Mới tham gia IEHP DualChoice

Điều gì sẽ xảy ra khi quý vị lần đầu tiên tham gia IEHP DualChoice

Nhìn vào Thẻ Hội viên IEHP DualChoice của quý vị Card để tìm các số điện thoại quan trọng bao gồm Bác sĩ, Ban Dịch vụ Hội viên của IEHP DualChoice và Đường dây Tư vấn Y tá 24 giờ của IEHP.

Đảm bảo hoàn thành đánh giá nguy cơ về sức khỏe của quý vị (HRA).

Khi quý vị lần đầu tiên tham gia chương trình của chúng tôi, quý vị sẽ được đánh giá nguy cơ sức khỏe (HRA) trong vòng 90 ngày trước hoặc sau ngày ghi danh có hiệu lực của quý vị. 


Chúng tôi phải hoàn thành HRA cho quý vị. HRA này là cơ sở để phát triển kế hoạch chăm sóc của quý vị. HRA bao gồm các câu hỏi để xác định các nhu cầu về y tế, Dịch Vụ và Hỗ Trợ Dài Hạn (LTSS) cũng như về sức khỏe hành vi và chức năng của quý vị. 

Chúng tôi liên hệ với quý vị để hoàn thành HRA. Chúng tôi có thể hoàn thành HRA bằng cách gặp trực tiếp, gọi điện thoại hoặc gửi thư. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thêm thông tin về HRA này khi quý vị ghi danh tham gia chương trình. 

Nếu chương trình của chúng tôi là mới đối với quý vị, quý vị có thể tiếp tục sử dụng các bác sĩ mà quý vị sử dụng hiện tại trong một khoảng thời gian nhất định, nếu họ không có trong mạng lưới của chúng tôi. Chúng tôi gọi đây là sự chăm sóc liên tục. Nếu họ không có trong mạng lưới của chúng tôi, quý vị có thể giữ lại các nhà cung cấp và ủy quyền dịch vụ hiện tại của mình tại thời điểm quý vị ghi danh trong tối đa 12 tháng nếu tất cả các điều kiện sau được đáp ứng: 

  • Quý vị, người đại diện của quý vị hoặc nhà cung cấp của quý vị yêu cầu chúng tôi cho phép quý vị tiếp tục sử dụng nhà cung cấp hiện tại của quý vị. 
  • Chúng tôi xác nhận rằng quý vị đã có mối quan hệ hiện tại với một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính hoặc chuyên khoa, với một số trường hợp ngoại lệ. Khi chúng tôi nói “mối quan hệ hiện tại”, điều đó có nghĩa là quý vị đã gặp một nhà cung cấp dịch vụ ngoài mạng lưới ít nhất một lần để thăm khám phi cấp cứu trong 12 tháng trước ngày ghi danh đầu tiên của quý vị trong chương trình của chúng tôi.
    • Chúng tôi xác định mối quan hệ hiện tại bằng cách xem xét thông tin sức khỏe sẵn có của quý vị hoặc thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi.
    • Chúng tôi có 30 ngày để trả lời yêu cầu của quý vị. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi đưa ra quyết định nhanh hơn và chúng tôi phải trả lời sau 15 ngày.
    • Quý vị hoặc nhà cung cấp của quý vị phải xuất trình tài liệu về mối quan hệ hiện có và đồng ý với các điều khoản nhất định khi quý vị đưa ra yêu cầu.

Lưu ý: Quý vị chỉ có thể đưa ra yêu cầu này đối với các dịch vụ Thiết bị Y tế Lâu bền (DME), dịch vụ vận chuyển hoặc các dịch vụ phụ trợ khác không có trong chương trình của chúng tôi. Quý vị không thể đưa ra yêu cầu này cho các nhà cung cấp dịch vụ DME, dịch vụ vận chuyển hoặc các nhà cung cấp phụ trợ khác.

 

Sau khi thời gian chăm sóc liên tục kết thúc, quý vị sẽ cần sử dụng bác sĩ và các nhà cung cấp khác trong mạng lưới IEHP DualChoice được liên kết với nhóm y tế của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của quý vị, trừ khi chúng tôi thực hiện thỏa thuận với bác sĩ ngoài mạng lưới của quý vị. Nhà cung cấp trong mạng lưới là nhà cung cấp làm việc với chương trình sức khỏe. Các PCP của chương trình của chúng tôi được liên kết với các nhóm y tế hoặc Hiệp hội Bác sĩ Độc lập (IPA). Khi quý vị chọn PCP của mình, quý vị cũng đang chọn nhóm y tế được liên kết. Điều này có nghĩa là PCP của quý vị sẽ giới thiệu quý vị đến các bác sĩ chuyên khoa và dịch vụ được liên kết với nhóm y tế của họ. Nhóm y tế hoặc IPA là một nhóm các bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa và các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác xem là Hội viên IEHP. PCP của quý vị, cùng với nhóm y tế hoặc IPA, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho quý vị. Điều này bao gồm việc nhận được sự cho phép để gặp các bác sĩ chuyên khoa hoặc các dịch vụ y tế như xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, chụp X-quang và / hoặc nhập viện. Trong một số trường hợp, IEHP là nhóm y tế hoặc IPA của quý vị. Tham khảo Chương 3 của Cẩm nang Hội viên của quý vị để biết thêm thông tin về cách nhận dịch vụ chăm sóc.

Hãy chuẩn bị cho những quyết định quan trọng về sức khỏe

Nhận My Life. My Choice. đăng ký ứng dụng ngay hôm nay. Nó lưu trữ tất cả các tài liệu lập kế hoạch chăm sóc trước của quý vị ở một nơi trực tuyến. Lập kế hoạch chăm sóc trước (ACP) bao gồm việc ra quyết định chung để viết ra chỉ thị chăm sóc trước - mong muốn của một người về việc chăm sóc y tế trong tương lai của họ. ACP và chỉ thị chăm sóc sức khỏe trước có thể thu hẹp khoảng cách giữa dịch vụ chăm sóc mà ai đó muốn và dịch vụ chăm sóc mà họ nhận được nếu họ mất khả năng tự quyết định. Với ứng dụng này, quý vị hoặc người được chỉ định có Giấy Ủy quyền có thể tiếp cận các chỉ thị chăm sóc sức khỏe trước của quý vị bất kỳ lúc nào từ máy tính tại nhà hoặc điện thoại thông minh. Quý vị cũng có thể hoàn thành một Biểu Mẫu Chỉ Định Người Đại Diện. Biểu mẫu này cung cấp cho người khác quyền được đại diện cho quý vị. Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.

 

Đăng ký ứng dụng miễn phí thông qua cổng thông tin dành cho Hội viên bảo mật của chúng tôi.

 

Medicare đã phê duyệt IEHP DualChoice (D-SNP HMO) để cung cấp những quyền lợi này trong khuôn khổ của chương trình Thiết Kế Bảo Hiểm Dựa Trên Giá Trị. Chương trình này cho phép Medicare thử nghiệm những cách mới để cải thiện các chương trình Medicare Advantage.


IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh vào IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Đây không phải danh sách đầy đủ.

 

Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2023.
H8894_DSNP_24_4164896_M Accepted

Nguồn Lực Hỗ Trợ Liên Quan