main content

Tìm Kiếm Kết Quả Cho : " DIPLOMA IN ENVIRONMENTAL SCIE "

Các Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

IEHP DualChoice - IEHP DualChoice

edicare Medi-Cal, cho phép quý vị nhận các quyền lợi Medicare và Medi-Cal được đài thọ của mình thông qua chương trình của chúng tôi.  Chương trình của chúng tôi bao gồm bác sĩ, bệnh viện, nhà thuốc, nhà cung cấp dịch vụ và hỗ trợ dài hạn, nhà cung cấp sức khỏe hành vi và các nhà cung cấp khác. Tổ chức này cũng bao gồm các điều phối viên và các nhóm chăm sóc để giúp quý vị quản lý tất cả các nhà cung cấp và dịch vụ của quý vị. Tất cả họ sẽ phối hợp với nhau để cung cấp dịch vụ chăm sóc cần thiết cho quý vị. IEHP DualChoice (HMO D-SNP) giúp làm cho các quyền lợi Medicare và Medi-Cal của qusy vị kết hợp tốt hơn và hiệu quả hơn. Một số ưu điểm bao gồm: Quý vị có thể làm việc với chúng tôi cho tất cả các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị. Quý vị có một nhóm chăm sóc để quý vị giúp tập hợp lại. Nhóm chăm sóc của quý vị có thể bao gồm bản thân quý vị, người chăm sóc của quý vị, các bác sĩ, y tá, cố vấn hoặc các chuyên gia y tế khác. Quý vị có quyền tiếp cận với một điều phối viên chăm sóc. Đây là người làm việc với quý vị, với chương trình của chúng tôi, và với nhóm chăm sóc của quý vị để giúp lập kế hoạch chăm sóc. Nhóm chăm sóc và điều phối viên chăm sóc của quý vị làm việc với quý vị để lập một kế hoạch chăm sóc được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của quý vị. Nhóm chăm sóc giúp điều phối các dịch vụ quý vị cần. Ví dụ: điều này có nghĩa là nhóm chăm sóc của quý vị đảm bảo: Các bác sĩ của quý vị biết về tất cả các loại thuốc quý vị dùng để họ có thể đảm bảo rằng quý vị đang dùng đúng loại thuốc và có thể giảm bất kỳ tác dụng phụ nào mà quý vị có thể gặp phải từ thuốc. Kết quả xét nghiệm của quý vị được chia sẻ với tất cả các bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ khác của quý vị, nếu thích hợp.  Ai đủ điều kiện tham gia IEHP DualChoice? IEHP DualChoice dành cho những người có cả Medicare (Phần A và B) và Medi-Cal. Thông tin sau giải thích ai đủ điều kiện tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP). Nhóm Đối Tượng Bao Gồm: Với việc ghi danh bắt buộc để nhận các quyền lợi Medi-Cal, bao gồm các quyền lợi Dịch vụ và Hỗ trợ Dài hạn (LTSS) và các quyền lợi Medicare.  Quý vị đủ điều kiện tham gia Chương trình của chúng tôi miễn là quý vị: Sống trong khu vực dịch vụ của chúng tôi (các cá nhân bị giam giữ không được coi là sống trong khu vực dịch vụ địa lý ngay cả khi họ thực sự sống ở đó.), và 21 tuổi trở lên tại thời điểm ghi danh, và  Có cả Medicare Phần A và Medicare Phần B, và Hiện đủ điều kiện cho Medi-Cal, và  Là người thụ hưởng kép đủ điều kiện và được hưởng quyền lợi kép và ghi danh vào IEHP DualChoice để nhận các quyền lợi Medicare của quý vị và Inland Empire Health Plan (IEHP) cho các quyền lợi Medi-Cal của quý vị.  Điều này được gọi là "Ghi danh Được điều chỉnh Độc quyền", và Là công dân Hoa Kỳ hoặc hiện diện hợp pháp tại Hoa Kỳ Khu Vực Phục Vụ  Chỉ những người sống trong khu vực phục vụ của chúng tôi mới có thể tham gia IEHP DualChoice. Khu vực phục vụ của chúng tôi bao gồm tất cả các quận Riverside và San Bernardino.  Cách Ghi Danh Để ghi danh, vui lòng gọi: Nhóm DualChoice Medicare của IEHP theo số (800) 741-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương [PST]), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ, người dùng TTY xin gọi (800) 718-4347 Truy cập trang ghi danh của chúng tôi để tìm hiểu thêm.  IEHP DualChoice là một Chương trình HMO với hợp đồng Medicare Việc ghi danh tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.. Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022. H8894_DSNP_23_3241532_M Pending Accepted

Hiệu Quả Cải Tiến và Chất Lượng - Cam Kết Cải Tiến

và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các Hội Viên. Có các Ưu Tiên Chiến Lược dẫn đường, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội cải tiến và đổi mới – dành ưu tiên cao nhất đến khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, cũng như đến Hội Viên, Nhà Cung Cấp và Cộng Đồng.  Tuyển Dụng Nhà Cung Cấp Quỹ Mở Rộng Mạng Lưới (NEF) sáng tạo của IEHP là chương trình đầu tiên thuộc loại hình này ở tiểu bang. Được khởi động vào năm 2014, NEF đã phân bổ 30 triệu đô la vào các quỹ đặc dụng để thu hút PCP, Bác Sĩ Chuyên Khoa và Nhà Cung Cấp cấp trung được hội đồng chuyên khoa chứng nhận đến làm việc tại Inland Empire, nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu Nhà Cung Cấp triền miên trong khu vực và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc cho hơn 1,2 triệu Hội Viên IEHP. Thành quả thấy rõ sau khi triển khai chương trình này, đó là khu vực đã tuyển dụng được 280 Nhà Cung Cấp. Sáng Kiến Chăm Sóc Phức Hợp Tích Hợp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi Sáng Kiến Chăm Sóc Phức Hợp Tích Hợp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi (BHICCI) là thành quả hợp tác giữa IEHP và hơn 30 phòng khám ở Inland Empire, nhằm hỗ trợ phủ sóng Chương Trình Điều Phối Dịch Vụ Chăm Sóc Tổng Hợp của Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (DHCS) California, một chương trình chính thức hoạt động vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Mục tiêu là nhằm cải thiện kết quả sức khỏe của Hội Viên bằng cách bố trí một đội ngũ chăm sóc phức hợp chịu trách nhiệm quản lý dịch vụ chăm sóc toàn diện và bằng cách điều phối các nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất và hành vi phức tạp đến nhiều Nhà Cung Cấp và hệ thống chăm sóc sức khỏe tại quận Riverside và San Bernardino. Đội ngũ chăm sóc trong BHICCI hiện đang chuyển đổi thành các tổ chức quản lý dịch vụ chăm sóc tại cộng đồng (CB-CME), chuyên cung cấp các dịch vụ của chương trình Điều Phối Dịch Vụ Chăm Sóc Tổng Hợp nhằm đưa chương trình Điều Phối Dịch Vụ Chăm Sóc Tổng Hợp đi vào hoạt động. Chương Trình Điều Phối Dịch Vụ Chăm Sóc Tổng Hợp Chương trình Điều Phối Dịch Vụ Chăm Sóc Tổng Hợp (HHP) là một chương trình quản lý dịch vụ chăm sóc tích hợp dành cho những bệnh nhân có nhu cầu phức tạp. Chương trình này được xây dựng dựa trên Sáng Kiến Chăm Sóc Phức Hợp Tích Hợp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi (BHICCI) của IEHP theo luật định của Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (DHCS). HHP điều phối các nhu cầu về Dịch Vụ và Hỗ Trợ Dài Hạn (LTSS) tại cộng đồng liên quan đến sức khỏe thể chất, hành vi của những Hội Viên mang bệnh thể chất và/hoặc tâm thần mạn tính nghiêm trọng. Mục tiêu chính của HHP là cải thiện kết quả sức khỏe tổng thể của hội viên thông qua hình thức điều phối dịch vụ chăm sóc và quản lý dịch vụ chăm sóc phức hợp. Kể từ khi chương trình khởi động vào tháng 1 năm 2019, hơn 9.000 Hội Viên đã nhận thấy kết quả sức khỏe lâm sàng khả quan hơn rất nhiều, cụ thể là kết quả huyết áp, tiểu đường và trầm cảm. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Chương Trình Điều Phối Dịch Vụ Chăm Sóc Tổng Hợp.  Trao Đổi Thông Tin Y Tế và Hồ Sơ Y Tế Điện Tử (EHR) IEHP đã hợp tác với Hiệp Hội Y Tế Quận San Bernardino và Hiệp Hội Y Tế Quận Riverside để thành lập Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ EHR Inland Empire, nhằm hỗ trợ Nhà Cung Cấp và phòng khám chọn lọc và triển khai hệ thống hồ sơ y tế điện tử. Ngoài ra, IEHP cũng hợp tác với Tổ Chức Trao Đổi Thông Tin Y Tế Inland Empire, tổ chức này hợp nhất với Tổ Chức Trao Đổi Thông Tin Y Tế CalIndex thành Manifest Medex (MX). MX là tổ chức trao đổi thông tin y tế trên toàn tiểu bang có mức độ phủ sóng và mức độ sử dụng đáng kể ở Inland Empire, trong đó, tất cả các bệnh viện chăm sóc cấp tính tại Inland Empire, nhiều nhóm y khoa và bác sĩ đều tham gia cung cấp dữ liệu hành chính và lâm sàng của bệnh nhân. MX cung cấp công nghệ cần thiết cho hầu hết 4,4 triệu người sống ở Inland Empire để họ có thể truy cập và chia sẻ an toàn hồ sơ bệnh án điện tử. Công nghệ cũng cho phép Bác Sĩ, phòng khám, bệnh viện và các Nhà Cung Cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác xem xét và truy cập hồ sơ y tế theo phương thức điện tử, giúp họ kịp thời cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân trong cộng đồng của chúng tôi. DocOnline Chương trình sáng tạo này còn cho Hội Viên thêm một phương án nữa, đó là nhận tư vấn y tế của Bác Sĩ sau giờ làm việc. Hội Viên IEHP có thể nói chuyện nhanh chóng và dễ dàng qua điện thoại hoặc trò chuyện qua video với Bác Sĩ được hội đồng chuyên khoa chứng nhận. Bác Sĩ có thể truy cập danh mục thuốc của IEHP và Mạng Lưới Nhà Thuốc của IEHP để kê đơn thuốc điện tử cho Hội Viên IEHP, nếu cần. Nếu được triển khai hoàn toàn, dịch vụ này sẽ giúp Hội Viên xử lý thuận tiện hơn và truy cập dễ dàng hơn, đồng thời giúp giảm số lượt đến phòng cấp cứu và chăm sóc khẩn cấp không cần thiết. Chăm sóc sức khỏe từ xa IEHP hiện đang hỗ trợ mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa trên khắp Inland Empire để cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chuyên khoa đặc biệt cần thiết, cũng như để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị nhanh. Giải pháp chăm sóc sức khỏe từ xa giúp Inland Empire giải quyết được một trong những rào cản cản trở hoạt động chăm sóc sức khỏe, đó là khoảng cách địa lý đến các địa điểm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin liên lạc của giải pháp chăm sóc sức khỏe từ xa, hoạt động điều trị và phòng ngừa bệnh tật hoặc chấn thương có thể diễn ra ở khoảng cách xa, xóa bỏ rào cản địa lý vốn là nguyên nhân chính cản trở hoạt động chăm sóc. Giải pháp chăm sóc sức khỏe từ xa còn được ứng dụng để hỗ trợ công tác đào tạo cho Nhà Cung Cấp và hướng dẫn cho Hội Viên. IEHP hiện đang triển khai giải pháp chăm sóc sức khỏe từ xa trong một số dịch vụ: chăm sóc sức khỏe hành vi, khám võng mạc, khám da liễu và tư vấn chỉnh hình. Các chương trình đã tiến hành mở rộng giải pháp này sang các dịch vụ khác để đáp ứng các nhu cầu của Hội Viên. eConsult IEHP, Trung Tâm Y Tế Khu Vực Arrowhead và Hệ Thống Chăm Sóc Sức Khỏe Đại Học Riverside đã hợp tác để cho ra ứng dụng có tên eConsult, với ứng dụng này, PCP có thể kết nối qua mạng trực tiếp với các bác sĩ chuyên khoa khi bệnh nhân cần giấy giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa. Thông qua hệ thống riêng tư, an toàn, PCP có thể kịp thời nhận được tư vấn lâm sàng từ các bác sĩ chuyên khoa để có thể quản lý phần lớn bệnh nhân trong cơ sở chăm sóc chính (một số bệnh nhân có thể cần thăm khám trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa). IEHP sẽ tài trợ cho sáng kiến này trong 24 tháng đầu tiên, đồng thời sẽ thiết kế, triển khai và đánh giá eConsult tại hơn 70 địa điểm phòng khám trên khắp quận Riverside và San Bernardino. Ứng Dụng và Cổng Thông Tin Trực Tuyến Bảo Mật dành cho Hội Viên Hội Viên IEHP có thể chủ động tham gia kiểm soát sức khỏe của chính mình 24/7 thông qua một tài khoản trực tuyến bảo mật mà hội viên có thể truy cập qua ứng dụng di động hoặc trang web của IEHP. Hội Viên có thể xem và in Thẻ Hội Viên IEHP của mình; xem các xét nghiệm, Thẻ Tiêm Chủng và giấy cho phép; tìm hoặc đổi Bác Sĩ; tìm kiếm Danh Bạ Nhà Cung Cấp; ghi danh vào các lớp hướng dẫn chăm sóc sức khỏe; kiểm tra tính đủ điều kiện, v.v. Ứng dụng chăm sóc tiền sản Baby-N-Me riêng biệt có tác dụng cải thiện kết quả sức khỏe thai sản vì giúp các bà mẹ tương lai dễ dàng theo dõi các cột mốc quan trọng của thai kỳ, xác định các vấn đề sức khỏe và giữ gìn sức khỏe nhờ các lời nhắc và công cụ hữu ích trong ứng dụng. Nhắn Tin và Thông Báo IEHP sử dụng ứng dụng nhắn tin hai chiều và thông báo dạng Tin Vắn (SMS) để cho Hội Viên biết thông tin về quyền lợi chương trình mà họ được hưởng và cách quản lý hệ thống chăm sóc sức khỏe. Những thông báo như thế này được gọi là giải pháp hướng đối tượng, truyền đạt thông tin sức khỏe theo mùa về các chủ đề như chủng ngừa, chăm sóc phòng ngừa, tuân thủ liệu pháp thuốc và các tính năng mới của chương trình bảo hiểm y tế. Các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn (Long-term services and supports, LTSS) Chương trình Dịch Vụ và Hỗ Trợ Dài Hạn (LTSS) của IEHP cho phép người cao tuổi và người khuyết tật sống tự lập trong nhà của mình trong thời gian lâu nhất có thể và cung cấp dịch vụ chăm sóc trong Cơ Sở Điều Dưỡng Chuyên Môn (SNF) khi họ không thể tự chăm sóc. LTSS bao gồm Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Đa Năng Dành Cho Người Cao Tuổi (MSSP) và Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Tại Cộng Đồng Dành Cho Người Trưởng Thành (CBAS), cũng như các dịch vụ SNF khi được yêu cầu. IEHP cũng hỗ trợ điều phối bất kỳ quyền lợi nào của Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS). Kể từ tháng 5 năm 2018, IEHP đã giúp chuyển 750 Hội Viên ra khỏi các cơ sở chăm sóc dài hạn để quay về cộng đồng. Chương trình điều phối người chăm sóc đến cung cấp dịch vụ cấp cứu tại nhà 24 giờ và chương trình quản lý hồ sơ do chúng tôi hợp tác với Sở Dịch Vụ Xã Hội Quận Riverside phát triển, đã nhận được Giải Thưởng Thành Tựu năm 2017 và 2018 của Hiệp Hội Quận Cấp Quốc Gia. IEHP cũng đã hợp tác với Đại Học California, Los Angeles trong Chương Trình Tăng Cường Nguồn Nhân Lực Lão Khoa để cung cấp cho bệnh nhân, gia đình và người chăm sóc những kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp họ cải thiện kết quả sức khỏe và tăng chất lượng chăm sóc cho người cao tuổi.   

