main content

Tìm Kiếm Kết Quả Cho : " DIPLOMA IN ENVIRONMENTAL SCIE "

Các Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Clinical Information - Medication Therapy Management

MTM is a term to describe a broad range of services offered by Pharmacists on our health care team.  The IEHP Clinical Pharmacy Team reviews the Members’ medicines, making sure they’re taking the right ones for their health conditions. If you are a Provider for IEHP Members who qualify for the MTM Program, you can let them know to look out for a letter from us. They will be enrolled automatically—unless they opt-out. MTM is offered to Members at no additional cost. IEHP's MTM services include these core elements: Medication therapy reviews Medication education Disease management A team of Pharmacists and Doctors developed these MTM services to help provide better prescription drug coverage for our Members. For example, MTM also helps identify possible medication errors. Medicare MTM Program This is a free program under Medicare Part D for IEHP DualChoice Members who have multiple medical conditions, take many prescription drugs, and have high drug costs to assist with better medication management and overall health. IEHP DualChoice Members’ enrollment includes a yearly comprehensive medication review (CMR) and regular targeted medication review (TMR) services throughout the year. MTM services include: Comprehensive Medication Review (CMR) An IEHP Clinical Pharmacist will provide an annual comprehensive review of the IEHP DualChoice Member’s medications over the phone. The Pharmacist will review IEHP DualChoice Member’s medications and make clinical recommendations to IEHP DualChoice Members and Providers. Targeted Medication Review (TMR) The IEHP Clinical Pharmacy Team will also offer TMRs through the year by reviewing issues with the participating IEHP DualChoice Member’s medicines. The team will perform TMRs for all enrolled beneficiaries every three months. The beneficiary may get TMR recommendations by mail and their Primary Care Provider may receive recommendations by fax—if the IEHP Clinical Pharmacy Team deems it necessary. For more information, IEHP DualChoice Members eligible for CMR or TMR services can call 1-877-273-IEHP (4347), 8am-5pm (PST), 7 days a week, including holidays. TTY users should call 1-800-718-4347.  Click here for a blank personal medication list. Medicare MTM Program services may have limited eligibility criteria. They are available for the following conditions: 1.   The IEHP DualChoice Member has a minimum of three (3) disease states: Bone Disease-Arthritis-Osteoporosis Bone Disease-Arthritis-Rheumatoid Arthritis Chronic Heart Failure (CHF) Diabetes Dyslipidemia End-Stage Renal Disease (ESRD) Hypertension Mental Health Chronic/ Disabling Mental Health Conditions Respiratory Disease – Asthma Respiratory Disease – Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) 2.   The IEHP DualChoice Member is prescribed a minimum of five (5) different medications to treat those disease states: ACE-Inhibitors Angiotensin II Receptor Blockers (ARBs) Antidepressants Antihyperlipidemic Antihypertensives Antipsychotics Beta Blockers Bronchodilators Calcium Channel Blockers Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs (DMARDs) Diuretics Insulins Oral Hypoglycemics Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) Tumor Necrosis Factors (TNFs) Inhaled Corticosteroids Calcimimetic Cardiac Glycoside Colony Stimulating Factors Glucagon-Like Peptide-1 Glucocorticosteroids Neprilysin Inhibitor NSAIDs Phosphate Binders Vitamin D Analogs 3. Drug costs of $1,233.75 (one-fourth of $4,935) for the previous three months are likely to be incurred. To learn more about MTM, call IEHP DualChoice (HMO-DSNP) at 1-877-IEHP (4347), 8am-8pm (PST), 7 days a week, including holidays. TTY users should call 1-800-718-4347.   For answers to frequently asked questions, please download the FAQ document below: MTM FAQs (PDF) For details, contact the IEHP Pharmaceutical Services Department at (909) 890-2049, Monday-Friday, 8am-5pm. IEHP DualChoice (HMO-D-SNP) [Medicare-Medicaid Plan] is a Health Plan that contracts with both Medicare and Medi-Cal to provide benefits of both programs to enrollees. Information on this page is current as of March 2023. H5355_CMC_20_1900233_Accepted 

