Bảng chú giải Thuật ngữ

A

Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng

Một đạo luật được thông qua vào 2010, Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng hướng tới việc cải tạo hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ để cải thiện quyền tiếp cận và khả năng chi trả cho nhiều người Mỹ hơn. 

 

Khấu trừ Hàng năm

Số tiền quý vị phải thanh toán hàng năm trước khi hoàn trả bởi chương trình bảo hiểm y tế của quý vị. 

 

B

Các quyền lợi

Các vật dụng hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe được IEHP đài thọ, đôi khi được gọi là “gói quyền lợi”.

 

C

Yêu cầu Thanh toán

Một hóa đơn được chia theo khoản từ một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các dịch vụ y tế được cung cấp cho một hội viên.

 

Mẫu Yêu cầu Thanh toán

Mẫu đơn mà quý vị hoặc bác sĩ của quý vị điền và nộp tới IEHP để được thanh toán.

 

Bệnh viện có Hợp đồng

Một bệnh viện đã ký hợp đồng với IEHP để cung cấp các dịch vụ tại bệnh viện cho các hội viên của chúng tôi.

 

Khoản đồng thanh toán

Một khoản tiền định sẵn mà quý vị chi trả cho một dịch vụ chăm sóc sức khỏe được đài thọ vào thời điểm quý vị nhận dịch vụ chăm sóc hoặc khi quý vị lấy thuốc kê toa.

 

Người được Bảo hiểm

Người đã ghi danh vào IEHP và/hoặc bất kỳ thành viên gia đình nào hội đủ điều kiện đã ghi danh.

 

Dịch vụ được Đài thọ

Một dịch vụ được đài thọ theo IEHP.

 

D

Khoản khấu trừ

Số tiền quý vị chi trả cho đa số dịch vụ được đài thọ trước khi chương trình bảo hiểm y tế của quý vị bắt đầu thanh toán. Khi quý vị đến một nhà cung cấp ngoài mạng lưới của chúng tôi, trước khi quý vị đáp ứng khoản khấu trừ, quý vị có thể thanh toán số tiền được giảm giá mà đã được thương lượng với nhà cung cấp. Khoản khấu trừ đặt lại vào đầu năm hoặc khi quý vị ghi danh vào chương trình mới.

 

Người phụ thuộc

Một người hội đủ điều kiện ngoài hội viên (thường là vợ/chồng hoặc con cái), người có quyền lợi chăm sóc sức khỏe theo IEHP.

 

E

Ngày có Hiệu lực của Hảo hiểm

Ngày bảo hiểm của quý vị bắt đầu. Ngày có hiệu lực cũng có thể thể hiện ngày một thay đổi trong bảo hiểm của quý vị có hiệu lực.

 

Chăm sóc Y tế Cấp cứu

Các dịch vụ được cung cấp cho phương pháp điều trị đầu tiên cho một tình trạng y tế cấp tính, thường là trong môi trường bệnh viện.

 

Các trường hợp loại trừ

Tình trạng y tế hoặc trường hợp cụ thể không được đài thọ theo IEHP.

 

Giải thích các Quyền lợi (EOB)

EOB được tạo sau khi yêu cầu thanh toán đã được xử lý. Đơn giải thích các hành động được thực hiện với yêu cầu thanh toán, như là số tiền sẽ được chi trả, quyền lợi khả dụng, giảm giá và quy trình kháng cáo yêu cầu thanh toán.

 

F

Bảo hiểm cho Gia đình

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho một thành viên IEHP và vợ/chồng của họ và bất kỳ người phụ thuộc nào hội đủ điều kiện.

 

G

Thuốc Gốc

Thuốc kê toa là thuốc gốc tương đương với biệt dược.

 

Khiếu nại

Một hành động thể hiện sự bất bình bằng lời nói hoặc văn bản về nhân viên, chính sách hoặc các quy trình của IEHP, các nhân viên của nhà cung cấp ký hợp đồng của chúng tôi, các quy trình hoặc hành động hoặc bất kỳ khía cạnh nào của việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông quan IEHP.

 

Lệnh Đảm bảo

Một yêu cầu theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng mà bên bảo hiểm y tế phải cho phép quý vị ghi danh vào một loại bảo hiểm nào đó bất kể tình trạng sức khỏe, tuổi tác, giới tính hoặc các yếu tố khác.

 

H

HIPAA

Đạo luật về Trách nhiệm Giải trình và Cung cấp Thông tin Bảo hiểm Y tế (HIPAA) năm 1996 là một bộ luật liên bang đảm bảo sự bảo vệ thông tin y tế nhạy cảm của bệnh nhân khỏi việc bị tiết lộ mà không có sự cho phép hoặc nhận thức của bệnh nhân.

 

I

Chương trình Y tế Cá nhân

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho người không có người phụ thuộc được bảo hiểm. Còn được gọi là bảo hiểm cá nhân.

 

Trong mạng lưới

Dịch vụ được cung cấp bởi một bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác có thỏa thuận hợp đồng với IEHP.

 

Dịch vụ Nội trú

Dịch vụ được cung cấp khi bệnh nhân được đăng ký là bệnh nhân nằm viện tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe, như là bệnh viện.

 

Người có bảo hiểm

Thường được gọi là hội viên/người đăng ký.