COVID-19 - Địa Điểm Xét Nghiệm

quý vị có thể làm xét nghiệm, khám với một nhà cung cấp, và nhận điều trị COVID-19 – tất cả ở cùng một chỗ tại một Điểm Xét nghiệm để Điều trị.  Nếu quý vị có tình trạng bệnh khiến cho quý vị dễ bị ốm nặng vì COVID-19, quý vị có thể đủ điều kiện nhận điều trị.  Người lớn và Trẻ em trên 12 tuổi có thể được điều trị, nhưng việc điều trị phải được bắt đầu ngay khi có thể và trong vòng 5 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về Chương trình Xét nghiệm để Điều trị COVID-19.  Xét nghiệm COVID-19 tại nhà MIỄN PHÍ Mọi gia đình ở Hoa Kỳ đều đủ điều kiện để đặt một bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 miễn phí, bao gồm bốn bộ xét nghiệm tại nhà. Các bộ xét nghiệm là hoàn toàn miễn phí. Nhấp vào đây để đặt xét nghiệm tại nhà miễn phí của quý vị từ USPS.  Bắt đầu từ 2/1/22, các Hội viên Medi-Cal có thể nhận các xét nghiệm COVID-19 tại nhà từ một nhà thuốc tham gia Medi-Cal. California Department of Health Care Services (DHCS) sẽ đài thọ lên tới 8 bộ xét nghiệm mỗi tháng cho mỗi hội viên. Để biết thông tin về bộ xét nghiệm nào được đài thọ hoặc nếu quý vị cần trợ giúp với thuốc kê toa, hãy hỏi Bác sĩ hoặc Dược sĩ của quý vị. Các Hội viên Medi-Cal sẽ được hoàn tiền các bộ xét nghiệm tại nhà được mua từ 11 Tháng Ba, 2021 đến 31 Tháng Một, 2022, bởi DHCS khoản chi phí (với phiếu thu) sử dụng quy trình được nêu ở đây. Các địa điểm xét nghiệm được Quận San Bernardino hỗ trợ sẽ cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 tại nhà miễn phí cho những người sinh sống, làm việc hoặc học tập tại Quận San Bernardino (cần có bằng chứng về nơi cư trú hoặc việc làm). Nhấp vào đây để tìm danh sách các địa điểm xét nghiệm được quận hỗ trợ. Xét nghiệm Nếu quý vị cho rằng quý vị có nguy cơ mắc COVID-19, thì quý vị có thể kiểm tra và xét nghiệm COVID-19 tại các địa điểm dưới đây.   IEHP đài thọ cho các xét nghiệm do bác sĩ yêu cầu, bất kể nó là xét nghiệm PCR, xét nghiệm nhanh, hay xét nghiệm tại nhà, v.v. Nếu bác sĩ yêu cầu xét nghiệm đối với quý vị, IEHP sẽ đài thọ chi phí xét nghiệm. Nhà cung cấp dịch vụ của quý vị được yêu cầu lập hóa đơn trực tiếp cho IEHP cho các xét nghiệm này.  IEHP KHÔNG hoàn lại tiền cho Hội viên chọn tự trả cho xét nghiệm COVID mà không phải do bác sĩ yêu cầu.  Cơ Sở Xét Nghiệm COVID-19 của Quận Riverside Banning Banning Family Care Center 3055 W. Ramsey, Banning Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Beaumont Beaumont Women's Club 306 E 6th St., Beaumont, 92223 Gọi số (888) 634-1123 Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Borrego Health Có Nhiều Địa Điểm Nhấp vào đây để biết thông tin về các cơ sở hỗ trợ COVID-19 trong khu vực của quý vị. Cathedral City Plaza Rio Vista Kiosk 67908 Vista Chino, Cathedral City Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Coachella Our Lady of Soledad 52525 Oasis Palm Ave., Coachella Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Coachella TODEC Legal Center COVID Testing 1560 6th St., Coachella Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Corona Corona Community Health Center 2813 S. Main St., Corona Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Corona Unicare Community Health Center 107 N. MicKinley St., Corona Gọi số (909) 457-3603 CVS MinuteClinic Có Nhiều Địa Điểm* Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Giờ làm việc có thể khác nhau tùy theo địa điểm Desert Hot Springs Henry V. Lozano Community Center 12800 West Arroyo, Desert Hot Springs Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Indio Indio Fleet Services 82775 Plaza Ave., Indio Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Indio Old Amistad High School 44801 Golf Center Pkwy, Indio Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Jurupa Ayala Park Community Center 2500 Avalon St., Jurupa Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám La Quinta La Quinta Wellness Center 78450 Avenida La Fonda, La Quinta Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Lake Elsinore The Outlets at Lake Elsinore Testing 17600 Collier Ave., Suite J-195 Parking Lot, Lake Elsinore Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Moreno Valley Moreno Valley Family Care Center 23520 Cactus Ave., Moreno Valley Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Moreno Valley Cottonwood Golf Center 13671 Frederick St., Moreno Valley Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Moreno Valley Moreno Valley Kiosk 14075 Frederick St., Moreno Valley Thứ Hai - Thứ Sáu, 10 giờ sáng - 6 giờ 30 tối Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Moreno Valley Riverside University Health System Medical Center 26520 Cactus Ave., Moreno Valley Thứ Hai - Thứ Sáu, 10 giờ sáng - 6 giờ 30 tối Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Murrieta California Oaks Center Trailer 40565 California Oaks Rd., Murrieta Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Palm Desert UCR Palm Desert Campus 75080 Frank Sinatra Dr., Palm Desert Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Palm Springs Palm Springs Convention Center 277 N. Avenida Caballeros, Palm Springs Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Perris Perris' City Council Chamber 101 N D St., Perris Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Perris Perris Community Health Center 308 E. San Jacinto Ave., Perris Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Perris Rapid Care Enterprises 126 Avocado Ave. Ste 102, Perris Gọi số (951) 490-4910 Thứ Hai-Thứ Sáu | 9 giờ sáng - 9 giờ tối Thứ Bảy-Chủ Nhật | 12 giờ trưa - 5 giờ chiều Các chi phí có thể có liên quan đến địa điểm này Rite Aid Pharmacy Có Nhiều Địa Điểm* Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Thứ Hai-Thứ Sáu | 10 giờ sáng - 8 giờ tối Thứ Bảy-Chủ Nhật | 10 giờ sáng - 5 giờ chiều Riverside Jurupa Valley Family Care Center 8876 Mission Blvd., Riverside Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Riverside Riverside City Hall Kiosk (chỉ xét nghiệm) 3900 Main St., Riverside Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Riverside Riverside Neighborhood Health Clinic 7140 Indiana Ave., Riverside Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Riverside Springbrook Clubhouse 1011 Orange St., Riverside Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Riverside La Sierra Park Drive Through (chỉ xét nghiệm) 5272 Mitchell Ave., Riverside Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Temecula Vail Ranch Center Kiosk 31699 Temecula Pkwy., Temecula Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Để biết thêm thông tin về cơ sở xét nghiệm COVID-19 tại Quận Riverside, vui lòng truy cập trang web của Riverside County Public Health . Cơ Sở Xét Nghiệm COVID-19 của Quận San Bernardino Adelanto Adelanto Health Center 11336 Bartlett Ave., Ste. 11, Adelanto Gọi số (800) 722-4777 Apple Valley James A. Woody Community Center 13467 Navajo Rd., Apple Valley Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Barstow Barstow Adult School 720 E. Main St., Barstow Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Big Bear Lake Big Bear Health Center 477 Summit Blvd., Big Bear Lake Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Barstow Barstow Health Center 303 E. Mountain View St., Barstow Gọi số (800) 722-4777 Bloomington Kessler Park Xe Buýt Xét nghiệm COVID-19 18401 Jurupa Ave., Bloomington Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Borrego Health Có Nhiều Địa Điểm Nhấp vào đây để biết thông tin về các cơ sở hỗ trợ COVID-19 trong khu vực của quý vị. Chino CVUSD Chino Valley Adult School 12970 3rd St., Chino Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Chino Lani City Medical 4036 Grand Ave., Suite A, Chino (909) 465-5000 Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Colton Trung Tâm Y Tế Khu Vực Arrowhead 400 N. Pepper Ave., Colton Gọi số (855) 422-8029 Colton Colton Urgent Care Center 1181 N. Mt. Vernon