Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử trong Kinh doanh của IEHP

Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử trong Kinh doanh của IEHP

Quy tắc Đạo đức và Ứng xử trong Kinh doanh của IEHP định hướng cho ứng xử chuyên nghiệp và đạo đức, duy trì văn hóa tuân thủ và hỗ trợ các giá trị cốt lõi của chúng tôi. Đó là hướng dẫn, cho các thành viên nhóm của chúng tôi, bao gồm lãnh đạo cấp cao, giám đốc điều hành, ủy viên hội đồng quản trị, nhà thầu phụ và đối tác kinh doanh, hiểu về kỳ vọng của chúng tôi đối với đạo đức và vai trò của họ trong việc xây dựng và bảo tồn văn hóa đó.

Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử trong Kinh doanh (PDF)