Thông Báo Không Phân Biệt Đối Xử

PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LÀ HÀNH VI PHẠM PHÁP

Chương trình Chăm Sóc Sức Khỏe Inland Empire (Inland Empire Health Plan, IEHP) tuân thủ pháp luật về dân quyền của Tiểu Bang và Liên Bang. IEHP không phân biệt đối xử trái pháp luật, loại bỏ mọi người, hay đối xử khác với họ vì giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo, tổ tiên, quốc gia xuất xứ, nhóm dân tộc, tuổi, khuyết tật tâm thần, khuyết tật thể chất, tình trạng y tế, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, giới, nhận dạng giới, hay khuynh hướng tình dục.

 

IEHP cung cấp:

 • Các công cụ hỗ trợ và dịch vụ miễn phí cho người khuyết tật để họ có thể giao tiếp hiệu quả với chúng tôi, như:
  • Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu có trình độ
  • Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ khổ lớn, định dạng âm thanh, định dạng điện tử có thể truy cập, các định dạng khác)
 • Dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người có ngôn ngữ chính không phải là Tiếng Anh, ví dụ như:
  • Thông dịch viên có chuyên môn
  • Thông tin dạng văn bản viết bằng ngôn ngữ khác

Nếu quý vị cần những dịch vụ này, hãy liên hệ với Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP trong khung giờ 8 a.m.-5 p.m. (PST), bằng cách gọi tới 1-800-440-IEHP (4347), 7 ngày trong tuần, kể cả các ngày lễ. Nếu quý vị không thể nghe hoặc nói tốt, hãy gọi số 1-800-718-IEHP (4347). Khi có yêu cầu, tài liệu này có thể được cung cấp cho quý vị bằng chữ nổi braille, bản in chữ lớn, băng cát-xét hoặc định dạng điện tử. Để được nhận bản sao tài liệu theo một trong những định dạng thay thế này, vui lòng gọi hoặc gửi thư đến:

Inland Empire Health Plan
10801 6th St., Rancho Cucamonga, CA 91730-5987
1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)/Dịch Vụ Tiếp Âm California 711)

Cách nộp đơn khiếu nại

Nếu quý vị cho rằng IEHP đã không cung cấp các dịch vụ này hay phân biệt đối xử phi pháp theo cách khác dựa trên giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo, tổ tiên, quốc gia xuất xứ, nhóm dân tộc, tuổi, khuyết tật tâm thần, khuyết tật thể chất, tình trạng y tế, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, giới, nhận dạng giới, hay khuynh hướng tình dục, quý vị có thể làm đơn khiếu nại với Điều phối viên Dân Quyền của IEHP. Quý vị có thể làm đơn khiếu nại qua điện thoại, qua thư, nộp trực tiếp hoặc bằng phương thức điện tử:

 • Qua điện thoại: Liên hệ với Điều phối viên Dân quyền của IEHP từ 8 a.m.-5 p.m. (PST), bằng cách gọi tới 800-440-IEHP (4347). Hoặc nếu quý vị không thể nghe hoặc nói tốt, vui lòng gọi TTY: 1-800-718-IEHP (4347)/Dịch Vụ Tiếp Âm California 711.
 • Bằng văn bản: Điền biểu mẫu than phiền hoặc viết thư và gửi đến IEHP’s Civil Rights Coordinator, 10801 6th St., Rancho Cucamonga, CA 91730-5987
 • Trực tiếp: Ghé qua văn phòng bác sĩ của quý vị hoặc IEHP và nói quý vị muốn nộp đơn khiếu nại.
 • Bằng hình thức điện tử: Nộp đơn khiếu nại trực tuyến.

Văn phòng Dân Quyền (Office of Civil Rights) - Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe California (California Department of Health Care Services)

Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại dân quyền với Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe California, Văn phòng Dân quyền qua điện thoại, qua thư, hoặc bằng phương thức điện tử:

 • Qua điện thoại: Vui lòng gọi 916-440-7370. Nếu quý vị không thể nghe hoặc nói tốt, vui lòng gọi số 711 (Dịch Vụ Tiếp Âm Viễn Thông).
 • Bằng văn bản: Điền mẫu đơn khiếu nại hoặc gửi thư đến - Deputy Director, Office of Civil Rights Department of Health Care Services Office of Civil Rights, P.O. Box 997413, MS 0009 Sacramento, CA 95899-7413
 • Bằng hình thức điện tử: Gửi email tới địa chỉ  CivilRights@dhcs.ca.gov.

Văn phòng Dân Quyền - Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (U.S. Department of Health and Human Services)

Nếu quý vị tin rằng quý vị đã bị phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, quốc gia xuất xứ, tuổi, tình trạng khuyết tật, hay giới tính, quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại dân quyền với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Văn phòng Dân quyền qua điện thoại, qua thư, hoặc phương thức điện tử:

 • Qua điện thoại: Gọi số 1-800-368-1019. Nếu quý vị không thể nói tốt hoặc không thể nghe rõ, vui lòng gọil TTY/TDD 1-800- 537-7697.
 • Bằng văn bản: Điền biểu mẫu than phiền hoặc gửi thư đến U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201
 • Bằng hình thức điện tử: Truy cập Cổng Thông tin Khiếu nại của Văn phòng Dân Quyền tại https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf

HỖ TRỢ NGÔN NGỮ

 

Tiếng Anh
LƯU Ý: Nếu quý vị cần được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Ngoài ra cũng có các hỗ trợ và dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi braille và bản in chữ lớn. Gọi số 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Những dịch vụ này đều miễn phí.