Ave., Colton Colton Urgent Care Center Online Check-In Colton Gonzales Community Center 670 Colton Ave., Colton Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Colton Unicare Community Health Center 308 N. La Cadena Dr., Colton Gọi số (909) 457-3603 CVS Có Nhiều Địa Điểm Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Fontana Jessie Turner Health & Fitness Community Center 15556 Summit Ave., Fontana Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Fontana Trung Tâm Y Tế West Point 7774 Cherry Ave., Fontana Gọi số (909) 355-1296, nhánh 1 Hesperia Hesperia Health Center 16453 Bear Valley Rd., Hesperia Gọi số (800) 722-4777 Joshua Tree Trung tâm Cộng đồng 6171 Sunburst St., Joshua Tree Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Loma Linda Loma Linda Senior Center 25571 Barton Rd., Loma Linda Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Montclair Montclair Kid's Station - Xe Buýt Xét Nghiệm COVID 4985 Richton St., Montclair Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Montclair Montclair Place - Moreno St. Market Food Court 5060 N. Montclair Plaza Ln., 2nd Floor, Ste. 2138 Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Ontario Điểm Xét Nghiệm COVID Phục Vụ Những Người Lái Xe Qua 2500 E. Airport Dr., Ontario Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Ontario Điểm Xét Nghiệm COVID Phục Vụ Những Người Lái Xe Qua 1 Mills Circle, Ontario Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Ontario Ontario Health Center 150 E. Holt Blvd., Ontario Gọi số (800) 722-4777 Ontario Parktree Community Health Center 2680 E. Riverside Dr., Ontario Gọi số (909) 630-7927 Ontario Unicare Community Health Center 437 N. Euclid Ave., Ontario Gọi số (909) 988-2555 Rancho Cucamonga Lani City Medical 1398 Kenyon Way, Suite J, Rancho Cucamonga (909) 727-3911 Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Rancho Cucamonga Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Gia Đình RC 9791 Arrow Rte., Rancho Cucamonga Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Rancho Cucamonga Terra Vista Town Center - Theater Parking Lot COVID Testing Bus 10701 Town Center Dr., Rancho Cucamonga Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Rancho Cucamonga Trung Tâm Y Tế West Point 8520 Archibald Ave., St B., Rancho Cucamonga Gọi số (909) 481-3909, nhánh 1 Redlands Redlands Urgent Care Center 301 W. Redlands Blvd., Redlands Redlands Urgent Care Center Online Check-In Rialto Carl Johnson Center 214 N. Palm Ave., Rialto Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Rite-Aid Pharmacy Có Nhiều Địa Điểm Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám San Bernardino Court Street Square 349 N East St., San Bernardino Ngày Diễn ra Sự kiện: Ngày 3, 17 và 31 Tháng Ba Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám San Bernardino Xe Buýt Xét Nghiệm COVID-19 của Sở Y Tế Công Cộng 172 W. 3rd St., San Bernardino Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám San Bernardino Điểm Xét Nghiệm COVID Phục Vụ Những Người Lái Xe Qua 500 Inland Center Dr, San Bernardino Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám San Bernardino Premier Urgent Care Centers of California 284 E. Highland Ave., San Bernardino Hàng ngày | 9 giờ sáng - 9 giờ tối. San Bernardino SAC Health System 250 S. G St., San Bernardino Gọi số (909) 771-2911 Thứ Ba/Thứ Tư/Thứ Năm | 3 giờ chiều - 5 giờ chiều San Bernardino San Bernardino Health Center 606 E. Mill St., San Bernardino Gọi số (800) 722-4777 San Bernardino Trung Tâm Y Tế West Point 1800 Medical Center Dr., St. 99, San Bernardino Gọi số (909) 880-6400, nhánh 1 Twentynine Palms Twentynine Palms - Patriotic Hall 5885 Luckie Ave., Twentynine Palms Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Upland Advanced Medical & Urgent Care Center 974 W. Foothill., Upland Gọi số (909) 981-2273 Thứ Hai-Thứ Sáu | 8 giờ sáng - 2 giờ 30 phút chiều. Upland Landecena Community Building 1325 San Bernardino Rd., Upland Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Victorville Điểm Xét Nghiệm COVID Phục Vụ Những Người Lái Xe Qua 14400 Bear Valley Dr., Victorville Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Victorville Green Tree Golf Course Banquet Room 14144 Green Tree Blvd., Victorville Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Victorville Victor Valley College 65 Mojave Fish Hatchery Rd., Victorville Các điểm lưu động nằm sau Construction Technology Building 65 Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Walgreens Có Nhiều Địa Điểm Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Yucaipa 7th Street Pool 12385 7th St., Yucaipa Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Jurupa Valley Yucca Valley Community Center Xe Buýt Xét nghiệm COVID-19 57090 Twentynine Palms Highway, Yucca Valley Đặt Lịch Hẹn Thăm Khám Yucaipa Yucaipa Urgent Care Center 33494 Oak Glen Rd., Yucaipa Yucaipa Urgent Care Center Online Check-In Để biết thêm thông tin về địa điểm xét nghiệm COVID-19 tại Quận San Bernardino, vui lòng truy cập Địa Điểm Xét Nghiệm COVID của Quận San Bernardino.

Sống Lành Mạnh - Vi-rút corona

. Tất cả chúng ta đều nghe nói rằng ăn uống đúng cách và tích cực vận động là bí quyết để có một cuộc sống khỏe mạnh lâu dài. Đây là những điều quan trọng. Nhưng quý vị có thể làm nhiều điều hơn nữa để phòng ngừa bệnh tật. Việc phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe giúp quý vị có nhiều lựa chọn điều trị hoặc cách chữa trị hơn. Đó là lúc các buổi sàng lọc sức khỏe bắt đầu.  Sàng lọc sức khỏe rất quan trọng đối với tất cả mọi người, từ trẻ sơ sinh đến người già. Những bài kiểm tra này được thiết kế để tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy quý vị có thể có nguy cơ mắc một số bệnh nhất định. Chúng giúp phát hiện các vấn đề sức khỏe ở giai đoạn đầu, ngay cả khi quý vị không có triệu chứng.  Các loại tầm soát ung thư Ung thư Vú Chụp quang tuyến vú là chụp X-quang vú. Nó có thể phát hiện sớm bệnh ung thư vú khi nó dễ điều trị nhất và khi cơ hội chữa khỏi của quý vị cao hơn nhiều. Cả nữ giới và nam giới đều có thể bị ung thư vú và nên đi khám sàng lọc hai năm một lần, bắt đầu từ 50 tuổi. Những người có nguy cơ cao hoặc muốn bắt đầu tầm soát ở độ tuổi sớm hơn có thể nói chuyện với Bác sĩ của họ về việc bắt đầu tầm soát ở tuổi 40. Xét Nghiệm Tế Bào Cổ Tử (Xét Nghiệm PhếtTế Bào Cổ Tử)  Xét nghiệm Pap còn được gọi là xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung, có thể phát hiện sớm các tế bào không bình thường trên cổ tử cung của quý vị để chúng có thể được điều trị trước khi ung thư có cơ hội phát triển. Việc sàng lọc được khuyến nghị cho phụ nữ từ 21-65 tuổi cứ 3-5 năm một lần, tùy thuộc vào nguy cơ và loại sàng lọc. Để lên lịch sàng lọc, hãy nói chuyện với Bác sĩ của quý vị.  Ung thư Đại trực tràng Ung thư đại trực tràng ảnh hưởng đến dạ dày và trực tràng. Khám sàng lọc có thể tìm và loại bỏ các khối u ở những khu vực này trước khi chúng chuyển thành ung thư. Mọi người trong độ tuổi 50-75 nên được tầm soát ung thư đại trực tràng cứ 1-10 năm một lần, tùy thuộc vào nguy cơ và loại xét nghiệm được sử dụng. Hãy trao đổi với Bác sĩ của quý vị để chọn phương án tốt nhất. Ung thư Phổi Tầm soát ung thư phổi bằng hình ảnh (chụp CT) ở những người hút thuốc hoặc đã bỏ thuốc trong vòng 15 năm qua, có thể giúp phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm. Nắm bắt sớm giúp quý vị khỏe mạnh. Nên khám sàng lọc hàng năm cho bất kỳ ai trong độ tuổi 50-80 hút thuốc lá hoặc đã bỏ hút thuốc trong 15 năm qua.  Nếu quý vị đến thời hạn sàng lọc, hãy gọi cho Bác sĩ của quý vị ngay hôm nay để sắp xếp cuộc hẹn. Đừng chờ đợi. Chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình! Để được trợ giúp, hãy gọi cho Ban Dịch vụ Hội viên IEHP theo số 1-800-440-4347, Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 7 giờ tối và Thứ Bảy - Chủ Nhật, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều.

