IEHP

Quỹ Học bổng Chăm sóc Sức khỏe (HSF)

Quỹ Học bổng Chăm sóc Sức khỏe của IEHP là gì?

Quỹ học bổng Chăm sóc Sức khỏe của Inland Empire Health Plan (IEHP) là sự hợp tác của chúng tôi với các tổ chức giáo dục địa phương để giúp đỡ loại bỏ rào cản nợ đối với sinh viên y. Chúng tôi hi vọng quỹ sẽ cổ vũ và gia tăng lực lượng lao động hỗ trợ dân số Medi-Cal ngày càng tăng cao của Inland Empire.

Tại sao quỹ này lại quan trọng?

Inland Empire có một trong những tỷ lệ Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) và bác sĩ chuyên khoa trên 100,000 người thấp nhất ở California. Và, chúng ta thiếu bác sĩ chuyên khoa và sức khỏe hành vi để phục vụ dân số đang gia tăng hiện nay.

 

Chúng tôi muốn giúp đỡ thay đổi điều này. HSF sẽ giúp loại bỏ gánh nặng tài chính, điều mà thường xuyên gây ra hạn chế lựa chọn của nhiều chuyên gia chăm sóc sức khỏe đầy tham vọng. Điều đó có nghĩa là cư dân Empire sẽ có thể theo đuổi sự nghiệp chăm sóc sức khỏe.

Những sinh viên quan tâm đăng ký như thế nào?

Chúng tôi khuyến khích sinh viên liên hệ với tổ chức giáo dục dưới đây để biết thêm thông tin về cách thức đăng ký. Dù mỗi tổ chức sẽ có một yêu cầu hội đủ điều kiện khác nhau, nhưng tất cả Học bổng Chăm sóc Sức khỏe đều yêu cầu sinh viên cam kết làm việc lại Inland Empire trong 5 năm sau khi tốt nghiệp.

 

Các trường học và chương trình tham gia quỹ bao gồm:

 

Khoa Y Loma Linda University

University of California Riverside

California University of Science and Medicine