 

الشعار بالعربي ة (Arabic)
يُر جى الانتباه:ى إذا احتجت إلى المساعدة بلغتك، فاتصل ب 800-440-4347 (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)) .ى تتوفر ا
ً
أيض المساعدات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مث ى ل المستندات المكتوبة
بطريقة بريل والخ ى ط الكب ري.ى اتصل ب 800-440-4347 (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)) . هذه الخدمات مجانيةى.

Հայերեն պիտակ (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347))։ Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ` Բրայլի գրատիպով ու խոշորատառ տպագրված նյութեր։ Զանգահարեք 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347))։ Այդ ծառայություններն անվճար են։

ឃ្លាសម្គាល់ជាភាសាខ្មែរ (Cambodian)
ចំណំ៖ ប ើអ្នក ត្រូវ ការជំនួយ ជាភាសា រ ស់អ្នក សូម ទូរស័ព្ទបៅបេខ 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347))។ ជំនួយ និង បសវាកមម សត្ា ់ ជនព្ិការ ដូចជាឯកសារសរបសរជាអ្កសរផុស សត្ា ់ជនព្ិការភ្ននក ឬឯកសារសរបសរជាអ្កសរព្ុមពធំ ក៏អាចរកបានផងភ្ដរ។ ទូរស័ព្ទមកបេខ 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347))។ បសវាកមមទំងបនេះមិនគិរថ្លៃប ើយ។

简体中文标语 (Tiếng Trung)
请注意:如果您需要以您的母语提供帮助,请致电 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347))。另外还提供针对残疾人士的帮助和服务,例如盲文和需要较大字体阅读,也是方便取用的。请致电 1-800-440-IEHP (4347) (TTY:  1-800-718-IEHP (4347))。这些服务都是免费的。
(Farsi) مطلب به زبان فارسی
توجه: اگر میخواهید به زبان خود کمک دریافت کنید، با 800-440-4347 (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)) تماس
بگیرید. کمکها و خدمات مخصوص افراد دارای معلولیت، مانند نسخههای خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز
موجود است. با 800-440-4347 (TTY:  1-800-718-IEHP (4347)) تماس بگیرید. این خدمات رایگان ارائه میشوند.

ह िंदी टैगलाइन (Hindi)
ध्यान दें: अगर आपको अपनी भाषा में सहायता की आवश्यकता है  1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)) पर कॉल करें। अशक्तता वाले लोगोों के ललए सहायता और सेवाएों, जैसे ब्रेल और बडे लरोंट में भी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं। 1-800-440-IEHP (4347)  (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)) पर कॉल करें। ये सेवाएों लन: शुल्क हैं।

Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong)
CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb.

日本語表記 (Japanese)
注意日本語での対応が必要な場合は 1-800-440-IEHP (4347)  (TTY: 1-800-718-IEHP (4347))へお電話ください。点字の資料や文字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用意しています。1-800-440-IEHP (4347)  (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)) へお電話ください。これらのサービスは無料で提供しています。

한국어 태그라인 (Korean)
유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)) 번으로 문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 서비스도 이용 가능합니다. 1-800-440-IEHP (4347)(TTY: 1-800-718-IEHP (4347)) 번으로 ___________문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공됩니다.

ແທກໄລພາສາລາວ (Laotian)
ປະກາດ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). ຍັງມີຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼືອແລະການບໍລິການສໍາລັບຄົນພິການ ເຊັ່ນເອກະສານທີ່ເປັນອັກສອນນູນແລະມີໂຕພິມໃຫຍ່ ໃຫ້ໂທຫາເບີ 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). ການບໍລິການເຫ ົ່ານີ້ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.

Mien Tagline (Mien)
LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx faan benx meih nyei waac nor douc waac daaih lorx taux 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Liouh lorx jauv-louc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo wuaaic fangx mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun hluo mbiutc aengx caux aamz mborqv benx domh sou se mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv nyaanh oc.

ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈਨ (Punjabi)
ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਧ ਿੱਚ ਮਿਿ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਬ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਧ ਿੱਚ ਿਸਤਾ ੇਜ਼, ੀ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹਨ| ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). ਇਹ ਸੇ ਾ ਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ|

Русский слоган (Russian)
ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Также предоставляются средства и услуги для людей с ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по номеру 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Такие услуги предоставляются бесплатно.

Mensaje en español (Spanish)
ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como documentos en braille y con letras grandes. Llame al 1-800-440-IEHP (4347)(TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Estos servicios son gratuitos.

Tagalog Tagline (Tagalog)
ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong may kapansanan,tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print. Tumawag sa 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Libre ang mga serbisyong ito.

แท็กไลน์ภาษาไทย (Thai)
โปรดทราบ: หากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นภาษาของคุณ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347))นอกจากนี้ ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ สาหรับบุคคลที่มีความพิการ เช่น เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นอักษรเบรลล์และเอกสารที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)) ไม่มีค่าใช้จ่ายสาหรับบริการเหล่านี้

Примітка українською (Ukrainian)
УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Люди з обмеженими можливостями також можуть скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на номер 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Ці послуги безкоштовні.

Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi số 1-800-440-IEHP (4347) (TTY: 1-800-718-IEHP (4347)). Các dịch vụ này đều miễn phí.