Login

IEHP - Ý Kiến của Quý Vị Quan Trọng

Doctor with happy woman patient

Ý Kiến của Quý Vị Quan Trọng

Quý vị có thể vừa được yêu cầu trả lời một bản thăm dò ý kiến về trải nghiệm liên quan đến sự chăm sóc sức khỏe của quý vị. Việc hoàn tất bản thăm dò ý kiến này là rất quan trọng.

 

Ý kiến của quý vị có thể giúp những người khác nhận được sự chăm sóc họ cần, khi cần thiết.

 

Nếu quý vị nhận được bản thăm dò ý kiến này, hãy bảo đảm rằng quý vị hoàn tất bản này trước ngày hạn.

 

Ngày hạn nộp lại đối với hội viên Medi-Cal: Ngày 1 tháng 5 năm 2024.

Ngày hạn nộp lại đối với hội viên Medicare: Ngày 1 tháng 6 năm 2024.

 

Nếu quý vị không nhận được bản thăm dò ý kiến này, đừng lo lắng! Quý vị vẫn có thể nói cho người khác về việc các bác sĩ IEHP của quý vị giúp quý vị nhận được sự chăm sóc cần thiết ngay lập tức như thế nào.