Báo Cáo Vấn Đề với Dịch Vụ Chăm Sóc Của Quý Vị

Chúng tôi mong muốn quý vị hài lòng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình. Nếu quý vị không hài lòng hoặc quý vị đang gặp vấn đề với dịch vụ chăm sóc của mình, hãy trao đổi với Bác Sĩ của quý vị. Bác Sĩ sẽ hỗ trợ quý vị. Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm, hãy gọi tới ban Dịch vụ Hội viên IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 a.m.-7 p.m. và Thứ Bảy-Chủ Nhật, 8 a.m.-5 p.m. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347).

Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại. Yêu cầu bác sĩ của quý vị cung cấp mẫu đơn khiếu nại hoặc chọn từ các tùy chọn sau đây.

  1. MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI
  2. In và gửi biểu mẫu khiếu nại qua đường bưu điện (các bản PDF dưới đây)
  3. Gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP và chúng tôi sẽ gửi biểu mẫu cho quý vị qua đường bưu điện

Nếu quý vị gửi biểu mẫu khiếu nại qua đường bưu điện, vui lòng gửi đến:

IEHP, Attention: Phòng Khiếu nại
P.O. Box 1800
Rancho Cucamonga, CA 91729-1800

Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Tải xuống Adobe Acrobat Reader.  Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP.

Trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được than phiền của quý vị, chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị biết rằng chúng tôi đã nhận được đơn than phiền đó. Trong vòng 30 ngày, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một lá thư khác để thông báo chúng tôi đã giải quyết vấn đề của quý vị như thế nào. Nếu quý vị gọi cho IEHP về một khiếu nại không liên quan đến bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, nhu cầu y tế, hoặc điều trị mang tính thử nghiệm hoặc nghiên cứu, và đơn khiếu nại của quý vị được giải quyết vào cuối ngày làm việc tiếp theo, thì quý vị có thể không nhận được thư phản hồi.