Cách Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc

Cách Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc

Điều quan trọng là phải biết những nhà cung cấp nào tham gia mạng lưới của chúng tôi vì trong một số ít các trường hợp ngoại lệ, khi là hội viên của chương trình, quý vị phải sử dụng các nhà cung cấp trong mạng lưới để nhận được các dịch vụ và dịch vụ chăm sóc y tế của mình. Một số trường hợp ngoại lệ duy nhất là các trường hợp cấp cứu, các trường hợp chăm sóc khẩn cấp cần thiết khi mạng lưới không có sẵn (nói chung là khi quý vị ở ngoài khu vực), dịch vụ lọc máu ngoài khu vực, và các trường hợp trong đó IEHP DualChoice (HMO D-SNP) cho phép sử dụng các nhà cung cấp ngoài mạng lưới.

Nhà cung cấp Trong Mạng Lưới là gì?

Nhà cung cấp trong mạng lưới là các bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác, nhóm y tế, bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác có thỏa thuận với chúng tôi để chấp nhận khoản thanh toán của chúng tôi như là thanh toán đầy đủ. Chúng tôi đã sắp xếp cho các nhà cung cấp này để họ cung cấp các dịch vụ được bao trả cho các hội viên trong chương trình của chúng tôi.

Tất cả các nhà cung cấp tham gia chương trình của chúng tôi cũng ký hợp đồng với chúng tôi để cung cấp các quyền lợi Medi-Cal được bao trả.

Tìm bác sĩ

Sử dụng Danh Bạ Nhà Cung Cấp và Nhà Thuốc của IEHP DualChoice dưới đây để tìm một nhà cung cấp trong mạng lưới:

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (PCP) và vai trò của họ trong Chương Trình của quý vị là gì?

PCP là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của quý vị. Quý vị sẽ thường thăm khám với PCP của mình trước đối với hầu hết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe định kỳ của mình. PCP của quý vị cũng sẽ giúp sắp xếp hoặc điều phối cho quý vị nhận được các dịch vụ được bao trả còn lại với tư cách là hội viên Chương Trình của chúng tôi. "Điều phối" các dịch vụ của quý vị bao gồm việc kiểm tra hoặc tư vấn với các nhà cung cấp khác thuộc Chương Trình về dịch vụ chăm sóc của quý vị và tiến trình của nó. Trong đó bao gồm:

 • các lần chụp X-quang của quý vị
 • các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, liệu pháp
 • dịch vụ chăm sóc từ bác sĩ chuyên khoa
 • các lần nhập viện và chăm sóc theo dõi

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (PCP) thường được liên kết với một số bệnh viện. Khi quý vị chọn PCP của mình, hãy nhớ những điều sau:

 • Quý vị phải chọn PCP của mình từ Danh Bạ Nhà Cung Cấp và Nhà Thuốc của quý vị. Gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice nếu quý vị cần hỗ trợ chọn PCP hoặc thay đổi PCP của mình.
 • Chọn PCP cách nhà quý vị trong khoảng 10 dặm hoặc 15 phút di chuyển.
 • PCP mà quý vị chọn chỉ có thể cho quý vị nhập viện tại một số bệnh viện. Hãy cố gắng chọn một PCP có thể cho quý vị nhập viện tại bệnh viện mà quý vị mong muốn cách nhà quý vị trong khoảng 30 dặm hoặc 45 phút.
 • Một số bệnh viện có các “bác sĩ bệnh viện” chuyên chăm sóc sức khỏe cho mọi người khi họ nằm viện. Nếu quý vị được nhập viện vào một trong những bệnh viện này, thì “bác sĩ bệnh viện” có thể phục vụ quý vị với vai trò là người chăm sóc trong suốt thời gian quý vị nằm viện. Khi quý vị được xuất viện, quý vị sẽ trở lại với PCP của mình để nhận các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mình.
 • Nếu quý vị cần thay đổi PCP của mình vì bất kỳ lý do gì, thì bệnh viện và bác sĩ chuyên khoa của quý vị cũng có thể thay đổi. PCP của quý vị cần nói được ngôn ngữ của quý vị. Tuy nhiên, PCP của quý vị luôn luôn có thể sử dụng Dịch Vụ Đường Dây Hỗ Trợ Ngôn Ngữ để nhận hỗ trợ từ thông dịch viên, nếu cần.
 • Nếu quý vị không chọn PCP khi quý vị tham gia IEHPDualChoice, thì chúng tôi sẽ chọn PCP thay cho quý vị. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị Thẻ ID kèm theo thông tin PCP của quý vị. Hãy nhớ quý vị có thể yêu cầu thay đổi PCP của mình bất kỳ lúc nào.
 • Quý vị có thể thay đổi Bác Sĩ (và bệnh viện) của mình vì bất kỳ lý do gì (một lần mỗi tháng). Nếu IEHP nhận được yêu cầu thay đổi của quý vị trước ngày 25 hàng tháng, thì thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo; nếu IEHP nhận được yêu cầu thay đổi của quý vị sau ngày 25 hàng tháng, thì thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng sau nữa (đối với một số nhà cung cấp, quý vị có thể cần giấy giới thiệu từ PCP của mình). 

