Xem Chương trình

Các chương trình được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của mọi người

Cư dân Inland Empire thảo luận về các chương trình sức khỏe

coming_soon_red_font_color

Text Effect Type
font-color
Text Effect Color
red
Text To Apply Effect
Sắp có
Element To Apply Effect
cmp-teaser__pretitle

right_for_me_purple_highlight

Text Effect Type
highlight
Text Effect Color
purple
Text To Apply Effect
hợp với tôi
Element To Apply Effect
cmp-teaser__title

Chương trình nào phù hợp với tôi?

Mỗi chương trình của IEHP đều có các yêu cầu về điều kiện hội đủ khác nhau. Hãy đảm bảo là quý vị chọn một chương trình phù hợp với quý vị.

right_for_me_purple_highlight

Text Effect Type
highlight
Text Effect Color
purple
Text To Apply Effect
hợp với tôi
Element To Apply Effect
cmp-teaser__title
 

Biểu tượng

IEHP Medi-Cal

Biểu tượng

IEHP DualChoice

Biểu tượng

IEHP Covered California

 

Biểu tượng

IEHP Medi-Cal

Biểu tượng

IEHP DualChoice

Biểu tượng

IEHP Covered California

Các Khu vực Phục vụ

Quận Riverside

Quận San Bernardino

Quận Riverside

Quận San Bernardino

Quận Riverside

Quận San Bernardino

 

Biểu tượng

IEHP Medi-Cal

Biểu tượng

IEHP DualChoice

Biểu tượng

IEHP Covered California

Tôi có hội đủ điều kiện không

Quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận Medi-Cal nếu quý vị đánh dấu chọn hầu hết các ô sau:

 

*Tôi là người trưởng thành có (hoặc không có) con.

*Tôi là người cao tuổi.

*Tôi là người khuyết tật.

*Tôi hơn 50 tuổi và tôi là người không có giấy tờ.

* Tôi đáp ứng các hướng dẫn về thu nhập.

(Hội đủ điều kiện về thu nhập của Medicaid ở California dựa trên quy mô hộ gia đình. Quý vị cần kiếm được ít hơn 138% mức chuẩn nghèo, dựa trên số người sống trong gia đình của quý vị. Các giới hạn về thu nhập dựa trên quy mô hộ gia đình là:

 

Một người:

$17,609

Hai người:

$23,792

Ba người:

$29,974

Bốn người:

$36,156

Năm người

$ 42,339)

 

Tìm hiểu thêm về điều kiện hội đủ

 

Quý vị có thể hội đủ điều kiện cho DualChoice nếu đánh dấu chọn hầu hết các ô sau:

 

*Tôi sống trong khu vực dịch vụ

*Tôi từ 21 tuổi trở lên

*Tôi có Medicare Phần A và Medicare Phần B và hiện hội đủ điều kiện nhận Medi-Cal

*Tôi là công dân Hoa Kỳ hoặc đang hiện diện hợp pháp tại Hoa Kỳ.

 

Tìm hiểu thêm

 

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp qua Covered California nếu quý vị đánh dấu chọn hầu hết các ô sau:

*Tôi sống trong khu vực dịch vụ

*Tôi kiếm được ít hơn mức chuẩn nghèo 138%, dựa trên số người sống trong nhà của tôi (ví dụ: $17,609 cho một người và $36,156 cho bốn người)

 

Tìm hiểu thêm

 

Biểu tượng

IEHP Medi-Cal

Biểu tượng

IEHP DualChoice

Biểu tượng

IEHP Covered California

Tôi sẽ phải trả bao nhiêu?Miễn phí

Miễn phí*

Phụ thuộc vào chương trình của quý vị. Chúng tôi có các chương trình khác nhau cho các mức thu nhập khác nhau.

 

Biểu tượng

IEHP Medi-Cal

Biểu tượng

IEHP DualChoice

Biểu tượng

IEHP Covered California

Tôi nhận được dịch vụ chăm sóc nào?Dịch vụ chăm sóc từ hơn 8000 nhà cung cấp, bao gồm cả bác sĩ chuyên khoa.Dịch vụ chăm sóc từ hơn 8000 nhà cung cấp, bao gồm cả bác sĩ chuyên khoa.Dịch vụ chăm sóc từ hơn 8000 nhà cung cấp, bao gồm cả bác sĩ chuyên khoa.   

asked

Text Effect Type
outline
Text Effect Color
red
Text To Apply Effect
câu hỏi
Element To Apply Effect
cmp-title__text

Các câu hỏi thường gặp

Rất có khả năng. Chúng tôi là một trong 10 chương trình bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal lớn nhất với một mạng lưới gồm hơn 8,000 bác sĩ. Đến trang nhà cung cấp của chúng tôi để xem liệu bác sĩ của quý vị có được đài thọ không. Nếu không, chúng tôi có thể vẫn đài thọ cho các cuộc hẹn khám bác sĩ của quý vị. Hãy gọi điện cho chúng tôi để tìm hiểu thêm. 1-800-440-IEHP (4347), TTY: 1-800-718-IEHP (4347).

Quý vị luôn có thể kiểm tra phần "chương trình nào phù hợp với tôi?" Kéo lên vài dòng ở trang này.

Để ghi danh, hãy điền vào mẫu ghi danh cho chương trình mà quý vị muốn tham gia. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, hãy gọi điện cho chúng tôi hoặc tới trung tâm nguồn trợ giúp cộng đồng gần nhất để được giúp đỡ trực tiếp.

Chúng tôi có thể giúp quý vị! Ban Dịch Vụ Ghi Danh của IEHP có thể giúp quý vị nếu quý vị gọi số 1-866-294-IEHP (4347), 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thứ Hai-Thứ Sáu. Người dùng TTY xin gọi 1-800-720-IEHP (4347). Quý vị sẽ nói chuyện với một Chuyên viên Ghi danh thân thiện và thông thạo song ngữ của chúng tôi.