CalAIM - Pay for Performance (P4P)

th Care Services (DHCS), California Advancing and Innovating Medi‐Cal (CalAIM) is a long‐term commitment to transform and strengthen Medi‐Cal, offering Californians a more equitable, coordinated, and person‐centered approach to maximizing their health and life trajectory.1 DHCS Goals For CalAIM 2 Identify and manage comprehensive needs through whole person care approaches and social drivers of health. Improve quality outcomes, reduce health disparities, and transform the delivery system through value-based initiatives, modernization, and payment reform. Make Medi‐Cal a more consistent and seamless system for enrollees to navigate by reducing complexity and increasing flexibility. Resource Links DHCS CalAIM page DHCS CalAIM Transformation Infographic (PDF) DHCS Medi-Cal Alignment Primer (PDF) IEHP Enhanced Care Management IEHP Enhanced Care Management (Member Page) IEHP Community Support Services IEHP Community Support Services (Member Page)   1,2https://dhcs.ca.gov/calaim You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Medicare DSNP Formulary Search Tool - IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Formulary Search Tool

h Plan by searching for the exact name of the medication or by browsing our formulary database. You can also view the IEHP Medicare Formulary (PDF)  Additional resources to help you understand drug coverage information are available via your desktop at https://www.formularylookup.com or download the free mobile app from http://ios.formularylookup.com or http://android.formularylookup.com, If the prescription is not in IEHP's Formulary, providers may print and submit a new Prescription Drug Prior Authorization (Rx PA) Request Form or submit the Prescription Drug Prior Authorization Online.

Pharmacy Services - Pharmacy Quality Ratings

ated to help IEHP Members to find high-quality local pharmacies for your pharmacy services. This searchable system will display the rating of each participating pharmacy. The ratings range from 1 to 5 stars (with 1 being the lowest and 5 being the highest). What does the rating scale mean? The rating is on a scale of 1 to 5 stars (with 1 being the lowest and 5 being the highest).    Star Ratings Performance Description 1 Star Well below average 2 Stars Below average 3 Stars Average 4 Stars Good 5 Stars Exceptional No Star No information is available for this pharmacy Please keep in mind that Pharmacy Quality Star Rating is currently under development and may not reflect the most recent ratings of your Pharmacy at this time. IEHP Pharmacy Quality Rating is visible with IEHP "Find a Doctor, Urgent Care, or Pharmacy" webpage (select “Pharmacies” and put in your zip code or city, then hit “Find”). The quality rating information is displayed on the right side of each pharmacy. Information on this page is current as of January 1, 2022      

Pharmacy Services - Provider Communications

otices from most recent P&T Formulary changes to current PER processing changes, and even CME event invitations.  The published notifications are grouped respectively for: Provider Communication - Pharmacy Provider Communication - Physician

Medicare CMC Formulary Search Tool - IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Formulary Search Tool

e Health Plan by searching for the exact name of the medication or by browsing our formulary database. You can also view the IEHP Medicare Formulary (PDF)  Additional resources to help you understand drug coverage information are available via your desktop at https://www.formularylookup.com or download the free mobile app from http://ios.formularylookup.com or http://android.formularylookup.com, If the prescription is not in IEHP's Formulary, providers may print and submit a new Prescription Drug Prior Authorization (Rx PA) Request Form or submit the Prescription Drug Prior Authorization Online.

Special Programs - Enhanced Care Management

addresses the clinical and non-clinical needs of high-need, high-cost IEHP Members through systematic coordination of services and comprehensive care management. ECM is a collaborative and interdisciplinary approach to providing intensive and comprehensive care management services to individuals. It serves to build on the Health Homes Program (HHP) and Whole Person Care (WPC) pilots and transitions those pilots to one larger program to provide a broader platform to build on positive outcomes from each program. ECM provides these vulnerable Members an additional care team to help coordinate and manage their care. The care team consists of a Nurse Care Manager, a Behavioral Health Care Manager, a Care Coordinator, and a Community Health Worker. These specially trained professionals collaborate with IEHP Members' Primary Care Physicians, Specialists, and family support systems to create a personalized plan of care. Beginning January 1, 2022, please direct eligible IEHP Members who need the ECM services to call IEHP Member Services at (800) 440-4347, Monday - Friday, 8am - 5pm. TTY users should call (800) 718-4347. If you have programmatic questions, please submit them to ECM@iehp.org. IEHP Enhanced Care Management Member Brochure (PDF) CalAIM Enhanced Care Management Policy Guide (PDF)   You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Special Programs - Tobacco Cessation Services

acco Cessation Services   Provider Education Resources Smoking Cessation Resources - Help your patients quit Tobacco The CDC's Brief Tobacco Intervention ASK In a caring manner, at each visit, ...if your patients use tobacco If they do not, congratulate them If they do, proceed to next step ADVISE Patients who use tobacco to consider quitting. Tobacco products can lead to health problems such as...  Heart and Lung Disease Diabetes Stroke Ongoing infections and colds Cancer People exposed to secondhand smoke can also experience these health problems REFER If the patient is interested in quitting, connect them to KICK IT CA and any other local resource (below) Prescribe medications (if appropriate) Congratulate your patient on the decision to quit If patient is not ready to quit, user personalized motivational messages to encourage quitting. Let them know you are here when they are ready. Kick it CA How it works:  Patient will receive services from a Coach that has undergone rigorous training & apprenticeships, participates in weekly monitoring and case reviews, and attend continuing education courses on cultural competency. To enroll, patients can call, chat, or complete an online web form. The patient will then receive a Kick-Off call to collect their basic information and find out what they are trying to quit. Right after kick-off, coaching begins. The patient will receive clinically sound motivational interviewing. The coach will help patient put together a quit plan and set a quit date. The patient will then receive check-ins at times they are most susceptible to relapse. The coach will see if their quit-plan is working and help them modify as needed. Phone Number:  English - 1 (800) 300-8086 Spanish - 1 (800) 600-8191 Website: KICKITCA.ORG Text:  For English: Text "Quit Smoking" or "Quit Vaping" to 66819 For Spanish: Mande "Dejar de Fumar" o "No Vapear" to 66819 Other Smoking Cessation Resources: Link to Resources on Member page: https://iehp.org/en/members/healthy-living?target=smoking-cessation Resources in the Inland Empire: Connect IE Information and Training for Providers: http://www.CAquits.com https://www.cdc.gov/tobacco/ Local Tobacco Control Projects: Tobacco Free San Bernardino County: https://healthcollaborative.org/SBCTobaccoControl/ Tobacco Free Riverside County: https://www.rivcotcp.org/ (Back to Tobacco Cessation Services Menu) Tobacco Cessation Services By clicking on these links, you may be leaving the IEHP website. Training: Comprehensive Tobacco Cessation Services for Medi-Cal Members (PDF) The Smoking Cessation Leadership Center's (SCLC): Recordings Available for CME/CE Credit Kick it CA Education, Training and Technical Assistance: https://kickitca.org/health-professionals 5 Major Steps to Intervention: http://www.ahrq.gov/professionals/clinicians-providers/guidelines-recommendations/tobacco/5steps.html Tobacco Cessation CPT Codes for Identification ACA Facts Sheets and Resources (American Lung Association): https://www.lung.org/policy-advocacy/healthcare-lung-disease/healthcare-policy/affordable-care-act-tobacco Helpline: https://kickitca.org/ (also available in Spanish, Chinese, Korean, and Vietnamese)  https://kickitca.org/health-professionals https://kickitca.myshopify.com/collections/all Continuing Medical Education California courses offered through UC Schools of Medicine: https://cmecalifornia.com/Education.aspx Tip: Use key word in search: Tobacco Cessation Centers for Disease Control Coverage for Tobacco Use Cessation Treatments: https://www.cdc.gov/tobacco/quit_smoking/cessation/coverage/ Patients Not Ready to Make a Quit Attempt Now (The “5 R’s”): http://www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/professionals/clinicians-providers/guidelines-recommendations/tobacco/5rs.pdf Smokefree.gov: https://smokefree.gov/help-others-quit/health-professionals University of California San Francisco’s Smoking Cessation Leadership Center’s Tools and Resources: https://smokingcessationleadership.ucsf.edu/ USPSTF-Tobacco Smoking Cessation in Adults, Including Pregnant Women: Behavioral and Pharmacotherapy Interventions: https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/index.php/recommendation/tobacco-use-in-adults-and-pregnant-women-counseling-and-interventions USPSTF-Tobacco Use in Children and Adolescents: Primary Care Interventions: https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/tobacco-and-nicotine-use-prevention-in-children-and-adolescents-primary-care-interventions (Back to Tobacco Cessation Services Menu) You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Special Programs - California Children Services

page. What is CCS? CCS is a statewide program that enables children with qualifying conditions to receive specialized services related to that condition independent from IEHP. The CCS program provides diagnostic and treatment services, and medical case management for those who have qualifying conditions. CCS also provides occupational and physical therapy services through the Medical Therapy Program (MTP). The Medical Therapy Program (MTP) is a special program that provides physical therapy (PT), occupational therapy (OT), for children who have disabling conditions, generally due to neurological or musculoskeletal disorders Who Qualifies? The CCS program services children and young adults under the age of 21 who have eligible medical conditions. Examples of CCS-eligible conditions include, but are not limited to, chronic and acute medical conditions such as cystic fibrosis, hemophilia, cerebral palsy, heart disease, cancer, traumatic injuries, and infectious diseases producing major sequelae. For a more inclusive list of diagnoses and medical criteria of qualifying conditions please reference the below links: https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Documents/CCSMedicalEligibility.pdf Provider Responsibilities Primary Care Physicians (PCPs), Specialty Providers, and IPA/Medical Groups are responsible for performing appropriate baseline health assessments and diagnostic evaluations sufficient to identify children and young adults with potential CCS-qualifying conditions and refer to CCS as needed. PCPs are responsible for all well child and pediatric preventative services as these services are not a covered benefit of CCS. PCPs are also responsible in assisting CCS members with transition from CCS to IEHP authorizations at the age of 21 when members age out of the CCS program. Benefits of CCS Enrollment CCS Clients are not restricted to in area providers but have access to any CCS paneled provider within the state of California when a need for the specialty care has been determined to be CCS eligible. Once a client is determined to be eligible for CCS, the client will continue to be medically eligible for CCS until treatment is complete or age 21 when the CCS program ends. Additional Resources To assist our valued Providers, every Member active with CCS has a distinct red “CCS” widget in the Provider Portal. Opening that widget enables you to view the diagnosis being treated and any Specialists and their treatment authorization range. For any questions about your Member’s CCS care or management, please do not hesitate to contact IEHP’s CCS Team at: (800) 706-4347 or by email at CCSCareManagement@iehp.org . (By clicking on the links below, you will be leaving the IEHP site) For additional CCS resources please reference the below links: CCS Program Overview: https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs CCS Program Application: https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms CCS Brochure (English/Spanish): https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Pages/CCSBrochure.aspx How to become a CCS Provider: https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Pages/ProviderEnroll.aspx You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Join Our Network - IPA

