Login

Notice of Non-Discrimination

DISCRIMINATION IS AGAINST THE LAW

Inland Empire Health Plan (IEHP) follows State and Federal civil rights laws. IEHP does not unlawfully discriminate, exclude people or treat them differently because of sex, race, color, religion, ancestry, national origin, ethnic group identification, age, mental disability, physical disability, medical condition, genetic information, marital status, gender, gender identity or sexual orientation.

 

IEHP provides:

 • Free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
 • Free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact IEHP Member Services between 7 a.m.-7 p.m. weekday, and 8 a.m-.5 p.m. weekend, by calling 1-800-440-IEHP (4347), 7 days a week, including holidays. If you cannot hear or speak well, please call 1-800-718-IEHP (4347). Upon request, this document can be made available to you in braille, large print, audiocassette or electronic form. To obtain a copy in one of these alternative formats, please call or write to:

Inland Empire Health Plan
10801 6th St., Rancho Cucamonga, CA 91730-5987
1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)/California Relay 711)

Notices of Non-Discrimination by plan

Office of Civil Rights - U.S. Department of Health and Human Services

If you believe you have been discriminated against on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights by phone, in writing or electronically:

 • By phone: Call 1-800-368-1019. If you cannot speak or hear well, please call TTY/TDD 1-800- 537-7697.
 • In writing: Fill out a complaint form or send a letter to - U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201
 • Electronically: Visit the Office for Civil Rights Complaint Portal at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf

LANGUAGE ASSISTANCE

 

English
ATTENTION: If you need help in your language call 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Aids and services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are also available. Call 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). These services are free of charge.

 

الشعار بالعربي ة (Arabic)
يُر جى الانتباه:ى إذا احتجت إلى المساعدة بلغتك، فاتصل ب 800-440-4347 (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)) .ى تتوفر ا
ً
أيض المساعدات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مث ى ل المستندات المكتوبة
بطريقة بريل والخ ى ط الكب ري.ى اتصل ب 800-440-4347 (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)) . هذه الخدمات مجانيةى.

Հայերեն պիտակ (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347))։ Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ` Բրայլի գրատիպով ու խոշորատառ տպագրված նյութեր։ Զանգահարեք 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347))։ Այդ ծառայություններն անվճար են։

ឃ្លាសម្គាល់ជាភាសាខ្មែរ (Cambodian)
ចំណំ៖ ប ើអ្នក ត្រូវ ការជំនួយ ជាភាសា រ ស់អ្នក សូម ទូរស័ព្ទបៅបេខ 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347))។ ជំនួយ និង បសវាកមម សត្ា ់ ជនព្ិការ ដូចជាឯកសារសរបសរជាអ្កសរផុស សត្ា ់ជនព្ិការភ្ននក ឬឯកសារសរបសរជាអ្កសរព្ុមពធំ ក៏អាចរកបានផងភ្ដរ។ ទូរស័ព្ទមកបេខ 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347))។ បសវាកមមទំងបនេះមិនគិរថ្លៃប ើយ។

简体中文标语 (Chinese)
请注意:如果您需要以您的母语提供帮助,请致电 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347))。另外还提供针对残疾人士的帮助和服务,例如盲文和需要较大字体阅读,也是方便取用的。请致电 1-800-440-IEHP (4347) (TTY:  1-800-718-IEHP (4347))。这些服务都是免费的。
(Farsi) مطلب به زبان فارسی
توجه: اگر میخواهید به زبان خود کمک دریافت کنید، با 800-440-4347 (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)) تماس
بگیرید. کمکها و خدمات مخصوص افراد دارای معلولیت، مانند نسخههای خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز
موجود است. با 800-440-4347 (TTY:  1-800-718-IEHP (4347)) تماس بگیرید. این خدمات رایگان ارائه میشوند.

ह िंदी टैगलाइन (Hindi)
ध्यान दें: अगर आपको अपनी भाषा में सहायता की आवश्यकता है  1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)) पर कॉल करें। अशक्तता वाले लोगोों के ललए सहायता और सेवाएों, जैसे ब्रेल और बडे लरोंट में भी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं। 1-800-440-IEHP (4347)  (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)) पर कॉल करें। ये सेवाएों लन: शुल्क हैं।

Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong)
CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb.

日本語表記 (Japanese)
注意日本語での対応が必要な場合は 1-800-440-IEHP (4347)  (TTY: 1-800-718-IEHP (4347))へお電話ください。点字の資料や文字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用意しています。1-800-440-IEHP (4347)  (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)) へお電話ください。これらのサービスは無料で提供しています。

한국어 태그라인 (Korean)
유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)) 번으로 문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 서비스도 이용 가능합니다. 1-800-440-IEHP (4347)(TTY: 1-800-718-IEHP (4347)) 번으로 ___________문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공됩니다.

ແທກໄລພາສາລາວ (Laotian)
ປະກາດ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). ຍັງມີຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼືອແລະການບໍລິການສໍາລັບຄົນພິການ ເຊັ່ນເອກະສານທີ່ເປັນອັກສອນນູນແລະມີໂຕພິມໃຫຍ່ ໃຫ້ໂທຫາເບີ 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). ການບໍລິການເຫ ົ່ານີ້ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.

Mien Tagline (Mien)
LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx faan benx meih nyei waac nor douc waac daaih lorx taux 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Liouh lorx jauv-louc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo wuaaic fangx mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun hluo mbiutc aengx caux aamz mborqv benx domh sou se mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv nyaanh oc.

ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈਨ (Punjabi)
ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਧ ਿੱਚ ਮਿਿ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਬ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਧ ਿੱਚ ਿਸਤਾ ੇਜ਼, ੀ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹਨ| ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). ਇਹ ਸੇ ਾ ਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ|

Русский слоган (Russian)
ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Также предоставляются средства и услуги для людей с ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по номеру 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Такие услуги предоставляются бесплатно.

Mensaje en español (Spanish)
ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como documentos en braille y con letras grandes. Llame al 1-800-440-IEHP (4347)(TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Estos servicios son gratuitos.

Tagalog Tagline (Tagalog)
ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong may kapansanan,tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print. Tumawag sa 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Libre ang mga serbisyong ito.

แท็กไลน์ภาษาไทย (Thai)
โปรดทราบ: หากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นภาษาของคุณ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347))นอกจากนี้ ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ สาหรับบุคคลที่มีความพิการ เช่น เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นอักษรเบรลล์และเอกสารที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)) ไม่มีค่าใช้จ่ายสาหรับบริการเหล่านี้

Примітка українською (Ukrainian)
УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Люди з обмеженими можливостями також можуть скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на номер 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Ці послуги безкоштовні.

Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi số 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Các dịch vụ này đều miễn phí.