IEHP DualChoice - Thuốc Theo Toa

ầu của Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) về quyền tiếp cận nhà thuốc trong khu vực của quý vị. Có hơn 700 nhà thuốc trong mạng lưới IEHP DualChoice. Các nhà cung cấp trong mạng lưới của IEHP DualChoice cần tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu về hành nghề dược theo quy định của Tiểu Bang California. IEHP DualChoice Bao Trả Cho Những Loại Thuốc Theo Toa Nào? IEHP DualChoice (HMO D-SNP) có Danh Sách Thuốc Được Bao Trả được gọi là Danh Mục Thuốc. Danh Mục Thuốc này cho biết những loại thuốc theo toa Phần D nào được IEHP DualChoice bao trả. Các loại thuốc trong danh sách này được chương trình lựa chọn với sự trợ giúp của đội ngũ các bác sĩ và dược sĩ. Danh sách phải đáp ứng các yêu cầu do Medicare đặt ra. Medicare đã phê duyệt Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice.  Tìm một loại thuốc được bao trả bên dưới: Danh Mục Thuốc năm 2023 (PDF) Những thay đổi đối với Danh Mục Thuốc (PDF) Liệu Pháp Từng Bước năm 2023 (PDF) Thuốc Yêu Cầu Cho Phép Trước năm 2023 (PDF) IEHP DualChoice Ký Hợp Đồng Với Những Nhà Thuốc Nào? Danh Bạ Nhà Cung Cấp và Nhà Thuốc của IEHP DualChoice (HMO D-SNP) cung cấp cho quý vị danh sách đầy đủ các nhà thuốc trong mạng lưới của chúng tôi – điều đó có nghĩa là tất cả các nhà thuốc đã đồng ý cung cấp các đơn thuốc được bao trả cho các hội viên tham gia chương trình của chúng tôi. Nói chung, quý vị phải nhận được tất cả các dịch vụ chăm sóc định kỳ từ các nhà cung cấp tham gia chương trình và các nhà thuốc trong mạng lưới để tiếp cận các quyền lợi thuốc theo toa của họ, ngoại trừ trong các trường hợp không theo quy trình, có thể áp dụng các giới hạn về số lượng và hạn chế.  Đây không phải danh sách đầy đủ. Thông tin quyền lợi là một bản tóm tắt ngắn gọn, không phải là một bản mô tả đầy đủ về các quyền lợi. Các giới hạn, khoản đồng thanh toán và các hạn chế có thể được áp dụng. Khoản đồng thanh toán cho các loại thuốc theo toa có thể thay đổi tùy theo mức Hỗ Trợ Bổ Sung mà quý vị nhận được. Các quyền lợi và khoản đồng thanh toán có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 hàng năm. Danh Sách Thuốc Được Bao Trả và mạng lưới nhà thuốc và nhà cung cấp có thể thay đổi trong suốt cả năm. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo trước khi chúng tôi thực hiện thay đổi ảnh hưởng đến quý vị. Để biết thêm thông tin, hãy gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice hoặc đọc Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice.  Danh Mục Nhà Cung Cấp và Nhà Thuốc của IEHP DualChoice năm 2023 (Sắp có) Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Quý vị có thể tải bản sao miễn phí tại đây. Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.  Nếu quý vị không có Danh Bạ Nhà Cung Cấp và Nhà Thuốc của IEHP DualChoice, thì quý vị có thể nhận được một bản sao từ Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice. Quý vị có thể gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice bất kỳ lúc nào để nhận thông tin cập nhật về những thay đổi trong mạng lưới nhà thuốc. Gọi IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối (PST), 7 ngày một tuần, bao gồm cả ngày nghỉ lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Bảo Hiểm Ngoài Mạng Lưới Nói chung, IEHP DualChoice (HMO D-SNP) sẽ đài thọ cho các loại thuốc được mua tại nhà thuốc ngoài mạng lưới chỉ khi quý vị không thể sử dụng được nhà thuốc trong mạng lưới. Dưới đây là các trường hợp chúng tôi sẽ bao trả cho các đơn thuốc được mua tại hiệu thuốc ngoài mạng lưới: Tôi nên làm gì nếu tôi cần một loại thuốc theo toa trong trường hợp cấp cứu y tế? Chúng tôi sẽ bao trả cho các loại thuốc theo toa được mua tại nhà thuốc ngoài mạng lưới nếu các loại thuốc theo toa đó liên quan đến chăm sóc cấp cứu y tế hoặc chăm sóc cần thiết khẩn cấp. Trong tình huống này, quý vị sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí (thay vì chỉ trả khoản đồng thanh toán) khi quý vị mua thuốc theo toa của mình. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bồi hoàn cho quý vị khoản chia sẻ chi phí của chúng tôi bằng cách gửi biểu mẫu yêu cầu bảo hiểm bằng giấy. Để tìm hiểu cách gửi yêu cầu bằng giấy, vui lòng tham khảo quy trình yêu cầu bằng giấy được mô tả dưới đây. Nhận được bảo hiểm khi quý vị đi du lịch hoặc ở xa khu vực phục vụ của Chương Trình Nếu quý vị thường xuyên dùng thuốc theo toa và quý vị đang đi du lịch, hãy nhớ kiểm tra nguồn cung cấp thuốc trước khi đi. Khi có thể, hãy mang theo tất cả các loại thuốc quý vị cần. Quý vị có thể đặt mua thuốc theo toa của mình trước khi hết thuốc thông qua dịch vụ đặt mua thuốc qua đường bưu điện trong mạng lưới của chúng tôi hoặc thông qua nhà thuốc trong mạng lưới bán lẻ cung cấp nguồn cung cấp thuốc mở rộng. Nếu quý vị đang đi du lịch trong lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng bên ngoài khu vực phục vụ của Chương trình và quý vị bị ốm, mất hoặc hết thuốc theo toa của mình, thì chúng tôi sẽ bao trả cho các loại thuốc theo toa được mua tại một nhà thuốc ngoài mạng lưới nếu quý vị tuân thủ tất cả các quy tắc bảo hiểm được xác định trong tài liệu này và không có nhà thuốc trong mạng lưới. Trong tình huống này, quý vị sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí (thay vì chỉ trả khoản đồng thanh toán) khi quý vị mua thuốc theo toa của mình. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bồi hoàn cho quý vị khoản chia sẻ chi phí của chúng tôi bằng cách gửi biểu mẫu yêu cầu bảo hiểm. Để tìm hiểu cách gửi yêu cầu bằng giấy, vui lòng tham khảo quy trình yêu cầu bằng giấy được mô tả dưới đây. Trước khi mua thuốc theo toa của quý vị tại một nhà thuốc ngoài mạng lưới, hãy gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice để tìm hiểu xem có nhà thuốc trong mạng lưới trong khu vực quý vị đang đi du lịch hay không. Nếu không có nhà thuốc trong mạng lưới trong khu vực đó, thì Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice có thể sắp xếp để quý vị mua thuốc theo toa từ một nhà thuốc ngoài mạng lưới. Chúng tôi không thể thanh toán cho bất kỳ loại thuốc theo toa nào mua tại các nhà thuốc bên ngoài Hoa Kỳ, ngay cả đối với trường hợp khẩn cấp về mặt y tế. Quý vị nên làm gì nếu quý vị đang ở bên ngoài khu vực phục vụ của chương trình khi quý vị có nhu cầu chăm sóc khẩn cấp? Khi quý vị đang ở bên ngoài khu vực phục vụ và không thể nhận được dịch vụ chăm sóc từ nhà cung cấp trong mạng lưới, chương trình của chúng tôi sẽ bao trả cho các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cần thiết mà quý vị nhận được từ bất kỳ nhà cung cấp nào. Chương trình của chúng tôi không bao trả cho dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cần thiết hoặc bất kỳ dịch vụ chăm sóc nào khác nếu quý vị nhận được các dịch vụ chăm sóc đó bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Đôi khi, quý vị có thể được bao trả cho loại thuốc theo toa nếu quý vị mua tại một nhà thuốc ngoài mạng lưới Chúng tôi sẽ bao trả cho loại thuốc theo toa của quý vị mua tại nhà thuốc ngoài mạng lưới nếu ít nhất một trong những điều sau áp dụng: Nếu quý vị không thể nhận được loại thuốc được bao trả kịp thời trong khu vực phục vụ của chúng tôi vì không có nhà thuốc nào trong mạng lưới trong khoảng cách lái xe hợp lý cung cấp dịch vụ 24 giờ. Nếu quý vị đang cố gắng mua thuốc theo toa được bao trả không được dự trữ thường xuyên tại nhà thuốc bán lẻ trong mạng lưới đủ điều kiện hoặc nhà thuốc đặt mua qua đường bưu điện (những loại thuốc này bao gồm thuốc điều trị bệnh hiếm gặp hoặc các dược phẩm chuyên khoa khác). Trong những trường hợp này, vui lòng kiểm tra trước với Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice để xem có nhà thuốc trong mạng lưới nào gần đó không.  Làm thế nào để tôi có thể yêu cầu bồi hoàn từ chương trình?  Nếu quý vị phải sử dụng một nhà thuốc ngoài mạng lưới, thì thông thường quý vị sẽ phải trả toàn bộ chi phí (thay vì thanh toán khoản chia sẻ chi phí thông thường của quý vị) khi quý vị mua thuốc theo toa của mình. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bồi hoàn khoản chia sẻ chi phí của IEHP DualChoice cho quý vị. Gửi cho chúng tôi yêu cầu thanh toán của quý vị, kèm theo hóa đơn và chứng từ về bất kỳ khoản thanh toán nào quý vị đã thực hiện. Quý vị nên tạo bản sao hóa đơn và biên lai để lưu hồ sơ. Gửi yêu cầu thanh toán của quý vị qua đường bưu điện kèm theo bất kỳ hóa đơn hoặc biên lai nào cho chúng tôi theo địa chỉ:  IEHP DualChoice P.O. Box 4259 Rancho Cucamonga, CA 91729-4259  Quý vị phải gửi yêu cầu thanh toán cho chúng tôi trong vòng 1 năm kể từ ngày quý vị nhận được dịch vụ, vật dụng hoặc thuốc. Vui lòng liên hệ với Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào. Nếu quý vị không biết mình phải thanh toán cho những khoản nào hoặc quý vị nhận được hóa đơn và quý vị không biết phải làm gì với những hóa đơn đó, thì chúng tôi có thể trợ giúp quý vị. Quý vị cũng có thể gọi điện nếu quý vị muốn cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin về yêu cầu thanh toán mà quý vị đã gửi cho chúng tôi. Xem Chương 7 và 9 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice để tìm hiểu về cách yêu cầu chương trình bồi hoàn cho quý vị. Thay đổi sang Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice bao gồm các loại thuốc được coi là liệu pháp đầu tiên (các loại thuốc nên được sử dụng đầu tiên cho các tình trạng được chỉ định). IEHP DualChoice lập và duy trì Danh Mục Thuốc liên tục bằng cách xem xét hiệu quả (mức độ hiệu quả) và độ an toàn (mức độ an toàn) của các loại thuốc mới, so sánh các loại thuốc mới với các loại thuốc hiện có và xây dựng các hướng dẫn thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng lâm sàng. Tùy từng thời điểm (trong năm quyền lợi), IEHP DualChoice sửa đổi (thêm hoặc bớt các loại thuốc) Danh Mục Thuốc dựa trên bằng chứng lâm sàng mới và tính sẵn có của các sản phẩm trên thị trường.  Tất cả những thay đổi này sẽ do một nhóm các Nhà Cung Cấp và Dược Sĩ được lựa chọn hiện đang hành nghề xem xét và phê duyệt. IEHP DualChoice sẽ gửi thông báo cho Hội Viên IEHP DualChoice trước khi loại bỏ thuốc Phần D khỏi danh mục thuốc Phần D. Chúng tôi cũng sẽ gửi thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến sự cho phép trước, giới hạn số lượng, liệu pháp từng bước hoặc chuyển một loại thuốc sang bậc chia sẻ chi phí cao hơn. Nếu IEHP DualChoice xóa một loại thuốc Phần D Được Bao Trả hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice, thì chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi về danh mục thuốc lên trang web của IEHP DualChoice và thông báo cho những Hội Viên bị ảnh hưởng ít nhất ba mươi (30) ngày trước ngày có hiệu lực của những thay đổi được thực hiện trên Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice. Tuy nhiên, nếu Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) cho rằng một loại thuốc trên danh mục thuốc của chúng tôi là không an toàn hoặc nhà sản xuất loại thuốc đó đã thu hồi thuốc ngoài thị trường, thì chúng tôi sẽ loại bỏ ngay loại thuốc đó khỏi danh mục thuốc. Một số những thay đổi đối với Danh Sách Thuốc sẽ diễn ra ngay. Ví dụ: Đã có một loại thuốc gốc mới. Đôi khi, một loại thuốc mới và rẻ hơn cũng có tác dụng như loại thuốc có trong Danh Sách Thuốc. Khi điều đó xảy ra, chúng tôi có thể xóa bỏ loại thuốc hiện tại, nhưng chi phí của quý vị cho loại thuốc mới sẽ không đổi hoặc sẽ thấp hơn. Khi chúng tôi bổ sung loại thuốc gốc mới, chúng tôi cũng có thể quyết định giữ lại loại thuốc hiện tại trong danh sách nhưng thay đổi quy tắc hoặc giới hạn bảo hiểm của nó. Chúng tôi sẽ không thông báo cho quý vị trước khi chúng tôi thực hiện thay đổi này, nhưng chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thông tin về thay đổi hoặc những thay đổi cụ thể. Quý vị hoặc nhà cung cấp của quý vị có thể yêu cầu “ngoại lệ” đối với những thay đổi này. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thông báo về các bước quý vị có thể thực hiện để yêu cầu ngoại lệ. Vui lòng xem Chương 9 (Những việc cần làm nếu quý vị có vấn đề hoặc than phiền [quyết định bảo hiểm, kháng nghị, than phiền]) về Cẩm Nang Hội Viên để biết thêm thông tin về các trường hợp ngoại lệ. Một loại thuốc bị thu hồi khỏi thị trường. Nếu Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) cho biết loại thuốc mà quý vị đang dùng không an toàn hoặc nhà sản xuất loại thuốc đó thu hồi thuốc khỏi thị trường, thì chúng tôi sẽ xóa loại thuốc đó khỏi Danh Sách Thuốc. Nếu quý vị đang dùng loại thuốc đó, thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết. Nhà cung cấp của quý vị cũng sẽ biết về thay đổi này. Họ có thể phối hợp cùng quý vị tìm một loại thuốc khác cho tình trạng của quý vị. Chúng tôi có thể thực hiện những thay đổi khác ảnh hưởng đến các loại thuốc mà quý vị đang dùng. Chúng tôi sẽ báo trước cho quý vị về những thay đổi khác này đối với Danh Sách Thuốc. Những thay đổi này có thể diễn ra nếu: FDA cung cấp hướng dẫn mới hoặc có các hướng dẫn lâm sàng mới về một loại thuốc. Chúng tôi bổ sung một loại thuốc gốc không phải loại thuốc mới trên thị trường và: Thay thế một loại thuốc biệt dược hiện có trong Danh Sách Thuốc hoặc Thay đổi các quy tắc hoặc giới hạn bảo hiểm đối với thuốc biệt dược. Khi xảy ra những thay đổi này, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết ít nhất 30 ngày trước khi chúng tôi thực hiện thay đổi Danh Sách Thuốc hoặc khi quý vị yêu cầu mua thêm thuốc. Điều này sẽ giúp quý vị có thời gian để trao đổi với bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của mình. Họ có thể giúp quý vị quyết định xem có một loại thuốc tương tự trong Danh Sách Thuốc mà quý vị có thể dùng để thay thế hoặc có yêu cầu một trường hợp ngoại lệ hay không. Sau đó, quý vị có thể: Nhận lượng thuốc đủ dùng trong 31 ngày trước khi thay đổi trong Danh Sách Thuốc được thực hiện, hoặc Yêu cầu trường hợp ngoại lệ từ những thay đổi này. Để tìm hiểu thêm về cách yêu cầu trường hợp ngoại lệ, hãy xem Chương 9 (Những việc cần làm nếu quý vị có vấn đề hoặc than phiền [quyết định bảo hiểm, kháng cáo, than phiền]). Một lần nữa, nếu một loại thuốc đột nhiên bị thu hồi vì bị phát hiện là không an toàn hoặc vì các lý do khác, chương trình sẽ ngay lập tức loại bỏ loại thuốc đó khỏi Danh Mục Thuốc. Chúng tôi sẽ thông báo ngay cho quý vị về sự thay đổi này. Bác sĩ của quý vị cũng sẽ biết sự thay đổi này và có thể phối hợp với quý vị để tìm một loại thuốc khác cho tình trạng của quý vị. Làm sao quý vị biết được bảo hiểm thuốc của quý vị đã được thay đổi? Nếu IEHP DualChoice xóa một loại thuốc Phần D được bao trả hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice, thì IEHP DualChoice sẽ đăng tải những thay đổi về danh mục thuốc lên trang web của IEHP DualChoice và thông báo cho những Hội Viên bị ảnh hưởng ít nhất ba mươi (30) ngày trước ngày có hiệu lực của những thay đổi được thực hiện trên Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice. Tuy nhiên, nếu Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) cho rằng một loại thuốc trên danh mục thuốc của chúng tôi là không an toàn hoặc nhà sản xuất loại thuốc đó đã thu hồi thuốc ngoài thị trường, thì chúng tôi sẽ loại bỏ ngay loại thuốc đó khỏi danh mục thuốc. Nhận Phê Duyệt từ Chương Trình Đối với một số loại thuốc, quý vị hoặc nhà cung cấp của quý vị cần được chương trình phê duyệt khi chúng tôi đồng ý bao trả loại thuốc đó cho quý vị. Đây được gọi là “sự cho phép trước”. Đôi khi, yêu cầu được phê duyệt trước giúp hướng dẫn sử dụng phù hợp một số loại thuốc. Nếu quý vị không nhận được sự phê duyệt này, thì thuốc của quý vị có thể không được chương trình bao trả. Để biết thêm thông tin về liệu pháp từng bước và giới hạn số lượng, hãy tham khảo Chương 5 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice. Sử dụng Biểu Mẫu Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của IEHP Medicare để cho phép trước. Yêu Cầu Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare (PDF) Hướng Dẫn Biểu Mẫu Các biểu mẫu này cũng có sẵn trên trang web CMS:  Biểu Mẫu Yêu Cầu Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare (dành cho người ghi danh và nhà cung cấp sử dụng).  Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice. Điều Kiện và Giới Hạn Áp Dụng Thông thường, chúng tôi sẽ bao trả cho một loại thuốc trong Danh Mục Thuốc của chương trình nếu quý vị tuân thủ các quy tắc bảo hiểm khác được giải thích trong Chương 6 của Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice và loại thuốc đó cần thiết về mặt y tế, nghĩa là hợp lý và cần thiết để điều trị thương tích hoặc bệnh tật của quý vị. Đó cũng phải là một phương pháp điều trị được chấp nhận cho tình trạng bệnh của quý vị. Dưới đây là ba quy tắc chung về các loại thuốc mà các chương trình thuốc của Medicare sẽ không bao trả theo Phần D: Bảo hiểm thuốc Phần D của chương trình sẽ không bao trả cho một loại thuốc sẽ được bao trả theo Medicare Phần A hoặc Phần B. Chương trình của chúng tôi sẽ không bao trả cho một loại thuốc được mua bên ngoài Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Chương trình của chúng tôi thường không bao trả cho việc sử dụng thuốc không theo chỉ định. “Sử dụng thuốc không theo chỉ định” là bất kỳ việc sử dụng thuốc nào khác chỉ định ghi trên nhãn thuốc được Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm phê duyệt. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Chương 6 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice của quý vị. Nhận lượng thuốc tạm thời Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị lượng thuốc tạm thời khi thuốc không có tên trên Danh Sách Thuốc hoặc khi thuốc bị hạn chế theo một cách nào đó. Điều này giúp quý vị có thời gian trao đổi với nhà cung cấp của mình về việc nhận loại thuốc khác hoặc yêu cầu chúng tôi bao trả cho loại thuốc đó. Để nhận một lượng thuốc tạm thời, quý vị phải đáp ứng hai quy tắc dưới đây: Loại thuốc quý vị đang dùng: không còn có tên trên Danh Sách Thuốc của chúng tôi, hoặc chưa từng có tên trong Danh Sách Thuốc của chúng tôi, hoặc hiện đang bị hạn chế theo một cách nào đó. Quý vị phải đang ở một trong những trường hợp sau: Khi nhận được lượng thuốc tạm thời, quý vị nên trao đổi với nhà cung cấp của mình để quyết định cần làm gì khi nguồn cung cấp thuốc của quý vị sắp hết. Dưới đây là các lựa chọn của quý vị: Quý vị có thể thay đổi sang loại thuốc khác. Có thể có một loại thuốc khác được chương trình của chúng tôi bao trả hiệu quả với quý vị. Quý vị có thể gọi cho Dịch Vụ Hội Viên để yêu cầu danh sách các loại thuốc được bao trả điều trị cùng một tình trạng y tế. Danh sách có thể giúp nhà cung cấp của quý vị tìm thấy loại thuốc được đài thọ có thể hiệu quả với quý vị. HOẶC Quý vị có thể yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Quý vị và nhà cung cấp của quý vị có thể yêu cầu chúng tôi cấp trường hợp ngoại lệ. Ví dụ: quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bao trả cho một loại thuốc mặc dù nó không có tên trên Danh Sách Thuốc. Hoặc quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bao trả cho loại thuốc mà không giới hạn. Nếu nhà cung cấp của quý vị cho biết quý vị có một lý do y tế chính đáng để nhận trường hợp ngoại lệ, thì họ có thể giúp quý vị yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Nếu một loại thuốc quý vị đang dùng sẽ bị loại khỏi Danh Sách Thuốc hoặc bị hạn chế theo một cách nào đó trong năm tới, thì chúng tôi sẽ cho phép quý vị yêu cầu một trường hợp ngoại lệ trước năm sau. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về bất kỳ thay đổi nào trong phạm vi bảo hiểm cho thuốc của quý vị trong năm tới. Sau đó, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp trường hợp ngoại lệ và bao trả cho thuốc theo cách quý vị muốn được bao trả cho năm tới. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của quý vị về trường hợp ngoại lệ trong vòng 72 giờ sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị (hoặc tuyên bố hỗ trợ từ bác sĩ kê toa của quý vị). Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare và Thông Báo Các Quyền Của Quý Vị- Đăng Tải Các Quyền Bảo Hiểm Thuốc cho Hội Viên: Medicare yêu cầu các nhà thuốc cung cấp thông báo cho người ghi danh mỗi khi hội viên bị từ chối bảo hiểm hoặc không đồng ý với thông tin về khoản chia sẻ chi phí. Quý vị có quyền kháng cáo hoặc yêu cầu trường hợp ngoại lệ về Danh Mục Thuốc nếu quý vị không đồng ý với thông tin do dược sĩ cung cấp.  Hãy đọc Quyền Bảo Hiểm Thuốc Dành Cho Hội Viên của Medicare.   Quản Lý Sử Dụng Thuốc Chúng tôi tiến hành đánh giá việc sử dụng thuốc cho các hội viên của mình để giúp đảm bảo rằng họ đang được chăm sóc an toàn và thích hợp. Những đánh giá này đặc biệt quan trọng đối với các hội viên có nhiều hơn một nhà cung cấp kê toa thuốc cho họ. IEHP DualChoice (HMO D-SNP) có sẵn một quy trình để xác định và giảm thiểu các sai sót về thuốc. Chúng tôi sẽ xem xét mỗi khi quý vị mua thuốc theo toa. Chúng tôi cũng thường xuyên đánh giá hồ sơ của mình. Trong quá trình đánh giá này, chúng tôi tìm kiếm các vấn đề tiềm ẩn, chẳng hạn như: Các sai sót về thuốc có thể xảy ra. Các loại thuốc có thể không cần thiết vì quý vị đang dùng một loại thuốc khác để điều trị cùng một tình trạng y tế. Các loại thuốc có thể không an toàn hoặc không phù hợp do tuổi tác hoặc giới tính của quý vị. Một số kết hợp thuốc có thể gây hại cho quý vị nếu dùng cùng một lúc. Toa thuốc ghi rõ các loại thuốc có các thành phần mà quý vị bị dị ứng. Các sai sót có thể xảy ra về số lượng (liều lượng) hoặc thời hạn của một loại thuốc quý vị đang dùng. Sử dụng quá liều và sử dụng không đủ liều Lạm dụng/sử dụng sai về mặt lâm sàng Nếu chúng tôi nhận thấy có thể xảy ra vấn đề trong việc sử dụng thuốc của quý vị, thì chúng tôi sẽ phối hợp với Bác Sĩ của quý vị để khắc phục vấn đề. IEHP DualChoice cũng cung cấp thông tin cho các Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) liên quan đến các biện pháp đảm bảo chất lượng của họ theo các hướng dẫn của CMS. Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022 DSNP_23_3241532_M Pending Accepted