p 2589 E Washington Blvd., Pasadena, CA 91107 (626) 817-9217 (626) 817-9207 Dignity Health Medical Network - Inland Empire 3400 Data Drive, Rancho Cordova, CA 95670 (916) 851-2026 (916) 851-7642 LaSalle Medical Associates 1855 W. Redlands Blvd. 2nd Floor, Redlands, CA 92373 (888) 554-4562 (626) 943-6369 Optum Care Network - Inland Faculty MG 1860 Colorado Blvd. Ste 200, Los Angeles, CA 90041 (800) 371-7547 (323) 257-7329 Physicians Health Network P.O. Box 11429, San Bernardino, CA 92423 (909) 300-5030 (909) 332-5555 Horizon Valley Medical Group 18564 US Highway 18 Ste 105, Apple Valley, CA 92307 (760) 813-6950 (760) 813-6947 DualChoice CalMediConnect CPN - Horizon Valley Medical Group 18564 US Highway 18 Ste. 105, Apple Valley, CA 92307 (760) 242-7777 (760) 242-0487 Dignity Health Medical Network - Inland Empire 3400 Data Drive, Rancho Cordova, CA 95670 (916) 851-2026 (916) 851-7642 EPIC Health Plan 1615 Orange Tree Lane, Redlands, CA 92374 (909) 799-1818 (909) 786-0816 Alliance Desert Physicians, Inc.       Beaver Medical Group       Chaffey Medical Group       FENIX Medical Group       Pinnacle Medical Group       Redlands - Yucaipa Medical Group       TriValley Medical Group       Heritage Provider Network 8510 Balboa Blvd. Ste 275, Northridge, CA 91325 (818) 654-3461   Desert Oasis Healthcare 275 N El Cielo Rd., Palm Springs, CA 92262 (760) 320-8814   Heritage Victor Valley Medical Group 12370 Hesperia Rd., Victorville, CA 92395 (760) 245-4747   Regal Medical Group 621 E Carnegie Dr. Ste 140, San Bernardino, CA 92408 (818) 654-3400   PrimeCare, part of Optum Care  3990 Concourse St., Ontario, CA 91764 (909) 605-8000   PrimeCare Chino 15315 Fairfield Ranch Rd. Ste 275, Chino Hills, CA 91709 (909) 465-1397 (909) 465-6629 Optum Care Network - Citrus Valley 9130 Anaheim Place Ste 130, Rancho Cucamonga, CA 91730 (909) 466-8000 (909) 484-6825 Optum Care Network - Corona 2275 Sampson Ave. Ste 111, Corona, CA 92879 (951) 371-8440 (951) 371-3910 Optum Care Network - Hemet Valley 41391 Kalmia St. Ste 310, Murrieta, CA 92562 (951) 461-0762 (951) 698-5194 Optum Care Network -  Inland Valley 9130 Anaheim Pl. Ste 130, Rancho Cucamonga, CA 91730 (909) 466-8000 (909) 484-6825 Optum Care Network -  Moreno Valley 1467 Ford St. Ste 103, Redlands, CA 92373 (909) 798-7766 (909) 792-8627 Optum Care Network - Redlands 1520 Barton Rd., Redlands, CA 92373 (909) 798-7766 (909) 792-8627 Optum Care Network - Riverside 2275 Sampson Ave. Ste 111, Corona, CA 92879 (951) 371-8440 (951) 371-3910 Optum Care Network - San Bernardino 1467 Ford St. Ste 103, Redlands, CA 92373 (909) 798-7766 (909) 792-8627 Optum Care Network - Sun City 41391 Kalmia St. Ste 310, Murrieta, CA 92562 (951) 461-0762 (951) 698-5194 Optum Care Network - Southwestern Valleys 41391 Kalmia St. Ste 310, Murrieta, CA 92562 (951) 461-0762 (951) 698-5194 Optum Care Network - Valley Physicians  24630 Washington Ave. Ste 203, Murrieta, CA 92562 (951) 704-1900 (877) 397-7682 Riverside Medical Clinic 3660 Arlington Ave., Riverside, CA 92506    

Provider Resources - Clinical Practice Guidelines

assist primary care providers in delivering care in accordance with IEHP standards. Resources are reviewed regularly and updated to reflect changes from a regulatory and clinical standpoint. Preventive Care Guidelines American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) American Academy of Pediatricians (AAP) / Bright Futures Comprehensive Perinatal Services Program (CPSP) Clinical Practice Guidelines Library The guidelines contained on this page are recommended by IEHP with the intent to enhance Member care. IEHP’s Clinical Practice Guidelines topics are organized using the following categories: United States Preventive Services Task Force (USPSTF); IEHP Internal Library; Healthcare Effectiveness Data Information Set (HEDIS); and Managed Care Accountability Set (MCAS) Links or documents embedded within the Internal Library category indicate literature that has been published by leading, formal organizations and have been endorsed/approved by IEHP’s Medical Directors and Quality Committee. IEHP produced information relevant to the topic will also be listed in this category. We have also indicated any HEDIS/ MCAS measures that are pertinent to the topic. Additionally, IEHP accepts USPSTF guidelines to help primary care clinicians identify clinical preventive services that are appropriate for their patients. IF there is a USPSTF guideline relevant to the topic, we have identified it below.  Library Catalog Click on a letter to jump to that specific section: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Asthma USPSTF N/A IEHP Internal Library Global Strategy for Asthma Management and Prevention (PDF) HEDIS Asthma Medication Ratio (AMR) Medication Management for People with Asthma (MMA) MCAS Asthma Medication Ratio (AMR) (Back to Library Catalog) B Breast Cancer USPSTF Breast Cancer Screening Use of Medications to Prevent Breast Cancer BRCA Testing IEHP Internal Library N/A HEDIS Breast Cancer Screening (BCS) MCAS Breast Cancer Screening (BCS) (Back to Library Catalog) C Cervical Cancer USPSTF Cervical Cancer Screening IEHP Internal Library N/A HEDIS Cervical Cancer Screening (CCS) MCAS Cervical Cancer Screening (CCS) (Back to Library Catalog) Chlamydia USPSTF Chlamydia and Gonorrhea Screening IEHP Internal Library You may also refer to Sexually Transmitted Infections in this resource guide HEDIS Chlamydia Screening in Women (CHL) MCAS Chlamydia Screening in women (CHL) (Back to Library Catalog) Cholesterol USPSTF Statin Therapy for Primary Prevention of CVD Healthful Diet and Physical Activity for CVD Prevention in Adults with CVD Risks IEHP Internal Library American Heart Association – Blood Cholesterol Management (PDF) American Heart Association – Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults (PDF) HEDIS Statin Therapy for Patients with Cardiovascular Disease-Adherence (SPC) Statin Therapy for Patients with Cardiovascular Disease – Statin Therapy (SPC) MCAS N/A (Back to Library Catalog) Chronic Obstructive Pulmonary Disorder USPSTF N/A IEHP Internal Library Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease – COPD (PDF) HEDIS Pharmacology Management of COPD Exacerbation – Systemic Corticosteroids (PCE) Pharmacology Management of COPD Exacerbations – Bronchodilators (PCE) Use of Spirometry Testing in the Assessment and Diagnosis of COPD (SPR) MCAS N/A (Back to Library Catalog) Colorectal Cancer USPSTF Colorectal Cancer Screening IEHP Internal Library N/A HEDIS Colorectal Cancer Screening (COL) MCAS N/A (Back to Library Catalog) D Depression USPSTF Screening for Depression in Adolescents Screening for Depression in Adults including Pregnant Women Screening for Perinatal Depression IEHP Internal Library American Academy of Pediatrics – Adolescent Depression in Primary Care (PDF) American Psychiatric Association – Major Depressive Disorder (PDF) HEDIS Antidepressant Medication Management Acute Phase (AMM) Antidepressant Medication Management Continuation Phase (AMM) MCAS Antidepressant Medication Management Acute (AMM-Acute) Antidepressant Medication Management Continuation (AMM-Cont) (Back to Library Catalog) Diabetes USPSTF Gestational Diabetes Screening Prediabetes and Type 2 Diabetes: Screening IEHP Internal Library American Diabetes Association – Diabetes Care (PDF) National Kidney Foundation – Diabetes and Chronic Kidney Disease (PDF) HEDIS Statin Therapy for Patients with Diabetes – Adherence (SPD) Statin Therapy for Patients with Diabetes – Statin Therapy (SPD) Comprehensive Diabetes Care – HbA1C Testing (CDC) Comprehensive Diabetes Care - HbA1C Control (<=9) (CDC) Comprehensive Diabetes Care (<8) (CDC) Comprehensive Diabetes Care - Eye Exam (CDC) Comprehensive Diabetes Care – Monitoring for Nephropathy (CDC) Comprehensive Diabetes Care – Blood Pressure Control (<140/90) (CDC) MCAS Comprehensive Diabetes Care HbA1C Testing (CDC HT) Comprehensive Diabetes Care HbA1C Testing >9%) (CDC H9) (Back to Library Catalog) E (Back to Library Catalog)   F (Back to Library Catalog)   G Gonorrhea USPSTF Chlamydia and Gonorrhea Screening IEHP Internal Library You may also refer to Sexually Transmitted Infections in this resource guide HEDIS N/A MCAS N/A (Back to Library Catalog) H Hepatitis C USPSTF Hepatitis C Virus Infection in Adolescents and Adults: Screening IEHP Internal Library American Association for the Study of Liver Diseases – Hepatitis C (PDF) HEDIS N/A MCAS N/A (Back to Library Catalog) Human Immunodeficiency Virus (HIV) USPSTF HIV Screening in Pregnant Persons HIV Screening in Adults and Adolescents HIV Prevention – Preexposure Prophylaxis IEHP Internal Library You may also refer to Sexually Transmitted Infections in this resource guide HEDIS N/A MCAS N/A (Back to Library Catalog) Hypertension USPSTF Screening for Hypertension in Adults IEHP Internal Library Joint National Committee – Hypertension Guidelines (PDF) HEDIS Controlling high blood pressure (CBP) MCAS Controlling high blood pressure (CBP) (Back to Library Catalog) I (Back to Library Catalog)   J (Back to Library Catalog)   K (Back to Library Catalog) L (Back to Library Catalog)   M (Back to Library Catalog)   N (Back to Library Catalog)   O Obesity USPSTF Weight Loss to Prevent Obesity Related Morbidity and Mortality in Adults - Counseling Screening for Obesity in Children and Adolescents Behavioral Health Counseling for Adults that are Overweight or Obese and Have Other CVD Risk Factors IEHP Internal Library N/A HEDIS Weight Assessment and Counseling (WCC-BMI) Adult Body Mass Index (ABA) MCAS Weight Assessment and Counseling (WCC-BMI) Adult Body Mass Index (ABA) (Back to Library Catalog) Osteoporosis USPSTF Osteoporosis to Prevent Fractures: Screening IEHP Internal Library N/A HEDIS Osteoporosis management in women who have had a fracture (OMW) MCAS N/A (Back to Library Catalog) P (Back to Library Catalog) Q (Back to Library Catalog) R (Back to Library Catalog) S Sexually Transmitted Infections USPSTF Syphilis Screening in Pregnant Women Syphilis Screening for those at Increased Risk for Infection Chlamydia and Gonorrhea Screening HIV Screening in Pregnant Persons HIV Screening in Adults and Adolescents HIV Prevention – Preexposure Prophylaxis IEHP Internal Library Centers for Disease Control Public Health Media Library – STD Treatment You may also refer to individual topics as they appear in this library: Chlamydia Gonorrhea HIV Syphilis HEDIS Chlamydia Screening in women (CHL) MCAS Chlamydia Screening in women (CHL) (Back to Library Catalog) Skin Cancer Behavioral Counseling USPSTF Skin Cancer Prevention: Counseling IEHP Internal Library N/A HEDIS N/A MCAS N/A   (Back to Library Catalog) Smoking Cessation/Tobacco Usage USPSTF Smoking Cessation Smoking Cessation – Pharmacotherapy Lung Cancer Screening Tobacco Use in Children and Adolescents – Primary Care Interventions IEHP Internal Library N/A HEDIS N/A MCAS N/A (Back to Library Catalog) Syphilis USPSTF Syphilis Screening in Pregnant Women Syphilis Screening for Those at Increased Risk for Infection IEHP Internal Library You may also refer to Sexually Transmitted Infections in this resource guide HEDIS N/A MCAS N/A (Back to Library Catalog) T Tuberculosis USPSTF Latent Tuberculosis Screening IEHP Internal Library N/A HEDIS N/A MCAS N/A (Back to Library Catalog) U (Back to Library Catalog) V (Back to Library Catalog) W (Back to Library Catalog) X (Back to Library Catalog) Y (Back to Library Catalog) Z (Back to Library Catalog) You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Provider Resources - Pharmacy

gram, Prior Authorization Criteria, Clinical Practice Guidelines, Forms, IEHP Formulary, and Safety Resources with drug recall information. If you have any questions regarding services provided by the Pharmaceutical Services Department, please feel free to contact the IEHP Pharmacy Department at (909) 890-2049. Pharmaceutical Services

