Quyền và Trách Nhiệm Medi-Cal

Quyền và Trách Nhiệm với tư cách là Hội Viên của IEHP Medi-Cal

Với tư cách là Hội Viên của IEHP, quý vị có các quyền sau:

 • Được đối xử tôn trọng, xem xét kỹ quyền riêng tư của quý vị và nhu cầu duy trì tính bảo mật đối với hồ sơ y tế của quý vị.
 • Được cung cấp thông tin về chương trình và các dịch vụ của chương trình, bao gồm các Dịch Vụ Được Đài Thọ, bác sĩ hành nghề, nhà cung cấp, và các quyền và nghĩa vụ của hội viên.
 • Có thể chọn một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính (PCP) trong mạng lưới của IEHP.
 • Tham gia vào các quyết định về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị, bao gồm quyền từ chối điều trị.
 • Đưa ra khiếu nại, bằng lời nói hoặc văn bản, về tổ chức hoặc dịch vụ chăm sóc được cung cấp.
 • Cung cấp thông tin phản hồi về các chính sách về quyền và nghĩa vụ của hội viên của tổ chức.
 • Nhận điều phối dịch vụ chăm sóc.
 • Yêu cầu kháng nghị về các quyết định từ chối, trì hoãn hoặc hạn chế các dịch vụ hoặc quyền lợi.
 • Nhận dịch vụ thông dịch bằng ngôn ngữ cần.
 • Nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí tại văn phòng hỗ trợ pháp lý địa phương của quý vị hoặc các nhóm khác.
 • Tạo lập các chỉ thị trước.
 • Được tiếp cận các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, Trung Tâm Y Tế Đủ Điều Kiện Liên Bang, Cơ Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Người Mỹ Bản Địa, các dịch vụ điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục và Dịch Vụ Cấp Cứu bên ngoài mạng lưới của IEHP theo luật liên bang.
 • Yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang, bao gồm các hướng dẫn về cách có thể có một phiên điều trần nhanh.
 • Nếu hợp pháp và phù hợp, có quyền tiếp cận, nhận bản sao, sửa đổi hoặc chỉnh sửa Hồ Sơ Y Tế của quý vị.
 • Hủy ghi danh theo yêu cầu. Các hội viên có thể yêu cầu hủy ghi danh nhanh bao gồm, nhưng không chỉ gồm, những người đang nhận các dịch vụ theo Chương Trình Hỗ Trợ Nhận Nuôi hoặc Chăm Sóc Con Nuôi, và những người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt.
 • Tiếp cận các Dịch Vụ Đồng Thuận Cho Trẻ Vị Thành Niên.
 • Nhận tài liệu bằng văn bản thông báo cho hội viên bằng các định dạng khác (như chữ nổi braille, bản in khổ lớn và âm thanh) theo yêu cầu và kịp thời phù hợp với định dạng được yêu cầu và phù hợp với Mục 14182 (b)(12) của Bộ Luật Phúc Lợi và Tổ Chức.
 • Không bị áp dụng bất kỳ hình thức hạn chế hoặc tách biệt nào được sử dụng như một biện pháp ép buộc, kỷ luật, thuận tiện hoặc trả đũa.
 • Tìm hiểu và thảo luận về các phương án điều trị hiện có và các phương án thay thế liên quan đến chi phí hoặc phạm vi quyền lợi, được trình bày theo cách phù hợp với tình trạng và khả năng hiểu của quý vị.
 • Nhận bản sao hồ sơ y tế của quý vị, và yêu cầu điều chỉnh hoặc sửa đổi, theo quy định trong §164.524 và 164.526 của Bộ Pháp Điển Các Quy Định Liên Bang số 45.
 • Tự do thực hiện các quyền này mà không ảnh hưởng xấu đến cách IEHP, nhà cung cấp hoặc Tiểu Bang đối xử với quý vị.
 • Được tiếp cận các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, Trung Tâm Sinh Sản Độc Lập, Trung Tâm Y Tế Đủ Điều Kiện Liên Bang, Cơ Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Người Mỹ Bản Địa, dịch vụ hộ sinh, Trung Tâm Y Tế Nông Thôn, các dịch vụ điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục và Dịch Vụ Cấp Cứu bên ngoài mạng lưới của IEHP theo luật liên bang.
 • Nếu quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc từ một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thì quý vị có thể có quyền tiếp tục nhận dịch vụ từ họ trong một khoảng thời gian nhất định. Vui lòng liên hệ với Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP, và nếu quý vị có thêm thắc mắc, vui lòng liên hệ Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản Lý, là cơ quan bảo vệ người tiêu dùng HMO, qua điện thoại theo số gọi miễn phí, 1-888-466-2219 (TTY) 1-877-688-9891 hoặc trực tuyến tại https://www.dmhc.ca.gov/.

