Thuốc Theo Toa

IEHP DualChoice (HMO D-SNP) ký hợp đồng với các nhà thuốc đáp ứng hoặc vượt mức yêu cầu CMS về quyền tiếp cận nhà thuốc trong khu vực của quý vị. Có hơn 700 nhà thuốc trong mạng lưới IEHP DualChoice. Các nhà cung cấp trong mạng lưới của IEHP DualChoice cần tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu về hành nghề dược theo quy định của Tiểu Bang California.

IEHP DualChoice Bao Trả Cho Những Loại Thuốc Theo Toa Nào?

IEHP DualChoice (HMO D-SNP) có Danh Sách Thuốc Được Bao Trả được gọi là Danh Mục Thuốc. Danh Mục Thuốc này cho biết những loại thuốc theo toa Phần D nào được IEHP DualChoice bao trả. Các loại thuốc trong danh sách này được chương trình lựa chọn với sự trợ giúp của đội ngũ các bác sĩ và dược sĩ. Danh sách phải đáp ứng các yêu cầu do Medicare đặt ra. Medicare đã phê duyệt Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice. 

Tìm một loại thuốc được bao trả bên dưới:
IEHP DualChoice Ký Hợp Đồng Với Những Nhà Thuốc Nào?

Danh Bạ Nhà Cung Cấp và Nhà Thuốc của IEHP DualChoice (HMO D-SNP) cung cấp cho quý vị danh sách đầy đủ các nhà thuốc trong mạng lưới của chúng tôi – điều đó có nghĩa là tất cả các nhà thuốc đã đồng ý cung cấp các đơn thuốc được bao trả cho các hội viên tham gia chương trình của chúng tôi.

 

Nói chung, quý vị phải nhận được tất cả các dịch vụ chăm sóc định kỳ từ các nhà cung cấp tham gia chương trình và các nhà thuốc trong mạng lưới để tiếp cận các quyền lợi thuốc theo toa của họ, ngoại trừ trong các trường hợp không theo quy trình, có thể áp dụng các giới hạn về số lượng và hạn chế. 

 

Đây không phải danh sách đầy đủ. Thông tin quyền lợi là một bản tóm tắt ngắn gọn, không phải là một bản mô tả đầy đủ về các quyền lợi. Các giới hạn, khoản đồng thanh toán và các hạn chế có thể được áp dụng. Khoản đồng thanh toán cho các loại thuốc theo toa có thể thay đổi tùy theo mức Hỗ Trợ Bổ Sung mà quý vị nhận được. Các quyền lợi và khoản đồng thanh toán có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 hàng năm. Danh Sách Thuốc Được Bao Trả và mạng lưới nhà thuốc và nhà cung cấp có thể thay đổi trong suốt cả năm. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo trước khi chúng tôi thực hiện thay đổi ảnh hưởng đến quý vị. Để biết thêm thông tin, hãy gọi tới Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice hoặc tham khảo Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice, cập nhật 01/3/24

Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Quý vị có thể tải bản sao miễn phí bằng cách nhấp vào đây. Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice. 

 

Nếu quý vị không có Danh Bạ Nhà Cung Cấp và Nhà Thuốc của IEHP DualChoice, thì quý vị có thể nhận được một bản sao từ Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice. Quý vị có thể gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice bất kỳ lúc nào để nhận thông tin cập nhật về những thay đổi trong mạng lưới nhà thuốc. Vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 a.m.-8 p.m. (PST), 7 ngày một tuần, bao gồm cả ngày nghỉ lễ. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347).

Bảo Hiểm Ngoài Mạng Lưới

Nói chung, IEHP DualChoice (HMO D-SNP) sẽ đài thọ cho các loại thuốc được mua tại nhà thuốc ngoài mạng lưới chỉ khi quý vị không thể sử dụng được nhà thuốc trong mạng lưới. Dưới đây là các trường hợp chúng tôi sẽ bao trả cho các đơn thuốc được mua tại hiệu thuốc ngoài mạng lưới:

 • Tôi nên làm gì nếu tôi cần một loại thuốc theo toa trong trường hợp cấp cứu y tế?

