Các Nguồn Lực Hỗ Trợ Quan Trọng

Các Nguồn trợ giúp

Thông Báo Quyền Riêng Tư của IEHPDualChoice mô tả cách thông tin y tế về quý vị có thể được sử dụng và tiết lộ, và cách quý vị có thể tiếp cận thông tin này.

 

Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid

 

Liên kết sau sẽ đưa quý vị đến trang web của Trung Tâm Dịch Vụ Medicaid và Medicare, tại đó quý vị có thể xem qua Chính Sách Bằng Chứng Cập Nhật Nhất của CMS bằng cách sử dụng liên kết sau: Chính Sách Bằng Chứng Cập Nhật Nhất của CMS.. Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.

 

Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Quý vị có thể tải bản sao miễn phí bằng cách nhấp vào đây. Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.

IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào quá trình gia hạn hợp đồng.

 

Thông tin trong trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2023.

H8894_DSNP_24_4164896_M Accepted

 

Nguồn Lực Hỗ Trợ Liên Quan