Thông Tin Hữu Ích và Nguồn Lực Hỗ Trợ - An Toàn Khẩn Cấp

và sự an toàn của quý vị khi mất điện hoặc hỏa hoạn. Chúng tôi muốn đảm bảo quý vị sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc cần thiết và các dịch vụ để hỗ trợ quý vị trong những biến cố này. Nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi những sự cố này và cần hỗ trợ với thiết bị y tế lâu bền của mình (như xe lăn, máy thở, máy theo dõi oxy, v.v.), hãy gọi cho Dịch Vụ Hội Viên của IEHP  theo số 1-800-440-IEHP (4347), 8 giờ sáng-5 giờ chiều (Giờ Thái Bình Dương), Thứ Hai-Thứ Sáu. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-718-4347. Nếu quý vị cần mua thêm thuốc, hãy đến nhà thuốc của quý vị và yêu cầu mua thêm thuốc. Cách chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp. Cảnh Báo Cắt Điện Để Đảm Bảo An Toàn Chung Chúng tôi khuyến khích quý vị đăng ký nhận thông báo để biết rõ khi nào có thể xảy ra sự cố Cắt Điện Để Đảm Bảo An Toàn Chung và khi nào nguồn điện được cấp lại.  Nhấp vào đây để đăng ký.  An Toàn Sử Dụng Thuốc Một số loại thuốc có thể cần được bảo quản trong tủ lạnh để duy trì nồng độ của thuốc, bao gồm nhiều loại thuốc dạng lỏng. Khi mất điện trong một ngày trở lên, hãy loại bỏ bất kỳ loại thuốc nào cần để trong tủ lạnh, trừ khi có quy định khác trên nhãn thuốc. Nếu mạng sống phụ thuộc vào các loại thuốc bảo quản lạnh (ví dụ: insulin), chỉ sử dụng cho đến khi có nguồn cấp thuốc mới. Thay thế tất cả các loại thuốc trong tủ lạnh ngay khi có thể. Các nguồn lực hỗ trợ Bảo Quản Thuốc Trong Tủ Lạnh (PDF) Bảo Quản Insulin và Thay Đổi Sản Phẩm trong Trường Hợp Khẩn Cấp (PDF) So Sánh Các Loại Insulin (PDF) Sự An Toàn của Thiết Bị Y Tế Lâu Bền Sử dụng danh sách kiểm tra dưới đây để chuẩn bị cho việc cắt điện. Kiểm tra thiết bị điện dự phòng của quý vị thường xuyên để đảm bảo thiết bị sẽ hoạt động trong trường hợp khẩn cấp. Gọi cho các công ty cấp nước và điện của quý vị về nhu cầu của quý vị đối với các thiết bị hỗ trợ sự sống (lọc máu tại nhà, máy hút, máy thở, v.v.) trước khi có xảy ra sự cố. Giữ công tắc tắt thiết bị oxy gần quý vị để quý vị có thể nhanh chóng tiếp cận trong trường hợp khẩn cấp. Người dùng máy phát điện nên vận hành máy phát điện ở những nơi thông thoáng để đảm bảo không khí lưu thông tốt. Kiểm tra máy phát điện thường xuyên để đảm bảo máy sẽ hoạt động khi cần thiết. Lập kế hoạch sạc lại pin khi mất điện. Khi có điện trở lại, hãy đảm bảo rằng cài đặt trên thiết bị y tế của quý vị không thay đổi. Các nguồn lực hỗ trợ Danh Sách Kiểm Tra Kế Hoạch Cấp Nguồn Khẩn Cấp cho Thiết Bị Y Tế Lâu Bền (PDF) Cách Chuẩn Bị và Xử Lý Mất Nguồn Thiết Bị Y Tế Cần Sử Dụng Điện - FDA Sức Khỏe Tâm Thần Nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn và cần chăm sóc sức khỏe tâm thần, liên quan đến căng thẳng hoặc nỗi đau khổ, hãy gọi cho Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), 8 giờ sáng-5 giờ chiều (Giờ Thái Bình Dương), Thứ Hai-Thứ Sáu. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-718-4347. Lời Khuyên Khác Chuẩn bị hoặc bổ sung bộ đồ dùng trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm thực phẩm, nước, đèn pin, radio, pin mới, đồ sơ cứu và tiền mặt. Xác định các phương pháp sạc dự phòng cho điện thoại. Tìm hiểu cách mở cửa nhà để xe của quý vị theo cách thủ công. Nếu quý vị có máy phát điện dự phòng, hãy đảm bảo máy sẵn sàng hoạt động an toàn. Lập kế hoạch hành động trong trường hợp hỏa hoạn bao gồm lập kế hoạch sơ tán cho ngôi nhà, gia đình và vật nuôi của quý vị. Các nguồn lực hỗ trợ https://protect-us.mimecast.com/s/4RDSCPNEZQi0nDJUWM25sW?domain=sce.com https://protect-us.mimecast.com/s/wMaTCQWG07tXLDJhOEH8ax?domain=sce.com https://protect-us.mimecast.com/s/GR-kCR6Jo1CGXKycW3MoLf?domain=prepareforpowerdown.com/ https://protect-us.mimecast.com/s/Yh7hCVOjPQT284zfMY-QBf?domain=readyforwildfire.org/ Chuẩn Bị Sơ Tán Khẩn Cấp: Chịu Trách Nhiệm Cho Sự An Toàn Của Quý Vị, Hướng Dẫn Cho Người Khuyết Tật và Giới Hạn Hoạt Động Khác Thông Tin Y Tế Khẩn Cấp: Savvy Health Care Consumer Series Bộ Vật Tư Khẩn Cấp cho Người Khuyết Tật và Giới Hạn Hoạt Động Lời Khuyên An Toàn Đi Lại Trong Trường Hợp Khẩn Cấp để Ở Qua Đêm Lời Khuyên về Sử Dụng Thiết Bị Di Động Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Kế Hoạch Cấp Nguồn Khẩn Cấp cho Người Sử Dụng các Thiết Bị Y Tế và Công Nghệ Hỗ Trợ Phụ Thuộc vào Pin và Điện  

Chăm sóc có quản lý

rằng chúng tôi sẽ làm điều đúng đắn cho quý vị và gia đình để đảm bảo quý vị có được dịch vụ chăm sóc mình cần. Trong 25 năm qua, chúng tôi coi việc giúp các Hội viên của mình nhận được các dịch vụ y tế, sức khỏe hành vi và sự khỏe mạnh về thể chất và tinh thần chất lượng  là sứ mệnh của mình. IEHP là ai? IEHP là một chương trình chăm sóc có quản lý. Chúng tôi bắt đầu hoạt động từ năm 1996 với 62,000 Hội viên Medi-Cal và hôm nay chúng tôi đã phát triển và trở thành một trong tốp 10 những chương trình bảo hiểm y tế Medi-Cal lớn nhất. Với một mạng lưới gồm hơn 8,000 Nhà Cung cấp và hơn 2,000 nhân viên, IEHP phục vụ hơn 1.4 triệu cư dân ở các quận Riverside và San Bernardino). Chúng tôi làm việc cùng các bác sĩ, bệnh viện, và các Nhà Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác trong khu vực của quý vị để cung cấp dịch vụ điều phối chăm sóc sức khỏe được cải thiện và dịch vụ chăm sóc chất lượng cao cho các Hội viên của mình. Tôi có được những quyền lợi gì với tư cách hội viên IEHP? Một mạng lưới gồm hơn 8,000 Bác sĩ, Các bác sĩ chuyên khoa và Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Khác Điều phối dịch vụ chăm sóc Đường dây Cố vấn Y tá 24 Giờ Các dịch vụ nhãn khoa Trung tâm Chăm sóc Khẩn cấp Các lớp học và chương trình về lối sống lành mạnh Và còn nhiều hơn thế! Để biết thêm thông tin về các quyền lợi và dịch vụ của IEHP, hãy liên lạc với Ban Dịch vụ Hội viên IEHP. Tôi vẫn còn Medi-Cal nếu là hội viên của IEHP chứ? Có, quý vị vẫn còn Medi-Cal và tất cả các quyền lợi và dịch vụ mà quý vị đã có trước đây, chẳng hạn như không phải trả phí bảo hiểm hàng tháng và không phải trả chi phí cho các lần khám Bác sĩ, thuốc và nằm viện. Khác biệt duy nhất là các dịch vụ giờ đây sẽ được điều phối qua IEHP. Các dịch vụ Medi-Cal khác bao gồm chăm sóc phòng ngừa, chẳng hạn như vắc-xin và sàng lọc sức khỏe tâm thần, phát triển và rối loạn lạm dụng dược chất. Quý vị có thể nhận dịch vụ nha khoa Trả phí theo từng dịch vụ của Medi-Cal thông qua Chương trình Nha Khoa Medi-Cal. Tôi có thể tiếp tục khám với cùng Bác sĩ khi tôi tham gia IEHP chứ? Nếu bác sĩ đó tham gia Mạng lưới Nhà Cung cấp của IEHP, quý vị sẽ được tiếp tục nhận dịch vụ chăm sóc từ cùng Bác sĩ đó. Quý vị có thể kiểm tra việc này bằng cách gọi Ban Dịch vụ Hội viên IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), 8am – 5pm (PST), Thứ Hai đến Thứ Sáu. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Nếu quý vị có cả Medicare, quý vị có thể tiếp tục khám với các bác sĩ có dịch vụ được Medicare cung cấp. Chúng tôi là ai Sứ mệnh của Chúng tôi Chúng tôi hàn gắn và tạo cảm hứng cho tinh thần của con người.  Tầm Nhìn của Chúng Tôi Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi khi cộng đồng còn chưa được hưởng dịch vụ chăm sóc tốt nhất và chưa có được sức khỏe dồi dào.  Các giá trị của chúng tôi Chúng tôi làm điều đúng đắn bằng việc: Dành ưu tiên cao nhất cho Hội Viên. Bứt phá sáng tạo và mạnh dạn cải tiến dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.  Tập trung và chịu trách nhiệm trong công việc.  Tuyệt đối giữ vững cam kết với Hội viên, Nhà Cung cấp, Đối tác và giữ vững cam kết với nhau. Chúng tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi của quý vị và giúp quý vị bắt đầu chặng đường để đạt được sức khỏe tốt!