Quản Lý Bệnh Tật Của Quý Vị - Tiền tiểu đường

ến (nhóm nhỏ) Thời lượng: 1 năm Độ tuổi: 18 tuổi trở lên Chương trình thay đổi lối sống kéo dài một năm trực tuyến này giúp quý vị thực hiện những thay đổi thực sự kéo dài.  Trong 6 tháng đầu, quý vị sẽ họp hàng tuần với một nhóm trực tuyến nhỏ để tìm hiểu cách đưa ra những lựa chọn lành mạnh cho cuộc sống của quý vị. Trong 6 tháng sau, quý vị sẽ họp hàng tháng để thực hành những điều quý vị đã học được. Không ai giống ai, vì vậy chương trình sẽ được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của quý vị và tôn trọng phong tục và giá trị của quý vị. Quý vị cũng sẽ được kết nối với một huấn luyện viên sức khỏe trong một năm để giúp quý vị đặt ra các mục tiêu của mình, như cách: Ăn uống lành mạnh hơn Bổ sung hoạt động thể chất vào cuộc sống hàng ngày của quý vị Giảm căng thẳng Cải thiện các kỹ năng giải quyết và đối phó với vấn đề Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người hoàn thành chương trình có thể giảm cân và phòng ngừa bệnh tiểu đường tuýp 2. Những thay đổi nhỏ có thể mang lại kết quả lớn! Hãy bắt đầu sống the cách tốt nhất của quý vị và sống cuộc đời quý vị mong muốn.  Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện không! Nhấp vào đây để truy cập Skinny Gene Project trực tuyến, hoặc Gọi cho Skinny Gene Project theo số (909) 922- 0022, Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều, hoặc Email hello@skinnygeneproject.org Bấm vào video bên dưới để tìm hiểu thêm về chương trình này. 

Quý vị có thể gia hạn chương trình Medi-Cal của mình trực tuyến.

uý vị có biết? Medi-Cal của quý vị cần được gia hạn mỗi năm để duy trì quyền lợi của quý vị.  Mỗi năm một lần, quý vị sẽ nhận được một lá thư qua đường bưu điện cho bạn biết liệu Medi-Cal của quý vị có được quận tự động gia hạn hay quận của quý vị cần thêm thông tin. Điều quan trọng là phải đọc thư này và làm theo hướng dẫn.  Quận sẽ yêu cầu những thông tin gì? Các mẫu gia hạn đã hoàn thành  Xác minh (chẳng hạn như bản sao cuống phiếu lương của quý vị) Cập nhật thông tin liên lạc của quý vị Nếu quận của quý vị yêu cầu thêm thông tin, quý vị phải cung cấp cho họ trước ngày đến hạn.  Nếu quý vị không trả lời trước ngày đến hạn, quyền lợi Medi-Cal của quý vị có thể kết thúc.  Làm thế nào quý vị có thể gửi trong thông tin này? Quý vị có thể gửi thông tin trực tuyến, qua thư, trực tiếp hoặc điện thoại. Truy cập trực tuyến: Tạo tài khoản trực tuyến của quý vị ngay hôm nay bằng cách truy cập BenefitsCal.com, và chọn liên kết “Tạo Tài khoản (Create an Account)”. Để tìm hiểu thêm, hãy xem video: “BenefitsCal: (Cách để Tạo một Tài khoản) How to Create an Account” Nếu quý vị đã có tài khoản ProfitCal.com, quý vị có thể gửi bằng cách làm theo các bước trong video này: “(Cách Gửi Yêu cầu Gia hạn Medi-Cal của BenefitsCal) BenefitsCal How to Submit a Medi-Cal Renewal” Gửi bưu kiện trở lại quận của quý vị. Đến trực tiếp văn phòng quận của quý vị. Gọi cho văn phòng quận của quý vị: Quận Riverside: 1-877-410-8827, Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Quận San Bernardino: 1-877-410-8829, Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều Nếu quý vị bỏ lỡ ngày đến hạn thì sao? Liên hệ với quận để tìm hiểu xem liệu quý vị vẫn có thể nộp giấy tờ của mình hay không. Quý vị nói chuyện với ai nếu quý vị có thắc mắc? Nếu quý vị cần được trợ giúp thêm, hãy gọi cho IEHP theo số 1-888-860-1296, Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều  hoặc văn phòng Medi-Cal tại quận của quý vị: Quận Riverside: 1-877-410-8827, Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Quận San Bernardino: 1-877-410-8829, Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều Điều gì xảy ra sau khi quý vị điền và gửi thông tin của mình? Quý vị sẽ nhận được một lá thư từ quận sau khi tài liệu của quý vị đã được xem xét. Quý vị mới chuyển đi? Quý vị cần cung cấp thông tin gì cho quận? Liên hệ với văn phòng quận để đảm bảo họ có thông tin hiện tại cho quý vị và gia đình quý vị. Trong đó bao gồm: Tên hiện tại Địa chỉ Số điện thoại Địa chỉ email Quận cần điều này để liên hệ với quý vị với thông tin quan trọng về Medi-Cal của quý vị.

Pharmacy Services - Formulary

most appropriate, high quality and cost-effective drug therapies.   The Inland Empire Health Plan Pharmacy and Therapeutics (P & T) Subcommittee develops and monitors the Formulary. The P & T is composed of the IEHP Chief Medical Officer, Medical Directors, Director of Pharmaceutical Services, physicians from various medical specialties, local communities, and clinical pharmacists. This panel reviews the medications in all therapeutic categories based on safety, clinical efficacy, and cost-effectiveness and selects the most appropriate drugs in each class.   Formulary development and maintenance is a dynamic process. The IEHP P & T Subcommittee is responsible for developing, managing, updating and administering the Formulary. The Subcommittee also ensures that the IEHP Formulary remains responsive to the needs of our members and providers.   You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. Click here to download a free copy by clicking Adobe Acrobat Reader. By clicking on this link, you will be leaving the IEHP website.   IEHP Medi-Cal Formulary Items: DHCS Noncapitated Physician Administered Drugs (PADs) Medi-Cal Medical Benefit PA (PDF) Medi-Cal Medical Benefit Formulary (PDF) Referral Form for Medi-Cal Benefit (PDF) Exceptions to criteria or requests for coverage of drugs not on the Medi-Cal Drug Benefit Formulary may be submitted by prescribers on the Referral Form for Medi-Cal Benefit. Starting January 1, 2022, all IEHP Medi-Cal pharmacy services will be transitioned from managed care (MC) to fee for service (FFS). The Medi-Cal pharmacy benefits and services administered by the Department of Health Care Services (DHCS) will be identified collectively as "Medi-Cal Rx." Magellan Medicaid Administration, Inc. (MMA) will assume operations for Medi-Cal Rx on behalf of DHCS. For further information on Medi-Cal Rx, please visit: https://www.iehp.org/en/providers/pharmacy-services?target=medi-cal-rx For more information on the Medi-Cal Rx Covered Drug List (CDL), please visit: https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/cdl   IEHP DualChoice (HMO D-SNP) - Medicare-Medicaid Plan Items: IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Formulary Book (PDF) Grievance Coverage Determination and Appeals Process IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Formulary Search Tool        10 Reasons Why You Should Be E-prescribing Brochure (PDF) E-prescribing Tips (PDF)   Information on this page is current as of March 31, 2023

Quý vị có thể gia hạn chương trình Medi-Cal của mình trực tuyến. - FAQs

uý vị có biết? Medi-Cal của quý vị cần được gia hạn mỗi năm để duy trì quyền lợi của quý vị.  Mỗi năm một lần, quý vị sẽ nhận được một lá thư qua đường bưu điện cho bạn biết liệu Medi-Cal của quý vị có được quận tự động gia hạn hay quận của quý vị cần thêm thông tin. Điều quan trọng là phải đọc thư này và làm theo hướng dẫn.  Quận sẽ yêu cầu những thông tin gì? Các mẫu gia hạn đã hoàn thành  Xác minh (chẳng hạn như bản sao cuống phiếu lương của quý vị) Cập nhật thông tin liên lạc của quý vị Nếu quận của quý vị yêu cầu thêm thông tin, quý vị phải cung cấp cho họ trước ngày đến hạn.  Nếu quý vị không trả lời trước ngày đến hạn, quyền lợi Medi-Cal của quý vị có thể kết thúc.  Làm thế nào quý vị có thể gửi trong thông tin này? Quý vị có thể gửi thông tin trực tuyến, qua thư, trực tiếp hoặc điện thoại. Truy cập trực tuyến: Tạo tài khoản trực tuyến của quý vị ngay hôm nay bằng cách truy cập BenefitsCal.com, và chọn liên kết “Tạo Tài khoản (Create an Account)”. Để tìm hiểu thêm, hãy xem video: “BenefitsCal: (Cách để Tạo một Tài khoản) How to Create an Account” Nếu quý vị đã có tài khoản ProfitCal.com, quý vị có thể gửi bằng cách làm theo các bước trong video này: “(Cách Gửi Yêu cầu Gia hạn Medi-Cal của BenefitsCal) BenefitsCal How to Submit a Medi-Cal Renewal” Gửi bưu kiện trở lại quận của quý vị. Đến trực tiếp văn phòng quận của quý vị. Gọi cho văn phòng quận của quý vị: Quận Riverside: 1-877-410-8827, Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Quận San Bernardino: 1-877-410-8829, Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều Nếu quý vị bỏ lỡ ngày đến hạn thì sao? Liên hệ với quận để tìm hiểu xem liệu quý vị vẫn có thể nộp giấy tờ của mình hay không. Quý vị nói chuyện với ai nếu quý vị có thắc mắc? Nếu quý vị cần được trợ giúp thêm, hãy gọi cho IEHP theo số 1-888-860-1296, Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều  hoặc văn phòng Medi-Cal tại quận của quý vị: Quận Riverside: 1-877-410-8827, Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Quận San Bernardino: 1-877-410-8829, Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều Điều gì xảy ra sau khi quý vị điền và gửi thông tin của mình? Quý vị sẽ nhận được một lá thư từ quận sau khi tài liệu của quý vị đã được xem xét. Quý vị mới chuyển đi? Quý vị cần cung cấp thông tin gì cho quận? Liên hệ với văn phòng quận để đảm bảo họ có thông tin hiện tại cho quý vị và gia đình quý vị. Trong đó bao gồm: Tên hiện tại Địa chỉ Số điện thoại Địa chỉ email Quận cần điều này để liên hệ với quý vị với thông tin quan trọng về Medi-Cal của quý vị.

