Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị.

Mọi người đều xứng đáng được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Quý vị có thể đăng ký dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí ngay qua điện thoại.

 

Hãy gọi ngay tới 1-866-294-IEHP (4347), Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 a.m.-5 p.m. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347).

Nếu quý vị là cư dân California không có bảo hiểm, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thông qua Medi-Cal, Covered California hoặc các chương trình tại quận.

 

Làm đơn đăng ký bảo hiểm sức khỏe qua Medi-Cal và chọn IEHP, Inland Empire Health Plan của quý vị. Nhận các dịch vụ y tế, sức khỏe hành vi và khỏe mạnh tổng thể chất lượng cao miễn phí.

Các Nguồn trợ giúp