Với tư cách là Hội Viên của IEHP, quý vị có trách nhiệm:

 • Làm quen và đặt câu hỏi về các tùy chọn chương trình chăm sóc sức khỏe của quý vị, các giới hạn và loại trừ của chương trình bảo hiểm y tế, các quy tắc về việc sử dụng các nhà cung cấp trong mạng lưới, phạm vi bảo hiểm và loại trừ, các quy tắc, quy trình phù hợp để có được thông tin và quy trình kháng nghị các quyết định về bảo hiểm. Nếu quý vị có thắc mắc về bảo hiểm, hãy gọi tới ban Dịch vụ Hội viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 a.m.-7 p.m. và Thứ Bảy-Chủ Nhật, 8 a.m.-5 p.m. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347).
 • Làm theo lời khuyên và quy trình chăm sóc do bác sĩ của quý vị và IEHP yêu cầu. Nếu quý vị có thắc mắc về những quy trình này, hãy gọi tới ban Dịch vụ Hội viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 a.m.-7 p.m. và Thứ Bảy-Chủ Nhật, 8 a.m.-5 p.m. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347).
 • Hãy yêu cầu dịch vụ thông dịch ít nhất 5 ngày làm việc trước lịch hẹn thăm khám.
 • Gọi điện cho bác sĩ hoặc nhà thuốc của quý vị ít nhất 3 ngày trước khi quý vị hết thuốc.
 • Hợp tác với bác sĩ của quý vị và nhân viên của chương trình và đối xử với họ cũng như những bệnh nhân khác bằng sự tôn trọng. Trong đó bao gồm việc đến thăm khám đúng giờ hoặc gọi điện cho bác sĩ nếu quý vị cần hủy hoặc đặt lịch thăm khám mới.
 • Hãy hiểu rằng phòng khám của bác sĩ có thể chỉ có đủ chỗ ngồi cho bệnh nhân và người chăm sóc.
 • Cung cấp dữ liệu chính xác cho IEHP, bác sĩ của quý vị và bất kỳ nhà cung cấp nào khác. Điều này sẽ giúp quý vị nhân được dịch vụ chăm sóc tốt hơn.
 • Hiểu rõ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị và tham gia vào các quyết định chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Hỏi bác sĩ nếu quý vị không hiểu.
 • Phối hợp với bác sĩ để lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho quý vị.
 • Thực hiện theo kế hoạch và hướng dẫn chăm sóc mà quý vị đã thống nhất với bác sĩ của mình.
 • Thông báo cho IEHP và bác sĩ của quý vị nếu quý vị muốn dừng kế hoạch và hướng dẫn mà quý vị đã thống nhất, hoặc không còn muốn tham gia các chương trình quản lý sức khỏe nữa.
 • Tiêm chủng cho con quý vị trước 2 tuổi và luôn cập nhật các loại vắc-xin cho con quý vị.
 • Gọi cho bác sĩ của quý vị khi cần dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp hoặc định kỳ.
 • Tự chăm sóc sức khỏe của mình. Sống tích cực, tập thể dục, ăn uống lành mạnh và không hút thuốc.
 • Tránh cố ý lây bệnh cho người khác.
 • Sử dụng quy trình khiếu nại của IEHP để nộp đơn than phiền. Hãy gọi tới ban dịch vụ hội viên IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 a.m.-7 p.m., và Thứ Bảy-Chủ Nhật, 8 a.m.-5 p.m. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347) để nộp đơn than phiền (khiếu nại hoặc kháng nghị).
 • Báo cáo mọi hành vi gian lận, lãng phí hoặc lạm dụng cho IEHP bằng cách gọi đến Đường Dây Nóng Tuân Thủ theo số 1-866-355-9038 hoặc cơ quan có thẩm quyền.
 • Hãy hiểu rằng có các rủi ro khi nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và có những giới hạn về điều có thể được thực hiện cho quý vị về mặt y tế.
 • Hãy hiểu rằng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có trách nhiệm chăm sóc cho quý vị theo cách hiệu quả và công bằng như những bệnh nhân khác.