Cách Nhận Dịch vụ Chăm sóc Medi-Cal

Hội viên mới phải lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (Primary Care Provider, PCP) trong mạng lưới của IEHP. Mạng lưới của IEHP là một nhóm các bác sĩ, bệnh viện và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khác hợp tác với IEHP. Quý vị phải chọn PCP trong vòng 30 ngày kể từ khi quý vị trở thành hội viên IEHP. Nếu quý vị không chọn PCP, thì IEHP sẽ chọn thay cho quý vị. Quý vị có thể chọn cùng một PCP hoặc các PCP khác nhau cho tất cả các thành viên gia đình tham gia IEHP.

 

Nếu quý vị muốn tiếp tục sử dụng bác sĩ cũ, hoặc quý vị muốn tìm một PCP mới, thì quý vị có thể tra cứu trong Danh Bạ Nhà Cung Cấp của IEHP. Để giúp quý vị lựa chọn một PCP phù hợp, các PCP được liệt kê trong mạng lưới IEHP bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, chuyên khoa, v.v., của họ. 

 

Nếu quý vị thay đổi PCP, thì quý vị sẽ nhận được ID Hội Viên IEHP mới qua đường bưu điện. Thẻ mới sẽ có tên PCP mới của quý vị. Để thay đổi PCP của mình, hãy gọi tới ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 a.m.-7 p.m., và Thứ Bảy-Chủ Nhật, 8 a.m.-5 p.m. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347).