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng - Giới Thiệu về Chúng Tôi

ộng Đồng Là Gì?  Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng (CRC) của IEHP là nguồn lực hỗ trợ tại địa phương, cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe tại Riverside, San Bernardino và Victorville. Nhân viên thân thiện, nói được hai thứ tiếng của chúng tôi có thể giúp quý vị tham gia các lớp học miễn phí, tìm hiểu về chăm sóc sức khỏe và các chương trình bảo hiểm y tế. Chúng tôi luôn chào đón các Hội Viên của IEHP và toàn thể cộng đồng.  Chúng Tôi Có Các Lớp Học Trực Tiếp và Trực Tuyến Lớp Thể Dục Tràn đầy năng lượng với các lớp học như Yoga, Zumba (mọi cấp độ), Thái Cực Quyền, Nhảy Đơn Theo Hàng, Yoga cho Người Cao Tuổi và Người Khuyết Tật, Thiền, Quyền Anh Nhịp Điệu, Khiêu Vũ Latin, Thể Lực và Thể Dục Nhịp Điệu cho Trẻ Em. Lớp Hướng Dẫn Chăm Sóc Sức Khỏe Tìm hiểu về dinh dưỡng, cách kiểm soát các triệu chứng hen suyễn, kiểm soát bệnh tiểu đường, kiểm soát căng thẳng, cách điều hòa hơi thở và thư giãn. Tôi có thể xem các Lớp Học ở đâu? Trực Tiếp: Riverside | San Bernardino | Victorville Trực Tuyến: Các Lớp Học Trực Tuyến Hãy theo dõi chúng tôi trên Facebook để được cập nhật các tin tức mới nhất Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Riverside XEM LỊCH HỌC HÀNG THÁNG TẠI CRC RIVERSIDE CỦA CHÚNG TÔI Nhấp vào để Tải xuống bản PDF Click to Download PDF Địa Chỉ CRC Riverside: 3590 Tyler Street, Suite 101, Riverside, CA 92503 Điện Thoại CRC Riverside: 1-866-228-4347 Người dùng TTY vui lòng gọi 711. Xem các địa điểm CRC khác của chúng tôi: CRC San Bernardino CRC Victorville  Trực Tuyến  Nhấp vào để xem trên Google Maps Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng San Bernardino XEM LỊCH HỌC HÀNG THÁNG TẠI CRC SAN BERNARDINO CỦA CHÚNG TÔI Nhấp vào để Tải xuống bản PDF Click to Download PDF Địa Chỉ CRC San Bernardino: 805 West 2nd Street, Suite C, San Bernardino, CA 92410 Điện Thoại CRC San Bernardino: 1-866-228-4347 Người dùng TTY vui lòng gọi 711. Xem các địa điểm CRC khác của chúng tôi: CRC Riverside CRC Victorville  Trực Tuyến  Nhấp vào để xem trên Google Maps Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Victorville XEM LỊCH HỌC HÀNG THÁNG TẠI CRC VICTORVILLE CỦA CHÚNG TÔI Nhấp vào để Tải xuống bản PDF Click to Download PDF Địa Chỉ CRC Victorville: 12353 Mariposa Road, Suites C-2 & C-3, Victorville, CA 92395 Điện Thoại CRC Victorville: 1-866-228-4347 Người dùng TTY vui lòng gọi 711. Xem các địa điểm CRC khác của chúng tôi: CRC Riverside CRC San Bernardino  Trực Tuyến  Nhấp vào để xem trên Google Maps Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Victorville cũng xin gửi lời cảm ơn đến các đối tác sau đây của chúng tôi: Goodwill Southern California: Một nhà cung cấp lực lượng lao động giúp mọi người trao quyền cho chính họ với những kỹ năng và dịch vụ hỗ trợ việc làm họ cần và mong muốn có được để phát triển. Cơ Quan Nhà Ở Quận San Bernardino: Nhà cung cấp nhà ở giá phải chăng và hỗ trợ thuê nhà cho các gia đình có thu nhập thấp thông qua phiếu mua hàng hoặc căn hộ dân cư giá rẻ. Viện Lãnh Đạo Thanh Thiếu Niên Young Visionaries: Cố vấn giúp thanh thiếu niên có được vốn sống phong phú hơn thông qua các hoạt động xây dựng cuộc sống và hướng dẫn trong các lĩnh vực giáo dục, việc làm, sức khỏe, cố vấn và dịch vụ cộng đồng. Đối Tác Hành Động Cộng Đồng Quận San Bernardino: Cung cấp Chương Trình Hỗ Trợ Năng Lượng Nhà Ở (HEAP) và Hỗ Trợ Nhà Ở cho cư dân Quận San Bernardino. TODEC: Cung cấp các dịch vụ nhập cư hợp pháp, vận động, tổ chức cộng đồng và sự tham gia của công dân. Các lớp học trực tuyến XEM LỊCH HỌC HÀNG THÁNG CÁC LỚP HỌC TRỰC TUYẾN CỦA CHÚNG TÔI Nhấp vào để Tải xuống bản PDF Click to Download PDF Tham gia Lớp Học qua Facebook: Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của chúng tôi hiện đang tổ chức lớp học theo hình thức trực tuyến qua Facebook. Tham gia lớp học ngay hôm nay. Tham gia Lớp Học qua WebEx:   Lớp Học trên Webex (mật khẩu: 12345): Người dùng thiết bị Apple Người dùng thiết bị Android Người dùng máy tính cá nhân

Pharmacy Communications - Pharmacy Communications

or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here. By clicking on this link, you will be leaving the IEHP website. TITLE DATE RECIPIENTS March 2023     IEHP DualChoice (HMO D-SNP): Known Billing Issue 03/31 All IEHP Pharmacy Providers Pharmacy Recalls - Withdrawals - Safety Alerts - March 1-15, 2023 03/31 All IEHP PCPs & Pharmacy Providers Pharmacy Recalls - Withdrawals - Safety Alerts - Dec 2022 to Feb 2023 03/31 All IEHP PCPs & Pharmacy Providers DualChoice Medicare Billing for Non-FDA Approved Medications 03/21 All IEHP Pharmacy Providers Claim Processing during State of Emergency due to Snowstorm 03/03 All IEHP Pharmacy Providers February 2023     Transition to 30-day Coverage Determination Backdating 02/02 All LTC & SNF Providers January 2023     IEHP DualChoice (HMO D-SNP): Over-the-Counter Drugs 01/09-01/30 All IEHP Pharmacy Providers IEHP DualChoice (HMO D-SNP): Medicare Part B Coinsurance Billing 01/05-01/13 All IEHP Pharmacy Providers IEHP DualChoice (HMO D-SNP): PBM Update and Medicare Part B Coinsurance 01/02-01/20 All IEHP Pharmacy Providers IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Members - Medication Overrides 01/02 All IEHP Pharmacy Providers December 2022     Cal MediConnect (CMC) to Medi-Cal Rx/HMO D-SNP Transition 12/22 All IEHP Pharmacy Providers Claims Rejected in Error 12/19 All IEHP Pharmacy Providers PBM Change & Prior Authorization Submission Method - for DualChoice (HMO D-SNP) Members (Effective January 1, 2023) 12/13-12/29 All IEHP Pharmacy Providers Pharmacy Recalls, Withdrawals & Safety Alerts - November 2022 12/07 All IEHP Pharmacy Providers CoverMyMeds - Prior Authorization Submission Method for DualChoice Members (Effective January 1, 2023) 12/01-12/12 All IEHP Pharmacy Providers November 2022     Recalls, Withdrawals & Safety Alerts - October 2022 11/14 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts - September 2022 11/02 All IEHP Pharmacy Providers COVID-19: Test to Treat Monoclonal Antibodies 11/01 All IEHP Pharmacy Providers October 2022     Cal MediConnect to Medi-Cal Rx Transition (D-SNP) 10/28 All IEHP Pharmacy Providers September 2022     Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 09/08 All IEHP Pharmacy Providers August 2022     2022-2023 Flu Vaccination for IEHP Members 08/31 All IEHP Pharmacy Providers Reminder: Medi-Cal Rx Gradual Reinstatement of PAs - Phase 1 08/31 All IEHP Pharmacy Providers 30-Day Countdown: Reinstatement of PA Requirements for 11 Drug Classes 08/18 All IEHP Pharmacy Providers 30-Day Countdown: Reinstatement of PA Requirements for 11 Drug Classes 08/17 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 08/10 All IEHP Pharmacy Providers July 2022     Academic Detailing Services Now Offered 07/15 All IEHP Pharmacy Providers DHCS Medi-Cal Rx Update: Postponement of Implementation of NCPDP Reject Code 80 07/13 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 07/07 All IEHP Pharmacy Providers June 2022     New DHCS DUR Board Educational Article 06/22 All IEHP Pharmacy Providers MTM Medicare Pharmacy Mailing Campaign 06/08 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 06/05 All IEHP Pharmacy Providers Academic Detailing Services Now Offered 06/04 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: Blood Pressure Monitors and Cuffs 06/03 All IEHP Pharmacy Providers Important Notice: COVID-19 Oral Antivirals Billing 06/01 All IEHP Pharmacy Providers May 2022     Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 05/05 All IEHP Pharmacy Providers April 2022     Rejected Claims Due To Prescriber Error Codes 04/06 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 04/05 All IEHP Pharmacy Providers MTM COVID-19: Test to Treat 04/04 All IEHP Pharmacy Providers March 2022     MTM Medicare Pharmacy Mailing Campaign 03/29 All IEHP Pharmacy Providers New DHCS DUR Board Educational Article 03/16 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 03/28-03/31 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 03/21-03/25 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 03/14-03/18 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 03/07-03/11 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 03/07 All IEHP Pharmacy Providers IEHP Contracted DME Pharmacies: CGM, BP Monitor, Nebulizer 03/02 All IEHP Pharmacy Providers February 2022     Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 02/28-03/04 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 02/22-02/25 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 02/14-02/18 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 02/10-02/11 All IEHP Pharmacy Providers Pharmacy Empowerment Program 02/08 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 02/07 All IEHP Pharmacy Providers New DHCS DUR Board Educational Article 02/02 All IEHP Pharmacy Providers January 2022     Free OTC COVID-19 Antigen Test Kits Available 01/31 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition Implementation 01/17-01/21 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition Implementation 01/10-01/14 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition Implementation 01/07 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 01/05 All IEHP Pharmacy Providers  

