vị không được phép yêu cầu kháng nghị nhanh.  Nếu chúng tôi “từ chối” yêu cầu kháng nghị của quý vị và dịch vụ hoặc vật dụng thường được Medicare bao trả, thì chúng tôi sẽ tự động gửi hồ sơ của quý vị cho Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua thư nếu điều này xảy ra. Nếu IRE thay đổi quyết định và cho biết chúng tôi cần thanh toán cho quý vị, thì chúng tôi phải gửi khoản thanh toán cho quý vị hoặc nhà cung cấp trong vòng 30 ngày theo lịch. Nếu chúng tôi phê duyệt kháng nghị của quý vị tại bất kỳ giai đoạn nào của quy trình kháng nghị sau Cấp 2, thì chúng tôi phải gửi khoản thanh toán cho quý vị hoặc nhà cung cấp trong vòng 60 ngày theo lịch. Nếu IRE từ chối kháng nghị của quý vị, thì có nghĩa là họ đồng ý với quyết định của chúng tôi không phê duyệt yêu cầu của quý vị. (Điều này được gọi là “giữ nguyên quyết định”. Đây được gọi là “từ chối kháng nghị của quý vị”.) Thư quý vị nhận được sẽ giải thích thêm các quyền kháng nghị mà quý vị có thể có. Quý vị chỉ có thể kháng nghị lại nếu giá trị khoản tiền của dịch vụ hoặc vật dụng quý vị muốn nhận được đáp ứng một số tiền tối thiểu nhất định. Nếu chúng tôi “từ chối” yêu cầu kháng nghị của quý vị và dịch vụ hoặc vật dụng đó thường được Medi-Cal bao trả, thì quý vị có thể tự nộp Kháng Nghị Cấp 2 (xem bên trên). IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào quá trình gia hạn hợp đồng. Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022. H8894_DSNP_23_3241532_M Pending Accepted

