Tên chính thức của “than phiền” là “nộp đơn khiếu nại”. Khiếu nại là các loại vấn đề liên quan đến:

 • Chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế của quý vị
 • Tôn trọng quyền riêng tư của quý vị
 • Thiếu tôn trọng, dịch vụ khách hàng kém hoặc các hành vi tiêu cực khác
 • Khả năng tiếp cận thực tế
 • Thời gian chờ đợi
 • Vệ sinh
 • Thông tin quý vị nhận được từ chương trình của chúng tôi
 • Tiếp cận ngôn ngữ
 • Thông báo từ chúng tôi
 • Tính kịp thời của các hành động của chúng tôi, liên quan đến các quyết định bảo hiểm hoặc kháng nghị
Cách nộp Đơn Khiếu Nại cho IEHP DualChoice (HMO D-SNP)

1. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay - gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 a.m.-8 p.m. 7 ngày mỗi tuần, bao gồm ngày lễ. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347). Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại bất kỳ lúc nào trừ khi có liên quan đến thuốc Phần D. Nếu than phiền về thuốc Phần D, quý vị phải nộp đơn than phiền trong vòng 60 ngày theo lịch sau khi quý vị gặp vấn đề mà quý vị muốn than phiền.

 

Nếu quý vị không muốn gọi điện (hoặc quý vị đã gọi nhưng không hài lòng), thì quý vị có thể viết đơn than phiền và gửi cho chúng tôi. Nếu quý vị viết đơn than phiền, thì chúng tôi sẽ phản hồi lại đơn than phiền của quý vị bằng văn bản. 

 • Quý vị có thể sử dụng "Biểu Mẫu Than Phiền và Kháng Nghị cho Hội Viên". Tất cả các phòng khám của Bác Sĩ và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đều có biểu mẫu này hoặc chúng tôi có thể gửi biểu mẫu cho quý vị qua đường bưu điện. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại trực tuyến. Quý vị có thể nộp biểu mẫu hoàn chỉnh cho nhà cung cấp của Chương Trình hoặc gửi biểu mẫu cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây hoặc fax biểu mẫu hoàn chỉnh đến số fax dưới đây. Biểu mẫu này là dành cho IEHP DualChoice cũng như các chương trình khác của IEHP.

IEHP DualChoice 
P.O. Box 1800
Rancho Cucamonga, CA 91729-1800
Fax: 909-890-5877

 

Dù quý vị gọi điện hay viết thư, quý vị cần liên hệ ngay với Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice.

 

2. Chúng tôi sẽ xem xét đơn than phiền của quý vị và phản hồi lại cho quý vị.

 • Chúng tôi sẽ phản hồi ngay nếu có thể. Nếu quý vị gọi điện cho chúng tôi để than phiền, thì chúng tôi có thể phản hồi quý vị ngay trong cuộc gọi đó. Nếu tình hình sức khỏe của quý vị cần phản hồi nhanh, thì chúng tôi sẽ thực hiện việc đó.
 • Hầu hết các than phiền đều được phản hồi trong vòng 30 ngày theo lịch. Nếu chúng tôi cần thêm thông tin và phản hồi chậm vì lợi ích tốt nhất của quý vị hoặc nếu quý vị cần thêm thời gian, thì chúng tôi có thể mất thêm 14 ngày (tổng cộng là 44 ngày) để phản hồi than phiền của quý vị.
 • Nếu chúng tôi không đồng ý với một số hoặc tất cả các than phiền của quý vị hoặc không có trách nhiệm với vấn đề quý vị đang than phiền, thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị. Phản hồi của chúng tôi sẽ bao gồm lý do cho quyết định này. Chúng tôi phải phản hồi dù có đồng ý với than phiền của quý vị hay không.
Khiếu Nại Nhanh

Nếu quý vị nộp đơn than phiền vì chúng tôi từ chối yêu cầu “quyết định bảo hiểm nhanh” hoặc kháng nghị nhanh của quý vị, thì chúng tôi sẽ tự động xử lý than phiền “nhanh” cho quý vị. Nếu quý vị có than phiền “nhanh”, thì có nghĩa là chúng tôi sẽ phản hồi quý vị trong vòng 24 giờ.

Ai có thể nộp đơn khiếu nại?

Quý vị hoặc người quý vị chọn có thể nộp đơn khiếu nại. Người quý vị chọn sẽ là “người đại diện” cho quý vị.  Quý vị có thể chỉ định một người thân, bạn bè, luật sư, người bảo vệ quyền lợi, bác sĩ, hoặc bất kì ai khác đại diện cho quý vị. Những người khác có thể đã được Tòa án hoặc theo luật của Tiểu Bang ủy quyền để đại diện cho quý vị. Nếu quý vị muốn ai đó đại diện cho mình mà người đó chưa được Tòa Án hoặc theo luật Tiểu Bang ủy quyền, thì quý vị và người đó phải ký tên và ghi rõ ngày tháng vào một tuyên bố cho phép người đó được phép làm người đại diện hợp pháp của quý vị. Để tìm hiểu cách chọn người đại diện, quý vị có thể gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice.

Than Phiền Bên Ngoài

Quý vị có thể thông báo cho Medicare về than phiền của quý vị

Quý vị có thể gửi đơn than phiền của mình cho Medicare. Biểu Mẫu Than Phiền của Medicare có tại: https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.

