Quý vị hoặc ai đó quý vị biết cần thực phẩm, quần áo hoặc nhà ở?

Gọi 211 để biết các dịch vụ y tế và xã hội tại các quận Riverside và San Bernardino. 

  • Nhóm hỗ trợ và cộng đồng
  • Chăm sóc sức khỏe và tư vấn
  • Nhà ở, thực phẩm và quần áo
  • Nơi báo cáo lạm dụng
  • Việc làm

Gọi 211 bất kỳ lúc nào, giờ một ngày, 7 ngày một tuần Tất cả các cuộc gọi đều được bảo mật. Quý vị có thể nói chuyện bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha hoặc các ngôn ngữ khác. Để biết thêm thông tin về 211, vui lòng truy cập 211.org