IEHP DualChoice - Vấn đề với Phần D

làm nếu quý vị gặp phải các vấn đề khi nhận thuốc Phần D hoặc quý vị muốn chúng tôi hoàn lại số tiền thanh toán cho thuốc Phần D. Quyền lợi của quý vị với tư cách là hội viên của chương trình bao gồm bảo hiểm cho nhiều loại thuốc theo toa. Hầu hết các loại thuốc này đều là “thuốc Phần D”. Có một số loại thuốc mà Medicare Phần D không bao trả nhưng Medi-Cal có thể sẽ bao trả. Tôi có thể yêu cầu quyết định bảo hiểu hoặc tiến hành kháng nghị về thuốc theo toa Phần D không? Có. Dưới đây là các ví dụ về quyết định bảo hiểm mà quý vị có thể yêu cầu chúng tôi đưa ra đối với các loại thuốc Phần D của quý vị.  Quý vị yêu cầu chúng tôi thực hiện một ngoại lệ, như: Yêu cầu chúng tôi bao trả cho một loại thuốc Phần D không có trên Danh Sách Thuốc (Danh Mục Thuốc) Được Bao Trả của chương trình Yêu cầu chúng tôi miễn trừ giới hạn đối với bảo hiểm cho một loại thuốc của chương trình (như giới hạn về số lượng thuốc mà quý vị có thể nhận được) Quý vị hỏi chúng tôi xem một loại thuốc có được bao trả cho quý vị hay không (ví dụ: khi thuốc của quý vị có tên trong Danh Mục Thuốc của chương trình nhưng chúng tôi yêu cầu quý vị phải được chúng tôi phê duyệt trước khi chúng tôi bao trả cho quý vị). Vui lòng lưu ý: Nếu nhà thuốc của quý vị thông báo rằng quý vị không thể mua thuốc theo toa, thì quý vị sẽ nhận được thông báo giải thích cách liên hệ với chúng tôi để yêu cầu quyết định bảo hiểm. Quý vị yêu cầu chúng tôi thanh toán cho một loại thuốc theo toa mà quý vị đã mua. Đây là yêu cầu quyết định bảo hiểm về việc thanh toán. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định bảo hiểm mà chúng tôi đã đưa ra, thì quý vị có thể kháng nghị quyết định của chúng tôi. Trường hợp ngoại lệ là gì? Trường hợp ngoại lệ là sự cho phép nhận bảo hiểm cho một loại thuốc thường không có tên trong Danh Sách Thuốc Được Bao Trả của chúng tôi, hoặc sử dụng thuốc mà không có các quy tắc và giới hạn nhất định. Nếu một loại thuốc không có trong Danh Sách Thuốc Được Bao Trả của chúng tôi, hoặc không được bao trả theo cách quý vị muốn, thì quý vị có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp “trường hợp ngoại lệ”. Khi quý vị yêu cầu một trường hợp ngoại lệ, bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị sẽ cần giải thích rõ lý do y tế về trường hợp ngoại lệ đó. Dưới đây là các ví dụ về các trường hợp ngoại lệ mà quý vị, bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện:  Bao trả cho một loại thuốc Phần D không có tên trong Danh Sách Thuốc (Danh Mục Thuốc) Được Bao Trả của chúng tôi. Nếu chúng tôi đồng ý cung cấp trường hợp ngoại lệ và bao trả cho một loại thuốc không có tên trong Danh Mục Thuốc, thì quý vị sẽ cần phải thanh toán khoản chia sẻ chi phí áp dụng cho các loại thuốc. Quý vị không thể yêu cầu trường hợp ngoại lệ đối với khoản đồng thanh toán hoặc khoản đồng bảo hiểm mà chúng tôi yêu cầu quý vị trả cho thuốc. Loại bỏ hạn chế về phạm vi bảo hiểm của chúng tôi. Có thêm các quy tắc hoặc hạn chế áp dụng cho một số loại thuốc trong Danh Mục Thuốc của chúng tôi. Các quy tắc và hạn chế bổ sung đối với khoản bảo hiểm cho một số loại thuốc bao gồm: Được yêu cầu sử dụng thuốc gốc tương tự của một loại thuốc thay vì thuốc biệt dược. Được chương trình phê duyệt trước khi chúng tôi đồng ý bao trả cho loại thuốc của quý vị. (Điều này đôi khi được gọi là “sự cho phép trước”.) Cần thử trước loại thuốc khác trước khi chúng tôi đồng ý bao trả cho loại thuốc mà quý vị yêu cầu. (Điều này đôi khi được gọi là “liệu pháp từng bước”.) Giới hạn số lượng. Đối với một số loại thuốc, chương trình giới hạn số lượng thuốc quý vị có thể nhận được. Nếu chúng tôi đồng ý cung cấp trường hợp ngoại lệ và miễn trừ một hạn chế cho quý vị, quý vị vẫn có thể yêu cầu trường hợp ngoại lệ đối với khoản đồng thanh toán mà chúng tôi yêu cầu quý vị thanh toán cho loại thuốc đó. Những điều quan trọng cần biết khi yêu cầu trường hợp ngoại lệ Bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị phải cung cấp cho chúng tôi thông báo giải thích lý do y tế khi yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị phải cung cấp cho chúng tôi thông báo giải thích lý do y tế khi yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Quyết định của chúng tôi về trường hợp ngoại lệ sẽ nhanh hơn nếu quý vị cung cấp thông tin này từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị khi quý vị yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Thông thường, Danh Mục Thuốc của chúng tôi bao gồm nhiều loại thuốc để điều trị một tình trạng cụ thể. Những khả năng khác nhau này được gọi là thuốc “thay thế”. Nếu một loại thuốc thay thế sẽ có hiệu quả tương đương với loại thuốc quý vị đang yêu cầu và không gây ra thêm các tác dụng phụ hoặc các vấn đề về sức khỏe khác, thì chúng tôi thường sẽ không phê duyệt yêu cầu về trường hợp ngoại lệ của quý vị. Chúng tôi sẽ phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu về trường hợp ngoại lệ của quý vị. Nếu chúng tôi phê duyệt yêu cầu về trường hợp ngoại lệ của quý vị, thì trường hợp ngoại lệ thường có hiệu lực đến cuối năm theo lịch. Điều này vẫn có hiệu lực nếu bác sĩ của quý vị tiếp tục kê toa loại thuốc đó cho quý vị và loại thuốc đó tiếp tục an toàn và hiệu quả để điều trị cho tình trạng của quý vị. Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu về trường hợp ngoại lệ của quý vị, thì quý vị có thể yêu cầu xem xét lại quyết định của chúng tôi bằng cách tiến hành kháng nghị. Quyết Định Bảo Hiểm Điều cần làm Yêu cầu loại quyết định bảo hiểm mà quý vị mong muốn. Gọi điện, gửi thư hoặc fax cho chúng tôi để yêu cầu. Quý vị, người đại diện, hay bác sĩ (hoặc người kê toa khác) của quý vị có thể làm điều này.   Quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số: (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Giờ Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày nghỉ. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Quý vị có thể gửi fax cho chúng tôi theo số: (909) 890-5877  Quý vị có thể gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ: IEHP DualChoice P.O. Box 1800 Rancho Cucamonga, CA 91729-1800 Quý vị hoặc bác sĩ của quý vị (hoặc bác sĩ kê toa khác) hay người đại diện khác của quý vị có thể yêu cầu quyết định bảo hiểm. Quý vị cũng có thể nhờ một luật sư để hành động thay mặt quý vị. Quý vị không cần phải cung cấp sự cho phép bằng văn bản cho bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị để họ thay mặt quý vị yêu cầu chúng tôi đưa ra quyết định bảo hiểm. Nếu quý vị yêu cầu trường hợp ngoại lệ, hãy cung cấp “tuyên bố hỗ trợ”. Bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị phải cung cấp cho chúng tôi lý do y tế để xin cấp trường hợp ngoại lệ về thuốc. Chúng tôi gọi đây là “tuyên bố ủng hộ.”  Bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị có thể fax hoặc gửi tuyên bố đó qua đường bưu điện cho chúng tôi. Hoặc bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị có thể tuyên bố cho chúng tôi qua điện thoại, sau đó fax hoặc gửi tuyên bố qua đường bưu điện. Yêu Cầu Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare (PDF) Các biểu mẫu này cũng có sẵn trên trang web CMS: Biểu Mẫu Yêu Cầu Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare (dành cho người ghi danh và nhà cung cấp sử dụng) Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice. Thời hạn cho “quyết định bảo hiểm tiêu chuẩn” về một loại thuốc mà quý vị chưa nhận được Nếu chúng tôi sử dụng thời hạn tiêu chuẩn, thì chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 72 giờ sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị hoặc, sau khi chúng tôi nhận được tuyên bố hỗ trợ từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa của quý vị nếu quý vị đang yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm hơn theo tình hình sức khỏe của quý vị. Nếu chúng tôi không đáp ứng thời hạn, thì chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của quý vị lên Cấp 2 của quy trình kháng nghị. Ở Cấp 2, một Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ xem xét quyết định. Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải phê duyệt hoặc cung cấp bảo hiểm trong vòng 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu của quý vị hoặc tuyên bố hỗ trợ từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị nếu quý vị đang yêu cầu trường hợp ngoại lệ.  Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo lý do từ chối. Thư thông báo này cũng giải thích cách quý vị có thể kháng nghị quyết định của chúng tôi. Thời hạn cho “quyết định bảo hiểm tiêu chuẩn” về khoản thanh toán cho loại thuốc mà quý vị đã mua Chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 14 ngày theo lịch sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị. Nếu chúng tôi không đáp ứng thời hạn, thì chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của quý vị lên Cấp 2 của quy trình kháng nghị. Ở Cấp 2, một Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ xem xét quyết định. Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán cho quý vị trong vòng 14 ngày theo lịch. Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo lý do từ chối. Thông báo này cũng giải thích cách quý vị có thể kháng nghị quyết định của chúng tôi. Nếu tình hình sức khỏe của quý vị yêu cầu, hãy yêu cầu chúng tôi đưa ra “quyết định bảo hiểm nhanh” Chúng tôi sẽ sử dụng “thời hạn tiêu chuẩn” trừ khi chúng ta đã thống nhất áp dụng “thời hạn nhanh”. Quyết định bảo hiểm tiêu chuẩn có nghĩa là chúng tôi sẽ phản hồi quý vị trong vòng 72 giờ sau khi chúng tôi nhận được thông báo từ bác sĩ của quý vị. Quyết định bảo hiểm nhanh có nghĩa là chúng tôi sẽ phản hồi quý vị trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được thông báo từ bác sĩ của quý vị. Quý vị chỉ có thể nhận được quyết định bảo hiểm nhanh nếu quý vị đang yêu cầu cho loại thuốc mà quý vị chưa nhận được. (Quý vị không thể nhận được quyết định bảo hiểm nhanh nếu quý vị yêu cầu chúng tôi thanh toán cho một loại thuốc quý vị đã mua.) Quý vị có thể nhận được quyết định bảo hiểm nhanh chỉ khi việc sử dụng thời hạn tiêu chuẩn có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sức khỏe của quý vị hoặc tổn hại đến khả năng hoạt động của quý vị. Nếu bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị cho chúng tôi biết rằng tình hình sức khỏe của quý vị cần “quyết định bảo hiểm nhanh”, thì chúng tôi sẽ tự động đồng ý đưa ra quyết định bảo hiểm nhanh cho quý vị và thư thông báo này sẽ cho quý vị biết điều đó. Nếu quý vị tự yêu cầu quyết định bảo hiểm nhanh (mà không có sự hỗ trợ từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác), thì chúng tôi sẽ quyết định xem quý vị có nhận được quyết định bảo hiểm nhanh hay không. Nếu chúng tôi quyết định rằng tình trạng y tế của quý vị không đáp ứng các yêu cầu để nhận quyết bảo hiểm nhanh, thì chúng tôi sẽ sử dụng thời hạn tiêu chuẩn. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo về điều đó. Thư thông báo sẽ cho quý vị biết cách để than phiền về quyết định cung cấp cho quý vị quyết định tiêu chuẩn của chúng tôi. Quý vị có thể nộp “đơn than phiền nhanh” và nhận phản hồi trong vòng 24 giờ. Thời hạn cho “quyết định bảo hiểm nhanh” Nếu chúng tôi sử dụng thời hạn nhanh, thì chúng tôi phải cung cấp cho quý vị phản hồi trong vòng 24 giờ. Có nghĩa là 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị. Hoặc nếu quý vị yêu cầu trường hợp ngoại lệ, thì quý vị sẽ nhận được phản hồi trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được tuyên bố hỗ trợ từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa của quý vị cho yêu cầu của quý vị. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm hơn nếu tình trạng sức khỏe của quý vị yêu cầu như vậy. Nếu chúng tôi không đáp ứng thời hạn, thì chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của quý vị lên Cấp 2 của quy trình kháng nghị. Ở Cấp 2, một tổ chức độc lập bên ngoài sẽ xem xét yêu cầu của quý vị và quyết định của chúng tôi. Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu của quý vị hoặc tuyên bố hỗ trợ từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa của quý vị cho yêu cầu của quý vị. Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo lý do từ chối. Thư thông báo này cũng giải thích cách quý vị có thể kháng nghị quyết định của chúng tôi. Kháng Nghị Cấp 1 về thuốc Phần D Để bắt đầu kháng nghị, quý vị, bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa của quý vị phải liên hệ với chúng tôi. Nếu quý vị đang yêu cầu một kháng nghị tiêu chuẩn, thì quý vị có thể kháng nghị bằng cách gửi văn bản yêu cầu. Quý vị cũng có thể yêu cầu kháng nghị bằng cách gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng – 8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày nghỉ. Người dùng TTY/TDD vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Nếu quý vị muốn kháng nghị nhanh, thì quý vị có thể kháng nghị bằng văn bản hoặc quý vị có thể gọi cho chúng tôi. Gửi yêu cầu kháng nghị của quý vị trong vòng 60 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được thông báo về quyết định của chúng tôi. Nếu quý vị quá thời hạn này và có lý do chính đáng, thì chúng tôi có thể cho quý vị thêm thời gian để kháng nghị.  Ví dụ: lý do chính đáng để nhỡ thời hạn là nếu quý vị bị ốm nặng khiến quý vị không thể liên hệ với chúng tôi hoặc nếu chúng tôi cung cấp cho quý vị thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ về thời hạn yêu cầu kháng nghị. Quý vị có thể yêu cầu bản sao thông tin trong kháng nghị của mình và bổ sung thêm thông tin. Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao thông tin về kháng nghị của mình.  Nếu quý vị muốn, thì quý vị và bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi để hỗ trợ cho kháng nghị của quý vị. Quý vị có thể sử dụng biểu mẫu sau để nộp đơn kháng nghị: Biểu Mẫu Quyết Định Bảo Hiểm (PDF) Người khác có thể kháng nghị thay cho tôi không? Có. Bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác của quý vị có thể thực hiện kháng nghị thay cho quý vị. Ngoài ra, một người nào đó ngoài bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác của quý vị có thể tiến hành kháng nghị thay cho quý vị, nhưng trước tiên quý vị phải hoàn thành Biểu Mẫu Chỉ Định Người Đại Diện. Biểu mẫu này cung cấp cho người khác quyền được đại diện cho quý vị. Nếu người khác thực hiện kháng nghị, thay vì quý vị, bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác của quý vị, thì chúng tôi phải nhận được biểu mẫu Chỉ Định Người Đại Diện hoàn chỉnh trước khi chúng tôi có thể xem xét lại kháng nghị.  Thời hạn cho “kháng nghị tiêu chuẩn” Nếu chúng tôi sử dụng thời hạn tiêu chuẩn, thì chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi chúng tôi nhận được đơn kháng nghị của quý vị, hoặc sớm hơn theo tình hình sức khỏe của quý vị. Nếu quý vị cho rằng tình hình sức khỏe của quý vị cần kháng nghị nhanh, thì quý vị nên yêu cầu “kháng nghị nhanh”. Nếu quý vị yêu cầu chúng tôi hoàn tiền cho loại thuốc quý vị đã mua, thì chúng tôi phải phản hồi cho quý vị trong vòng 14 ngày theo lịch sau khi chúng tôi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Nếu chúng tôi không đưa ra quyết định cho quý vị trong vòng 7 ngày theo lịch hoặc 14 ngày nếu quý vị yêu cầu chúng tôi hoàn tiền cho loại thuốc quý vị đã mua, thì chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của quý vị đến Cấp 2 của quy trình kháng nghị. Ở Cấp 2, một Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ xem xét quyết định của chúng tôi. Nếu tình hình sức khỏe của quý vị cần kháng nghị nhanh, hãy yêu cầu “kháng nghị nhanh” Nếu quý vị đang kháng nghị một quyết định mà chương trình của chúng tôi đã đưa ra về loại thuốc mà quý vị chưa nhận được, thì quý vị và bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị sẽ cần quyết định xem quý vị có cần “kháng nghị nhanh” hay không. Yêu cầu được “kháng nghị nhanh” tương tự như những yêu cầu nhận “quyết định bảo hiểm nhanh”.  Chương trình của chúng tôi sẽ xem xét kháng nghị của quý vị và đưa ra quyết định của chúng tôi Chúng tôi xem xét cẩn thận tất cả thông tin về yêu cầu bảo hiểm của quý vị. Chúng tôi sẽ kiểm tra xem chúng tôi có tuân thủ theo các quy tắc khi chúng tôi từ chối yêu cầu của quý vị không. Chúng tôi có thể liên hệ với quý vị, bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị để thu thập thêm thông tin. Thời hạn cho “kháng nghị nhanh” Nếu chúng tôi sử dụng thời hạn nhanh, thì chúng tôi sẽ phản hồi quý vị trong vòng 72 giờ sau khi chúng tôi nhận được đơn kháng nghị của quý vị, hoặc sớm hơn theo tình hình sức khỏe của quý vị. Nếu chúng tôi không phản hồi trong vòng 72 giờ, thì chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của quý vị lên Cấp 2 của quy trinh kháng nghị. Ở Cấp 2, một Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ xem xét đơn kháng nghị của quý vị. Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải cung cấp bảo hiểm trong vòng 72 giờ sau khi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư giải thích lý do từ chối. Kháng Nghị Cấp 2 cho thuốc Phần D Nếu chúng tôi từ chối đơn kháng nghị của quý vị, thì quý vị cần chọn sẽ chấp nhận quyết định này hay tiếp tục tiến hành kháng nghị khác. Nếu quý vị quyết định tiếp tục Kháng Nghị Cấp 2, thì Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập (IRE) sẽ xem xét quyết định của chúng tôi. Nếu quý vị muốn Tổ Chức Đánh Giá Độc Lập xem xét lại trường hợp của quý vị, thì quý vị phải gửi yêu cầu kháng nghị bằng văn bản.   Hãy yêu cầu trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định mà quý vị đang kháng nghị. Nếu quý vị nhỡ thời hạn vì lý do chính đáng, thì quý vị vẫn có thể kháng nghị. Quý vị, bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị, hoặc người đại diện của quý vị có thể yêu cầu Kháng Nghị Cấp 2. Khi quý vị tiến hành kháng nghị với Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập, chúng tôi sẽ gửi cho họ hồ sơ vụ việc của quý vị. Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi cấp bản sao hồ sơ vụ việc của mình. Quý vị có quyền cung cấp cho Đơn Vị Đánh Giá Độc lập những thông tin khác để hỗ trợ cho kháng nghị của mình. Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập là một tổ chức độc lập do Medicare thuê. Đơn vị này không liên quan đến chương trình này và không phải một cơ quan chính phủ. Người đánh giá và Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ tiến hành xem xét cẩn thận tất cả những thông tin liên quan đến kháng nghị của quý vị. Tổ chức sẽ gửi cho quý vị một lá thư giải thích quyết định của họ. Nếu chúng tôi giữ nguyên quyết định từ chối sau khi Quyết Định Lại, thì quý vị có quyền yêu cầu Xem Xét Lại. Xem biểu mẫu bên dưới: Biểu Mẫu Xem Xét Lại (PDF) Thời hạn cho “kháng nghị nhanh” ở Cấp 2 Nếu tình hình sức khỏe của quý vị cần kháng nghị nhanh, hãy yêu cầu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập tiến hành “kháng nghị nhanh”. Nếu tổ chức đánh giá đồng ý “kháng nghị nhanh” cho quý vị, thì họ phải phản hồi Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị trong vòng 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu kháng nghị của quý vị. Nếu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải cho phép hoặc cung cấp bảo hiểm thuốc trong vòng 24 giờ sau khi nhận được quyết định. Thời hạn cho “kháng nghị tiêu chuẩn” ở Cấp 2 Nếu quý vị có yêu cầu kháng nghị tiêu chuẩn ở Cấp 2, thì Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập phải phản hồi Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Nếu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải cho phép hoặc cung cấp bảo hiểm thuốc trong vòng 72 giờ sau khi nhận được quyết định.   Nếu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập phê duyệt yêu cầu hoàn tiền cho loại thuốc quý vị đã mua, thì chúng tôi sẽ gửi khoản thanh toán cho quý vị trong vòng 30 ngày theo lịch sau khi nhận được quyết định. Tôi nên làm gì nếu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập từ chối Kháng Nghị Cấp 2 của tôi? Từ chối nghĩa là Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập đồng ý với quyết định của chúng tôi về việc không phê duyệt yêu cầu của quý vị. Điều này được gọi là “giữ nguyên quyết định”. Điều này được gọi là “từ chối kháng nghị của quý vị”. Nếu giá trị khoản tiền của bảo hiểm thuốc mà quý vị muốn nhận được đáp ứng một số tiền tối thiểu nhất định, thì quý vị có thể tiến hành một kháng nghị khác ở Cấp 3. Thư quý vị nhận được từ Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ cho quý vị biết số tiền cần thiết để tiếp tục quý trình kháng nghị. Kháng Cáo Cấp 3 được một thẩm phán luật hành chính xử lý. Để biết thêm thông tin về Khiếu Nại, hãy xem Chương 9 của Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice của quý vị. IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào quá trình gia hạn hợp đồng. Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022. H8894_DSNP_23_3241532_M Pending Accepted

