Sức khoẻ của quý vị quan trọng, bất kể tình trạng nhập cư của quý vị là gì.

Ghi danh tham gia bảo hiểm y tế miễn phí bằng điện thoại của quý vị.

Những người từ 50 tuổi trở lên có thu nhập thấp tại California hội đủ điều kiện nhận các quyền lợi Medi-Cal toàn diện, bất kể tình trạng nhập cư của họ là gì. Theo luật tiểu bang (Dự luật 133 Hạ viện California), các chương trình chăm sóc sức khỏe như chương trình của chúng tôi có thể cung cấp cho những người lớn không có giấy tờ hợp pháp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phòng ngừa, dịch vụ sức khỏe hành vi, dịch vụ chăm sóc thị lực và các dịch vụ khác.

 

Năm 2022, luật này đã được thông qua nhằm cung cấp chính sách chăm sóc sức khỏe toàn diện nhất cho những người có thu nhập thấp trên toàn quốc. Gần 185,000 người trên khắp tiểu bang có thể hưởng quyền lợi. Chúng tôi không thể vui mừng hơn khi cung cấp dịch vụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho những người hàng xóm và bạn bè của chúng tôi, những người hiện đang không có giấy tờ.