Gia hạn Medi-Cal

Đừng Đánh mất Medi-Cal của Quý vị: Hãy Hành động Ngay hôm nay!

Đồng hồ Đang Đếm ngược cho các Quyền lợi Medi-Cal của Quý vị...

Trong ba năm qua, do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID - được gọi là PHE - quý vị đã có thể duy trì Medi-Cal của mình mà không cần gia hạn. Khi chúng tôi kết thúc giai đoạn PHE, quý vị cần hành động ngay bây giờ để tiếp tục nhận được bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tương tự.

 • Hoàn thành gói gia hạn bên trong và gửi lại ngay cho văn phòng Medi-Cal tại quận của quý vị.
 • Quý vị có thể gia hạn Medi-Cal của mình trực tuyến, qua đường bưu điện, trực tiếp hoặc qua điện thoại.
 • Quý vị cần được trợ giúp điền vào các mẫu đơn? Gọi nhóm Phụ trách Điều kiện Hội đủ của IEHP theo số: 1-888-860-1296, Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 a.m.-5 p.m.

Medi-Cal của quý vị cần được gia hạn hàng năm để duy trì quyền lợi của quý vị

Thông tin Cần Nhớ

Quận Sẽ Yêu cầu những Thông tin Gì?

 

Nếu quận của quý vị yêu cầu thêm thông tin, quý vị phải cung cấp cho họ trước ngày đến hạn.

 

Nếu quý vị không trả lời trước ngày đến hạn, quyền lợi Medi-Cal của quý vị có thể kết thúc.

Thông báo: Các Nhà Lãnh Đạo Tiểu Bang Đưa Ra Cảnh Báo về Lừa Đảo Medi-Cal

Những kẻ lừa đảo đang liên hệ với các hội viên Medi-Cal để yêu cầu một khoản phí để ghi danh hoặc gia hạn bảo hiểm của họ.

 

QUAN TRỌNG:  Medi-Cal sẽ KHÔNG yêu cầu quý vị thanh toán trong quá trình ghi danh hoặc gia hạn. Nếu một người nào đó liên hệ với quý vị với tư cách là đối tác của quận, tiểu bang hoặc cộng đồng và yêu cầu quý vị gửi tiền, ĐỪNG gửi cho họ.

 

Quý vị có thắc mắc? Gọi tới Nhóm Điều kiện Hội đủ của IEHP theo số 1-888-860-1296, Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 a.m.-5 p.m.

Làm thế nào Quý vị Có thể Gửi Thông tin Này?

Quý vị có thể gửi thông tin trực tuyến, qua bưu điện, trực tiếp hoặc qua điện thoại.

Truy cập Trực tuyến

Tạo tài khoản trực tuyến của quý vị ngay hôm nay tại BenefitsCal.com và chọn liên kết “Create an Account” (Tạo Tài khoản). Xem video dưới đây.

Nếu quý vị đã có tài khoản BenefitsCal.com quý vị có thể gửi bằng cách làm theo các bước trong video bên trên.

Các Câu hỏi Thường Gặp: Hỏi & Đáp về Gia hạn Medi-Cal của Quý vị

Nếu tôi bỏ lỡ ngày đến hạn thì sao?

Liên hệ với quận để tìm hiểu xem liệu quý vị vẫn có thể nộp giấy tờ của mình hay không.

Biểu tượng Lên lịch

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi gửi lại biểu mẫu của mình?

Quý vị sẽ nhận được một lá thư từ quận sau khi tài liệu của quý vị đã được xem xét.

Biểu tượng Gửi

Tôi có thể trao đổi với ai nếu tôi có thêm thắc mắc?

Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm, hãy gọi tới IEHP theo số 1-888-860-1296, Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 a.m.-5 p.m. hoặc văn phòng Medi-Cal tại quận của quý vị:

 • Quận Riverside:
  1-877-410-8827, Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 a.m.-5 p.m.
 • Quận San Bernardino:
  1-877-410-8829, Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 a.m.-5 p.m.
Biểu tượng Diễn đàn

Tôi cần làm gì nếu tôi chuyển đi?

Liên hệ với văn phòng quận để đảm bảo họ có thông tin hiện tại cho quý vị và gia đình quý vị:

 • Tên Hiện tại
 • Địa chỉ
 • Số Điện thoại
 • Địa chỉ Email

Quận cần thông tin này để liên hệ với quý vị liên quan đến các thông tin quan trọng về Medi-Cal của quý vị.

Biểu tượng Ngôi nhà

Các câu hỏi thường gặp

Đúng, đã đến lúc quý vị hành động, ngay bây giờ! Trong tình trạng Khẩn cấp về Sức khỏe Cộng đồng do COVID-19 (PHE), Medi-Cal của quý vị đã được gia hạn tự động - thậm trí cả khi quý vị đã đổi hộ gia đình. Tuy nhiên, hiện nay, các hội viên Medi-Cal như quý vị phải gia hạn bảo hiểm của mình mỗi năm để tiếp tục nhận các quyền lợi chăm sóc sức khỏe.

 

Quận của quý vị sẽ gửi thư hoặc phong bì vàng tới cho quý vị về việc hội đủ điều kiện Medi-Cal của quý vị. Thư này sẽ cho quý vị biết liệu bảo hiểm Medi-Cal của quý vị đã được gia hạn tự động hay không. Nếu quận không thể tự động gia hạn, quý vị sẽ cần hoàn thành bưu kiện và gửi lại ngay qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến văn phòng Medi-Cal của quý vị. Hoặc điền đơn trực tuyến tại địa chỉ www.BenefitsCal.com. Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.

 

Hãy luôn đảm bảo rằng thông tin liên hệ của quý vị được cập nhật tới văn phòng quận ở khu vực của quý vị.

Quý vị có thể liên hệ với văn phòng Medi-Cal cấp quận tại địa phương của quý vị, gọi cho nhóm Điều kiện Hội đủ của IEHP theo số 1-888-860-1296 hoặc truy cập www.BenefitsCal.com. (Quý vị có thể thiết lập tài khoản trực tuyến, nếu như quý vị chưa có tài khoản). Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.

 1. Gọi tới Nhóm Điều kiện Hội đủ của IEHP theo số 1-888-860-1296, Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 a.m.-5 p.m. hoặc
 2. Tạo và cập nhật tài khoản trực tuyến của quý vị tại www.BenefitsCal.com hoặc
 3. Gọi điện thoại hoặc đến văn phòng quận của quý vị:
  • Quận Riverside:
   1-877-410-8827, Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 a.m.-5 p.m.
  • Quận San Bernardino:
   1-877-410-8829, Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 a.m.-5 p.m.

Nếu quý vị có SSI, An sinh Xã hội sẽ xử lý việc gia hạn Medi-Cal của quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc:
Gọi số 1-800-772-1213 (TTY) 1-800-325-0778, Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 a.m.-7 p.m. hoặc
Liên hệ với văn phòng An sinh Xã hội ở địa phương qua máy định vị trực tuyến.

Quý vị có thể nhận bảo hiểm y tế thông qua Covered California. Văn phòng quận sẽ gửi cho quý vị thông tin về cách ghi danh.

Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm, hãy gọi tới nhóm Điều kiện Hội đủ của IEHP theo số 1-888-860-1296, Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 a.m.-5 p.m. Hoặc liên hệ với văn phòng Medi-Cal tại quận của quý vị:

 

Quận Riverside1-877-410-8827, Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 a.m.-5 p.m.
Quận San Bernardino1-877-410-8829, Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 a.m.-5 p.m.

Nguồn Lực Hỗ Trợ Liên Quan