Tin Tức Mới Nhất - IEHP Khuyến Khích Mọi Người Đến Khám Bác Sĩ Chăm Sóc Chính

COVID-19, Inland Empire Health Plan (IEHP) muốn nhắc nhở tất cả các hội viên và cư dân cộng đồng về tầm quan trọng của việc đến gặp bác sĩ chăm sóc chính để đặt lịch hẹn khám định kỳ và khám phòng ngừa. Các bác sĩ của IEHP đã giảm 30% số buổi khám chăm sóc chính trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2020 (so với cùng kỳ năm trước), nguyên nhân là do đại dịch COVID-19. Trước tình hình rất nhiều cư dân bỏ các buổi khám phòng ngừa như thế này, nhiều chuyên gia y tế lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của cộng đồng Inland Empire sau khi đại dịch lắng xuống. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Michaela Pereira đến từ Good Day LA, Giám Đốc Y Khoa của IEHP, bác sĩ Karen Hansberger đã đưa ra những lời khuyên hữu ích về cách người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc, thực hiện các biện pháp phòng ngừa sao cho đảm bảo an toàn cho bản thân. “Bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị luôn luôn sẵn sàng,” Tiến Sĩ Hansberger khẳng định. “Họ luôn có phương án giúp quý vị an toàn nếu quý vị cần thăm khám.”  “Ngoài ra, quý vị cũng có thể gọi điện cho bác sĩ,” Tiến Sĩ Hansberger bổ sung. “Gọi điện thoại có thể giúp quý vị giải quyết được nhiều mối quan ngại, chẳng hạn như mua thêm thuốc theo toa và quý vị có thể gọi điện thoại cho bác sĩ của mình.” Trong bài phỏng vấn, bác sĩ Hansberger đã nêu ra tầm quan trọng của việc ưu tiên chăm sóc. Bà chia sẻ rằng mặc dù một số buổi hẹn khám như chụp quang tuyến vú có thể phải hoãn lại vài tuần, nhưng không nên hoãn quá sáu tháng. “Đừng ngại tìm đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe,” Tiến Sĩ Hansberger nói. “Nếu quý vị cảm thấy cơ thể không khỏe, chắc chắn quý vị cần tìm đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe.” Nếu hội viên hoặc cư dân có thắc mắc về việc khám bệnh trong những trường hợp không khẩn cấp, hội viên hoặc cư dân nên liên hệ với bác sĩ chăm sóc chính. Cư dân cần khám chữa bệnh hoặc quyền lợi y tế có thể gọi điện đến số (866) 294-4347 để được hỗ trợ ghi danh và được liên hệ với bác sĩ. “Các bác sĩ luôn sẵn sàng và được trang bị để hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần cho quý vị, ngay cả trong thời kỳ đại dịch này,” Tiến Sĩ Hansberger cho biết. “Hội viên và cư dân cộng đồng nên tiếp tục tìm đến dịch vụ chăm sóc cần thiết khi cần để tất cả chúng tôi có thể tiếp tục nỗ lực mang đến dịch vụ chăm sóc tốt nhất giúp quý vị có sức khỏe dồi dào.” Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về hình thức chăm sóc sức khỏe từ xa.

Thông Tin Hữu Ích và Nguồn Lực Hỗ Trợ - Thư Tin Tức Cho Hội Viên

nhận được gợi ý chăm sóc sức khỏe, thông tin cập nhật về chương trình, và thông báo nhắc nhở quan trọng để giúp quý vị có cuộc sống tốt hơn. The Pulse: thư tin tức này dành cho những người lớn và các gia đình có trẻ nhỏ và người có Medi-Cal với IEHP. Health Spotlight: thư tin tức này dành cho Hội Viên IEHP có cả Medi-Cal và Medicare (CMC).  AccessAbility: thư tin thức này dành cho người cao tuổi và những người bị khuyết tật có Medi-Cal với IEHP. 