  Chúng tôi sẽ bao trả cho các loại thuốc theo toa được mua tại nhà thuốc ngoài mạng lưới nếu các loại thuốc theo toa đó liên quan đến chăm sóc cấp cứu y tế hoặc chăm sóc cần thiết khẩn cấp. Trong tình huống này, quý vị sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí (thay vì chỉ trả khoản đồng thanh toán) khi quý vị mua thuốc theo toa của mình. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bồi hoàn cho quý vị khoản chia sẻ chi phí của chúng tôi bằng cách gửi biểu mẫu yêu cầu bảo hiểm bằng giấy. Để tìm hiểu cách gửi yêu cầu bằng giấy, vui lòng tham khảo quy trình yêu cầu bằng giấy được mô tả dưới đây.

   

 • Nhận được bảo hiểm khi quý vị đi du lịch hoặc ở xa khu vực phục vụ của Chương Trình

  Nếu quý vị thường xuyên dùng thuốc theo toa và quý vị đang đi du lịch, hãy nhớ kiểm tra nguồn cung cấp thuốc trước khi đi. Khi có thể, hãy mang theo tất cả các loại thuốc quý vị cần. Quý vị có thể đặt mua thuốc theo toa của mình trước khi hết thuốc thông qua dịch vụ đặt mua thuốc qua đường bưu điện trong mạng lưới của chúng tôi hoặc thông qua nhà thuốc trong mạng lưới bán lẻ cung cấp nguồn cung cấp thuốc mở rộng.

   

  Nếu quý vị đang đi du lịch trong lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng bên ngoài khu vực phục vụ của Chương trình và quý vị bị ốm, mất hoặc hết thuốc theo toa của mình, thì chúng tôi sẽ bao trả cho các loại thuốc theo toa được mua tại một nhà thuốc ngoài mạng lưới nếu quý vị tuân thủ tất cả các quy tắc bảo hiểm được xác định trong tài liệu này và không có nhà thuốc trong mạng lưới. Trong tình huống này, quý vị sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí (thay vì chỉ trả khoản đồng thanh toán) khi quý vị mua thuốc theo toa của mình. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bồi hoàn cho quý vị khoản chia sẻ chi phí của chúng tôi bằng cách gửi biểu mẫu yêu cầu bảo hiểm. Để tìm hiểu cách gửi yêu cầu bằng giấy, vui lòng tham khảo quy trình yêu cầu bằng giấy được mô tả dưới đây.

   

  Trước khi mua thuốc theo toa của quý vị tại một nhà thuốc ngoài mạng lưới, hãy gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice để tìm hiểu xem có nhà thuốc trong mạng lưới trong khu vực quý vị đang đi du lịch hay không. Nếu không có nhà thuốc trong mạng lưới trong khu vực đó, thì Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice có thể sắp xếp để quý vị mua thuốc theo toa từ một nhà thuốc ngoài mạng lưới.

   

  Chúng tôi không thể thanh toán cho bất kỳ loại thuốc theo toa nào mua tại các nhà thuốc bên ngoài Hoa Kỳ, ngay cả đối với trường hợp khẩn cấp về mặt y tế.
   

 • Quý vị nên làm gì nếu quý vị đang ở bên ngoài khu vực phục vụ của chương trình khi quý vị có nhu cầu chăm sóc khẩn cấp?

  Khi quý vị đang ở bên ngoài khu vực phục vụ và không thể nhận được dịch vụ chăm sóc từ nhà cung cấp trong mạng lưới, chương trình của chúng tôi sẽ bao trả cho các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cần thiết mà quý vị nhận được từ bất kỳ nhà cung cấp nào. Chương trình của chúng tôi không bao trả cho dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cần thiết hoặc bất kỳ dịch vụ chăm sóc nào khác nếu quý vị nhận được các dịch vụ chăm sóc đó bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.
   

 • Đôi khi, quý vị có thể được bao trả cho loại thuốc theo toa nếu quý vị mua tại một nhà thuốc ngoài mạng lưới

  Chúng tôi sẽ bao trả cho loại thuốc theo toa của quý vị mua tại nhà thuốc ngoài mạng lưới nếu ít nhất một trong những điều sau áp dụng:

  • Nếu quý vị không thể nhận được loại thuốc được bao trả kịp thời trong khu vực phục vụ của chúng tôi vì không có nhà thuốc nào trong mạng lưới nằm trong khoảng cách lái xe hợp lý cung cấp dịch vụ 24 giờ.
  • Nếu quý vị đang cố gắng mua thuốc theo toa được bao trả không được dự trữ thường xuyên tại nhà thuốc bán lẻ trong mạng lưới đủ điều kiện hoặc nhà thuốc đặt mua qua đường bưu điện (những loại thuốc này bao gồm thuốc điều trị bệnh hiếm gặp hoặc các dược phẩm chuyên khoa khác). Trong những trường hợp này, vui lòng kiểm tra trước với Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice để xem có nhà thuốc trong mạng lưới nào gần đó không. 
 • Làm thế nào để tôi có thể yêu cầu bồi hoàn từ chương trình? 

