Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị

Sứ Mệnh

Chúng tôi chữa bệnh và khơi niềm cảm hứng tinh thần cho mọi người.

Tầm Nhìn

Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi khi cộng đồng còn chưa được hưởng dịch vụ chăm sóc tốt nhất và chưa có được sức khỏe dồi dào.

Tư Cách Hội Viên


Giá Trị

Con đường chúng tôi đi hoàn toàn đúng đắn, vì chúng tôi:

Đưa hội viên làm trung tâm.

Bứt phá sáng tạo và mạnh dạn cải tiến dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

Tập trung và chịu trách nhiệm trong công việc.

Tuyệt đối giữ vững cam kết với hội viên, nhà cung cấp, đối tác và giữ vững cam kết giữa các bên.