Sống Lành Mạnh - Nguồn Lực Y Tế

công cụ tương tác này để tìm hiểu! Quý vị có thể trả lời các câu hỏi và tìm hiểu lời khuyên về những việc quý vị có thể làm để duy trì sức khỏe. Công Cụ Tự Quản Lý Tương Tác Cai Thuốc Lá Hoạt Động Thể Chất Ăn Uống Lành Mạnh Quản Lý Căng Thẳng Tránh Đồ Uống Có Hại Xác Định các Triệu Chứng Trầm Cảm Cân Nặng Khỏe Mạnh Các Nguồn Lực Hỗ Trợ Khác Sách Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Tự Quản Lý - Sách hướng dẫn này bao gồm các thông tin về các chủ đề trên. Nếu quý vị muốn yêu cầu nhân bản in Sách Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Tự Quản Lý, vui lòng gọi cho Phòng Giáo Dục Sức Khỏe của IEHP theo số 1-866-224-IEHP (4347) hoặc 1-800-718-4347 dành cho người dùng TTY. Tính Chỉ Số Khối Cơ Thể (BMI) của quý vị - cho người lớn từ 20 tuổi trở lên Tính Chỉ Số Khối Cơ Thể (BMI) của quý vị – cho trẻ em từ 2 đến 19 tuổi

Nguồn Lực Hỗ Trợ dành cho Người Không Có Bảo Hiểm

có thể đủ điều kiện hưởng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe qua Medi-Cal, Covered California hoặc các chương trình của quận. Làm đơn đăng ký bảo hiểm sức khỏe qua Medi-Cal và chọn IEHP, Inland Empire Health Plan của quý vị. Nhận các dịch vụ y tế, sức khỏe hành vi và khỏe mạnh tổng thể chất lượng cao miễn phí.  Medi-Cal là gì? Medi-Cal là một chương trình bảo hiểm y tế chi phí thấp hoặc miễn phí. Chương trình cung cấp bảo hiểm sức khỏe, nha khoa và nhãn khoa cho những cư dân sống tại California có thu nhập thấp đủ điều kiện. Tôi đăng ký tham gia Medi-Cal bằng cách nào: Đăng ký bảo hiểm sức khỏe miễn phí qua điện thoại. Gọi cho Cố Vấn Ghi Danh của IEHP theo số (866) 294-4347, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều. Người dùng TTY vui lòng gọi số (800) 720-4347.  Quý vị cũng có thể gọi điện đến Health Care Options theo số 1-800-430-4263 hoặc truy cập hoặc truy cập trang web www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov. Người dùng TTY vui lòng gọi số l 1-800-430-7077. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm. Covered California là gì? Covered California là dịch vụ miễn phí kết nối người dân California với những chương trình bảo hiểm y tế có thương hiệu theo Đạo Luật Bảo Vệ Bệnh Nhân và Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Giá Cả Phải Chăng. Đây là nơi duy nhất quý vị được hỗ trợ tài chính khi mua bảo hiểm sức khỏe từ các công ty nổi tiếng.  Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.https://www.coveredca.com/ Phòng Khám Sức Khỏe trong Quận Nếu quý vị không có bảo hiểm và không đủ điều kiện tham gia IEHP, quý vị vẫn có thể tìm các phòng khám sức khỏe miễn phí/chi phí thấp và các chương trình hỗ trợ thuốc theo toa tại quận Riverside và San Bernardino trong các tệp thông tin ở định dạng PDF của Healthcare Connections:  San Bernardino (PDF) Riverside (PDF) Làm cách nào để tôi tìm được nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng? Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng (CRC) của IEHP là nguồn lực hỗ trợ tại địa phương, cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe tại Riverside, San Bernardino và Victorville. Nhân viên nói được hai thứ tiếng của chúng tôi có thể giúp quý vị tham gia các lớp học miễn phí, tìm hiểu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chương trình bảo hiểm y tế. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm. Connect IE Connect IE là một trang web mới, có tính năng tương tác, chứa đầy đủ mọi tiện ích giúp dễ dàng liên kết mọi người với các nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng tại khu vực Inland Empire. Khi nhấp vào liên kết bên dưới, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP. Truy cập ConnectIE để tìm hiểu thêm! Nguồn lực hỗ trợ dành cho người không có giấy tờ Thông Tin về Gánh Nặng Xã Hội Thông Tin Cơ bản về Gánh Nặng Xã Hội Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader có phiên bản từ 6.0 trở lên khi đọc các tệp PDF. Tải xuống Adobe Acrobat Reader.

Plan Updates - Newsletters

Provider Staff Newsletter; keep you in the know about our newest programs, incentive opportunities, study results, and more.    Volume 34 - Summer 2022 (PDF) Volume 33 - Fall 2021 (PDF) Volume 32 - Spring 2021 (PDF) Volume 31 - Fall 2020 (PDF) Volume 30 - Fall 2019 (PDF)   Volume 34 - Winter 2022 (PDF) Volume 33 - Spring 2021 (PDF) Volume 32 - Winter 2021 (PDF) Volume 30 - Winter 2020 (PDF) Volume 29 - Spring 2019 (PDF) Volume 28 - Winter 2018 (PDF) Volume 27 - Summer 2018 (PDF) To access past Newsletters, please contact the Provider Relations Team at (909) 890-2054. You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Chương Trình Tuân Thủ - Cam Kết Cải Tiến

iện hoạt động theo đúng tiêu chuẩn đạo đức, nghĩa vụ hợp đồng theo các chương trình, luật và quy định của Tiểu Bang và Liên Bang áp dụng cho Medi-Cal và IEHP DualChoice. Cam kết này áp dụng đối với cả những đối tác nghiệp vụ và tổ chức được ủy quyền thực hiện sứ mệnh của IEHP là cải tiến quy trình cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, dễ tiếp cận, tập trung vào bệnh, cho cộng đồng của chúng tôi.  Chúng tôi thiết kế Chương Trình Tuân Thủ này nhằm mục đích: Đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ luật, quy tắc và quy định hiện hành Giảm hoặc loại bỏ hành vi Gian Lận, Lãng Phí và Lạm Dụng (FWA) Ngăn chặn, phát hiện và chỉnh đốn hành vi không tuân thủ Củng cố cho cam kết đảm bảo văn hóa tuân thủ mà chúng tôi cố gắng theo đuổi Xây dựng và thực hiện cam kết về vận hành trung thực, liêm chính, minh bạch và trách nhiệm giải trình Thông Tin về FDR FDR là gì? Tổ Chức Cấp Trực Tiếp, Cấp Gián Tiếp hoặc Có Liên Quan (FDR) là một tổ chức được ủy quyền được ký hợp đồng phụ thay mặt cho IEHP để cung cấp các dịch vụ liên quan đến chương trình bảo hiểm y tế.  Các Yêu Cầu đối với FDR FDR phải* tuân theo các chính sách và thủ tục của IEHP, Bộ Quy Tắc Đạo Đức và Ứng Xử Trong Kinh Doanh, cũng như các yêu cầu khác trong hợp đồng.   Nguồn Lực Hỗ Trợ FDR Sổ Tay Các Yêu Cầu trong Chương Trình Tuân Thủ*/Tổ Chức Cung Ứng Cấp Trực Tiếp, Cấp Gián Tiếp và Có Liên Quan (FDR)  - Hướng dẫn này không liên quan đến IPA.  Giới Thiệu về Chương Trình Tuân Thủ của IEHP Bộ Quy Tắc Đạo Đức và Ứng Xử Trong Kinh Doanh của IEHP  Chính Sách Không Trả Thù Hướng Dẫn Dành Cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giám Sát Quy Trình Ủy Quyền PnP (Sắp Công Bố) Lưu Trữ Tài Liệu (Sắp Công Bố) Chứng Nhận Chương Trình Tuân Thủ đối với FDR Tài liệu đào tạo về HIPAA, FWA Tuân Thủ CMS Chương Trình Đào Tạo về FWA của ICE Chương Trình Đào Tạo về Tuân Thủ Quy Định Chung của ICE *Để biết các yêu cầu đối với IPA, vui lòng truy cập trang Nguồn Lực Hỗ Trợ Nhà Cung Cấp.  Bộ Quy Tắc Đạo Đức và Ứng Xử Trong Kinh Doanh Inland Empire Health Plan (IEHP) mong muốn Thành Viên Đội Ngũ và các tổ chức kinh doanh hợp tác với IEHP tiến hành thực hiện công việc theo cách thức chuyên nghiệp và có đạo đức nhằm để công chúng ngày càng tín nhiệm và tin tưởng vào văn hóa liêm chính của IEHP. Bộ Quy Tắc này cung cấp thông tin về văn hóa tuân thủ tại IEHP và vai trò của mỗi Thành Viên Đội Ngũ, bao gồm Ban Quản Lý Cấp Cao, Giám Đốc, Ban Quản Trị và đối tác kinh doanh. Bộ Quy Tắc này đóng vai trò xây dựng và bảo tồn văn hóa đó. Bộ Quy Tắc Đạo Đức và Ứng Xử Trong Kinh Doanh của IEHP Khóa Đào Tạo về Chương Trình Tuân Thủ, Chương Trình Chống Gian Lận, Lãng Phí và Lạm Dụng (FWA) và Chương Trình Quyền Riêng Tư Khóa Đào Tạo về Chương Trình Tuân Thủ, Chương Trình Chống FWA và Chương Trình Quyền Riêng Tư của IEHP chủ yếu đề cập đến những yếu tố làm nên một Chương Trình Tuân Thủ, chương trình về ứng xử và đạo đức cũng như các Chương Trình Chống Gian Lận, Lãng Phí và Lạm Dụng và Quyền Riêng Tư hiệu quả. IEHP yêu cầu những tổ chức được ủy quyền tiến hành Đào Tạo về Tuân Thủ  cho nhân viên, Nhà Cung Cấp, các tổ chức cấp gián tiếp, Hội Đồng Quản Trị và Nhà Thầu của mình trong vòng 90 ngày kể từ ngày tuyển dụng/bắt đầu đi làm. IEHP cam kết xây dựng văn hóa tuân thủ, đạo đức và liêm chính. Mục tiêu tổ chức chương trình Đào Tạo về Tuân Thủ là để giúp tất cả các bên liên quan hiểu được các yêu cầu của IEHP, bao gồm các quy định và chính sách, cũng như thủ tục liên quan đến Tuân Thủ vì những kiến thức này liên quan đến công việc hàng ngày. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn đề xuất thêm, vui lòng gửi email cho Bộ Phận Phụ Trách Tuân Thủ của IEHP theo địa chỉ compliance@iehp.org Chương Trình Đào Tạo Chung về Tuân Thủ Tuân Thủ, Gian Lận, Lãng Phí và Lạm Dụng (FWA) Bảo Mật và Quyền Riêng Tư theo HIPAA (PDF) Trình Báo Thông Tin Để trình báo hành vi gian lận, lãng phí hoặc lạm dụng, các vấn đề về Quyền Riêng Tư và các vấn đề khác liên quan đến tuân thủ, vui lòng sử dụng những nguồn lực hỗ trợ của IEHP sau đây: Đường Dây Nóng Tiếp Nhận Vấn Đề về Tuân Thủ: (866) 355-9038 Fax: (909) 477-8536 Email: compliance@iehp.org Qua đường bưu điện: IEHP Compliance Officer P.O. Box 1800 Rancho Cucamonga, CA 91729-1800 Trực tuyến: Trình Báo một Vấn Đề về Tuân Thủ

