Ủy Ban Cố Vấn Hội Viên

Ủy Ban Cố Vấn Hội Viên

Tại IEHP, chúng tôi tập trung vào nhu cầu chăm sóc sức khỏe của hội viên. Để đáp ứng những nhu cầu này và cải thiện dịch vụ, chúng tôi đã lập ra các Ủy Ban Cố Vấn Hội Viên. Ủy ban cố vấn hội viên của IEHP bao gồm các hội viên của chúng tôi, những người có trạng thái hội đủ điều kiện đang tham gia chương trình.

 

Mục đích của các ủy ban cố vấn Hội Viên là thúc đẩy trao đổi giữa IEHP và các hội viên. Các ủy ban cố vấn này truyền sự tự tin cho Hội viên chia sẻ ý kiến và quan ngại của họ. Trong các cuộc họp này, hội viên có thể chia sẻ trải nghiệm của mình và thảo luận về nhu cầu giao tiếp, ưu tiên giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sự phối hợp chăm sóc. IEHP luôn cập nhật cho hội viên về các chương trình hoặc chính sách có thể ảnh hưởng đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ.

 

Tìm hiểu thêm về từng ủy ban cố vấn:

  • Ủy Ban Tham Gia Chính Sách Công (PPPC): những người được ghi danh tham gia Chương Trình Medi-Cal hoặc Cal MediConnect.
  • Nhóm Làm việc về Người khuyết tật (PDW): dành cho người cao tuổi và những người bị khuyết tật có Medi-Cal với IEHP.

Cuộc Họp của Ủy Ban Tham Gia Chính Sách Công (PPPC)

Chúng tôi lắng nghe các hội viên của mình và để kinh nghiệm và ý kiến phản hồi của họ chỉ dẫn cho các dịch vụ của chúng tôi. Do đó, chúng tôi có thể cải thiện cách chúng tôi cung cấp dịch vụ và dịch vụ chăm sóc.

 

PPPC họp ba tháng một lần. Chúng tôi tập hợp các nhân viên và hội viên IEHP lại với nhau để cung cấp cho hội viên một nền tảng để thảo luận cởi mở. Trong các cuộc họp, hội viên sẽ có cơ hội đưa ra phản hồi về các tài liệu của hội viên và trải nghiệm tổng thể của họ khi nhân dịch vụ chăm sóc với IEHP. Chúng tôi cũng thảo luận về chương trình dịch vụ Văn hóa và Ngôn ngữ (C&L) của IEHP. Các hội viên được chọn tham gia sẽ nhận được $75 cho mỗi cuộc họp họ tham dự.

 

Tất cả các cuộc họp sẽ diễn ra tại trụ sở chính của IEHP từ 12 p.m.-2 p.m.  

Lịch họp năm 2023

  • Ngày 15 Tháng Ba, 2023
  • Ngày 21 Tháng Sáu, 2023
  • 20 Tháng Chín 2023
  • 20 Tháng Mười Hai 2023

Nhóm Làm Việc về Người Khuyết Tật

Chúng tôi lắng nghe các hội viên của mình và để kinh nghiệm và ý kiến phản hồi của họ chỉ dẫn cho các dịch vụ của chúng tôi. Do đó, chúng tôi có thể cải thiện cách chúng tôi cung cấp dịch vụ và dịch vụ chăm sóc. Nếu quý vị là Hội Viên IEHP bị khuyết tật, thì quý vị có thể yêu cầu trở thành hội viên PDW của chúng tôi. 

 

PDW họp ba tháng một lần tại IEHP. Trong các cuộc họp, hội viên sẽ có cơ hội đưa ra phản hồi về các tài liệu của hội viên và trải nghiệm tổng thể của họ khi nhân dịch vụ chăm sóc với IEHP. Chúng tôi cũng thảo luận về bất kỳ nhu cầu giao tiếp và các vấn đề về khả năng tiếp cận nào mà các hội viên có thể gặp phải.

 

Để ghi danh làm hội viên trong nhóm làm việc này, vui lòng gọi tới Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 a.m.-7 p.m. và Thứ Bảy-Chủ Nhật, 8 a.m.-5 p.m. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347).

Lịch họp năm 2023

  • Ngày 22 Tháng Ba, 2023
  • Ngày 10 Tháng Năm, 2023
  • 30 Tháng Tám 2023
  • 08 Tháng Mười Một 2023

Thời gian 12 p.m.-2 p.m.