Plan Updates - Correspondence

here. TITLE DATE RECIPIENTS March 2023     New DHCS Drug Use Review (DUR) Board Educational Articles 03/31 All Medi-Cal PCPs & Specialists IEHP DualChoice (HMO D-SNP): Known Billing Issue 03/31 All IEHP Pharmacy Providers Pharmacy Recalls - Withdrawals - Safety Alerts - March 1-15, 2023 03/31 All IEHP PCPs & Pharmacy Providers Pharmacy Recalls - Withdrawals - Safety Alerts - Dec 2022 to Feb 2023 03/31 All IEHP PCPs & Pharmacy Providers Access Standards - Appointment Availability - BH 03/29 All BH Providers Achieve IEHPs P4P MX Connectivity Measure - Weekly Sessions 03/29 All Medi-Cal PCPs CMS Signature Requirement Guidelines for Member Medical Records 03/28 All PCPs, Specialists, BH Providers & IPAs The PHE is ending - How Will this Affect your IEHP Members? 03/27 All Medi-Cal PCPs & IPAs Month-End IEHP Outbound 834 File Update 03/27 All IEHP 834 Trading Partners REMINDER – Action Required by March 31st - Blood Lead Survey 03/23 All Pediatricians, Family Practice & Community Clinics REMINDER - IEHP Contracts with Call the Car for Transportation 03/23 All Hospital Administrators, SNFs & Dialysis Center REVISED – UM Authorization Guidelines 03/22 All IPA Administrators, Medical Directors & BH Providers Reminder Coordination of Care Reports and Rosters 03/21 All IPAs 2023 IEHP Direct Stars Incentive Program Guide Release 03/17 All Direct DualChoice PCPs PHA - Increased Enteric Disease Activity - Shigella 03/17 All PCPs Manifest MedEx Seminar - Achieve IEHP's MX Connectivity Quality Process Measure 03/17 All Medi-Cal PCPs Phase III – Lift 1 - Medi-Cal Rx Transition Policy Change 03/16 All Medi-Cal PCPs & Specialists RESPONSE REQUIRED – Provider Newsletter and Communication Survey 03/15 All PCPs, Specialists, Vision, BH & BHT Providers REMINDER - 2023 Global Quality P4P Program - CAIR2 Participation Requirement 03/15 All Medi-Cal PCPs Comprehensive Practice Optimization Workshop 03/15 All Riverside County PCPs Medical Assistants: Enhancing Patient Safety & Reducing Liability Risks 03/15 All Riverside County PCPs IEHP Coordination of Benefits Agreement (COBA) Implementation – Update 03/13 All PCPs, Specialists, Ancillary, & Hospitals ACTION REQUIRED - Blood Lead Survey 03/13 All Pediatricians, Family Practice & Community Clinics Opioid Attestation for Coverage Determinations and Removal of X-Waiver 03/10 All DualChoice Providers Social Determinants of Health - Community Supports Services Referral Process 03/10 All PCPs, Behavioral Health Providers & IPAs Complex Case Management (CCM) Program – Severe Chronic Conditions 03/08 All Medi-Cal IPAs, PCPs, Specialists, & Behavioral Health Providers UPDATE - IEHP Coordination of Benefits Agreement (COBA) Implementation 03/07 All FQHCs, IHCs, & RHCs REMINDER - Clean Claim Tool Guide Available 03/07 All Skilled Nursing Facilities GQ P4P PCP – 2023 Program Guide Update - Social Determinates of Health Measure 03/03 All Medi-Cal PCPs GQ P4P IPA – 2023 Program Guide Update - Social Determinates of Health Measure 03/03 All Medi-Cal IPAs Encouraging Sexual History Taking for Patient Care and Partner Services 03/03 All PCPs Encounter Data Submission Enhancements – Live Now! 03/02 All Direct PCPs IEHP Global Quality P4P Manifest MedEx (MX) FAQs 03/02 All Medi-Cal PCPs & IPAs Riverside County Medical Association - Physician Burnout Webinar 03/02 All Riverside and San Bernardino County PCPs Riverside County Medical Association's 19th Annual Cruisin' Thru CME 03/02 All Riverside County PCPs February 2023     CMS Alert - Fraudulent Activities and Monitoring Recommendations 02/28 All Medicare IPAs Update to D-SNP Letter Template 02/24 All Medicare IPAs Alternate Contact Information for Members Now Available! 02/23 All PCPs Alzheimer's and Dementia Seminar (ECHO) - Beginning March 29th 02/23 All PCPs Month-End IEHP Outbound 834 File Update 02/23 834 Trading Partners RESPONSE REQUESTED – Provider Newsletter and Communication Survey 02/21 All PCPs, Specialists, Vision, BH and BHT Providers UPDATE - Referral Timeline Standards for IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Members 02/21 All Medicare IPAs Skinny Gene Project - Diabetes Prevention Program (DPP) 02/21 All PCPs Protocols for Emergency and Post-Stabilization Care for IEHP Members 02/17 All Hospitals REMINDER - 2023 Global Quality P4P Program - CAIR2 Participation Requirement- PCPs 02/16 All Medi-Cal PCPs Last Phase - Medi-Cal Rx Reinstatement of PAs for 46 Drug Classes, Including Medical Supplies - Eff. February 24th 02/14 All Medi-Cal PCPs & Specialists Presidents' Day Holiday 02/13 All IEHP Providers & IPAs RESPONSE REQUIRED – Provider Newsletter and Communication Survey 02/13 All PCPs, Specialists, Vision, BH and BHT Providers New Provider Portal Alert - Inpatient Discharges 02/09 All PCPs Quality Bonus Services RA’s Now Available! 02/09 All Medi-Cal PCPs Ask DHCS – Open Office Hours for EVV Home Health Care Services – February 17, 2023 02/03 All EVV Impacted Providers & Individual Nurse Practitioners UPDATE – Initial Health Appointment and Retirement of IHEBA/SHA 02/02 All Medi-Cal PCPs & IPAs Transition to 30-day Coverage Determination Backdating 02/02 All LTC & SNF Providers Redlands Community Hospital – Behavioral Health Unit Closed 02/01 All PCPs & BH Providers UPDATE - Independent Medical Review Form 02/01 All Medicare IPAs January 2023     KidsVaxGrant 3.0 Deadline to Apply is February 17, 2023 01/31 All Pediatricians and Family Practice PCPs Effective February 1, 2023 - Call The Car Will Replace American Logistics Company (ACL) for ALL Member Transportation 01/31 All PCPs, Specialists, BH & IPAs Provider Manual Acknowledgement of Receipt (AOR) Winners 01/27 All Providers Crisis Recovery Resource Guide and Toolkit Available 01/27 All Community Support Services REMINDER - BHT Providers Must Submit Exit Reports and Exit Letters! 01/27 All BHT (QASP) Providers D-SNP Model of Care Incentive Program - 2023 Program Guide Release 01/26 All Medicare IPAs Help Protect Members - Flu Vaccine Reminder 01/25 All PCPs 2023 Global Quality P4P PCP Kick Off Meeting 01/25 All Medi-Cal PCPs 2023 Global Quality P4P IPA Kick Off Meeting 01/25 All IPAs An ECHO Learning Opportunity - Alzheimer's And Dementia Care - Weekly Sessions Begin Feb 16th 01/24 All PCPs REMINDER - 2023 Global Quality P4P Program - CAIR2 Participation Requirement- PCPs 01/23 All Medi-Cal PCPs REMINDER - 2023 Global Quality P4P Program - CAIR2 Participation Requirement- IPAs 01/23 All Medi-Cal IPAs Response Requested by Thursday, January 26! - CBAS Emergency Remote Services (ERS) 01/23 All CBAS Providers Global Quality P4P PCP Program - 2023 Program Guide Release 01/19 All Medi-Cal PCPs UPDATE! Medi-Cal Letter Templates 01/17 All Medi-Cal IPAs Emergency Resource Guide and Services – Flooding Services Available! 01/17 All Community Support Services Providers Medicare P4P IEHP Direct – Blood Pressure Control Billing Guidance 01/13 All DualChoice PCPs NEW! Regulatory Submission Response Files – MAO-004 XWalk 01/13 All Medicare IPAs ALERT! 837 SBR04 Encounter Data Requirement Changes 01/13 All Medicare IPAs IEHP DualChoice (D-SNP) Model of Care Training Requirement 01/12 All DualChoice Hospitals IEHP DualChoice (D-SNP) Model of Care Training Requirement 01/10 All Medicare IPAs IEHP DualChoice (D-SNP) Model of Care Training Requirement 01/10 All DualChoice Providers IEHP Outbound 834 File Update 01/10 All 834 Trading Partners IEHP HOLIDAY - Martin Luther King Jr. Day 01/09 All IEHP Providers CORRECTION to Changes to Quarterly Workplan Requirements 01/05 All Medicare IPAs LAST CHANCE to Win a $50 Gift Card - Submit 2023 Provider Policy and Provider Manual Acknowledgement of Receipt (AOR) 01/04 All IEHP Providers 2023 Population Health Management Academy 01/04 All Riverside County PCPs CORRECTION - 2022 GQ P4P PCP - Quality Bonus Services Code Update 01/03 All Medi-Cal PCPs December 2022     Outbound Eligibility File Delay on January 1, 2023 12/29 All IPAs and Ancillary Providers REMINDER - CoverMyMeds - Prior Authorization Submission Method for Dual Choice Members– Effective January 1, 2023 12/29 All Dual Choice PCPs & Specialists REMINDER - Pharmacy Benefits Manager (PBM) Change for DualChoice (HMO D-SNP) - Member Outreach in Process 12/29 All Dual Choice PCPS and Medicare IPAs Access Standards – Appointment Availability - BH Providers 12/28 All Behavioral Health Providers Mandatory Managed Care Enrollment (MMCE) Phase II - January 1, 2023 12/27 All Medi-Cal PCPs & Specialists Access Standards – Appointment Availability - PCPs & OB/GYNs 12/27 All PCPs & OB/GYNs Access Standards – Appointment Availability - Specialists 12/27 All Specialists NEW! State Fair Hearing and Independent Medical Review Forms added to D-SNP Letter Templates (Effective January 2, 2023) 12/27 All Medicare IPAs REMINDER - Help Your Members Update Their Contact Information! 12/22 All PCPs 2022 GQ P4P PCP - Quality Bonus Services Code Update 12/22 All Medi-Cal PCPs & IPAs UPDATED! D-SNP Letter Templates (Effective January 2, 2023) 12/21 All Medicare IPAs Phase II Wave I– Prior Authorization Submission – January 20, 2023 12/21 Medi-Cal PCPs & Specialists Crossing the Line - Examining Professional, Personal, & Ethical Boundaries 12/21 Riverside County PCPs & Specialists IEHP Outbound Daily 834 Delta File Delay 12/20 All 834 Trading Partners Revised UM Authorization Guidelines 12/19 All IPA Administrators & Medical Directors REMINDER - IEHP DualChoice (HMO D-SNP) begins Jan 2023 12/19 All Medicare PCPs, Specialists & BH Providers OB P4P Program - Early Postpartum Visit Update 12/19 All Medi-Cal OB/GYNs My Life. My Choice. - An Online Advanced Care Planning Program 12/16 All Dual Choice PCPs REMINDER - CoverMyMeds - Prior Authorization Submission Method for Dual Choice Members– Effective January 1, 2023 12/16 All Dual Choice PCPs & Specialists IEHP 2022-2023 Holiday Hours 12/15 All Providers & IPAs 2022 Global Quality P4P Program – Data Submission Deadlines for PCPs! 12/15 All Medi-Cal PCPs 2022 Global Quality P4P Program – Data Submission Deadlines for IPAs! 12/15 All Medi-Cal IPAs CORRECTION– New Fax Number for Physician Certification Statements for Non-Emergency Medical Transportation 12/09 All Hospitals and SNFs Medicare Formulary Changes for 2023 IEHP DualChoice (HMO D-SNP) 12/08 All Medicare PCPs, Specialists & IPAs Pharmacy Recalls, Withdrawals & Safety Alerts - November 2022 12/07 All PCPs REMINDER - Physician Certification Statement (PCS) Requirement 12/06 All PCPs, Specialists, BH & IPAs EVV Home Health Care Services Open Office Hours – December 16th 12/06 EVV Impacted Providers & Individual Nurse Practitioners Mpox (formerly Monkeypox) Vaccine Available through Local Health Departments 12/05 All Medi-Cal PCPs & IPAs IMPORTANT! DHCS Error – Members Will NOT be Disenrolled From IEHP 12/05 All Medicare PCPs & IPAs Global Quality P4P PCP – 2022 Program Guide Update (Quality Bonus Services) 12/05 All Medi-Cal PCPs The Alzheimer's Association Event - Resources for Improving Dementia Care in the Clinical Practice 12/02 All PCPs CoverMyMeds - Prior