Thông Báo Không Phân Biệt Đối Xử của IEHP

mpire Health Plan, IEHP) tuân thủ pháp luật về dân quyền của Tiểu Bang và Liên Bang. IEHP không phân biệt đối xử, loại trừ người nào hoặc đối xử khác biệt với họ một cách trái pháp luật vì lý do liên quan đến xác định giới, sắc tộc, màu da, tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, tuổi tác, tình trạng khuyết tật tâm thần, tình trạng y tế, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới hoặc khuynh hướng tính dục. IEHP cung cấp: Các công cụ hỗ trợ và dịch vụ miễn phí cho người khuyết tật để họ có thể giao tiếp hiệu quả với chúng tôi, như: Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu có chuyên môn Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (bản in chữ lớn, định dạng âm thanh, định dạng điện tử có thể truy cập, các định dạng khác)   Dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, chẳng hạn như: Thông dịch viên có chuyên môn Thông tin dạng văn bản viết bằng ngôn ngữ khác Nếu quý vị cần sử dụng những dịch vụ này, vui lòng liên hệ Dịch Vụ Hội Viên IEHP trong khoảng từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương, PST), bằng cách gọi số 1-800-440-IEHP (4347), 7 ngày mỗi tuần, bao gồm cả ngày nghỉ lễ. Nếu quý vị không thể nghe hoặc nói tốt, vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Nếu quý vị yêu cầu, tài liệu này có thể được cấp cho quý vị dưới dạng in chữ nổi braille, bản in chữ lớn, băng cát-sét hoặc dưới dạng điện tử. Để được nhận bản sao tài liệu theo một trong những định dạng thay thế này, vui lòng gọi hoặc gửi thư đến: Inland Empire Health Plan 10801 6th St., Rancho Cucamonga, CA 91730-5987 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347/Tiếp Âm California 711) Cách nộp đơn khiếu nại Nếu quý vị cho rằng IEHP đã không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử trái pháp luật theo cách khác vì lý do liên quan đến xác định giới, sắc tộc, màu da, tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, nhóm dân tộc, tuổi tác, tình trạng khuyết tật tâm thần, tình trạng y tế, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới hoặc khuynh hướng tính dục, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại đến Điều Phối Viên Phụ Trách Dân Quyền của IEHP. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại qua điện thoại, bằng văn bản, trực tiếp hoặc qua hình thức điện tử: Qua điện thoại: Liên hệ với Điều Phối Viên Phụ Trách Dân Quyền của IEHP từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều (PST), bằng cách gọi số 1- 800-440-4347. Hoặc nếu quý vị không thể nghe hoặc nói tốt, vui lòng gọi TTY: 1-800-718-4347/Tiếp Âm California 711. Bằng văn bản: Điền biểu mẫu than phiền hoặc viết thư và gửi đến IEHP’s Civil Rights Coordinator, 10801 6th St., Rancho Cucamonga, CA 91730-5987 Trực tiếp: Ghé qua văn phòng bác sĩ của quý vị hoặc IEHP và nói quý vị muốn nộp đơn khiếu nại. Bằng hình thức điện tử: Nộp đơn khiếu nại trực tuyến. Văn phòng Dân Quyền (Office of Civil Rights) - Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe California (California Department of Health Care Services) Quý vị cũng có thể nộp đơn than phiền về dân quyền tới Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe California, Văn Phòng Dân Quyền qua điện thoại, bằng văn bản hoặc theo hình thức điện tử: Qua điện thoại: Gọi theo số (916)-440-7370. Nếu quý vị không thể nghe hoặc nói tốt, vui lòng gọi số 711 (Dịch Vụ Tiếp Âm Viễn Thông). Bằng văn bản: Điền biểu mẫu Than Phiền hoặc gửi thư đến - Deputy Director, Office of Civil Rights Department of Health Care Services Office of Civil Rights, P.O. Box 997413, MS 0009 Sacramento, CA 95899-7413 Bằng hình thức điện tử: Gửi email tới địa chỉ CivilRights@dhcs.ca.gov. Văn Phòng Dân Quyền - Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (U.S. Department of Health and Human Services) Nếu quý vị tin rằng mình bị phân biệt đối xử vì lý do liên quan đến sắc tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc giới tính, quý vị cũng có thể khiếu nại về dân quyền lên Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, Văn Phòng Dân Quyền qua điện thoại, bằng văn bản hoặc theo hình thức điện tử: Qua điện thoại: Gọi số 1-800-368-1019. Nếu quý vị không thể nghe hoặc nói tốt, vui lòng gọi số TTY/TDD 1-800- 537-7697. Bằng văn bản: Điền biểu mẫu than phiền hoặc gửi thư đến U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 Bằng hình thức điện tử: Truy cập Cổng Thông Tin Than Phiền của Văn Phòng Dân Quyền tại https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf HỖ TRỢ NGÔN NGỮ English ATTENTION: If you need help in your language call 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Aids and services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are also available. Call 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). These services are free of charge. الشعار بالعربي ة (Arabic) يُر جى الانتباه:ى إذا احتجت إلى المساعدة بلغتك، فاتصل ب 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) .ى تتوفر ا ً أيض المساعدات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مث ى ل المستندات المكتوبة بطريقة بريل والخ ى ط الكب ري.ى اتصل ب 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) . هذه الخدمات مجانيةى. Հայերեն պիտակ (Armenian) ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)։ Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ` Բրայլի գրատիպով ու խոշորատառ տպագրված նյութեր։ Զանգահարեք 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)։ Այդ ծառայություններն անվճար են։ ឃ្លាសម្គាល់ជាភាសាខ្មែរ (Cambodian) ចំណំ៖ ប ើអ្នក ត្រូវ ការជំនួយ ជាភាសា រ ស់អ្នក សូម ទូរស័ព្ទបៅបេខ 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)។ ជំនួយ និង បសវាកមម សត្ា ់ ជនព្ិការ ដូចជាឯកសារសរបសរជាអ្កសរផុស សត្ា ់ជនព្ិការភ្ននក ឬឯកសារសរបសរជាអ្កសរព្ុមពធំ ក៏អាចរកបានផងភ្ដរ។ ទូរស័ព្ទមកបេខ 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)។ បសវាកមមទំងបនេះមិនគិរថ្លៃប ើយ។ 简体中文标语(Chinese) 请注意:如果您需要以您的母语提供帮助,请致电1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)。另外还提供针对残疾人士的帮助和服务,例如盲文和需要较大字体阅读,也是方便取用的。请致电1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)。这些服务都是免费的。 (Farsi) مطلب به زبان فارسی توجه: اگر میخواهید به زبان خود کمک دریافت کنید، با 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) تماس بگیرید. کمکها و خدمات مخصوص افراد دارای معلولیت، مانند نسخههای خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز موجود است. با 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) تماس بگیرید. این خدمات رایگان ارائه میشوند. ह िंदी टैगलाइन (Hindi) ध्यान दें: अगर आपको अपनी भाषा में सहायता की आवश्यकता है 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) पर कॉल करें। अशक्तता वाले लोगोों के ललए सहायता और सेवाएों, जैसे ब्रेल और बडे लरोंट में भी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं। 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) पर कॉल करें। ये सेवाएों लन: शुल्क हैं। Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong) CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb. 日本語表記 (Japanese) 注意日本語での対応が必要な場合は 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)へお電話ください。点字の資料や文字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用意しています。1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) へお電話ください。これらのサービスは無料で提供しています。 한국어 태그라인 (Korean) 유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) 번으로 문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 서비스도 이용 가능합니다. 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) 번으로 ___________문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공됩니다. ແທກໄລພາສາລາວ (Laotian) ປະກາດ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). ຍັງມີຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼືອແລະການບໍລິການສໍາລັບຄົນພິການ ເຊັ່ນເອກະສານທີ່ເປັນອັກສອນນູນແລະມີໂຕພິມໃຫຍ່ ໃຫ້ໂທຫາເບີ 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). ການບໍລິການເຫ ົ່ານີ້ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. Mien Tagline (Mien) LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx faan benx meih nyei waac nor douc waac daaih lorx taux 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Liouh lorx jauv-louc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo wuaaic fangx mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun hluo mbiutc aengx caux aamz mborqv benx domh sou se mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv nyaanh oc. ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈਨ (Punjabi) ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਧ ਿੱਚ ਮਿਿ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਬ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਧ ਿੱਚ ਿਸਤਾ ੇਜ਼, ੀ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹਨ| ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). ਇਹ ਸੇ ਾ ਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ| Русский слоган (Russian) ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Также предоставляются средства и услуги для людей с ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по номеру 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Такие услуги предоставляются бесплатно. Mensaje en español (Spanish) ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como documentos en braille y con letras grandes. Llame al 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Estos servicios son gratuitos. Tagalog Tagline (Tagalog) ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong may kapansanan,tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print. Tumawag sa 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Libre ang mga serbisyong ito. แท็กไลน์ภาษาไทย (Thai) โปรดทราบ: หากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นภาษาของคุณ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)นอกจากนี้ ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ สาหรับบุคคลที่มีความพิการ เช่น เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นอักษรเบรลล์และเอกสารที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) ไม่มีค่าใช้จ่ายสาหรับบริการเหล่านี้ Примітка українською (Ukrainian) УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Люди з обмеженими можливостями також можуть скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на номер 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Ці послуги безкоштовні. Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese) CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi số 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Các dịch vụ này đều miễn phí.    