Các Quyền Lợi Y Tế &amp; Bảo Hiểm Medi-Cal Tại California

hững gì? Trang này giải thích các dịch vụ được bao trả của quý vị với tư cách là Hội Viên của IEHP. Các dịch vụ được bao trả của quý vị sẽ hoàn toàn miễn phí nếu đó là các dịch vụ cần thiết về mặt y tế, và quý vị nhận các dịch vụ được phê duyệt từ mạng lưới các Nhà cung cấp dịch vụ y tếc của chúng tôi. “Cần thiết về mặt y tế” có nghĩa là dịch vụ đó là hợp lý và cần thiết để bảo vệ tính mạng, để giúp quý vị không bị ốm nặng hoặc bị khuyết tật, hoặc để làm giảm đau do một loại bệnh, ốm hoặc chấn thương được chẩn đoán. Để tìm hiểu thêm về các quyền lợi và dịch vụ của IEHP, hãy đọc Chương 4 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP Medi-Cal (PDF) hoặc liên hệ Dịch Vụ Hội Viên IEHP theo số (800) 440-IEHP (4347), TTY (800) 718-4347. IEHP cung cấp các loại dịch vụ sau: Các dịch vụ ngoại trú (xe cứu thương)* Các dịch vụ cấp cứu Các dịch vụ chuyển giới* Chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ* Nhập viện* Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh Các dịch vụ sức khỏe tâm thần Thuốc theo toa Phục hồi chức năng và các dịch vụ và thiết bị phục hồi chức năng* Các dịch vụ xét nghiệm và chụp X-quang, như chụp X-quang* Các dịch vụ phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe cũng như quản lý bệnh mãn tính Các dịch vụ nhạy cảm Các dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng chất gây nghiện Các dịch vụ nhi khoa Các dịch vụ nhãn khoa* Dịch vụ đưa đón y tế trong trường hợp không cấp cứu (Non-emergency medical transportation, NEMT) Dịch vụ đưa đón phi y tế (Non-medical transportation, NMT) Các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn (Long-term services and supports, LTSS) Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa Một số dịch vụ đã liệt kê chỉ được bao trả nếu IEHP hoặc IPA của quý vị phê duyệt trước. Các dịch vụ được bao trả có thể cần được IEHP hoặc IPA hoặc nhóm y khoa của quý vị phê duyệt trước được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*). Các dịch vụ nhãn khoa Chương trình bao trả: Khám mắt định kỳ 24 tháng một lần; IEHP có thể phê duyệt trước (cho phép trước) các dịch vụ bổ sung khi cần thiết về mặt y tế. Kính mắt (gọng kính và mắt kính) 24 tháng một lần; kính áp tròng khi cần thiết cho các tình trạng y tế như thiếu thể thủy tinh, tật không mống mắt và giác mạc hình chóp  Các hạn chế Chỉ áp dụng với tròng kính đơn. Các hội viên dưới 18 tuổi sẽ tự động nhận được tròng kính bằng nhựa polycarbonate. Kính áp tròng thay cho kính mắt chỉ áp dụng khi cần thiết về mặt y tế. Các dịch vụ nha khoa Chương Trình Nha Khoa Medi-Cal bao trả cho một số dịch vụ nha khoa, như: Vệ sinh răng miệng chẩn đoán và phòng ngừa (như: thăm khám, chụp X-quang và vệ sinh răng) Dịch vụ cấp cứu để kiểm soát cơn đau Nhổ răng Trám răng Điều trị tủy răng Răng giả Chỉnh nha (niềng răng) cho trẻ em đủ điều kiện Hội viên có thể tiếp cận các dịch vụ nha khoa thông qua các nhà cung cấp đã ghi danh tham vào after gia Chương Trình Nha Khoa Medi-Cal. Họ sẽ tư vấn cho quý vị về quy trình điều trị tốt nhất và khi nào có thể nhận được những dịch vụ này. Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ nha khoa, hãy gọi cho Chương Trình Nha Khoa Medi-Cal theo số 1-800-440-IEHP (4347) / TTY (800) 718-4347. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Denti-Cal tại https://protect-us.mimecast.com/s/agDmCv2voZfEZBru54ninl?domain=smilecalifornia.org . Dịch vụ đưa đón Các quyền lợi Medi-Cal của quý vị bao gồm dịch vụ đưa đón khứ hồi để nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được chương trình bao trả và các dịch vụ được Medi-Cal bao trả, như chăm sóc sức khỏe tâm thần, lạm dụng chất gây nghiện và chăm sóc nha khoa, trong phạm vi các quận San Bernardino và Riverside. Chương trình bao trả: Các lần thăm khám với Bác Sĩ Chăm Sóc Chính, Bác Sĩ Chuyên Khoa và phòng khám chăm sóc khẩn cấp của quý vị. Thăm khám nha khoa, sức khỏe tâm thần, lạm dụng chất gây nghiện và các dịch vụ khác. Các Loại Trừ và Hạn Chế IEHP không bao trả: Các chuyến đi một chiều và thăm khám phi y tế. Các chuyến đi đến Sở An Sinh Xã Hội, Yêu Cầu Bồi Thường Cho Người Lao Động, các trường hợp Thương Tật Cá Nhân, Tòa Án, các Văn Phòng Dịch Vụ Xã Hội, Quản Chế hoặc Phóng Thích. IEHP cung cấp hai loại hình đưa đón: Vé xe buýt tháng* dành cho Dịch Vụ Đưa Đón Phi Y Tế (Non-Medical Transportation, NMT): được phê duyệt khi quý vị không có bất kỳ vấn đề thể chất hoặc y tế nào khiến quý vị không thể đi lại bằng xe buýt, xe hơi, taxi hoặc các hình thức giao thông công cộng khác. Uber dành cho Dịch Vụ Đưa Đón Phi Y Tế (Non-Medical Transportation, NMT): được phê duyệt khi khu vực của quý vị không hỗ trợ vé xe buýt tháng hoặc quý vị cần đi qua các quận. Đối với loại hình đưa đón này, quý vị cần chờ xe bên lề đường. Dịch Vụ Đưa Đón Y Tế Không Khẩn Cấp (Non-Emergent Medical Transportation, NEMT): được phê duyệt khi vấn đề y tế hoặc thể chất của quý vị không cho phép quý vị đi lại bằng xe buýt, xe hơi, taxi hoặc các hình thức giao thông công cộng khác. Đối với loại hình đưa đón này, Bác Sĩ của quý vị phải gửi Tuyên Bố Chứng Nhận của Bác Sĩ trực tuyến. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2020, dịch vụ đưa đón đến cho lần thăm khám y tế định kỳ bao gồm Sức Khỏe Hành Vi và Sử Dụng Chất Gây Nghiện phải được đặt lịch năm ngày làm việc trước buổi hẹn của quý vị. Để đặt lịch đưa đón, hãy gọi điện cho Bộ Phận Đưa Đón của IEHP theo số 1-800-440-4347 (nhấn phím 2), Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi 1-800-718-4347 (nhấn phím 2). *Để nhận vé xe buýt tháng, hãy gọi cho Call the Car theo số 855-673-3195, nhấn phím 1. Sau khi quý vị nhận được vé xe buýt tháng, quý vị có thể sử dụng dịch vụ này cho tất cả các lần thăm khám chăm sóc sức khỏe của mình. Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Để tải về bản sao miễn phí, hãy nhấp vào Adobe Acrobat Reader.  Chương trình mở rộng chăm sóc hậu sản Chương trình mở rộng chăm sóc hậu sản cung cấp khoản đài thọ mở rộng cho các hội viên Medi-Cal trong cả thời kì mang thai và sau khi sinh.  Chương trình mở rộng chăm sóc hậu sản kéo dài khoản đài thọ bởi IEHP lên đến 12 tháng sau ngày cuối cùng của thời kì mang thai bất kể tình trạng thu nhập, quyền công dân hay tình trạng nhập cư và không cần phải làm thêm gì khác. Giải trình tự toàn bộ hệ gen nhanh chóng Giải trình tự toàn bộ hệ gen nhanh chóng (Rapid Whole Genome Sequencing, rWGS) bao gồm việc giải trình tự cá nhân, giải trình tự hệ ba cho cha/mẹ hoặc cha mẹ và con em của họ, cũng như là giải trình tự siêu nhanh, đây là một quyền lợi được đài thọ dành cho hội viên Medi-Cal nhỏ hơn một tuổi và đang nhận những dịch vụ tại bệnh viện dành cho bệnh nhân nội trú trong một đơn vị chăm sóc chuyên sâu (ICU). rWGS là một phương pháp mới giúp chẩn đoán các tình trạng kịp thời làm ảnh hưởng đến dịch vụ chăm sóc ICU (Intensive Care Unit) cho trẻ em nhỏ hơn một tuổi. Nếu con em của quý vị đủ điều kiện để nhận các Dịch vụ dành cho trẻ em California (California Children’s Services, CCS), CCS có thể chịu trách nhiệm cho việc đài thọ đối với thời gian nằm viện và phương pháp rWGS. Giấy giới thiệu Đối với một số hình thức chăm sóc, PCP hoặc bác sĩ chuyên khoa của quý vị sẽ cần phải xin phép IEHP trước khi quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc. Điều này được gọi là yêu cầu cho phép trước hay phê duyệt trước. Điều đó có nghĩa là IEHP phải đảm bảo rằng dịch vụ chăm sóc là cần thiết về mặt y tế hoặc cần dựa trên sự phù hợp của dịch vụ chăm sóc và chương trình bảo hiểm. Dịch vụ chăm sóc là cần thiết về mặt y tế nếu dịch vụ đó là hợp lý và cần thiết để bảo vệ tính mạng của quý vị, giúp quý vị không bị ốm nặng hoặc tàn tật, hoặc giảm cơn đau dữ dội do một căn bệnh, ốm đau hoặc thương tích được chẩn đoán. Đối với một số dịch vụ, quý vị cần phê duyệt trước (cho phép trước). Theo Mục 1367.01(h)(2), Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn, IEHP sẽ quyết định phê duyệt trước định kỳ trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi IEHP nhận được thông tin hợp lý cần thiết để đưa ra quyết định. Đối với các yêu cầu mà nhà cung cấp chỉ ra hoặc IEHP xác định được rằng việc tuân thủ khung thời gian tiêu chuẩn có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng hoặc sức khỏe của quý vị hoặc khả năng đạt được, duy trì hoặc lấy lại chức năng tối đa, IEHP sẽ đưa ra quyết định phê duyệt trước nhanh. IEHP sẽ đưa ra thông báo nhanh nhất có thể dựa tình trạng sức khỏe của quý vị và không quá 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu dịch vụ. Nếu IEHP không phê duyệt yêu cầu của quý vị, thì IEHP sẽ gửi cho quý vị thư Thông Báo Hành Động (Notice of Action, NOA). Thư NOA sẽ cho quý vị biết cách nộp đơn kháng cáo nếu quý vị không đồng ý với quyết định này. IEHP sẽ liên hệ với quý vị nếu IEHP cần thêm thông tin hoặc cần thêm thời gian để xem xét yêu cầu của quý vị. Tiếp Tục Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc  Hiện tại, nếu quý vị đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ y tế không thuộc mạng lưới của IEHP (ngoài mạng lưới), thì trong một số trường hợp, quý vị có thể tiếp tục nhận các dịch vụ chăm sóc và có thể sử dụng các nhà cung cấp này trong tối đa 12 tháng. Nếu nhà cung cấp của quý vị không tham gia mạng lưới của IEHP trước khi kết thúc 12 tháng, thì quý vị sẽ cần chuyển sang sử dụng các nhà cung cấp trong mạng lưới của IEHP. Nếu quý vị là Hội Viên mới, thì quý vị có thể yêu cầu tiếp tục nhận các dịch vụ y tế từ một nhà cung cấp ngoài mạng lưới nếu quý vị đang nhận dịch vụ chăm sóc này trước khi ghi danh tham gia IEHP. IEHP sẽ quyết định xem dịch vụ điều trị này với một nhà cung cấp ngoài mạng lưới có phù hợp về mặt y tế hay không. Tiếp tục nhận dịch vụ chăm sóc không mở rộng cho các thiết bị y tế lâu bền, dịch vụ đưa đón, các dịch vụ phụ trợ, các dịch vụ được tách ra hoặc các dịch vụ không được Medi-Cal bao trả. Để tìm hiểu thêm về tiếp tục nhận dịch vụ chăm sóc và điều kiện tham gia, hãy gọi cho Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347). Thuốc theo toa Hầu hết các loại thuốc theo toa được Medi-Cal Rx đài thọ, một số loại thuốc có thể được IEHP đài thọ. Nhà cung cấp của quý vị có thể kê toa cho quý vị các loại thuốc có trong Danh sách thuốc theo hợp đồng Medi-Cal Rx. Để tìm hiểu xem một loại thuốc có nằm trong Danh Sách Thuốc Theo Hợp Đồng hay không hoặc để nhận một bản Danh Sách Thuốc Theo Hợp Đồng, hãy gọi Medi-Cal Rx theo số 1-800--977-2273 (TTY 1-800-977-2273 và nhấn phím 5 hoặc 711), truy cập trang web Medi-Cal Rx tại www.Medi-CalRx.dhcs.ca.gov/home/, hoặc gọi Dịch vụ Hội viên IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng-5 giờ chiều. Người dùng TTY xin gọi số 1-800-718-4347 hoặc 711. Nhà thuốc Nếu quý vị mua hoặc mua thêm thuốc theo toa, quý vị phải mua các thuốc theo toa của mình từ một nhà thuốc hợp tác với Medi-Cal Rx. Quý vị có thể tìm thấy danh sách các nhà thuốc hợp tác với Medi-Cal Rx trong Danh Mục Nhà Thuốc Medi-Cal Rx tại https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/. Quý vị cũng có thể tìm một nhà thuốc gần mình bằng cách gọi cho Medi-Cal Rx theo số 1-800-977-2273 (TTY 1-800-977--2273 và nhấn phím 5 hoặc 711). Gọi cho Ban dịch vụ hội viên của IEHP theo số điện thoại 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng-5 giờ chiều. Người dùng TTY xin gọi số 1-800-718-4347 hoặc 711.  

