Sức khỏe Người cao tuổi

Cơ thể và tâm trí chúng ta thay đổi khi chúng ta già đi. Sức khỏe người cao tuổi đề cập đến các cách để duy trì sức khỏe khi chúng ta già đi. Trong đó bao gồm lập kế hoạch cải thiện sự an toàn và thực hiện các xét nghiệm và sàng lọc sức khỏe định kỳ để phát hiện các vấn đề sức khỏe và điều trị sớm.

Chỉ Thị Chăm Sóc Trước

Chỉ Thị Chăm Sóc Trước là gì và tại sao tôi cần người khác giúp đỡ? Chỉ Thị Chăm Sóc Trước là một loại giấy ủy quyền cụ thể hoặc giấy ủy quyền chăm sóc sức khỏe, trong đó một người ủy quyền cho ai đó (người đại diện) thay mặt họ đưa ra quyết định khi họ không thể làm thực hiện điều đó. Quyết định có thể lớn hoặc nhỏ. Ví dụ: “Ai sẽ chịu trách nhiệm thông báo cho gia đình quý vị?” hoặc “Trong giai đoạn cuối đời, quý vị có muốn ở nhà không?”

 

Chúng tôi đưa ra các Hội Thảo về Chỉ thị Chăm sóc Trước miễn phí. Gọi cho nhóm Giáo dục Sức khỏe của IEHP theo số 1-866-224-IEHP (4347) (với TTY 1-800-718-IEHP (4347)) để tìm hiểu thêm.

Ngoài ra, hãy xem:

Hướng Dẫn về Chỉ Thị Chăm Sóc Trước (PDF)
Mẫu Đơn Chỉ Thị Chăm Sóc Trước (PDF)
PREPARE: Một chương trình của California giúp quý vị đưa ra những quyết định y tế cho bản thân và người khác.
Thư viện Y Quốc gia: Sức Khỏe Người Cao Tuổi

 

Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Tải xuống Adobe Acrobat Reader.