Quản lý Chăm sóc Nâng cao

Quyền lợi Mới!

Quản lý Chăm sóc Nâng cao (ECM)

IEHP đài thọ cho các dịch vụ Quản lý Chăm sóc Nâng cao (ECM) cho các hội viên có các nhu cầu có độ phức tạo cao. ECM là một quyền lợi mang lại các dịch vụ bổ sung để giúp quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần để được mạnh khỏe. Quyền lợi này điều phối dịch vụ chăm sóc mà quý vị nhận được từ các bác sĩ khác nhau và những người khác tham gia vào việc chăm sóc quý vị. Tại IEHP, chúng tôi hiểu rằng những tình trạng bệnh nhất định như tiểu đường, huyết áp cao, hoặc rối loạn lạm dụng chất gây nghiện có thể khá phức tạp, dễ gây nhầm lẫn, và khó quản lý. ECM của IEHP đem lại các dịch vụ hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu sức khỏe tổng thể của quý vị–chăm sóc cho cơ thể và tâm trí của quý vị. Quý vị có thể đủ điều kiện cho ECM với IEHP nếu quý vị đáp ứng những tiêu chí nhất định được thể hiện dưới đây và cần thêm sự giúp đỡ với việc quản lý sức khỏe của mình.

Ai đủ điều kiện?

IEHP ECM dành cho các hội viên:

 • Vô gia cư với nhu cầu về sức khỏe và/hoặc sức khỏe hành vi phức tạp
 • Thường xuyên phải nhập viện, ở ngắn hạn tại cơ sở điều dưỡng chuyên môn, hoặc tới phòng cấp cứu
 • Có một bệnh tâm thần nghiêm trọng hoặc rối loạn lạm dụng chất gây nghiện với các nhu cầu xã hội phức tạp
 • Có các nhu cầu phức tạp và đang chuyển tiếp từ môi trường giam giữ ở Quận Riverside

Nếu quý vị đủ điều kiện cho ECM, quý vị sẽ có nhóm chăm sóc của riêng mình với một quản lý chăm sóc có nhiệm vụ điều phối các dịch vụ miễn phí, chẳng hạn như chăm sóc chính, sức khỏe hành vi, dịch vụ và hỗ trợ dài hạn trong cộng đồng (LTSS), sức khỏe phát triển, sức khỏe răng miệng, và dịch vụ xã hội.

Những ai ở trong nhóm chăm sóc của quý vị?

 • Điều dưỡng Quản lý Chăm sóc
 • Người quản lý Chăm sóc Sức khỏe Hành vi
 • Điều phối viên Dịch vụ Chăm sóc
 • Nhân viên Y tế Cộng đồng

ECM của IEHP bao gồm những gì

Nếu quý vị tham gia ECM, các quyền lợi của quý vị sẽ không thay đổi. Quý vị có thể giữ lại các bác sĩ, nhà cung cấp của mình và nhóm chăm sóc của quý vị sẽ giúp:

 • Tìm các bác sĩ và đặt lịch hẹn khám sức khỏe thể chất, tâm thần, và điều trị lạm dụng chất gây nghiện
 • Luôn thông báo đầy đủ cho tất cả các nhà cung cấp của quý vị
 • Bố trí dịch vụ chuyên chở cho các buổi khám bác sĩ
 • Đặt dịch vụ tiếp theo sau khi quý vị rời bệnh viện
 • Quản lý tất cả các loại thuốc của quý vị
 • Kết nối với nguồn trợ giúp địa phương, như thực phẩm hoặc các dịch vụ xã hội khác

Các dịch vụ ECM được cung cấp miễn phí và quý vị có thể tham gia hoặc ngừng dịch vụ ECM bất cứ lúc nào.

Hỗ trợ khi quý vị cần

Nhóm chăm sóc của quý vị có thể hỗ trợ quý vị qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp và thậm chí họ có thể tới địa điểm của quý vị. Quý vị không đơn độc với IEHP ECM.

 

Để tham gia hoặc ngừng dịch vụ ECM, vui lòng gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347). Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 a.m.-7 p.m., và Thứ Bảy-Chủ Nhật, 8 a.m.-5 p.m. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347).

 


You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Nguồn Lực Hỗ Trợ Liên Quan