Authorization Submission Method for Dual Choice Members– Effective January 1, 2023 12/02 All Dual Choice PCPs REMINDER - IEHP Dual Choice (HMO D-SNP) begins Jan 2023 12/02 All Medicare PCPs, Specialists & BH Providers Response Requested by December 6, 2022! - CBAS Emergency Remote Services - Reporting 12/02 All CBAS Providers IEHP Formulary Changes - November P&T Update 12/02 All PCPs November 2022 Pharmacy and Therapeutics Subcommittee Update 12/02 All PCPs NEW! D-SNP Letter Templates - Claims (Effective January 2, 2023) 12/02 All Medicare IPAs Effective Today! - IEHP Contracts with Call The Car For Transportation 12/01 All Hospitals & SNFs COVID-19 Isolation in SNF 12/01 All SNFs Living the Mission Awards Nomination Form 12/01 All IEHP Providers November 2022     Inland Empire Community Health Assessment 11/30 All PCPs, IPAs, Specialists, & Behavioral Health Providers Pharmacy Benefits Manager (PBM) Change for DualChoice (HMO D-SNP) - Member Outreach in Process 11/29 All DualChoice PCPs & Medicare IPAs ID Cards with Errors Reissued to Dual Choice Members 11/23 Select Dual Choice PCPs Inland Caregiver Resource Center Informational Webinar - ECHO 11/23 All PCPs IEHP’s Quarterly Behavioral Health Provider Training 11/18 All Behavioral Health (BH) Providers Thanksgiving Holiday 11/18 All IEHP Providers IEHP Outbound Daily 834 Delta File Delay 11/18 All 834 Trading Partners CoverMyMeds - Prior Authorization Submission Method for Dual Choice Members– Effective January 1, 2023 11/17 All IEHP DualChoice PCPs IEHP DualChoice (HMO D-SNP) 2023 Vision Benefits 11/17 All Vision Providers Riverside County Medical Association's Physician Holiday Social 11/17 All Riverside County PCPs & Specialists RUHS - PHA - Early Respiratory Syncytial Virus (RSV) and Seasonal Influenza Activity 11/17 All Riverside County PCPs Global Quality P4P PCP Meeting - 2023 Program Preview 11/16 All Medi-Cal PCPs BHT (QASP) Provider Training 11/15 All BHT (QASP) Providers Reminder - BH Emergency Instruction Standards 11/15 All BH Providers Reminder - PCP and Specialist Emergency Instruction Standards 11/15 All PCPs & Specialists UPDATE! D-SNP Letter Templates (Effective January 2, 2023) 11/15 All Medicare IPAs UPDATE - Revised UM Authorization Guidelines to November 3, 2022 - UM-BH 08 11/14 All Medi-Cal IPAs & BHT Providers Pharmacy Recalls, Withdrawals & Safety Alerts - October 2022 11/14 All PCPs REMINDER: IEHP DualChoice (HMO D-SNP) begins Jan 2023 11/10 All Medicare PCPs, Specialists & BH Providers REMINDER: Help Your Members Update Their Contact Information! 11/10 All IEHP PCPs Maternal Wellness Event Flyer 11/09 All Medi-Cal PCPs, OB/GYNs, Peds, BH Providers & IPAs Essure System - No Longer a Covered Benefit 11/09 All OB/GYNs ACTION REQUIRED -Submit 2023 Provider Policy and Provider Manual Acknowledgement of Receipt (AOR) - Win a $50 Gift Card 11/08 All IEHP Providers Veterans Day 11/04 All IEHP Providers & IPAs Revised UM Authorization Guidelines 11/03 All BH Providers & IPAs Pharmacy Recalls, Withdrawals & Safety Alerts - September 2022 11/02 All PCPs October 2022     Medicare - Nondiscrimination Notice and Taglines Templates 10/31 All Medicare IPAs REMINDER: IEHP Interpreter Services – A Covered Benefit! 10/31 All PCPs & IPAs Continuous Glucose Monitors 10/28 All Medicare PCPs, Endocrinologists & IPAs Health Education Classes Available in Riverside Area 10/27 All Riverside Area PCPs, Specialists & OBs PHA - Outbreak of Ebola Virus Disease Due to Sudan Virus in Central Uganda 10/25 All Riverside County PCPs 834 Eligibility File Format Changes 10/25 All IHEP 834 Trading Partners Global Quality P4P IPA Meeting – 2023 Program Preview 10/21 All Medi-Cal IPAs REMINDER DHCS Hospice Rates – Prospective Calculation Based on Medicaid Rates 10/21 All Hospice Providers NEW! D-SNP Letter Templates (Effective January 2, 2023) 10/21 All Medicare IPAs Help Protect Your Members Against the Flu 10/20 All PCPs & IPAs Public Health Emergency (PHE) Ending Soon – Help Your Members Reenroll! 10/19 All IEHP PCPs REMINDER - Balance Billing of IEHP Members Not Permitted! 10/14 All IEHP Providers ACTION REQUIRED - Correct Prioritization of Authorization Requests 10/14 All PCPs, Specialists & IPAs Global Quality P4P PCP Meeting – 2023 Program Preview 10/13 All Medi-Cal PCPs Flu Vaccine Notice -Access to Pharmacy Vaccine Network 10/13 All PCPs  Cal MediConnect Sunsets and IEHP Dual Choice (D-SNP) Begins 10/12 All PCPs Academic Detailing Services Now Offered 10/11 All IEHP Providers & Pharmacies REMINDER - ACTION REQUIRED - Electronic Visit Verification (EVV) Implementation Requirements – Self Registration Required by October 19, 2022 10/10 All Home Health Care Services (HHCS) Providers & Personal Care Services (PCS) UPDATE - Independent Medical Review (IMR) Forms 10/10 All Medicare IPAs UPDATE to September 8, 2022 Communication Authorization Timeframes 10/6 All Medi-Cal IPAs Special Fraud Alert - Exercise Caution with Purported Telemedicine Companies 10/6 All IEHP Providers & IPAs FAQs For Delegate Monitoring of Utilization Measures 10/5 All IPAs September 2022     Global Quality P4P Programs – NEW 2022 Quality Bonus Services! 09/30 All Medi-Cal PCPs Diversity Awareness Month - October 2022 - Please Join Us! 09/30 All IEHP Providers & IPAs REMINDER - IEHP Coordination of Benefits Agreement (COBA) Implementation – Action Required! 09/30 All PCPs, Specialists, ANC & Hospitals ICD-10-CM Risk Adjustment Code Changes for CMS HCC Code Capture 09/26 All Direct Dual Choice PCPs UPDATE! – Continuous Glucose Monitoring (CGM) Systems (IPA) 09/23 All Medi-Cal IPAs UPDATE! – Continuous Glucose Monitoring (CGM) Systems 09/22 All Medi-Cal PCPs & Endocrinologists ACTION REQUIRED - Electronic Visit Verification (EVV) Implementation Requirements – Self Registration Required by October 19, 2022 09/22 All Home Health Care Services (HHCS) Providers & Personal Care Services (PCS) UPDATED Medi-Cal Letter Templates 09/22 All Medi-Cal IPAs URGENT ATTENTION: Phishing Email Alert 09/21 All IEHP Providers Pharmacy Times - Medication Reconciliation 09/21 All Dual Choice PCPs Grievance Process Updates - Grievance Summary Form - Due Date 09/15 All IPAs Continuity of Care (COC) Rosters Now Available on SFTP 09/15 All IPAs REMINDER - Enhanced Care Management Available for Members 09/15 All Medi-Cal ANC and Vision Providers  Coordination of Benefits Agreement (COBA) Implementation - Action Required 09/12 All PCPs, Specialists, ANC & Hospitals REMINDER - Dilated Retinal Exam (DRE) for Diabetic Members 09/09 All PCPs & Vision Providers Revised UM Authorization Guidelines 09/09 All IPA Administrators & Medical Directors Annual BH&CM Medi-Cal IPA Training Survey 09/08 All Medi-Cal IPA Care Management Staff IEHP Provider Portal Updates – Reports now Viewable by TIN 09/08 All Medi-Cal PCPs NEW - Collecting Social Determinants of Health Data (SDOH) 09/08 All Medi-Cal PCPs, Specialists & BH Providers Authorization Timeframes Notice of Action (NOA) Translation & Attachment 09/08 All Medi-Cal IPAs Please Notify IEHP if Your Availability has Changed due to Area Fires 09/08 All Hemet and Big Bear Area Providers  Recalls, Withdrawals & Safety 09/08 All IEHP Providers & Pharmacies IEHP Formulary Changes (P&T) 09/07 All IEHP PCPs Access Standards - Appointment Availability - Specialists 09/02 All Specialists Access Standards - Appointment Availability - PCP, Ob 09/02 All PCPs & Obs Access Standards - Appointment Availability - BH 09/02 All Behavioral Health Providers Vaccination Clinic and Resource Fair - September 10 09/02 All Direct PCPs IEHP Medi-Cal Medical Benefit Formulary 09/02 All Medi-Cal PCPs, Specialists & Psychiatrists August 2022 P&T Update 09/02 All IEHP Providers & Pharmacies August 2022     2022 - 2023 Flu Vaccination for IEHP Members  08/31 All IEHP Providers & Pharmacies REMINDER: Medi-Cal Rx Gradual Reinstatement of PAs – Phase 1 08/31 All Medi-Cal PCPs & Specialists Labor Day Holiday 08/30 All IEHP Providers & IPAs REMINDER: Enhanced Care Management Available for Members 08/30 All Medi-Cal PCPs & IPAs Final REMINDER: Submit the 2022 Provider Satisfaction Survey 08/29 All PCPs, Specialists & BH Providers REMINDER: Community Supports Services Available for Members 08/29 All PCPs, Specialists & BH Providers Medication Reconciliation Program 08/29 All IEHP Providers & Pharmacies NOTICE: DHCS Approved Letter – Prior Authorization Not Required 08/26 All Medi-Cal IPAs NOTICE: DHCS Approved Letter – Prior Authorization Not Required 08/26 All Medi-Cal PCPs, Specialists & Ambulatory Surgery Centers REMINDER: Aug 2022 Provider Educational Series: “How to Navigate Rosters & Reports” 08/24 All Direct Medi-Cal PCPs NEW: Health Education Classes Offered in Desert Hot Springs and Mecca 08/24 All Coachella Valley PCPs ADVISORY: Updated Monkeypox Guidance 08/23 All Riverside County PCPs San Bernardino County Public Health - Monkeypox Guidance 08/23 All San Bernardino County PCPs & Specialists REMINDER: Medication Reconciliation 08/22 All IEHP Providers REMINDER: 2022 Provider Satisfaction Survey 08/22 All PCPs, Specialists, & BH Providers REMINDER: DHCS Quarterly Timely Access Survey 08/22 All Medi-Cal PCPs, Specialists, BH & Ancillary Providers Medication Reconciliation Program 08/22 All IEHP Providers & Pharmacies Reinstatement of PA Requirements for 11 Drug Classes 08/17 All Medi-Cal PCPs REMINDER: Appropriate Billing for Dispensing of Vision Materials 08/17 All Vision Providers REMINDER: Provider Directory Verification Form due August 26th 08/17 Select PCPs & Specialists Medication Reconciliation Program 08/15 All IEHP Providers & Pharmacies REMINDER: Timely Provision of Denial Packets 08/12 All Medicare IPAs Member Grievance Updates: Medical Record Requests 08/12 All Direct PCPs, Specialists, & Ancillary 2022 Global Quality P4P Program Guide Updates - SDOH Rate Measure 08/12 All Medi-Cal PCPs & IPAs Medi-Cal Letter Templates 08/11 All Medi-Cal IPAs Recalls, Withdrawals & Safety 08/10 All IEHP Providers & Pharmacies UPDATE: IEHP’s Network is Open to New QASP Providers 08/08 All BHT Providers 2022 Provider Educational Series – How to Navigate Rosters & Reports 08/08 All Direct Medi-Cal PCPs Proposition 56 – Don’t Miss Out on Available Supplemental Payments 08/05 All Medi-Cal PCPs 2022 Provider Quality Resource Guide 08/05 All PCPs Changes to Quarterly Workplan Requirements 08/03 All IPAs REMINDER: Provider Preventable Conditions - Reporting Requirements 08/03 All IEHP Providers, Ambulatory Surgical Centers & IPAs Webinar: COVID-19 In the Black and Brown Community and the Post Long-Term Effects 08/01 All PCPs & IPAs Medication Reconciliation Program 08/01 All IEHP Providers & Pharmacies July 2022     NEW DATE: Medi-Cal Rx Gradual Reinstatement of Prior Auths (PAs) – Phase 1 – September 16, 2022 07/29 All Med-Cal PCPs & Specialists Practitioner Reporting Requirements - UB-04 Claim Form 07/29 All SNFs, Hospitals, & Ancillary Free Webinar: It Takes a Village to Manage COVID-19 07/27 All PCPs & IPAs REMINDER: Medi-Cal Rx Gradual Reinstatement of PAs – Phase 1 – August 1, 2022 07/25 All Medi-Cal