main content TIER3 SUBLAYOUT

Tháng Họ Và Tên 2023

Chủ Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Bảy
Thứ Bảy
1.
2.
3.
4.
5.
6. Living Well in the Community: Healthy Communication (Victorville) Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Trực tuyến) Kế hoạch Chăm sóc Trước: Cuộc sống Của Tôi, Lựa chọn Của Tôi (Victorville) Hiểu về Bệnh Tiểu Đường: Tích Cực Vận Động (San Bernardino) Trái Tim Khỏe Mạnh (Trực tuyến): Bảo Vệ Trái Tim khỏi Bệnh Tiểu Đường + Kiểm Soát Sức Khoẻ của Quý vị: Không Hút Thuốc Lá (Trực Tuyến) Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (San Bernardino) Kế hoạch Chăm sóc Trước: Cuộc sống Của Tôi, Lựa chọn Của Tôi (San Bernardino)
7. Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Trực tuyến) Hiểu về Bệnh Tiểu Đường: Tích Cực Vận Động (Riverside) Hít Thở Tốt, Sống Khỏe (Riverside) Làm Mẹ: Ăn Uống Lành Mạnh Trong Thai Kỳ (Trực Tuyến) Hiểu về Bệnh Tiểu Đường: Ăn Uống Lành Mạnh Phần 2 (Riverside) Hiểu về Bệnh Tiểu Đường: Ăn Uống Lành Mạnh Phần 1 (Perris) Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Perris) Quyền lợi Y tế và Sức khỏe của Quý vị (San Bernardino)
8. Hiểu về Bệnh Tiểu Đường: Ăn Uống Lành Mạnh Phần 1 (Victorville) Trái Tim Khỏe Mạnh: Nạp Năng Lượng! Nói Có với Hoạt Động Thể Chất + Kiểm Soát Huyết Áp (Desert Hot Springs) Hít Thở Tốt, Sống Khỏe (Victorville) Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Victorville) Quyền lợi Y tế và Sức khỏe của Quý vị (Riverside)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.