  Nếu quý vị phải sử dụng một nhà thuốc ngoài mạng lưới, thì thông thường quý vị sẽ phải trả toàn bộ chi phí (thay vì thanh toán khoản chia sẻ chi phí thông thường của quý vị) khi quý vị mua thuốc theo toa của mình. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bồi hoàn khoản chia sẻ chi phí của IEHP DualChoice cho quý vị. Gửi cho chúng tôi yêu cầu thanh toán của quý vị, kèm theo hóa đơn và chứng từ về bất kỳ khoản thanh toán nào quý vị đã thực hiện. Quý vị nên tạo bản sao hóa đơn và biên lai để lưu hồ sơ. Gửi yêu cầu thanh toán của quý vị qua đường bưu điện kèm theo bất kỳ hóa đơn hoặc biên lai nào cho chúng tôi theo địa chỉ: 

   

  IEHP DualChoice
  P.O. Box 4259
  Rancho Cucamonga, CA 91729-4259 

   

  Quý vị phải gửi yêu cầu thanh toán cho chúng tôi trong vòng 1 năm kể từ ngày quý vị nhận được dịch vụ, vật dụng hoặc thuốc. Vui lòng liên hệ với Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào. Nếu quý vị không biết mình phải thanh toán cho những khoản nào hoặc quý vị nhận được hóa đơn và quý vị không biết phải làm gì với những hóa đơn đó, thì chúng tôi có thể trợ giúp quý vị. Quý vị cũng có thể gọi điện nếu quý vị muốn cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin về yêu cầu thanh toán mà quý vị đã gửi cho chúng tôi. Tham khảo Chương 7 và 9 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice, cập nhật 01/3/24 để tìm hiểu cách thức yêu cầu chương trình hoàn tiền cho quý vị.

Thay đổi sang Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice

Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice bao gồm các loại thuốc được coi là liệu pháp đầu tiên (các loại thuốc nên được sử dụng đầu tiên cho các tình trạng được chỉ định). IEHP DualChoice lập và duy trì Danh Mục Thuốc liên tục bằng cách xem xét hiệu quả (mức độ hiệu quả) và độ an toàn (mức độ an toàn) của các loại thuốc mới, so sánh các loại thuốc mới với các loại thuốc hiện có và xây dựng các hướng dẫn thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng lâm sàng.

 

Tùy từng thời điểm (trong năm quyền lợi), IEHP DualChoice sửa đổi (thêm hoặc bớt các loại thuốc) Danh Mục Thuốc dựa trên bằng chứng lâm sàng mới và tính sẵn có của các sản phẩm trên thị trường.  Tất cả những thay đổi này sẽ do một nhóm các Nhà Cung Cấp và Dược Sĩ được lựa chọn hiện đang hành nghề xem xét và phê duyệt.

 

IEHP DualChoice sẽ gửi thông báo cho Hội Viên IEHPDualChoice trước khi loại bỏ thuốc Phần D khỏi danh mục thuốc Phần D. Chúng tôi cũng sẽ gửi thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến sự cho phép trước, giới hạn số lượng, liệu pháp từng bước hoặc chuyển một loại thuốc sang bậc chia sẻ chi phí cao hơn.

 

Nếu IEHP DualChoice xóa một loại thuốc Phần D Được Bao Trả hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice, thì chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi về danh mục thuốc lên trang web của IEHP DualChoice và thông báo cho những Hội Viên bị ảnh hưởng ít nhất ba mươi (30) ngày trước ngày có hiệu lực của những thay đổi được thực hiện trên Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice. Tuy nhiên, nếu Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) cho rằng một loại thuốc trên danh mục thuốc của chúng tôi là không an toàn hoặc nhà sản xuất loại thuốc đó đã thu hồi thuốc ngoài thị trường, thì chúng tôi sẽ loại bỏ ngay loại thuốc đó khỏi danh mục thuốc.

