Chương Trình Tuân Thủ và Chương Trình Chống FDR

Chương Trình Tuân Thủ

Inland Empire Health Plan (IEHP) cam kết thực hiện hoạt động chăm sóc sức khỏe theo đúng tiêu chuẩn đạo đức, nghĩa vụ hợp đồng theo các chương trình, luật và quy định của Tiểu Bang và Liên Bang áp dụng cho Medi-Cal và IEHP DualChoice. Cam kết này áp dụng đối với cả những đối tác nghiệp vụ và tổ chức được ủy quyền thực hiện sứ mệnh của IEHP là cải tiến quy trình cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, dễ tiếp cận, tập trung vào bệnh, cho cộng đồng của chúng tôi. 

 

Chúng tôi thiết kế Chương Trình Tuân Thủ này nhằm mục đích:

  • Đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ luật, quy tắc và quy định hiện hành
  • Giảm hoặc loại bỏ hành vi Gian Lận, Lãng Phí và Lạm Dụng (FWA)
  • Ngăn chặn, phát hiện và chỉnh đốn hành vi không tuân thủ
  • Củng cố cho cam kết đảm bảo văn hóa tuân thủ mà chúng tôi cố gắng theo đuổi
  • Xây dựng và thực hiện cam kết chung về vận hành trung thực, liêm chính, minh bạch và trách nhiệm giải trình

Thông Tin về FDR

FDR là gì?

 

Tổ Chức Cấp Trực Tiếp, Cấp Gián Tiếp hoặc Có Liên Quan (FDR) là một tổ chức được ủy quyền được ký hợp đồng phụ thay mặt cho IEHP để cung cấp các dịch vụ liên quan đến chương trình bảo hiểm y tế. 

 

Các Yêu Cầu đối với FDR

 

FDR phải* tuân theo các chính sách và thủ tục của IEHP, Bộ Quy Tắc Đạo Đức và Ứng Xử Trong Kinh Doanh, cũng như các yêu cầu khác trong hợp đồng.  

 

Nguồn Lực Hỗ Trợ FDR

 

First Tier and Downstream Entities/Compliance Program Requirements Manual – This manual doesn’t pertain to IPA’s
IEHP Vendor FDR Manual Policy_Compliance Program Requirements_2021
IEHP Vendor FDR Manual Policy_FWA Requirements_2021
IEHP Vendor FDR Manual Policy_HIPAA Requirements 
Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử trong Kinh doanh của IEHP 
Chính Sách Không Trả Thù
Chứng thực Chương trình Tuân thủ FDR
Tài liệu đào tạo Tuân thủ CMS, FWA và HIPAA
Đào tạo ICE FWA
Chương Trình Đào Tạo Chung về Tuân Thủ ICE

 

*Để biết các yêu cầu đối với IPA, vui lòng truy cập trang Nguồn Lực Hỗ Trợ Nhà Cung Cấp

Bộ Quy Tắc Đạo Đức và Ứng Xử Trong Kinh Doanh

Inland Empire Health Plan (IEHP) mong muốn Thành Viên Đội Ngũ và các tổ chức kinh doanh hợp tác với IEHP tiến hành thực hiện công việc theo cách thức chuyên nghiệp và có đạo đức nhằm để công chúng ngày càng tín nhiệm và tin tưởng vào văn hóa liêm chính của IEHP. Bộ Quy Tắc này cung cấp thông tin về văn hóa tuân thủ tại IEHP và vai trò của mỗi Thành Viên Đội Ngũ, bao gồm Ban Quản Lý Cấp Cao, Giám Đốc, Ban Quản Trị và đối tác kinh doanh, trong việc xây dựng và bảo tồn văn hóa đó.

 

Bộ Quy Tắc Đạo Đức và Ứng Xử Trong Kinh Doanh của IEHP

Khóa Đào Tạo về Chương Trình Tuân Thủ, Chương Trình Chống Gian Lận, Lãng Phí và Lạm Dụng (FWA) và Chương Trình Quyền Riêng Tư

Khóa Đào Tạo về Chương Trình Tuân Thủ, Chương Trình Chống FWA và Chương Trình Quyền Riêng Tư của IEHP tập trung vào những yếu tố làm nên một Chương Trình Tuân Thủ, chương trình về ứng xử và đạo đức cũng như các Chương Trình Chống Gian Lận, Lãng Phí và Lạm Dụng và Chương trình Quyền Riêng Tư hiệu quả.

 

IEHP yêu cầu những tổ chức được ủy quyền tiến hành Đào Tạo về Tuân Thủ cho nhân viên, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, các tổ chức cấp gián tiếp, Hội Đồng Quản Trị và Nhà Thầu của mình trong vòng 90 ngày kể từ ngày tuyển dụng/bắt đầu đi làm.

 

IEHP cam kết xây dựng văn hóa tuân thủ, đạo đức và liêm chính. Mục tiêu tổ chức chương trình Đào Tạo về Tuân Thủ là để giúp tất cả các bên liên quan hiểu được các yêu cầu của IEHP, bao gồm các quy định và chính sách, cũng như thủ tục liên quan đến Tuân Thủ vì những kiến thức này liên quan đến công việc hàng ngày.

 

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn đề xuất thêm, vui lòng gửi email cho Bộ Phận Phụ Trách Tuân Thủ của IEHP theo địa chỉ compliance@iehp.org

Chương Trình Đào Tạo Chung về Tuân Thủ

Trình Báo Thông Tin

Để trình báo hành vi Gian Lận, Lãng Phí hoặc Lạm Dụng, các vấn đề về quyền riêng tư và các vấn đề khác liên quan đến Tuân Thủ, vui lòng sử dụng những nguồn lực hỗ trợ của IEHP sau đây:

 

Đường dây nóng về Tuân thủ: 1-866-355-9038
Fax: 909-477-8536
E-mail: compliance@iehp.org
Mail:
IEHP Compliance Officer
P.O. Box 1800
Rancho Cucamonga, CA 91729-1800
Trực tuyến:
Trình Báo một Vấn Đề về Tuân Thủ