Medicare sẽ xem xét cẩn thận than phiền của quý vị và sẽ sử dụng thông tin này để giúp cải thiện chất lượng chương trình của Medicare.

Nếu quý vị có bất kỳ phản hồi hoặc mối quan ngại nào khác, hoặc nếu quý vị cảm thấy chương trình không giải quyết được vấn đề của mình, vui lòng gọi (800) MEDICARE (1-800-633-4227). TTY/TDD 1-877-486-2048. Cuộc gọi được miễn phí.

Quý vị có thể thông báo với Medi-Cal về than phiền của quý vị

Văn Phòng Thanh Tra cũng giúp giải quyết các vấn đề từ góc độ trung lập để đảm bảo rằng các hội viên của chúng tôi nhận được tất cả các dịch vụ được bao trả mà chúng tôi phải cung cấp. Văn Phòng Thanh Tra không liên quan đến chúng tôi hoặc bất kỳ công ty bảo hiểm hoặc chương trình y tế nào.

Số điện thoại của Văn Phòng Thanh Tra là 1-888-452-8609. Các dịch vụ được cung cấp miễn phí.

Quý vị có thể thông báo cho Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản Lý của California về than phiền của quý vị

Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản Lý (DMHC) của California có trách nhiệm quản lý các chương trình y tế. Quý vị có thể gọi điện cho Trung Tâm Hỗ Trợ của DMHC để được hỗ trợ than phiền về các dịch vụ của Medi-Cal. Quý vị có thể liên hệ với DMHC nếu quý vị cần được hỗ trợ về than phiền liên quan đến một vấn đề khẩn cấp hoặc than phiền liên quan đến một mối đe dọa tức thời và nghiêm trọng đến sức khỏe của quý vị, nếu quý vị không đồng ý với quyết định của chương trình chúng tôi về than phiền của quý vị, hoặc nếu chương trình của chúng tôi không giải quyết được than phiền của quý vị sau 30 ngày theo lịch.

Dưới đây là hai cách để nhận hỗ trợ từ Trung Tâm Hỗ Trợ:

 • Gọi 1-888-466-2219, TTY 1-877-688-9891. Cuộc gọi được miễn phí.
 • Truy cập trang web của Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản Lý: http://www.dmhc.ca.gov/. Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.
Quý vị có thể nộp đơn than phiền cho Văn Phòng Quyền Công Dân

Quý vị có thể gửi đơn than phiền đến Văn Phòng Phụ trách về Dân Quyền của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, nếu quý vị cho rằng quý vị không được đối xử công bằng. Ví dụ: quý vị có thể nộp đơn than phiền về khả năng tiếp cận cho người khuyết tật hoặc hỗ trợ ngôn ngữ. Số điện thoại của Văn Phòng Phụ trách về Dân Quyền là 1-800-368-1019. Người dùng TTY vui lòng gọi 1-800-537-7697. Quý vị cũng có thể truy cập https://www.hhs.gov/ocr/index.html để biết thêm thông tin. Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.

 

Quý vị cũng có thể liên hệ với Văn Phòng Phụ trách về Dân Quyền tại:

U.S. Department of Health and Human Services

90 7th Street, Suite 4-100

San Francisco, CA 94103

Điện thoại 1-800-368-1019

TDD: 1-800-537-7697

Fax: 415-437-8329

 

Quý vị cũng có thể có các quyền theo Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ. Quý vị có thể liên hệ với Văn Phòng Thanh Tra để được hỗ trợ. Số điện thoại là 1-888-452-8609.

Khi khiếu nại của quý vị là về chất lượng dịch vụ chăm sóc

Quý vị có thêm hai lựa chọn:

 • Quý vị có thể gửi đơn than phiền cho Tổ Chức Cải Tiến Chất Lượng. Nếu muốn, quý vị có thể than phiền trực tiếp về chất lượng dịch vụ chăm sóc mà quý vị nhận được với tổ chức này (mà không cần than phiền với chương trình của chúng tôi). Để tìm tên, địa chỉ, và số điện thoại của Tổ Chức Cải Thiện Chất Lượng trong tiểu bang của quý vị, hãy xem Chương 2 của Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice, Cập nhật gần nhất 01/04/24. Nếu quý vị than phiền với tổ chức này, thì chúng tôi sẽ phối hợp với họ để giải quyết than phiền của quý vị.
 • Hoặc quý vị có thể than phiền đồng thời với cả hai. Nếu muốn, quý vị có thể than phiền về chất lượng dịch vụ chăm sóc với chương trình của chúng tôi và Tổ Chức Cải Tiến Chất Lượng.

Để biết thêm thông tin về Khiếu Nại, hãy tham khảo Chương 9 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice, Cập nhật lần cuối 01/04/24.

Xử lý các vấn đề về quyền lợi Medi-Cal của quý vị

Nếu quý vị có Medi-Cal với IEHP và muốn biết thông tin về cách tiếp tục thực hiện kháng nghị và khiếu nại liên quan đến các dịch vụ được Medi-Cal đài thọ, vui lòng gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), TTY 1-800-718-IEHP (4347), 8 a.m.-8 p.m. (PST), 7 ngày một tuần, bao gồm cả ngày nghỉ lễ.

 

IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào quá trình gia hạn hợp đồng.

 

Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2023.
H8894_DSNP_24_4164896_M Accepted

Nguồn Lực Hỗ Trợ Liên Quan