Quản lý Chăm sóc Nâng cao (ECM) - Quản lý Chăm sóc Nâng cao

o (ECM) cho các thành viên có các nhu cầu có độ phức tạo cao. ECM là một quyền lợi mang lại các dịch vụ bổ sung để giúp quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần để được mạnh khỏe.  Quyền lợi này điều phối dịch vụ chăm sóc mà quý vị nhận được từ các bác sĩ khác nhau và những người khác tham gia vào việc chăm sóc quý vị. Tại IEHP, chúng tôi hiểu rằng những tình trạng bệnh nhất định như tiểu đường, huyết áp cao, hoặc rối loạn lạm dụng chất gây nghiện có thể khá phức tạp, dễ gây nhầm lẫn, và khó quản lý. ECM của IEHP đem lại các dịch vụ hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu sức khỏe tổng thể của quý vị–chăm sóc cho cơ thể và tâm trí của quý vị. Quý vị có thể đủ điều kiện cho ECM với IEHP nếu quý vị đáp ứng những tiêu chí nhất định được thể hiện dưới đây và cần thêm sự giúp đỡ với việc quản lý sức khỏe của mình. Ai đủ điều kiện? IEHP ECM dành cho các Thành viên: Vô gia cư với nhu cầu về sức khỏe và/hoặc sức khỏe hành vi phức tạp Thường xuyên phải nhập viện, ở ngắn hạn tại cơ sở điều dưỡng chuyên môn, hoặc tới phòng cấp cứu Có một bệnh tâm thần nghiêm trọng hoặc rối loạn lạm dụng chất gây nghiện với các nhu cầu xã hội phức tạp Có các nhu cầu phức tạp và đang chuyển tiếp từ môi trường giam giữ ở Quận Riverside Nếu quý vị đủ điều kiện cho ECM, quý vị sẽ có nhóm chăm sóc của riêng mình với một quản lý chăm sóc có nhiệm vụ điều phối các dịch vụ miễn phí, chẳng hạn như chăm sóc chính, sức khỏe hành vi, dịch vụ và hỗ trợ dài hạn trong cộng đồng (LTSS), sức khỏe phát triển, sức khỏe răng miệng, và dịch vụ xã hội. Những ai ở trong nhóm chăm sóc của quý vị: Điều dưỡng Quản lý Chăm sóc Người quản lý Chăm sóc Sức khỏe Hành vi Điều phối viên Dịch vụ Chăm sóc Nhân viên Y tế Cộng đồng ECM của IEHP bao gồm những gì Nếu quý vị tham gia ECM, các quyền lợi của quý vị sẽ không thay đổi.  Quý vị có thể giữ lại các Bác sĩ và Nhà Cung cấp và nhóm chăm sóc của quý vị sẽ giúp: Tìm các Bác sĩ và đặt lịch hẹn khám sức khỏe thể chất, tâm thần, và điều trị lạm dụng chất gây nghiện Luôn thông báo đầy đủ cho tất cả các Nhà Cung cấp của quý vị Bố trí dịch vụ chuyên chở cho các buổi khám Bác sĩ Đặt dịch vụ tiếp theo sau khi quý vị rời bệnh viện Quản lý tất cả các loại thuốc của quý vị Nhận giúp đỡ kết nối với các nguồn trợ giúp địa phương chẳng hạn như thực phẩm hoặc các dịch vụ xã hội khác Các dịch vụ ECM được cung cấp miễn phí, và quý vị có thể tham gia và ngừng tham gia ECM bất cứ lúc nào. Hỗ trợ khi quý vị cần Nhóm chăm sóc của quý vị có thể hỗ trợ quý vị qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp và thậm chí họ có thể tới địa điểm của quý vị. Quý vị không đơn độc với IEHP ECM.  Để tham gia hay ngừng ECM, vui lòng gọi điện đến Ban Dịch vụ Thành viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai–Thứ Sáu, 7am–7pm, và Thứ Bảy–Chủ Nhật, 8am–5pm. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347.  

Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên - Sức Khỏe Trẻ Em

   Circle Time  Hình thức: Theo Nhóm Nhỏ Thời Lượng: buổi 30 phút Độ tuổi: 0-5 tuổi, phải đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ Các lớp học này được thiết kế cho các gia đình có trẻ sơ sinh, trẻ tập đi và trẻ em từ 0-5 tuổi.  Các lớp học thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và các kỹ năng nuôi dạy con cái bằng sử dụng các trò chơi hấp dẫn và tương tác xã hội. Cha mẹ được khuyến khích tiếp cận các nguồn lực chăm sóc sức khỏe và phối hợp với bác sĩ nhi khoa của họ về tầm soát khả năng phát triển cũng như can thiệp sớm. Tìm hiểu về kiến thức sức khỏe bao gồm các chủ đề cần thiết như thăm khám sức khỏe cho trẻ sơ sinh, cho ăn, phát triển ngôn ngữ, an toàn, hoạt động thể chất và chủng ngừa. Tầm soát khả năng phát triển được cung cấp theo yêu cầu.   Nhấp vào đây để xem lịch trình Circle Time và đăng ký. Để yêu cầu tầm soát khả năng phát triển cho con quý vị, hãy gửi email cho chúng tôi screening@iehp.org Ngoài ra, hãy xem: Khi nhấp vào liên kết nào bên dưới, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP. Các Mốc Phát Triển Lịch Thăm Khám Sức Khỏe Cho Trẻ Em Lịch Chủng Ngừa Hành trình sức khỏe trẻ em  