 

J

            

K

 

L

 

M

Chăm sóc có quản lý (Managed Care)

Phương hướng tiếp cận được điều phối để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng với chi phí thấp hơn; thường đi kèm với HMO.

 

Medicaid

Một chương trìnhchung được liên bang và tiểu bang tài trợ cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và gia đình có thu nhập thấp, và cho các độ tuổi nhất định cũng như người khuyết tật.

 

Medi-Cal

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe miễn phí cho các gia đình lao động có trẻ em có thu nhập thấp, người cao tuổi có thu nhập thấp và người khuyết tật.

 

Nhóm Y tế

Một nhóm các bác sĩ và các chuyên gia y tế khác có cùng một phương pháp thực hành y tế và ký hợp đồng với một chương trình bảo hiểm y tế để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các hội viên của chương trình.

 

Medicare

Chương trình liên bang được thiết lập để cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho các công dân cao tuổi đủ điều kiện và một số người khuyết tật đủ điều kiện dưới 65 tuổi.

 

Hội Viên

Bất kỳ người nhận nào đã ghi danh vào chương trình của IEHP. 

 

N

Mạng lưới

Một nhóm các bác sĩ, bệnh viện và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác có hợp đồng với IEHP để cung cấp các dịch vụ y tế cho thành viên của chúng tôi

 

Bệnh viện Không có Hợp đồng

Một bệnh viện chưa ký hợp đồng với mọt chương trình bảo hiểm y tế cụ thể để cung cấp các dịch vụ tại bệnh viện cho các hội viên của chương trình đó.

 

O

Ngoài Mạng lưới (OON)

Dịch vụ được coi là ngoài mạng lưới khi quý vị sử dụng một bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác không có hợp đồng với IEHP. Các dịch vụ ngoài mạng lưới có thể không được đài thọ hoặc đài thọ ở mức độ thấp hơn. Quý vị có thể chịu trách nhiệm với một phần hoặc toàn bộ hóa độ của nhà cung cấp ngoài mạng lưới.

 

Dịch Vụ Ngoại Trú

Dịch vụ điều trị được cung cấp cho bệnh nhân có thể quay về nhà sau khi được chăm sóc mà không phải nằm viện qua đêm tại một bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc nội trú khác.

 

P

Người hành nghề

Bác sĩ, người hành nghề y không phải bác sĩ, hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ khác.

 

Thuốc Theo Toa

Thuốc theo toa phải được bác sĩ đặt và lấy tại nhà thuốc. Chúng được đánh giá và phê duyệt thông qua một quy trình chính thức do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đặt ra.

 

Danh sách Thuốc Theo Toa

Một danh sách các loại thuốc thường được kê toa (còn gọi là danh mục thuốc). Không phải tất cả các loại thuốc được ghi trong danh sách thuốc theo toa của chương trình đều tự động được đài thọ theo chương trình đó.

 

Dịch vụ Chăm sóc Phòng ngừa

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cung cấp để phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh tật, chấn thương hoặc tình trạng y tế khác và, trong trường hợp chương trình dịch vụ đầy đủ bao gồm nhưng không bị giới hạn với tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản.

 

Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP)

Bác sĩ mà quý vị họn làm nguồn nhận dịch vụ chăm sóc y tế chính của quý vị. PCP của quý vị điều phối tất cả dịch vụ chăm sóc y tế của quý vị, bao gồm nhập viện và giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa và làm người kiểm soát của quý vị về các kế hoạch chăm sóc có quản lý. PCP là một bác sĩ đa khoa, bác sĩ nội khoa, bác sĩ nhi khoa, bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ sản/phụ khoa (OB/GYN).

 

Cho phép Trước

Quy trình mà hội viên chương trình hoặc bác sĩ của họ nhận sự cho phép trước khi hội viện tham gia một loạt dịch vụ chăm sóc, như là nằm viện hoặc xét nghiệm chẩn đoán phức tạp. Còn được gọi là cấp phép trước.

 

Nhà Cung cấp

Một cơ sở chăm sóc sức khỏe, chương trình, cơ quan, bác sĩ hoặc chuyên gia y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

 

H

Chương trình Bảo hiểm Y tế Đủ điều kiện

Một chương rtinfh bảo hiểm y tế được Health Insurance Marketplace (Thị trường Bảo hiểm Y tế) chứng nhận, cung cấp các quyền lợi y tế quan trọng, tuân thủ các giới hạn đã thiết lập về chia Sẻ chi phí (các khoản khấu trừ, đồng thanh toán và số tiền tự chi trả) và đáp ứng các yêu cầu khác.

 

R

Giới thiệu

Một sự cho phép bằng văn bản từ một bác sĩ chăm sóc chính (PCP)của một hội viên để nhận dịch vụ chăm sóc từ một bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa hoặc cơ sở khác có hợp đồng.

 

S

Bác sĩ Chuyên Khoa

Một chuyên gia chăm sóc sức khỏe hành nghề tập trung vào một nhánh nhất định của ngành y, bao gồm các thủ thuật cụ thể, các độ tuổi của bệnh nhân, hệ thống cơ thể cụ thể hoặc một số loại bệnh tật nhất định.

 

T

 

U

Chăm sóc Khẩn cấp

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho một tình trạng yêu cầu sự chú ý tức thì.

 

V

 

W

 

X

 

Y

 

Z