Cách Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc từ Bác Sĩ Chuyên Khoa

Quý vị sẽ thường thăm khám với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (PCP) của mình trước tiên cho hầu hết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe định kỳ như kiểm tra sức khỏe thể chất, tiêm chủng, v.v. Khi PCP của quý vị cho rằng quý vị cần được điều trị hoặc các vật tư chuyên khoa, PCP của quý vị sẽ cần nhận được sự cho phép trước (phê duyệt trước) từ Chương Trình và/hoặc nhóm y khoa. Đây được gọi là giấy giới thiệu. PCP của quý vị sẽ gửi giấy giới thiệu đến chương trình hoặc nhóm y khoa của quý vị.  Điều rất quan trọng là quý vị phải nhận được giấy giới thiệu (phê duyệt trước) từ PCP của mình trước khi thăm khám với bác sĩ chuyên khoa của Chương Trình hoặc một số nhà cung cấp dịch vụ khác. Nếu quý vị không có giấy giới thiệu (phê duyệt trước) trước khi quý vị nhận các dịch vụ từ bác sĩ chuyên khoa, thì quý vị có thể phải tự thanh toán cho các dịch vụ này.

Quý vị nên làm gì nếu quý vị đang ở bên ngoài khu vực phục vụ của chương trình khi quý vị có nhu cầu chăm sóc khẩn cấp?

Giả sử rằng quý vị đang tạm thời ở bên ngoài khu vực phục vụ của chương trình, nhưng vẫn ở trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Nếu quý vị có nhu cầu chăm sóc khẩn cấp, thì quý vị sẽ không thể tìm thấy hoặc nhận được dịch vụ chăm sóc từ nhà cung cấp trong mạng lưới của chương trình. Trong tình huống này (khi quý vị đang ở bên ngoài khu vực phục vụ và không thể nhận được dịch vụ chăm sóc từ nhà cung cấp trong mạng lưới), chương trình của chúng tôi sẽ bao trả cho các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cần thiết mà quý vị nhận được từ bất kỳ nhà cung cấp nào.

 

Chương trình của chúng tôi không bao trả cho dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cần thiết hoặc bất kỳ dịch vụ chăm sóc nào khác nếu quý vị nhận được các dịch vụ chăm sóc đó bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Thay đổi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (PCP) của quý vị

Quý vị có thể thay đổi PCP của mình vì bất kỳ lý do gì, bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, PCP của quý vị cũng có thể rời khỏi mạng lưới các nhà cung cấp của chương trình và quý vị sẽ phải tìm PCP mới. Nếu điều này xảy ra, thì quý vị sẽ phải chuyển sang một nhà cung cấp khác tham gia Chương Trình của chúng tôi. Nếu PCP của quý vị rời khỏi Chương Trình của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết và giúp quý vị chọn một PCP khác để quý vị có thể tiếp tục nhận được các dịch vụ được bao trả. Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice có thể hỗ trợ quý vị tìm và chọn một nhà cung cấp khác. Quý vị có thể thay đổi Bác Sĩ của mình bằng cách gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice. Vui lòng gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 a.m.-8 p.m. (PST), 7 ngày một tuần, bao gồm cả ngày nghỉ lễ. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347).

 

Để biết thêm thông tin về nhà cung cấp trong mạng lưới, hãy tham khảo Chương 1 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice, Cập nhật gần nhất 01/04/24.

 

IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh vào IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Đây không phải danh sách đầy đủ. 

 

Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Nhấp vào đây để tải về một bản sao miễn phí bằng cách nhấp chuôt vào Adobe Acrobat ReaderBằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.

 

Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2023.
H8894_DSNP_24_4164896_M Accepted

Nguồn Lực Hỗ Trợ Liên Quan