 

Một số những thay đổi đối với Danh Sách Thuốc sẽ diễn ra ngay. Ví dụ:

 • Đã có một loại thuốc gốc mới. Đôi khi, một loại thuốc mới và rẻ hơn cũng có tác dụng như loại thuốc có trong Danh Sách Thuốc. Khi điều đó xảy ra, chúng tôi có thể xóa bỏ loại thuốc hiện tại, nhưng chi phí của quý vị cho loại thuốc mới sẽ không đổi hoặc sẽ thấp hơn. Khi chúng tôi bổ sung loại thuốc gốc mới, chúng tôi cũng có thể quyết định giữ lại loại thuốc hiện tại trong danh sách nhưng thay đổi quy tắc hoặc giới hạn bảo hiểm của nó.
  • Chúng tôi sẽ không thông báo cho quý vị trước khi chúng tôi thực hiện thay đổi này, nhưng chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thông tin về thay đổi hoặc những thay đổi cụ thể.
  • Quý vị hoặc nhà cung cấp của quý vị có thể yêu cầu “ngoại lệ” đối với những thay đổi này. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thông báo về các bước quý vị có thể thực hiện để yêu cầu ngoại lệ. Vui lòng xem Chương 9 (Những việc cần làm nếu quý vị có vấn đề hoặc than phiền [quyết định bảo hiểm, kháng nghị, than phiền]) trong Cẩm Nang Hội Viên để biết thêm thông tin về các trường hợp ngoại lệ.
 • Một loại thuốc bị thu hồi khỏi thị trường. Nếu Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) cho biết loại thuốc mà quý vị đang dùng không an toàn hoặc nhà sản xuất loại thuốc đó thu hồi thuốc khỏi thị trường, thì chúng tôi sẽ xóa loại thuốc đó khỏi Danh Sách Thuốc. Nếu quý vị đang dùng loại thuốc đó, thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết. Nhà cung cấp của quý vị cũng sẽ biết về thay đổi này. Họ có thể phối hợp cùng quý vị tìm một loại thuốc khác cho tình trạng của quý vị.
Chúng tôi có thể thực hiện những thay đổi khác ảnh hưởng đến các loại thuốc mà quý vị đang dùng.

Chúng tôi sẽ báo trước cho quý vị về những thay đổi khác này đối với Danh Sách Thuốc. Những thay đổi này có thể diễn ra nếu:

 • FDA cung cấp hướng dẫn mới hoặc có các hướng dẫn lâm sàng mới về một loại thuốc.
 • Chúng tôi bổ sung một loại thuốc gốc không phải loại thuốc mới trên thị trường và:
  • Thay thế một loại thuốc biệt dược hiện có trong Danh Sách Thuốc hoặc
  • Thay đổi các quy tắc hoặc giới hạn bảo hiểm đối với thuốc biệt dược.

Khi xảy ra những thay đổi này, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết ít nhất 30 ngày trước khi chúng tôi thực hiện thay đổi Danh Sách Thuốc hoặc khi quý vị yêu cầu mua thêm thuốc. Điều này sẽ giúp quý vị có thời gian để trao đổi với bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của mình. Họ có thể giúp quý vị quyết định xem có một loại thuốc tương tự trong Danh Sách Thuốc mà quý vị có thể dùng để thay thế hoặc có yêu cầu một trường hợp ngoại lệ hay không. Sau đó, quý vị có thể:

 • Nhận lượng thuốc đủ dùng trong 31 ngày trước khi thay đổi trong Danh Sách Thuốc được thực hiện, hoặc
 • Yêu cầu trường hợp ngoại lệ từ những thay đổi này. Để tìm hiểu thêm về cách yêu cầu trường hợp ngoại lệ, hãy xem Chương 9 (Những việc cần làm nếu quý vị có vấn đề hoặc than phiền [quyết định bảo hiểm, kháng cáo, than phiền]).

Một lần nữa, nếu một loại thuốc đột nhiên bị thu hồi vì bị phát hiện là không an toàn hoặc vì các lý do khác, chương trình sẽ ngay lập tức loại bỏ loại thuốc đó khỏi Danh Mục Thuốc. Chúng tôi sẽ thông báo ngay cho quý vị về sự thay đổi này.

Bác sĩ của quý vị cũng sẽ biết sự thay đổi này và có thể phối hợp với quý vị để tìm một loại thuốc khác cho tình trạng của quý vị.

Làm sao quý vị biết được bảo hiểm thuốc của quý vị đã được thay đổi?

