Dịch Vụ Thông Dịch

Quý vị hoặc một hội viên trong gia đình có cần thông dịch viên ngôn ngữ để hỗ trợ quý vị trong lần khám Bác Sĩ tiếp theo không? IEHP cung cấp dịch vụ thông dịch ngôn ngữ cho tất cả Hội Viên IEHP - và hoàn toàn miễn phí!

 

Chúng tôi sẽ cử một thông dịch viên đến phòng mạch Bác Sĩ của quý vị, vì vậy quý vị sẽ có người biết ngôn ngữ của quý vị hỗ trợ. Chúng tôi sắp xếp thông dịch viên cho hầu hết mọi ngôn ngữ, bao gồm cả Ngôn Ngữ Ký Hiệu của Hoa Kỳ.

 

Để đặt một thông dịch viên ngôn ngữ, hãy gọi cho Dịch vụ Hội viên IEHP sớm ít nhất 5 ngày trước chuyến thăm khám với Bác sĩ của quý vị. Để hủy yêu cầu của quý vị, hãy gọi trước chuyến thăm khám với Bác sĩ của quý vị ít nhất 2 ngày. 

 

Hãy gọi tới Dịch vụ Hội viên IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 a.m.-7 p.m., và Thứ Bảy-Chủ Nhật, 8 a.m.-5 p.m. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347).