Cập nhật Thông tin Nhân khẩu học Medi-Cal

-19, quý vị đã có thể giữ bảo hiểm sức khỏe của quý vị bất kể thay đổi nào về hoàn cảnh của quý vị. Tuy nhiên, sau khi trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng (PHE) do COVID-19 kết thúc, quận của quý vị sẽ kiểm tra  xem liệu quý vị có còn đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medi-Cal miễn phí hoặc chi phí thấp hay không. Nếu quý vị hoặc một người trong hộ gia đình quý vị nhận được một lá thư từ quận yêu cầu thông tin về bảo hiểm Medi-Cal của quý vị, vui lòng cung cấp thông tin được yêu cầu sớm nhất có thể. Những Thay đổi về Hoàn cảnh    Hãy tiếp tục báo cáo bất kỳ thay đổi nào trong hộ gia đình của quý vị cho văn phòng quận ở địa phương quý vị. Điều này bao gồm: Thay đổi về thu nhập của quý vị Tình trạng khuyết tật Số điện thoại hoặc địa chỉ nhận thư. Nếu một người trong hộ gia đình quý vị mang thai Nếu một người chuyển vào, hay bất kỳ điều gì khác có thể ảnh hưởng đến điều kiện hội đủ cho Medi-Cal của quý vị Việc báo cáo các thay đổi có thể giúp quý vị tiếp tục nhận bảo hiểm Medi-Cal sau khi kết thúc PHE do COVID-19.  Báo cáo Thông tin Liên hệ  Điều quan trọng là quận của quý vị phải có thông tin liên lạc hiện tại của quý vị. Hãy báo cáo bất kỳ thay đổi nào về thông tin liên lạc của quý vị để quý vị không bị lỡ thông tin quan trọng về bảo hiểm Medi-Cal của quý vị. Hãy báo cáo tất cả thông tin liên lạc được cập nhật của quý vị, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ email, hoặc địa chỉ đường phố, cho văn phòng quận ở địa phương quý vị hoặc cập nhật thông tin liên lạc của quý vị trực tuyến tại BenefitsCal.com.  Văn phòng Medi-Cal Quận Riverside:: 877:810-8827 Văn phòng Medi-Cal Quận San Bernardino: 877-410-8829 Yêu cầu thông tin  Nếu quý vị hoặc một người trong hộ gia đình quý vị nhận được một lá thư từ quận yêu cầu thông tin về bảo hiểm Medi-Cal của quý vị, vui lòng cung cấp thông tin đó. Điều đó sẽ giúp  quận của quý vị đảm bảo rằng bảo hiểm Medi-Cal của quý vị vẫn tiếp tục có hiệu lực.  Quý vị có câu hỏi?  Nếu quý vị có thắc mắc, hoặc cần giúp đỡ để tiếp cận quyền lợi Medi-Cal của quý vị, hoặc nếu bảo hiểm Medi-Cal của quý vị bị chấm dứt, vui lòng gọi cho Ban Dịch vụ Hội viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai–Thứ Sáu, 7am–7pm, và Thứ Bảy–Chủ Nhật, 8am–5pm. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347. 

Bảo hiểm cho Người Không có Giấy tờ

ero-wrapper{ } .uenroll-hero-column-left { background: #1e95d3; padding: 2em; padding-right: 56px; } .uenroll-hero-headline { color: #ffffff !important; font-size: 1.953rem; font-weight: bold; } .uenroll-hero-subheadline { color: #fdb913 !important; font-size: 1.563rem; } .uenroll-hero-body-text { color: #ffffff; font-size: 1.25rem; padding-top: 1em; padding-bottom: 1em; width: 80%; } .uenroll-cta-btn{ background: #fdb913 !important; padding: 0.6em; border-radius: 8px; font-weight: bold; font-size: 0.95rem; } .uenroll-hero-img { height: 100% !important; object-fit: cover !important; } .uenroll-sidebar-img { height: 90% !important; object-fit: cover !important; text-align: right; } .uenroll-cta-lg-btn{background: #fdb913 !important; padding-right: 2em !important; padding-left: 2em !important; padding-bottom: 0.6em !important; padding-top: 0.6em !important; border-radius: 8px; font-weight: bold; font-size: 1.25rem !important;} /** BEGIN MOBILE STYLES - Screens less than 769px **/ @media only screen and (max-width: 769px) { .uenroll-pg-container{padding: 0 !important;} .uenroll-hero-column-left { background: #1e95d3; padding: 1em; padding-right: 2em; } .uenroll-hero-headline { color: #ffffff !important; font-size: 1.653rem; font-weight: bold; } .uenroll-hero-subheadline { color: #fdb913 !important; font-size: 1.263rem; } .uenroll-hero-body-text { color: #ffffff; font-size: 1.1rem; padding-top: 1em; padding-bottom: 1em; width: 100%; } .uenroll-cta-btn{ background: #fdb913 !important; padding-right: 0.25em !important; padding-left: 0.25em !important; padding-bottom: 0.45em !important; padding-top: 0.45em !important; border-radius: 8px; font-weight: bold; font-size: 0.75rem !important; } .uenroll-hero-img { height: auto !important; } .uenroll-sidebar-img { height: auto !important; } .uenroll-cta-lg-btn{background: #fdb913 !important; padding-right: 0.6em !important; padding-left: 0.6em !important; padding-bottom: 0.6em !important; padding-top: 0.6em !important; border-radius: 8px; font-weight: bold; font-size: 0.88rem !important;} } Sức khỏe của Quý vị là Quan trọng. Chứ Không phải Tình trạng Nhập cư của quý vị. Đăng ký tham gia bảo hiểm sức khỏe miễn phí qua điện thoại. Hãy Gọi cho Chúng tôi Hôm Nay! 1-866-294-4347 Luật pháp Tiểu bang Mở rộng Dịch vụ Medi-Cal tới Nhiều Người Lớn Hơn Lần đầu tiên trong lịch sử, các cư dân California thu nhập thấp tuổi từ 50 trở lên đủ điều kiện nhận quyền lợi Medi-Cal đầy đủ, bất kể hiện trạng nhập cư của họ.  Theo luật này (Dự luật Hạ viện California 133), các chương trình bảo hiểm y tế như Inland Empire Health Plan (IEHP) giờ đây có thể cho phép những người lớn đó tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phòng ngừa, dịch vụ sức khỏe hành vi, chăm sóc nhãn khoa và các dịch vụ khác. Năm 2019, trong một động thái mang tính lịch sử hướng đến sự công bằng về sức khỏe, tiểu bang đã mở rộng dịch vụ Medi-Cal đầy đủ cho tất cả cư dân California từ 0-26 tuổi. Giờ đây, năm 2022, luật mới này cung cấp chính sách chăm sóc sức khỏe phổ cập nhất cho người thu nhập thấp trên cả nước. Gần 185,000 người trên khắp tiểu bang có thể hưởng lợi.   “Khi có thêm các cư dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc được điều phối và dịch vụ phòng ngừa, sức khỏe và tình trạng khỏe mạnh về thể chất và tinh thần đã được cải thiện, và các cộng đồng phát triển mạnh,” Giám đốc Y tế Của IEHP Bác sĩ Takashi Wada nói. “Tất cả các cộng đồng, bất chấp hiện trạng nhập cư, đều xứng đáng có cơ hội đạt được sức khỏe dồi dào.” IEHP hiểu được nỗi sợ khi một cư dân không có giấy tờ làm đơn xin Medi-Cal. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang cố hết sức để kết nối cư dân với các nguồn trợ giúp và hỗ trợ đáng tin cậy. Các nguồn này bao gồm các sự kiện cộng đồng, quan hệ đối tác với các tổ chức trợ giúp pháp lý như TODEC và các tổ chức khác. “IEHP rất mong được làm tất cả những gì chúng tôi có thể để hỗ trợ những người cao tuổi để họ có thể nhận được dịch vụ chăm sóc và quyền lợi mà họ cần,” Jarrod McNaughton, Giám đốc Điều hành IEHP nói. Để đăng ký Medi-Cal, hãy gọi cho các Cố vấn Ghi danh hiểu biết của IEHP theo số 1-866-294-IEHP (4347), Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 a.m.-5 p.m. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-718-4347. Hãy Gọi cho Chúng tôi Hôm Nay! 1-866-294-4347

RFP và Hồ Sơ Dự Thầu - Thu Mua

Procurement department is continuously looking for suppliers of the varied goods and services it procures.  IEHP procures goods and services through the solicitation process, and in the case of repetitively purchased items, establishes long-term contracts. With the exception of Public Works (construction type bids) and a few specialty bids, most bids for goods and services procured are completed using a third-party solicitation website called Bonfire. Vendors have the option to view IEHP’s open solicitations on the Bonfire website. IEHP invites all vendors to register with Bonfire and participate in IEHP’s fair and open solicitation process for goods and services. Mission Statement The Procurement department is committed to supporting the mission of IEHP, which is “to organize and improve the delivery of quality, accessible and wellness based healthcare services for our community”. As a community-developed health plan, we are accountable to the public. IEHP’s Procurement professionals possess the necessary skill set, knowledge base, and negotiating skills to assist IEHP with the acquisition of materials, equipment and contractual services. Utilizing this expertise, our best procurement practices, and the highest standards of professional ethics and integrity, we ensure that procurement decisions made are in the best interest of IEHP and in compliance with all applicable laws, regulations and policies. Compliance with Economic Sanctions Imposed in Response to Russia’s Actions in Ukraine On March 4, 2022, Governor Gavin Newsom issued Executive Order N-6-22 (EO) regarding sanctions in response to Russian aggression in Ukraine. The EO is located at https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2022/03/3.4.22-Russia-Ukraine-Executive-Order.pdf. This serves as a notice under the EO that as a vendor, contractor or grantee, compliance with the economic sanctions imposed in response to Russia’s actions in Ukraine is required, including with respect to, but not limited to, the federal executive orders identified in the EO and the sanctions identified on the U.S. Department of the Treasury website (https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions). Failure to comply may result in the termination of contracts or grants, as applicable. For general inquiries, please email procurement@iehp.org.