Nếu IEHP DualChoice xóa một loại thuốc Phần D được bao trả hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice, thì IEHP DualChoice sẽ đăng tải những thay đổi về danh mục thuốc lên trang web của IEHP DualChoice và thông báo cho những Hội Viên bị ảnh hưởng ít nhất ba mươi (30) ngày trước ngày có hiệu lực của những thay đổi được thực hiện trên Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice. Tuy nhiên, nếu Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) cho rằng một loại thuốc trên danh mục thuốc của chúng tôi là không an toàn hoặc nhà sản xuất loại thuốc đó đã thu hồi thuốc ngoài thị trường, thì chúng tôi sẽ loại bỏ ngay loại thuốc đó khỏi danh mục thuốc.

Nhận Phê Duyệt từ Chương Trình

Đối với một số loại thuốc, quý vị hoặc nhà cung cấp của quý vị cần được chương trình phê duyệt khi chúng tôi đồng ý bao trả loại thuốc đó cho quý vị. Đây được gọi là “sự cho phép trước”. Đôi khi, yêu cầu được phê duyệt trước giúp hướng dẫn sử dụng phù hợp một số loại thuốc. Nếu quý vị không nhận được sự phê duyệt này, thì thuốc của quý vị có thể không được chương trình bao trả. Để biết thêm thông tin về liệu pháp từng bước và giới hạn về số lượng, hãy tham khảo Chương 5 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice, cập nhật 01/3/24. Sử dụng Biểu Mẫu Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của IEHP Medicare để cho phép trước.

Các biểu mẫu này cũng có sẵn trên trang web CMS: 
Biểu Mẫu Yêu Cầu Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare (dành cho người ghi danh và nhà cung cấp sử dụng)

Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.

Các Điều kiện và Giới hạn Áp dụng

Thông thường, chúng tôi sẽ đài thọ cho một loại thuốc trong Danh Mục Thuốc của chương trình nếu quý vị tuân thủ các quy tắc bảo hiểm khác được giải thích trong Chương 6 của Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice, cập nhật 01/3/24 và loại thuốc đó là cần thiết về mặt y tế, nghĩa là cần thiết và hợp lý cho quá trình điều trị bệnh hoặc thương tích của quý vị. Đó cũng phải là một phương pháp điều trị được chấp nhận cho tình trạng bệnh của quý vị.

 

Dưới đây là ba quy tắc chung về các loại thuốc mà các chương trình thuốc của Medicare sẽ không bao trả theo Phần D:

 • Bảo hiểm thuốc Phần D của chương trình sẽ không bao trả cho một loại thuốc sẽ được bao trả theo Medicare Phần A hoặc Phần B.
 • Chương trình của chúng tôi sẽ không bao trả cho một loại thuốc được mua bên ngoài Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ.
 • Chương trình của chúng tôi thường không bao trả cho việc sử dụng thuốc không theo chỉ định. “Sử dụng thuốc không theo chỉ định” là bất kỳ việc sử dụng thuốc nào khác chỉ định ghi trên nhãn thuốc được Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm phê duyệt.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Chương 6 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice, cập nhật 01/3/24.

Nhận lượng thuốc tạm thời

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị lượng thuốc tạm thời khi thuốc không có tên trên Danh Sách Thuốc hoặc khi thuốc bị hạn chế theo một cách nào đó. Điều này giúp quý vị có thời gian trao đổi với nhà cung cấp của mình về việc nhận loại thuốc khác hoặc yêu cầu chúng tôi bao trả cho loại thuốc đó.

Để nhận một lượng thuốc tạm thời, quý vị phải đáp ứng hai quy tắc dưới đây:
 1. Loại thuốc quý vị đang dùng:
  • không còn có tên trên Danh Sách Thuốc của chúng tôi, hoặc
  • chưa từng có tên trong Danh Sách Thuốc của chúng tôi, hoặc
  • hiện đang bị hạn chế theo một cách nào đó.
 2. Quý vị phải đang ở một trong những trường hợp sau:
  • Quý vị đã tham gia chương trình từ năm ngoái.
  • Quý vị mới tham gia chương trình.
  • Quý vị đã tham gia chương trình hơn 90 ngày và sống tại cơ sở chăm sóc dài hạn và cần được cấp thuốc ngay lập tức.

Khi nhận được lượng thuốc tạm thời, quý vị nên trao đổi với nhà cung cấp của mình để quyết định cần làm gì khi nguồn cung cấp thuốc của quý vị sắp hết. Dưới đây là các lựa chọn của quý vị:

 • Quý vị có thể thay đổi sang loại thuốc khác.

  Có thể có một loại thuốc khác được chương trình của chúng tôi bao trả hiệu quả với quý vị. Quý vị có thể gọi cho Dịch Vụ Hội Viên để yêu cầu danh sách các loại thuốc được bao trả điều trị cùng một tình trạng y tế. Danh sách có thể giúp nhà cung cấp của quý vị tìm thấy loại thuốc được đài thọ có thể hiệu quả với quý vị.