PCPs & Specialists ALERT: Hospice Policy and Procedures 07/25 Select Contract and Non-Contracted Hospice Providers Inappropriate Treatment Delays and Denials for HIV PrEP and PEP 07/22 All Medi-Cal PCPs & Specialists UPDATED: Telehealth Services FAQs 07/21 All PCPs, Specialists, BH, BHT Providers & IPAs 2022 Global Quality P4P Program – Provider Directory Verification 07/20 All Medi-Cal PCPs NEW: Riverside County Public Health: Updated Monkeypox Guidance 07/20 All Riverside County PCPs & Specialists DHCS Plan Data Feed Project – Files Available on SFTP 07/19 All IPAs 2022 Global Quality P4P PCP Program Guide- UPDATES 07/18 All Medi-Cal PCPs 2022 Global Quality P4P IPA Program Guide- UPDATES 07/18 All Medi-Cal IPAs 2022 Appointment Availability Survey – Fax Survey 07/15 All PCPs & IPAs 2022 Appointment Availability Survey – Fax Survey 07/15 All BH Providers 2022 Appointment Availability Survey – Fax Survey 07/14 All Specialists, Ancillary & IPAs UPDATE: Diabetic Vision Outreach Campaign – EXTENDED to July 22, 2022 07/14 All Vision Providers Medi-Cal Rx Gradual Reinstatement of PAs – Phase 1 07/11 All Medi-Cal PCPs & Specialists 2022 Global Quality P4P (GQ P4P) Interim Reports Data Refresh 07/11 All Medi-Cal PCPs & IPAs Update: Risk Adjustment Telehealth and Telephone Services 07/11 All Dual Choice PCPs, Specialists & BH Providers Cal MediConnect Sunsets and IEHP Dual Choice (D-SNP) Begins 07/08 All Medicare PCPs, Specialists & BH Providers 2022 Provider Satisfaction Survey 07/07 All PCPs, Specialists & BH Providers 2022 Provider Educational Series - Provider Directory Verification Process (Virtual) 07/07 All Medi-Cal PCPs Recalls, Withdrawals & Safety 07/07 All IEHP Providers & Pharmacies IEHP Medi-Cal Medical Benefit Formulary 07/01 All Medi-Cal PCPs, Specialists & Psychiatrists IEHP Providers Can Post Jobs and Find Candidates for Free on SoCalDocJobs.com 07/01 All PCPs June 2022     ALERT: No Prior Authorization for Biomarker Testing for Stage 3 and 4 Metastatic Cancers 06/29 All PCPs, Specialists & IPAs REMINDER – KidVaxGrant Application Deadline Approaching 06/29 All Medi-Cal PCPs REMINDER - 2022 Provider Educational Series: Provider Directory Verification Process 06/28 All Direct Medi-Cal PCPs DHCS Plan Data Feed Project 06/27 All IPAs  Alzheimer’s and Dementia Care: A FREE CME Project Echo Opportunity 06/27 All IEHP Family Practice & Internal Medicine Providers Independence Day Holiday 06/27 All IEHP Providers & IPAs Standards for Determining Threshold Languages, Nondiscrimination Requirements, and Language Assistance Service 06/27 All Medi-Cal IPAs UPDATED - Telehealth Services POS Code Updates 06/26 All PCPs, Specialists & BH Providers Clinical Practice Guidelines 06/24 All PCPs & IPAs Access Standards – Appointment Availability for Specialists 06/24 All Specialists NOTICE: No Prior Authorizations for Preventive Services - IPAs 06/23 All Medi-Cal IPAs NOTICE: No Prior Authorizations for Preventive Services - Providers 06/23 Direct Medi-Cal PCPs & Specialists Billing of IEHP Members Guidance 06/22 All IEHP Providers & IPAs May 2022 P&T Update 06/22 All IEHP Providers & Pharmacies REMINDER - 2022 Provider Educational Series: Provider Directory Verification Process 06/21 All Direct Medi-Cal PCPs Access Standards – Appointment Availability for PCPs and OB Providers 06/21 All PCPs & OB Providers Access Standards – Appointment Availability for BH Providers 06/21 All Behavioral Health Providers REMINDER – Authorizations Required for All Follow-up Visits! 06/17 All BH & BHT Providers REMINDER: 2022 Global Quality P4P Program – CAIR2 Participation Requirement 06/17 All Medi-Cal PCPs Member Campaign on Preventive Care Services 06/17 All Medi-Cal PCPs & IPAs Updates/Amendments to AB 1184: Confidential Communication of Medical Information Involving Sensitive Services 06/16 All Medi-Cal Providers & IPAs IEHP Alternative Format Requirement Overview 06/14 All IEHP Providers & IPAs Juneteenth Holiday 06/13 All IEHP Providers & IPAs REMINDER - Authorizations Required for Vision Services 06/10 All Vision Providers Alcohol and Drug Screening Assessment Brief Interventions and Referral to Treatment (SABIRT) 06/10 All PCPs & IPAs 2022 Provider Educational Series - Provider Directory Verification Process 06/10 All Direct Medi-Cal PCPs Navigating the Formula Crisis Webinar 06/08 All Medi-Cal PCPs & OB/GYN MTM Medi-Cal Provider Mailing Campaign 06/08 All IEHP Providers & Pharmacies MTM Medicare Provider Mailing Campaign 06/08 All IEHP Providers & Pharmacies  Recalls, Withdrawals & Safety 06/05 All IEHP Providers & Pharmacies  Academic Detailing Services Now Offered 06/04 All IEHP Providers & Pharmacies Medi-Cal Rx Billing Policy for Physician Administered Drugs (PADs) 06/03 All Medi-Cal PCPs, Specialists & IPAs New and Revised UM Authorization Guidelines 06/03 All IPA & BHT Providers UPDATES COMING SOON – Changes to UM Semi-Annual and Annual Reporting Requirements 06/01 All IPAs UPDATE - Facility Site Review (FSR) and Medical Record Review (MRR) Tools and Standards – Effective July 1, 2022 06/01 All PCPs & IPAs May 2022     IEHP’s Bi-Annual BHT Provider Training 05/27 All Behavioral Health Treatment (BHT) Providers Memorial Day Holiday 05/23 All Providers & IPAs REMINDER: CMC Transition to D-SNP - Model of Care Early Preview Meeting - June 13, 2002 05/23 All IPA CM & Quality Staff 2022 Global Quality P4P Program - NEW 2022 Interim Reports 05/20 All Medi-Cal PCPs IEHP UM Department Availability 05/20 All PCPs, Specialists & BH Care Coordination REMINDER – Review the Early Start Roster on IEHP’s Portal 05/17 All Medi-Cal PCPs & IPAs CMC Transition to D-SNP - Model of Care Early Preview Meeting - June 13, 2002 05/16 All IPA CM & Quality Departments REMINDER: 2022 Global Quality P4P Program – CAIR2 Participation Requirement 05/16 All Medi-Cal PCPs REMINDER: 2022 Global Quality P4P Program – Manifest MedEx Connectivity 05/16 All Medi-Cal PCPs  eReferral Submission to IEHP now available for IPA assigned Medi-Cal Members: Transplants (MOT) and Community Support Services 05/13 All Medi-Cal PCPs & IPAs Applied Changes for Medicare Members on the 835 Files 05/10 IEHP Trading Partners Sunsetting of Proposition 56: Value Based Payment Program 05/09 All Medi-Cal PCPs, Specialists, BH & IPAs HIV/AIDS Specialist Survey 05/06 All Specialists UPDATED FAQs: Members with Other Health Coverage (OHC) 05/06 All Providers & IPAs Revised/Retired UM Authorization Guidelines 05/06 All Medi-Cal IPAs & BH Community Supports Services Modifier Guidance 05/06 All Medi-Cal PCPs, Specialists, BH & IPAs  Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 05/05 All IEHP Providers & Pharmacies Providers REMINDER: No Prior Authorizations Needed for Preventive Services 05/03 All IPAs Alzheimer’s and Dementia Care: A Project Echo Opportunity 05/03 All PCPs Webinar - IWIN COVID and the Community 05/02 San Bernardino County PCPs April 2022     2022 Global Quality P4P Program - Manifest MedEx Connectivity Reminder 04/29 All Medi-Cal PCPs Maternal Wellness Events - May 2022 - IEHP Community Resource Centers 04/28 All Medi-Cal PCPs, OB/GYN, Peds, BH & IPAs Letter to Primary Care Providers RE-Response to GSF 04/27 All Medi-Cal PCPs Letter to Providers RE-Response to GSF 04/26 All Medi-Cal IPAs & Specialists Initial Health Assessment (IHA) Roster 04/22 All Medi-Cal PCPs & IPAs REMINDER: IEHP Interpreter Services – Benefit for Members! 04/20 All PCPs & IPAs REMINDER - 2022 Global Quality P4P Program – CAIR2 Participation Requirement 04/15 All Medi-Cal PCPs COVID-19 “Test to Treat” Initiative 04/13 All PCPs & IPAs Revised UM Authorization Guideline 04/12 All Medi-Cal IPA Administrators and Medical Directors & BH Providers Public Health Service (PHS) 340B Participating Provider Billing Reminder 04/12 All FQHCs and DSHs Care Plans and Health Risk Assessments (HRAs) Reminder 04/08 All PCPs, Specialists, SNFs & CBAS 2nd Round of Free At-Home COVID-19 Test Kits Available 04/08 All Medi-Cal PCPs Misdirected Claims Testing – Meeting Request 04/07 IEHP Trading Partners Alzheimer’s and Dementia Care: A Project Echo Opportunity 04/06 All IEHP PCPs Standing Orders Enrollment - Respond Today! 04/06 All Medicare PCPs Medicare P4P IEHP Direct – Blood Pressure Control Billing Guidance 04/05 All Direct DualChoice PCPs Important Notice: Proton Pump Inhibitor Overutilization 04/05 All IEHP Providers & Pharmacies Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 04/05 All IEHP Providers & Pharmacies March 2022     CORRECTION - Standing Orders Enrollment- Respond Today! 03/31 All Medi-Cal PCPs Complex Case Management (CCM) Program – Severe Chronic Conditions 03/30 All Medi-Cal PCPs, Specialists, BH Providers & IPAs Major Organ Transplants (MOT) and TAR Approval DATE Impact 03/29 All Medi-Cal IPAs & COEs Standing Orders Enrollment - Respond Today! 03/29 All Medi-Cal PCPs MTM Medi-Cal Provider Mailing Campaign 03/29 All IEHP Providers & Pharmacies MTM Medicare Provider Mailing Campaign 03/29 All IEHP Providers & Pharmacies Initial Health Assessment (IHA) 03/28 All Medi-Cal PCPs REMINDER - 2022 OB P4P Kickoff Meeting – March 31, 2022! 03/28 All Medi-Cal OB/GYNs CMS Signature Requirement Guidelines for Member Medical Records 03/25 All IPAs, PCPs, Specialists & BH Providers REMINDER: IEHP Claims, Appeals/Disputes and Audit Recovery Mailing Addresses 03/25 All Direct PCPs, Specialists & BH Providers 2021 GQ P4P Program- Data Submission Extension Until March 31, 2022 03/22 All Medi-Cal PCPs REMINDER: IEHP Wants to Know Your Interest in Pilot Program to Implement a Community Electronic Health Record (EHR) 03/22 All Medi-Cal PCPs REMINDER - American Rescue Plan Act – Extension of Postpartum Care Coverage 03/21 All Medi-Cal PCPs, OBs & IPAs Behavioral Health Access Standards – Appointment Availability 03/16 All Behavioral Health Providers New DHCS DUR Board Educational Article 03/16 All IEHP Providers & Pharmacies IEHP Wants to Know: Interest in Pilot Program to Implement a Community Electronic Health Record (EHR)? 03/15 All Medi-Cal PCPs REMINDER - 2022 Global Quality P4P Program – CAIR2 Participation Requirement 03/14 All Medi-Cal PCPs & IPAs Riverside County Legionnaires' Disease Advisory 03/14 All PCPs & IPAs Coordination of Benefits with Other Health Coverage (OHC) – Medi-Medi Coverage Added to Provider Portal 03/11 All IEHP Providers & IPAs Notice of Dismissal of Coverage Letter Updates & Attestation Form 03/11 All Medicare IPAs Process for IEHP Medi-Cal Members: Continuous Glucose Monitors (CGM) 03/10 All Medi-Cal PCPs UPDATED Integrated Denial Notice Medicare Letter Templates 03/08 All Medicare IPAs Process for IEHP Medi-Cal Members: Blood Pressure Monitors and Nebulizers 03/07 All Medi-Cal PCPs Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 03/07 All IEHP Providers & Pharmacies IEHP’s Quarterly BH Provider Training 03/04 All Behavioral Health Providers Update: Enhanced Care Management Roster Available on Provider Portal 03/01 All Medi-Cal PCPs & IPAs You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Cách Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc

Provider, PCP) trong mạng lưới của IEHP. Mạng lưới của IEHP là một nhóm các Bác Sĩ, bệnh viện và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế khác hợp tác với IEHP. Quý vị phải chọn PCP trong vòng 30 ngày kể từ khi quý vị trở thành Hội Viên của IEHP. Nếu quý vị không chọn PCP, thì IEHP sẽ chọn thay cho quý vị. Quý vị có thể chọn cùng một PCP hoặc các PCP khác nhau cho tất cả các thành viên trong gia đình tham gia IEHP. Nếu quý vị muốn tiếp tục sử dụng Bác Sĩ cũ hoặc quý vị muốn tìm một PCP mới, thì quý vị có thể tra cứu trong Danh Bạ Nhà Cung Cấp của IEHP. Để giúp quý vị lựa chọn một PCP phù hợp, các PCP được liệt kê trong mạng lưới IEHP bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, chuyên khoa, v.v., của họ.  Nếu quý vị thay đổi PCP, thì quý vị sẽ nhận được ID Hội Viên IEHP mới qua đường bưu điện. Thẻ mới sẽ có tên PCP mới của quý vị. Để thay đổi PCP của quý vị, hãy gọi cho Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347) / TTY (800) 718-4347.

Thông Tin Hữu Ích và Nguồn Lực Hỗ Trợ - Dịch Vụ Thông Dịch

rợ quý vị trong lần khám Bác Sĩ tiếp theo không? IEHP cung cấp dịch vụ thông dịch ngôn ngữ cho tất cả Hội Viên IEHP - và hoàn toàn miễn phí! Chúng tôi sẽ cử một thông dịch viên đến phòn mạch Bác Sĩ của quý vị, vì vậy quý vị sẽ có người biết ngôn ngữ của quý vị hỗ trợ. Chúng tôi sắp xếp thông dịch viên cho hầu hết mọi ngôn ngữ, bao gồm cả Ngôn Ngữ Ký Hiệu của Hoa Kỳ. Để đặt lịch thông dịch viên ngôn ngữ, hãy gọi cho Dịch Vụ Hội Viên IEHP ít nhất 5 ngày trước buổi hẹn thăm khám với Bác Sĩ của quý vị. Để hủy yêu cầu, hãy gọi ít nhất 2 ngày trước buổi hẹn thăm khám với Bác Sĩ của quý vị.  Hãy gọi (800) 440-IEHP (4347), TTY(800) 718-IEHP (4347)

Quản lý Chăm sóc Nâng cao (ECM) - Quản lý Chăm sóc Nâng cao

o (ECM) cho các thành viên có các nhu cầu có độ phức tạo cao. ECM là một quyền lợi mang lại các dịch vụ bổ sung để giúp quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần để được mạnh khỏe.  Quyền lợi này điều phối dịch vụ chăm sóc mà quý vị nhận được từ các bác sĩ khác nhau và những người khác tham gia vào việc chăm sóc quý vị. Tại IEHP, chúng tôi hiểu rằng những tình trạng bệnh nhất định như tiểu đường, huyết áp cao, hoặc rối loạn lạm dụng chất gây nghiện có thể khá phức tạp, dễ gây nhầm lẫn, và khó quản lý. ECM của IEHP đem lại các dịch vụ hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu sức khỏe tổng thể của quý vị–chăm sóc cho cơ thể và tâm trí của quý vị. Quý vị có thể đủ điều kiện cho ECM với IEHP nếu quý vị đáp ứng những tiêu chí nhất định được thể hiện dưới đây và cần thêm sự giúp đỡ với việc quản lý sức khỏe của mình. Ai đủ điều kiện? IEHP ECM dành cho các Thành viên: Vô gia cư với nhu cầu về sức khỏe và/hoặc sức khỏe hành vi phức tạp Thường xuyên phải nhập viện, ở ngắn hạn tại cơ sở điều dưỡng chuyên môn, hoặc tới phòng cấp cứu Có một bệnh tâm thần nghiêm trọng hoặc rối loạn lạm dụng chất gây nghiện với các nhu cầu xã hội phức tạp Có các nhu cầu phức tạp và đang chuyển tiếp từ môi trường giam giữ ở Quận Riverside Nếu quý vị đủ điều kiện cho ECM, quý vị sẽ có nhóm chăm sóc của riêng mình với một quản lý chăm sóc có nhiệm vụ điều phối các dịch vụ miễn phí, chẳng hạn như chăm sóc chính, sức khỏe hành vi, dịch vụ và hỗ trợ dài hạn trong cộng đồng (LTSS), sức khỏe phát triển, sức khỏe răng miệng, và dịch vụ xã hội. Những ai ở trong nhóm chăm sóc của quý vị: Điều dưỡng Quản lý Chăm sóc Người quản lý Chăm sóc Sức khỏe Hành vi Điều phối viên Dịch vụ Chăm sóc Nhân viên Y tế Cộng đồng ECM của IEHP bao gồm những gì Nếu quý vị tham gia ECM, các quyền lợi của quý vị sẽ không thay đổi.  Quý vị có thể giữ lại các Bác sĩ và Nhà Cung cấp và nhóm chăm sóc của quý vị sẽ giúp: Tìm các Bác sĩ và đặt lịch hẹn khám sức khỏe thể chất, tâm thần, và điều trị lạm dụng chất gây nghiện Luôn thông báo đầy đủ cho tất cả các Nhà Cung cấp của quý vị Bố trí dịch vụ chuyên chở cho các buổi khám Bác sĩ Đặt dịch vụ tiếp theo sau khi quý vị rời bệnh viện Quản lý tất cả các loại thuốc của quý vị Nhận giúp đỡ kết nối với các nguồn trợ giúp địa phương chẳng hạn như thực phẩm hoặc các dịch vụ xã hội khác Các dịch vụ ECM được cung cấp miễn phí, và quý vị có thể tham gia và ngừng tham gia ECM bất cứ lúc nào. Hỗ trợ khi quý vị cần Nhóm chăm sóc của quý vị có thể hỗ trợ quý vị qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp và thậm chí họ có thể tới địa điểm của quý vị. Quý vị không đơn độc với IEHP ECM.  Để tham gia hay ngừng ECM, vui lòng gọi điện đến Ban Dịch vụ Thành viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai–Thứ Sáu, 7am–7pm, và Thứ Bảy–Chủ Nhật, 8am–5pm. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347.  

IEHP DualChoice - Chuyển đổi D-SNP

đổi thành IEHP DualChoice (HMO D-SNP) vào ngày 1 tháng Một, 2023. Trừ khi quý vị thay đổi chương trình, IEHP DualChoice (HMO D-SNP) sẽ cung cấp cho quý vị các quyền lợi Medicare. Quý vị sẽ giữ tất cả các quyền lợi Medicare và Medi-Cal của mình. Quý vị sẽ không có giới hạn trong phạm vi bảo hiểm của mình. Quý vị sẽ tự động được ghi danh vào IEHP DualChoice và không cần phải làm bất cứ điều gì để duy trì các dịch vụ này. IEHP DualChoice rất giống với chương trình Cal MediConnect hiện tại của quý vị. Với IEHP DualChoice, quý vị vẫn sẽ có Ban Dịch vụ Hội viên IEHP DualChoice để hỗ trợ các nhu cầu của quý vị. Quý vị sẽ không phải trả phí bảo hiểm hoặc trả tiền cho các lần khám bác sĩ hoặc chăm sóc y tế khác nếu quý vị đến nhà cung cấp dịch vụ đang hợp tác với chương trình sức khỏe của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về chi phí thuốc theo toa của quý vị, hãy gọi Ban Dịch vụ Hội viên DualChoice của IEHP. Để hỏi xem PCP của quý vị hoặc các nhà cung cấp khác có trong mạng lưới của chúng tôi vào năm 2023 hay không, hãy gọi Ban Dịch vụ Hội viên DualChoice của IEHP. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về IEHP DualChoice. Chương trình Medicare Medi-Cal của tôi sẽ đài thọ những dịch vụ nào? IEHP DualChoice sẽ đài thọ nhiều quyền lợi Medicare và Medi-Cal mà quý vị nhận được ngay bây giờ, bao gồm: Tất cả các dịch vụ được Medicare đài thọ, bác sĩ, bệnh viện, phòng thí nghiệm và chụp X-quang Quý vị sẽ có quyền truy cập vào mạng lưới Nhà cung cấp bao gồm nhiều Nhà cung cấp giống như chương trình hiện tại của quý vị Thuốc theo toa được Medicare đài thọ Điều phối các dịch vụ quý vị nhận ngay bây giờ hoặc quý vị có thể cần Phương tiện di chuyển đến các dịch vụ y tế Vật tư y tế Thiết bị Y tế Bền (DME) Điều dưỡng chăm sóc tại nhà. Community-Based Adult Services (CBAS) Quý vị sẽ có quyền truy cập vào mạng lưới Nhà cung cấp bao gồm nhiều Nhà cung cấp giống như chương trình hiện tại của quý vị. Quý vị sẽ không có giới hạn trong phạm vi bảo hiểm của mình. Quý vị được sẽ tự động ghi danh vào Chương trình Medicare Medi-Cal do IEHP DualChoice cung cấp. Quý vị không phải làm bất cứ điều gì nếu muốn tham gia chương trình này. Nếu quý vị muốn thay đổi các chương trình, hãy gọi Ban Dịch vụ Hội viên DualChoice của IEHP.  Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi Ban Dịch vụ Hội viên DualChoice của IEHP theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng-8 giờ tối (PST),7 ngày/tuần, kể cả các ngày lễ. TTY: 1-800-718-4347.

Chăm Sóc Sau Giờ Làm Việc - Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc Sau Giờ Làm Việc

của mình trước.  Khi quý vị không thể liên hệ được với Bác Sĩ của mình sau giờ làm việc hoặc Bác Sĩ của quý vị đang bận, quý vị có lựa chọn nhận dịch vụ chăm sóc cần thiết của mình.  Hãy gọi điện đến Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24 Giờ của IEHP theo số (888) 244-4347, TTY 711. 1. Trao đổi với Y Tá của chúng tôi  Y Tá của chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị những lời khuyên y tế qua điện thoại hoặc hướng dẫn quý vị nhận dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần.  Lý do phổ biến để gọi cho Y Tá của chúng tôi:   Ho Đau bụng nhẹ Sốt nhẹ Đau họng Cảm lạnh hoặc cảm cúm Các câu hỏi về thuốc của quý vị  Đau tai  Y Tá Tư Vấn Qua Video 2. Trao đổi với Bác Sĩ Y Tá của chúng tôi có thể quyết định quý vị cần trao đổi với một Bác Sĩ. Nếu cần, Y Tá của chúng tôi sẽ kết nối quý vị với một Bác Sĩ để trò chuyện trực tiếp qua điện thoại hoặc đặt lịch thăm khám trực tuyến thông qua một ứng dụng. 3. Đến Phòng Khám Chăm Sóc Khẩn Cấp của IEHP Y Tá của chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị đến Phòng Khám Chăm Sóc Khẩn Cấp để quý vị thăm khám với Bác Sĩ trong cùng ngày. Nhiều phòng khám mở cửa muộn, cuối tuần và ngày nghỉ. Một số phòng khám có chụp X-quang và xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Chúng tôi có hơn 90 Phòng Khám Chăm Sóc Khẩn Cấp trong mạng lưới của mình. Để tìm phòng khám gần quý vị, hãy truy cập trang Tìm Kiếm Nhà Cung Cấp của IEHP. Những lý do phổ biến để thăm khám tại một Phòng Khám Chăm Sóc Khẩn Cấp:  Đau họng nhẹ Sốt nhẹ Phát ban Chảy máu cam Chấn thương nhẹ Bị động vật hoặc côn trùng cắn Hen suyễn (không nguy kịch) Vết cắt và vết rách Gọi 911 hoặc đến Phòng Cấp Cứu (ER) gần nhất nếu có các tình trạng sức khỏe hành vi và y tế khẩn cấp. Đừng chờ đợi!   Video Chăm Sóc Khẩn Cấp

Sức Khỏe Người Cao Tuổi

để duy trì sức khỏe khi chúng ta già đi. Trong đó bao gồm lập kế hoạch cải thiện sự an toàn và thực hiện các xét nghiệm và tầm soát sức khỏe định kỳ để phát hiện các vấn đề sức khỏe và điều trị sớm. Chỉ Thị Chăm Sóc Trước Chỉ Thị Chăm Sóc Trước là gì và tại sao tôi cần người khác giúp đỡ? Chỉ Thị Chăm Sóc Trước là một loại giấy ủy quyền cụ thể hoặc giấy ủy quyền chăm sóc sức khỏe , trong đó người đó ủy quyền cho ai đó (người đại diện) thay mặt họ đưa ra quyết định khi họ không thể làm thực hiện điều đó. Quyết định có thể lớn hoặc nhỏ.  Ví dụ: “Ai sẽ chịu trách nhiệm thông báo cho gia đình quý vị?” hoặc “Trong giai đoạn cuối đời, quý vị có muốn ở nhà không?” IEHP cung cấp các buổi Hội Thảo về Chỉ Thị Chăm Sóc Trước miễn phí để hỗ trợ quý vị. Hãy gọi cho Phòng Giáo Dục Sức Khỏe của IEHP theo số 1-866-224-IEHP (4347) hoặc 1-800-718-4347 dành cho người dùng TTY để xem buổi hội thảo sắp tới có gần quý vị không! Ngoài ra, hãy xem: Hướng Dẫn Chỉ Thị Chăm Sóc Trước (PDF) Biểu Mẫu Chỉ Thị Chăm Sóc Trước (PDF) PREPARE: Một chương trình của California để giúp quý vị đưa ra các quyết định y tế cho bản thân và những người khác. Thư Viện Thuốc Quốc Gia: Sức Khỏe Người Cao Niên Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader có phiên bản từ 6.0 trở lên khi đọc các tệp PDF. Tải xuống Adobe Acrobat Reader.

Giới Thiệu về Chúng Tôi - Tư Cách Hội Viên

Hơn 7 ngàn Nhà Cung Cấp Hơn 3 ngàn Thành Viên Đội Ngũ

Sức Khỏe Người Cao Tuổi

để duy trì sức khỏe khi chúng ta già đi. Trong đó bao gồm lập kế hoạch cải thiện sự an toàn và thực hiện các xét nghiệm và tầm soát sức khỏe định kỳ để phát hiện các vấn đề sức khỏe và điều trị sớm. Chỉ Thị Chăm Sóc Trước Chỉ Thị Chăm Sóc Trước là gì và tại sao tôi cần người khác giúp đỡ? Chỉ Thị Chăm Sóc Trước là một loại giấy ủy quyền cụ thể hoặc giấy ủy quyền chăm sóc sức khỏe , trong đó người đó ủy quyền cho ai đó (người đại diện) thay mặt họ đưa ra quyết định khi họ không thể làm thực hiện điều đó. Quyết định có thể lớn hoặc nhỏ.  Ví dụ: “Ai sẽ chịu trách nhiệm thông báo cho gia đình quý vị?” hoặc “Trong giai đoạn cuối đời, quý vị có muốn ở nhà không?” IEHP cung cấp các buổi Hội Thảo về Chỉ Thị Chăm Sóc Trước miễn phí để hỗ trợ quý vị. Hãy gọi cho Phòng Giáo Dục Sức Khỏe của IEHP theo số 1-866-224-IEHP (4347) hoặc 1-800-718-4347 dành cho người dùng TTY để xem buổi hội thảo sắp tới có gần quý vị không! Ngoài ra, hãy xem: Hướng Dẫn Chỉ Thị Chăm Sóc Trước (PDF) Biểu Mẫu Chỉ Thị Chăm Sóc Trước (PDF) PREPARE: Một chương trình của California để giúp quý vị đưa ra các quyết định y tế cho bản thân và những người khác. Thư Viện Thuốc Quốc Gia: Sức Khỏe Người Cao Niên Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader có phiên bản từ 6.0 trở lên khi đọc các tệp PDF. Tải xuống Adobe Acrobat Reader.