Liên Hệ với Chúng Tôi

ndation is focused on connecting the diverse communities of the Inland Empire with access to a better, more joyful life through programs and initiatives aimed at resolving the root causes of illness, health equity and core needs, including food, shelter and safety. The Foundation was established in July 2022 by Inland Empire Health Plan (IEHP) to ensure all communities throughout the region have access to Vibrant Health, which entails going beyond traditional healthcare services and reaching the region’s most vulnerable populations. Efforts include supporting pilot programs, identifying innovative solutions that improve health outcomes, acting as a convener, collaborator and partner with community and faith-based organizations and much more. Foundation Leadership Angelica Baltazar, MSW, serves as the IEHP Foundation President and has more than 20 years of experience in the public health and human services sectors. She holds a bachelor’s in social work from Cal Poly Pomona and a master’s in policy planning and administration from Loma Linda University. Baltazar is a board member of the Greater Ontario Business Council, Promise Scholars and Partners for Better Health. IEHP Foundation Board of Directors The Foundation is guided by an esteemed, experienced and passionate group of individuals who comprise the Board of Directors: Chair Stephen Bennett, Caravanserai Project Board Chair and Co-Founder Vice Chair Karen Scott, First 5 San Bernardino Executive Director Secretary Regina Weatherspoon-Bell, Founder DVL Project/A Better Way/Victor Valley Domestic, Inc. Treasurer Conrado Bárzaga, MD, Desert Healthcare District & Foundation Chief Executive Officer Josh Candelaria, Viewpoint Advocacy Principal Edward Juhn, MD, MBA, MPH, IEHP Chief Quality Officer Geoffrey Leung, MD, County of Riverside Public Health Officer Jarrod McNaughton, MBA, FACHE, IEHP Chief Executive Officer Combined with their sincere and heartfelt desire to make a difference for all the communities in the region, the board is committed to long-term sustainable change for overall community health improvement. Follow Along on Our Journey Join us as we meet with local communities and organizations to listen to their needs and gain an in-depth understanding of the Inland Empire non-profit landscape. Follow us on Instagram @IEHPFoundation and connect with us on LinkedIn We aspire to significantly transform this region but to make a definitive and long-lasting impact, we are committed to in-depth and ongoing collaborative discussions about the needs and desires of the communities we hope to serve. If you would like to connect, please email us at Foundation@iehp.org Press Releases IEHP Announces Angelica Baltazar as New Foundation President IEHP Foundation Launches to Serve Most Vulnerable Communities IEHP Foundation is a 501(c)(3) nonprofit

Tin Tức Mới Nhất - Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Victorville Có Tên Trong Danh Sách Trung Tâm HUD EnVision tại California

ctorville của Inland Empire Health Plan (IEHP) đã được chỉ định là Trung Tâm EnVision đầu tiên ở Quận San Bernardino, trung tâm đầu tiên ở Vùng IX thuộc quản lý của HUD (Arizona, California, Hawaii, Nevada) hợp tác với một chương trình bảo hiểm y tế, và trung tâm thứ bảy ở tiểu bang California. Chỉ định trên, do Bộ Phát Triển Nhà Ở và Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) công bố, nhấn mạnh đến khả năng và cam kết của trung tâm trong việc trao quyền cho các hộ gia đình thông qua nguồn lực hỗ trợ và dịch vụ trợ giúp cần thiết để họ sống theo hướng tự túc. Những nguồn lực hỗ trợ giúp người dân chủ động về mặt kinh tế, nâng cao trình độ học vấn, sức khỏe thể chất và tinh thần, và bồi dưỡng khả năng lãnh đạo. Nhờ thúc đẩy triển khai cam kết này, HACSB giờ đây sẽ có thể tiếp cận hội viên và cư dân cộng đồng tại CRC Victorville của chương trình bảo hiểm y tế. “Với sự hỗ trợ của HACSB, cộng đồng sẽ được hưởng nhiều lợi ích,” Delia Orosco, giám đốc CRC Victorville của IEHP cho biết. “Khi đó, HACSB sẽ cung cấp nhiều chương trình nhà ở giá rẻ khác nhau và chúng ta có thể cùng hợp tác để hỗ trợ và trao quyền cho những người trong khu vực, giúp họ được hưởng cuộc sống tốt nhất có thể.” Được thành lập vào năm 2019, CRC Victorville của IEHP là một trong ba trung tâm ở Inland Empire, bao gồm các khu vực tại quận Riverside và San Bernardino. Cả ba CRC lại tiếp tục những nỗ lực từ năm 2020, đó là tổ chức nhiều đợt phân phát hàng tạp hóa, phòng tiêm vắc-xin cúm, v.v. để hỗ trợ cư dân cộng đồng.  Bình thường, các trung tâm sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn cho thanh thiếu niên, dịch vụ nhập cảnh, dịch vụ pháp lý, các lớp hướng dẫn chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, chương trình dành cho trẻ em và cung cấp thông tin về bảo hiểm y tế bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Các trung tâm cũng đã thiết lập mối quan hệ đối tác với Goodwill Southern California, Community Action Partnership of San Bernardino, Cơ Quan Dịch Vụ Pháp Lý TODEC và Học Viện Lãnh Đạo Thanh Thiếu Niên Young Visionaries. Theo Christopher Patterson, quản trị viên cấp khu vực của HUD: “Mặc dù chúng ta có thể đo lường nấc thành công dựa trên số lượng người được Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Victorville của Inland Empire Health Plan phục vụ, nhưng thước đo thành công thực sự nằm ở số lượng người có thể sống tự túc tốt hơn. Tự lập về mặt tài chính, đủ sức thuê, hoặc thậm chí mua nhà riêng được coi là một thành công mà tất cả chúng ta có thể ăn mừng.” Để xét xem trung tâm có đủ điều kiện được chỉ định hay không, HSCSB đã tham gia vào quy trình kiểm tra hồ sơ và duyệt xét chuyên sâu nhằm đánh giá kế hoạch hoạt động của CRC Victorville, bao gồm các nguồn tài trợ và chiến lược, kế hoạch tiếp cận cộng đồng và mục tiêu của trung tâm. “Là đối tác lâu năm của IEHP, chúng tôi rất vui khi hợp tác theo cách này và mở rộng nguồn lực hỗ trợ được cung cấp tại CRC Victorville,” Maria Razo, giám đốc điều hành HACSB cho biết. “Mối quan hệ đối tác chiến lược này cho phép chúng tôi chia sẻ nguồn lực hỗ trợ với những người có nhu cầu và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới với đối tác để thúc đẩy triển khai cam kết này trong toàn quận và rộng hơn nữa. Chúng tôi rất cảm kích trước sự hợp tác của IEHP, vì thông qua đó, các gia đình có thể tiếp cận một cách thuận tiện với các dịch vụ toàn diện ngay tại cơ sở.”  CRC Victorville của IEHP sẽ có tên trong danh sách chọn lọc gồm bảy Trung Tâm EnVision HUD hiện có ở California, bao gồm: Trung Tâm Hỗ Trợ Cộng Đồng Bền Vững NHS ở Compton, Trung Tâm Khu Dân Cư Maple của La Familia và Tổ Chức Hợp Tác Hỗ Trợ Cộng Đồng Fruit Ridge ở Sacramento, Liên Minh Phát Triển Cộng Đồng Có Trách Nhiệm ở Los Angeles, Trung Tâm Tuyển Dụng Metro ở San Diego, và Trung Tâm Hemet Envision ở Hemet. “Chúng tôi được chỉ định như vậy nhờ mối quan hệ hợp tác, sự cống hiến, nhận thức về nhu cầu và cam kết đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho cộng đồng của chúng tôi,”Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành IEHP cho biết. “Chúng tôi rất cảm kích khi được hợp tác với những đối tác như HACSB, những đơn vị hiện thân cho sứ mệnh của chúng tôi là chữa bệnh và khơi niềm cảm hứng tinh thần cho mọi người và sẵn sàng cộng tác để đảm bảo rằng những nhóm đối tượng yếu thế nhất của chúng tôi có quyền tiếp cận và có cơ hội trao quyền cho bản thân cũng như có cuộc sống khỏe mạnh hơn.” Để tìm hiểu thêm về các Trung Tâm HUD EnVision, vui lòng truy cập trang https://protect-us.mimecast.com/s/WtJ_CDko98soZ6Du5Bwr_Q?domain=hud.gov .