HOẶC
 • Quý vị có thể yêu cầu trường hợp ngoại lệ.

  Quý vị và nhà cung cấp của quý vị có thể yêu cầu chúng tôi cấp trường hợp ngoại lệ. Ví dụ: quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bao trả cho một loại thuốc mặc dù nó không có tên trên Danh Sách Thuốc. Hoặc quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bao trả cho loại thuốc mà không giới hạn. Nếu nhà cung cấp của quý vị cho biết quý vị có một lý do y tế chính đáng để nhận trường hợp ngoại lệ, thì họ có thể giúp quý vị yêu cầu trường hợp ngoại lệ.

Nếu một loại thuốc quý vị đang dùng sẽ bị loại khỏi Danh Sách Thuốc hoặc bị hạn chế theo một cách nào đó trong năm tới, thì chúng tôi sẽ cho phép quý vị yêu cầu một trường hợp ngoại lệ trước năm sau.

 • Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về bất kỳ thay đổi nào trong phạm vi bảo hiểm cho thuốc của quý vị trong năm tới. Sau đó, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp trường hợp ngoại lệ và bao trả cho thuốc theo cách quý vị muốn được bao trả cho năm tới.
 • Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của quý vị về trường hợp ngoại lệ trong vòng 72 giờ sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị (hoặc tuyên bố hỗ trợ từ bác sĩ kê toa của quý vị).
Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare và Thông Báo Các Quyền Của Quý Vị- Đăng Tải Các Quyền Bảo Hiểm Thuốc cho Hội Viên:

Medicare yêu cầu các nhà thuốc cung cấp thông báo cho người ghi danh mỗi khi hội viên bị từ chối bảo hiểm hoặc không đồng ý với thông tin về khoản chia sẻ chi phí.

 

Quý vị có quyền kháng cáo hoặc yêu cầu trường hợp ngoại lệ về Danh Mục Thuốc nếu quý vị không đồng ý với thông tin do dược sĩ cung cấp.  Hãy đọc Quyền Bảo Hiểm Thuốc Dành Cho Hội Viên của Medicare. Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.

Quản Lý Sử Dụng Thuốc

Chúng tôi tiến hành đánh giá việc sử dụng thuốc cho các hội viên của mình để giúp đảm bảo rằng họ đang được chăm sóc an toàn và thích hợp. Những đánh giá này đặc biệt quan trọng đối với các hội viên có nhiều hơn một nhà cung cấp kê toa thuốc cho họ.

 

IEHP DualChoice (HMO D-SNP) có sẵn một quy trình để xác định và giảm thiểu các sai sót về thuốc. Chúng tôi sẽ xem xét mỗi khi quý vị mua thuốc theo toa. Chúng tôi cũng thường xuyên đánh giá hồ sơ của mình. Trong quá trình đánh giá này, chúng tôi tìm kiếm các vấn đề tiềm ẩn, chẳng hạn như:

 • Các sai sót về thuốc có thể xảy ra.
 • Các loại thuốc có thể không cần thiết vì quý vị đang dùng một loại thuốc khác để điều trị cùng một tình trạng y tế.
 • Các loại thuốc có thể không an toàn hoặc không phù hợp do tuổi tác hoặc giới tính của quý vị.
 • Một số kết hợp thuốc có thể gây hại cho quý vị nếu dùng cùng một lúc.
 • Toa thuốc ghi rõ các loại thuốc có các thành phần mà quý vị bị dị ứng.
 • Các sai sót có thể xảy ra về số lượng (liều lượng) hoặc thời hạn của một loại thuốc quý vị đang dùng.
 • Sử dụng quá liều và sử dụng không đủ liều
 • Lạm dụng/sử dụng sai về mặt lâm sàng

Nếu chúng tôi nhận thấy có thể xảy ra vấn đề trong việc sử dụng thuốc của quý vị, thì chúng tôi sẽ phối hợp với Bác Sĩ của quý vị để khắc phục vấn đề. IEHP DualChoice cũng cung cấp thông tin cho các Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) liên quan đến các biện pháp đảm bảo chất lượng của họ theo các hướng dẫn của CMS.

 

IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào quá trình gia hạn hợp đồng.

 

Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 13 Tháng 12, 2023.
H8894_DSNP_24_4032190_M Accepted

Nguồn Lực Hỗ Trợ Liên Quan