Liên Hệ với Chúng Tôi

-Cal:  Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi điện đến Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai–Thứ Sáu, 7am–7pm, và Thứ Bảy–Chủ Nhật, 8am–5pm. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ MemberServices@iehp.org. Các Thành viên Medicare/Medi-Cal:  Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi điện đến IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8am-8pm (PST), 7 ngày một tuần, bao gồm cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ MemberServices@iehp.org. Nếu quý vị là NHÀ CUNG CẤP: Nếu quý vị cần thông tin, vui lòng gọi điện đến Đội Ngũ Quản Lý Quan Hệ với Nhà Cung Cấp theo số điện thoại (909) 890-2054, 8am-5pm, Thứ Hai-Thứ Sáu. Quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ ProviderServices@iehp.org. Để ghi danh vào IEHP: Nếu quý vị cần bảo hiểm y tế, vui lòng gọi điện đến số 1-866-294-4347, 8am-5pm Thứ Hai-Thứ Sáu. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-720-4347. Quý vị sẽ được gặp một trong những Chuyên Viên Tư Vấn Ghi Danh thân thiện nói được hai thứ tiếng của chúng tôi. Để xác minh hiện trạng tuyển dụng của một nhân viên IEHP  Vui lòng gửi yêu cầu của quý vị đến Bộ Phận Nhân Sự của IEHP:  Email: Human_Resources@iehp.org. Fax: 909-477-8544 Điện thoại: 909-890-2000 (và yêu cầu gặp bộ phận Nhân Sự) Các Cộng đồng của Chúng tôi Để được giải đáp những thắc mắc tổng quan, vui lòng gọi điện đến số (909) 890-2000, 8am-5pm, Thứ Hai-Thứ Sáu. Người dùng TTY vui lòng gọi số (909) 890-0731. Nhà Cung cấp Tiềm năng  Nếu quý vị muốn trở thành nhà cung ứng của IEHP, vui lòng truy cập trang Thu mua của chúng tôi. Đối với tất cả việc xử lý hồ sơ Vui lòng liên hệ đến Bộ Phận Pháp Chế của IEHP. Bộ Phận Pháp Chế phụ trách xử lý những câu hỏi liên quan đến Thông Tin Y Tế Được Bảo Vệ (“PHI”), Trát Đòi Hầu Tòa, Quyền Giám Hộ, Đạo Luật về Hồ Sơ Công Khai (“PRA”) và các yêu cầu Khiếu Nại Bồi Thường đối với Chính Quyền California. Bộ Phận Pháp Chế cũng là Đại Diện được IEHP chỉ định phụ trách quy trình Tống Đạt Trát Tòa. Inland Empire Health Plan Attn: Legal Department 10801 Sixth Street Rancho Cucamonga, CA 91730 E-mail: legal@iehp.org Fax: (909) 477-8578 Giấy Ủy Quyền Tiết Lộ Thông Tin (PDF) - Biểu mẫu này cho phép IEHP sử dụng và tiết lộ Thông Tin Y Tế Được Bảo Vệ. Nếu quý vị là phóng viên của Ban Truyền Thông/Báo Chí  Hãy gọi cho nhân viên liên lạc truyền thông của chúng tôi: Chelsea Galvez Chuyên Viên Tư Vấn Chiến Lược Truyền Thông (909) 727-5263 press@iehp.org Địa chỉ của chúng tôi 10801 Sixth Street Rancho Cucamonga, CA 91730  Địa chỉ gửi thư P.O. Box 1800 Rancho Cucamonga, CA 91729-1800 Fax: (909) 890-2003 Địa chỉ Gửi thư cho Thành viên IEHP Trực tiếp Inland Empire Health Plan - Claims P.O. Box 4349 Rancho Cucamonga, CA 91729-4349 Địa chỉ Gửi thư về Yêu cầu Thanh toán Kháng nghị và Tranh chấp cho Thành viên IEHP Trực tiếp Inland Empire Health Plan - Claims Appeals and Disputes P.O. Box 4319 Rancho Cucamonga, CA 91729-4319

Medi-Cal ở Quận Riverside

ười Mỹ. Khoảng 10% cư dân của Quận Riverside dưới 65 tuổi không có bảo hiểm dựa trên thống kê mới nhất của cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Tham gia chương trình bảo hiểm y tế của Quận Riverside, nơi đặt hội viên vào trung tâm của vũ trụ. IEHP sẽ không nghỉ ngơi khi cộng đồng còn chưa được hưởng dịch vụ chăm sóc tốt nhất và chưa có được sức khỏe dồi dào. Cùng với Medi-Cal tiểu bang, quý vị có thể tiếp cận hàng ngàn bác sĩ trong khu vực địa phương của mình, tất cả đều cung cấp các dịch vụ y tế, nha khoa, và nhãn khoa. Tìm hiểu thêm về IEHP và Medi-Cal bằng cách gọi điện cho chúng tôi ngay. Dịch vụ Y tế ở Quận Riverside Những người Mỹ không có bảo hiểm ít có khả năng tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe hơn khi họ cần, và điều này có thể làm gia tăng các vấn đề y tế hiện có. Bằng việc chọn IEHP, cùng với Medi-Cal, quý vị có cơ hội bảo vệ sức khỏe của bản thân và của gia đình mình.   Việc có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập không còn là rào cản đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tuyệt vời nữa. Có được bảo hiểm mà quý vị xứng đáng được hưởng, với Medi-Cal do IEHP quản lý. Các Dịch vụ Y tế Toàn diện Medi-Cal đài thọ nhiều hơn các dịch vụ y tế cơ bản, chẳng hạn như các dịch vụ ngoại trú, chăm sóc giảm nhẹ, bảo hiểm cấp cứu, và chăm sóc nằm viện. Với IEHP và bảo hiểm Medi-Cal, các Hội viên có thể tiếp cận: Điều trị chứng nghiện Chăm sóc nhi khoa Chăm sóc trẻ sơ sinh Dịch vụ hỗ trợ người chuyển giới Bảo hiểm quang tuyến Dịch vụ xét nghiệm phòng thí nghiệm Thông qua IEHP, quý vị có thể tiếp cận hơn 8,000 bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa tham gia mạng lưới của chúng tôi. Hãy gọi cho IEHP ngay hôm nay để tìm hiểu về các quyền lợi sẵn có dành cho Hội viên IEHP và tìm hiểu cách quý vị có thể đăng ký Medi-Cal. Dịch Vụ Nhãn Khoa Thị lực kém có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của quý vị. Dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần nằm trong tầm tay quý vị với IEHP và Medi-Cal. Khi quý vị trở thành thành viên của gia đình IEHP, quý vị được khám thị lực miễn phí mỗi 24 tháng, các lần khám mắt bổ sung hoặc thường xuyên hơn được đài thọ nếu cần thiết về mặt y tế, chẳng hạn như với người mắc tiểu đường. Quý vị cũng nhận được một cặp kính mắt, có cả gọng và mắt kính mỗi 24 tháng, khi quý vị có toa thuốc hợp lệ.  Khám thử kính áp tròng và kính áp tròng có thể được đài thọ nếu việc sử dụng kính mắt là không thể do bệnh mắt hay tình trạng bệnh lý (ví dụ như bị mất một tai). Dịch vụ Nha khoa với Medi-Cal Quận Riverside Medi-Cal (thông qua Chương trình Nha khoa Medi-Cal) đài thọ một số dịch vụ nha khoa, bao gồm: Chẩn đoán và vệ sinh nha khoa phòng ngừa (chẳng hạn như khám, X-quang, và làm sạch răng) Dịch vụ cấp cứu để kiểm soát cơn đau Nhổ răng Điều trị tủy răng (răng cửa/răng hàm) Lấy cao răng và làm sạch sâu chân răng Bịt răng (đúc sẵn/tại phòng xét nghiệm) Chỉnh nha cho trẻ em đủ điều kiện Răng giả toàn bộ hay một phần Fluoride bôi Chăm sóc răng miệng cũng quan trọng như chăm sóc y tế vậy. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về các dịch vụ nha khoa, hãy gọi cho Chương trình Nha khoa Medi-Cal theo số 1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922 hoặc 711). Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Chương trình Nha khoa Medi-Cal tại https://www.dental.dhcs.ca.gov hoặc https://smilecalifornia.org/. Làm đơn đăng ký Medi-Cal Quận Riverside Sứ mệnh của IEHP là hàn gắn và tạo cảm hứng cho con người được hiện thực hóa thông qua Tầm nhìn của tổ chức—không nghỉ ngơi khi cộng đồng còn chưa được hưởng dịch vụ chăm sóc tốt nhất và chưa có được sức khỏe dồi dào.   Mọi người cần được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và hiện nay việc mua bảo hiểm là dễ dàng hơn bao giờ hết. Cách làm đơn đăng ký Medi-Cal Quận Riverside Quý vị có nhiều lựa chọn để làm đơn đăng ký Medi-Cal, bao gồm: Gọi cho IEHP Gọi số 1-866-294-4347, 8am-5pm Thứ Hai-Thứ Sáu. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-720-4347. Quý vị sẽ nói chuyện với một Cố vấn Ghi danh thông thạo song ngữ thân thiện của IEHP. Qua Thư Quý vị có thể gửi hồ sơ hoàn chỉnh và có chữ ký của mình tới địa chỉ:   Covered California P.O. Box 989725 West Sacramento, CA 95798-9725 Hoặc gửi thư tới Văn phòng Medi-Cal Quận Riverside. Đích thân đến Đăng ký Nhấp vào đây để tìm Văn phòng Medi-Cal Quận Riverside. Đăng ký Trực tuyến Nhấp vào đây để đăng ký trực tuyến.   Mua Bảo hiểm Sức khỏe Ngay Trở thành thành viên của gia đình IEHP và được tiếp cận bảo hiểm y tế hàng đầu của tiểu bang California. Trong hơn 25 năm, IEHP đã tự hào được phục vụ các công dân làm việc chăm chỉ và gia đình của họ. Tham gia IEHP ngay và để sức khỏe của quý vị trở thành ưu tiên của chúng tôi.