Ghi danh IEHP DualChoice

Hãy tin tưởng vào trái tim của quý vị khi ghi danh sức khỏe của quý vị với IEHP DualChoice (HMO D-SNP)

Nếu quý vị có cả Medi-Cal và Medicare, quý vị có thể đủ điều kiện ghi danh tham gia chương trình IEHP DualChoice (HMO D-SNP). Chương trình IEHP DualChoice của chúng tôi giúp quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc cần thiết để đạt được sức khỏe tốt nhất có thể.

Nhận các quyền lợi được bảo hiểm với $0 bao gồm:

 • Thăm khám bác sĩ như khám định kỳ và khám bệnh
 • Các đơn thuốc từ danh mục thuốc của IEHP DualChoice
 • Chăm sóc tại bệnh viện như phòng cấp cứu và các dịch vụ khẩn cấp cần thiết hiện đủ điều kiện cho Medi-Cal, và 
 • Trường hợp đặc biệt

CÙNG VỚI các quyền lợi bổ sung như:

 • Chăm sóc thị lực: tổng giới hạn $350 mỗi năm cho kính áp tròng và/hoặckính mắt (gọng kính và tròng kính)
 • Khoản trợ cấp dịch vụ tiện ích $65 cho các dịch vụ tiện ích được đài thọ. Quý vị phải hội đủ điều kiện cho quyền lợi này.

Ai đủ điều kiện tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP)?

IEHP DualChoice dành cho những người có cả Medicare (Phần A và B) và Medi-Cal. Thông tin sau đây giải thích những người đủ điều kiện tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP).

 

Nhóm Đối Tượng Bao Gồm:

 

Với việc ghi danh bắt buộc để nhận các quyền lợi Medi-Cal, bao gồm các quyền lợi Dịch vụ và Hỗ trợ Dài hạn (LTSS) và các quyền lợi Medicare.

 

Quý vị đủ điều kiện tham gia Chương trình của chúng tôi miễn là quý vị:

 

 • Sinh sống trong khu vực dịch vụ của chúng tôi (những cá nhân bị giam giữ không được coi là sinh sống trong khu vực dịch vụ địa lý, ngay cả khi họ thực sự sống ở khu vực đó.) và
 • 21 tuổi trở lên tại thời điểm ghi danh, và 
 • Có cả Medicare Phần A và Medicare Phần B
 • Hiện đủ điều kiện cho Medi-Cal và
 • Là người thụ hưởng kép đủ điều kiện và được hưởng quyền lợi kép và ghi danh vào IEHP DualChoice để nhận các quyền lợi Medicare của quý vị và Inland Empire Health Plan (IEHP) cho các quyền lợi Medi-Cal của quý vị. Thời điểm này được gọi là “Ghi danh Được Sắp xếp Riêng” và
 • Là công dân Hoa Kỳ hoặc hiện diện hợp pháp tại Hoa Kỳ

Nếu có thắc mắc hoặc để ghi danh qua điện thoại, vui lòng gọi cho Nhóm Medicare DualChoice của IEHP theo số 1-800-741-IEHP (4347), 8 a.m.-8 p.m. (PST), 7 ngày một tuần, bao gồm cả ngày nghỉ lễ. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347).

Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.

Biểu Mẫu Ghi Danh IEHP DualChoice (PDF), cập nhật 09/13/22

 

IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào quá trình gia hạn hợp đồng.

 

Thông tin trong trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2023.
H8894_DSNP_24_4164896_M Accepted