Liên hệ với Chúng tôi

Nếu quý vị cần bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, vui lòng gọi 1-866-294-IEHP (4347), 8 a.m.-5 p.m., Thứ Hai-Thứ Sáu hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Enroll@iehp.org. Người dùng TTY, vui lòng gọi 1-866-718-IEHP (4347). Một trong những Cố vấn viên Ghi danh song ngữ thân thiện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp quý vị.

Hội Viên

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP 

 

7 a.m.-7 p.m., Thứ Hai-Thứ Sáu

8 a.m.-5 p.m., Thứ Bảy-Chủ Nhật

Nhà Cung cấp

Nếu quý vị cần thông tin, vui lòng gọi cho Nhà cung cấp Các dịch vụ

 

8 a.m.-5 p.m., Thứ Hai-Thứ Sáu

Điện thoại 909-890-2054

Email  ProviderServices@iehp.org

Yêu cầu Chung

đối với các yêu cầu chung

 

8 a.m.-5 p.m., Thứ Hai-Thứ Sáu

 

Điện thoại  909-890-2000

TTY      909-890-0731

Tham gia chương trình nhắn tin của chúng tôi tại đây.

 

Tìm hiểu thêm về dịch vụ 211 tại đây.

 

Và thiết lập dịch vụ thông dịch viên tại đây.

Thông tin liên lạc Bổ sung

Nhà Cung Ứng Triển Vọng

Nếu quý vị muốn trở thành nhà cung ứng của IEHP, vui lòng truy cập trang Thu mua của chúng tôi.

Xử lý Hồ sơ

Vui lòng liên hệ đến Bộ Phận Pháp Chế của IEHP. Bộ Phận Pháp Chế phụ trách xử lý những câu hỏi liên quan đến Thông Tin Y Tế Được Bảo Vệ (“PHI”), Trát Đòi Hầu Tòa, Quyền Giám Hộ, Đạo Luật về Hồ Sơ Công Khai (“PRA”) và các yêu cầu Khiếu Nại Bồi Thường đối với Chính Quyền California. Bộ Phận Pháp Chế cũng là Đại Diện được IEHP chỉ định phụ trách quy trình Tống Đạt Trát Tòa.

 

Sở Pháp lý của Chương trình Bảo hiểm Y tế Inland Empire

10801 Sixth St.

Rancho Cucamonga, CA 91730

Email: legal@IEHP.org

Fax: 909-477-8578

Giấy Ủy Quyền Tiết Lộ Thông Tin (PDF) - Biểu mẫu này cho phép IEHP sử dụng và tiết lộ Thông Tin Y Tế Được Bảo Vệ.

 

Fraud and HiPAA

IEHP cố gắng giúp giải đáp mọi thắc mắc hoặc vấn đề mà Hội Viên có thể có. Để đảm bảo rằng các Hội Viên của chúng tôi nhận được dịch vụ chăm sóc tốt nhất, chúng tôi cần họ báo cáo bất kỳ vấn đề nào. Nếu quý vị chứng kiến gian lận, hoặc nếu một hoặc cảm thấy rằng thông tin cá nhân và riêng tư của quý vị đã bị lạm dụng, vui lòng truy cập tại đây.

Chấn Thương hoặc Tai Nạn Cá Nhân

Nếu bên bị chấn thương hội đủ điều kiện nhận Medi-Cal, vui lòng liên hệ với Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 916-445-9891 hoặc truy cập DHCS.ca.gov/PI.

 

Địa chỉ gửi thư:

Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe

Bộ phận Trách nhiệm pháp lý và Phục hồi của Bên thứ ba

Ban Bảo hiểm Tai nạn – MS 4720

P.O. Box 997425

Sacramento, CA 95899-7425