Nguồn Lực Y Tế

Quý vị có đang theo dõi tình hình sức khỏe của mình đúng cách không? Hãy sử dụng các công cụ tương tác này để tìm hiểu! Quý vị có thể trả lời các câu hỏi và tìm hiểu lời khuyên về những việc quý vị có thể làm để duy trì sức khỏe.

Công Cụ Tự Quản Lý Tương Tác

Các Nguồn Hỗ trợ Khác

Xem video bên dưới để học cách đăng ký các lớp học Giáo dục Sức khỏe trên trang web của IEHP. 

 

 

Xem video bên dưới để học cách đăng ký các lớp học Giáo dục Sức khỏe trên Cổng thông tin Hội viên.