Khiếu Nại, Quyết Định Bảo Hiểm và Quy Trình Kháng Nghị

Phải làm gì nếu quý vị gặp vấn đề hoặc lo ngại với IEHP DualChoice (HMO D-SNP):

 • Quý vị có thể gọi tới Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-877-273-IEHP (4347) và yêu cầu Biểu Mẫu Than Phiền Dành Cho Hội Viên. Nếu quý vị cần hỗ trợ điền biểu mẫu, Ban Dịch Vụ Hội Viên Của IEHP có thể hỗ trợ quý vị.
 • Quý vị có thể hoàn thành Biểu Mẫu Than Phiền Dành Cho Hội Viên trực tuyến.
 • Quý vị có thể gửi biểu mẫu đã hoàn tất cho bất kỳ Nhà Cung Cấp nào của IEHP hoặc gửi biểu mẫu qua đường bưu điện đến:
  P.O. Box 1800,
  Rancho Cucamonga, CA 91729-1800
 • Quý vị có thể gửi fax biểu mẫu đã điền đến số 909-890-5877. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại trực tuyến. Biểu mẫu này là dành cho IEHP DualChoice cũng như các chương trình khác của IEHP. 
 • Đối với một số loại vấn đề, quý vị cần sử dụng quy trình để đưa ra quyết định bảo hiểm và tiến hành kháng cáo.

Đối với các loại vấn đề khác, quý vị cần sử dụng quy trình để thực hiện khiếu nại. Cả hai quy trình này đều đã được Medicare phê duyệt. Để đảm bảo sự công bằng và xử lý kịp thời các vấn đề của quý vị, mỗi quy trình có một bộ quy tắc, thủ tục, và thời hạn mà chúng tôi và quý vị phải tuân thủ.

Các Dịch Vụ và Hỗ Trợ Dài Hạn:

 • Nếu quý vị đang gặp vấn đề với dịch vụ chăm sóc của mình, quý vị có thể gọi cho Văn Phòng Thanh Tra theo số 888-452-8609 để được hỗ trợ.
 • Đối với các vấn đề và mối quan ngại liên quan đến các quyết định về điều kiện hội đủ, các đánh giá và dịch vụ chăm sóc được các trung tâm Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Tại Cộng Đồng Dành Cho Người Trưởng Thành (CBAS) hoặc Cơ Sở Điều Dưỡng/Cơ Sở Chăm Sóc Bán Cấp Tính có hợp đồng với chúng tôi cung cấp, quý vị nên tuân thủ quy trình được nêu dưới đây.

Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Tại Cộng Đồng Dành Cho Người Trưởng Thành (CBAS)

 • Quý vị có thể gọi tới Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-877-273-IEHP (4347) và yêu cầu Biểu Mẫu Than Phiền Dành Cho Hội Viên. Nếu quý vị cần được hỗ trợ điền biểu mẫu, thì Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP có thể hỗ trợ quý vị.
 • Quý vị có thể gửi biểu mẫu đã hoàn tất cho bất kỳ Nhà Cung Cấp nào của IEHP hoặc gửi biểu mẫu qua đường bưu điện đến:
  P.O. Box 1800
  Rancho Cucamonga, CA 91729-1800
 • Quý vị có thể gửi fax biểu mẫu đã điền đến số 909-890-5877. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại trực tuyến. Biểu mẫu này là dành cho IEHP DualChoice cũng như các chương trình khác của IEHP.

Giúp Xử Lý Vấn Đề

Quý vị có thể liên hệ với Medicare. Dưới đây là hai cách để nhận thông tin trực tiếp từ Medicare:

 • Quý vị có thể gọi tới (800) MEDICARE 1-800-633-4227, 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần, TTY 1-877-486-2048.
 • Quý vị có thể truy cập trang web của Medicare.

Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.

 

Nhận Hỗ Trợ từ Tổ Chức Chính Phủ Độc Lập

 

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Nhưng trong một số tình huống, quý vị cũng có thể muốn nhận hỗ trợ hoặc hướng dẫn từ người nào đó không liên quan đến chúng tôi. Quý vị có thể liên hệ với Chương Trình Hỗ Trợ Bảo Hiểm Y Tế Tiểu Bang (SHIP) của quý vị bất kỳ lúc nào. Chương trình của chính phủ này có các cố vấn được đào tạo tại mỗi tiểu bang. Chương trình không liên quan đến chúng tôi hoặc bất kỳ công ty bảo hiểm hoặc chương trình bảo hiểm y tế nào. Các cố vấn trong chương trình này có thể giúp quý vị hiểu rõ quy trình nào quý vị nên sử dụng để xử lý vấn đề quý vị đang gặp phải. Các cố vấn cũng có thể trả lời thắc mắc của quý vị, cung cấp cho quý vị thêm thông tin và đưa ra hướng dẫn về những điều cần làm. Các cố vấn của SHIP sẽ cung cấp các dịch vụ miễn phí. Quý vị có thể gọi tới SHIP theo số 1-800-434-0222.

 

Nhận Hỗ Trợ và Thông Tin từ DHCS

Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.

 

Nhận Hỗ Trợ và Thông Tin từ Medi-Cal

 

Văn phòng Chương Trình Thanh Tra có thể giải đáp các thắc mắc của quý vị và giúp quý vị hiểu rõ những việc cần làm để xử lý vấn đề của mình. Chương Trình Thanh Tra không được kết nối với chúng tôi hoặc với bất kỳ công ty bảo hiểm hoặc chương trình sức khỏe nào. Họ có thể giúp quý vị hiểu rõ quy trình cần sử dụng.

Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.

 

Nhận Hỗ Trợ và Thông Tin từ Livanta

 

Tiểu bang của chúng tôi có một tổ chức gọi là Tổ chức Cải thiện Chất lượng Người thụ hưởng & Chăm sóc Trung tâm tại Gia đình (BFCC) Livanta (QIO). Đây là một nhóm các bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác giúp cải thiện chất lượng chăm sóc cho những người có Medicare. Livanta không có quan hệ với chương trình của chúng tôi.

Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.

 

Làm thế nào để biết được tổng số các khiếu nại, kháng nghị và các trường hợp ngoại lệ được nộp cho IEHP DualChoice (HMO D-SNP)?

 

Vui lòng gọi điện hoặc gửi thư cho Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice.

 • Hãy gọi: 1-877-273-IEHP (4347). Các cuộc gọi đến số này đều được miễn phí. 8 a.m.-8 p.m. (PST), 7 ngày một tuần, bao gồm các ngày lễ, TTY: 1-800-718-IEHP (4347). Số này cần có thiết bị điện thoại đặc biệt. Các cuộc gọi đến số này đều được miễn phí.
 • Fax: 909-890-5877
 • Gửi thư đến:
  IEHP DualChoice,
  P.O. Box 1800
  Rancho Cucamonga, CA 91729-1800
 • Email: memberservices@iehp.org
 • Đến trực tiếp: 10801 Sixth Street, Suite 120, Rancho Cucamonga, CA 91730

IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh vào IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Đây không phải danh sách đầy đủ. 


Thông tin trong trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2023.
H8894_DSNP_24_4164896_M Accepted

Nguồn Lực Hỗ Trợ Liên Quan